Zāģmateriālu piegāde - Rundāles Pils muzejs

rundale.net

Zāģmateriālu piegāde - Rundāles Pils muzejs

Iepirkuma

Zāģmateriālu piegāde

(identifikācijas Nr. RPM 2012/17)

NOLIKUMS

1

APSTIPRINĀTS

Iepirkuma komisijas

2012. gada 15. oktobra sēdē

(protokols Nr. 34)

1. Pasūtītājs, iepirkuma priekšmets, paredzamā līgumcena un līguma termiņš

1.1. Pasūtītājs – VA „Rundāles pils muzejs”, Reģ. Nr. 90000045601, adrese: Rundāles pils,

Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-3921.

1.2. Iepirkuma priekšmets – „Zāģmateriālu piegāde”.

1.3. Iepirkuma paredzamā līgumcena – līdz LVL 5900,00 bez PVN.

1.4. Līguma darbības laiks – 12 mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas.

2. Iepirkuma procedūras veids

Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta noteiktajā kārtībā.

3. Piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta

3.1. Piedāvājums jāiesniedz Rundāles pilī, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā līdz

2012. gada 26. oktobrim slēgtā, aizzīmogotā aploksnē (vai citā iepakojumā) ar norādi

„Piedāvājums iepirkumam „Zāģmateriālu piegāde”, identifikācijas Nr. RPM 2012/17”, uz

aploksnes norādot arī pretendenta rekvizītus. Ja pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa

pastu, visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas

var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas pretendents.

3.2. Kontaktpersona jautājumos par tehnisko specifikāciju – galvenais speciālists remontdarbu

vadītājs Osvalds Stīrijs, tel. 63962274, 29419756, e-pasts: rundale@rundale.net.

3.3. Jautājumi par iepirkuma dokumentāciju vai iepirkuma priekšmetu ir jānoformē rakstveidā

un jānosūta elektroniski, pa faksu vai pastu.

3.4. Ja jautājumi iesniegti savlaicīgi, pasūtītājs uz tiem atbildēs 3 (trīs) dienu laikā, taču ne

vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

3.5. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents savu piedāvājumu grozīt nevar.

3.6. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām piedāvājumi netiks pieņemti un tiks atdoti

iesniedzējam neatvērtā veidā.

4. Piedāvājuma noformēšana un prasības pretendentiem

4.1. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma apjomu. Piedāvājums sastāv no šajā nolikumā

4.3. apakšpunktā noteiktajiem dokumentiem un tehniskā – finanšu piedāvājuma (saskaņā ar

nolikuma 3. pielikumu).

4.2. Prasības pretendentiem:

4.2.1. pretendents ir reģistrēts attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un uz to

neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta piektajā daļā minētie nosacījumi.

4.3. Iesniedzamo dokumentu saraksts:

4.3.1. pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (1. pielikums);

4.3.2. pretendenta reģistrācijas apliecības kopija;

4.3.3. būvizstrādājuma atbilstību apliecinošs dokuments vai tā kopija saskaņā ar Ministru

kabineta 2001. gada 30. aprīļa noteikumiem Nr. 181 „Būvizstrādājumu atbilstības

novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā”;

4.3.4. pretendenta apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.¹

panta piektajā daļā minētie nosacījumi.


4.4. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma

dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Piedāvājumam

jābūt cauršūtam, ar norādītu lapu vai lapaspušu skaitu. Iesniedzot dokumentu kopijas, katra

dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4.5. Piedāvājumu paraksta persona, kurai ir pārstāvības tiesības. Ja piedāvājumu paraksta

pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara vai normatīvajos aktos noteiktā

kārtībā apliecināta pilnvarojuma kopija.

4.6. Piedāvājumam pilnībā jāatbilst nolikumā un tehniskajā specifikācijā (2. pielikums)

minētajām prasībām.

5. Tehniskais – finanšu piedāvājums

Tehniskais – finanšu piedāvājums pretendentam jāsagatavo saskaņā ar nolikuma

3. pielikumu „Tehniskā – finanšu piedāvājuma forma”.

6. Piedāvājuma derīguma termiņš

6.1. Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas

termiņa beigām. Iepirkumā par uzvarētāju atzītā pretendenta piedāvājumam ir jābūt spēkā

visu noslēgtā līguma darbības laiku.

6.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt nolikuma 6.1. punktā noteiktajā

termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja

pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, pretendents par to rakstiski

paziņo Pasūtītājam.

7. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

Iepirkuma komisija:

7.1. pārbaudīs piedāvājumu atbilstību nolikumā norādītajām prasībām;

7.2. pārbaudīs tehniskā piedāvājuma atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām;

7.3. par uzvarētāju atzīs pretendentu, kura piedāvājums atbildīs pasūtītāja izvirzītajām prasībām

un kurš piedāvās viszemāko cenu;

7.4. pirms līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas pieprasīs pretendentam, kuram būtu piešķiramas

līguma slēgšanas tiesības, Publisko iepirkumu likuma 8. 1 panta 5. 2 daļā minēto izziņu;

7.5. Iepirkuma komisijai ir tiesības noraidīt piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka pretendents

piedāvājumā sniedzis nepatiesu informāciju;

7.6. nepieciešamības gadījumā veiks citas darbības atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.

7.7. Ar iepirkumā izraudzīto pretendentu līgums tiks slēgts atbilstoši nolikuma pielikumā

pievienotā līguma projekta nosacījumiem. Slēdzot iepirkuma līgumu, tā nosacījumi tiks

precizēti atbilstoši pretendenta piedāvājumam.

Pielikumā:

1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā uz vienas lapas.

2. Tehniskā specifikācija uz vienas lapas.

3. Tehniskā – finanšu piedāvājuma forma uz vienas lapas.

4. Līguma projekts uz trīs lapām.

Komisijas priekšsēdētāja J. Druviņa

2


Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

Zāģmateriālu piegāde

(identifikācijas Nr. RPM 2012/17)

3

1. pielikums

iepirkuma „Zāģmateriālu piegāde

nolikumam

(identifikācijas Nr. RPM 2012/17)

Pretendents: __________________________________________________________,

(nosaukums)

vienotais reģistrācijas Nr. ______________________________________,

(reģ. Nr.)

tā _______________________________________________ personā

(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds)

ar šī pieteikuma iesniegšanu

1. piesakās piedalīties iepirkumā „Zāģmateriālu piegāde” (identifikācijas Nr. RPM 2012/17);

2. apņemas ievērot iepirkuma procedūras nolikumā izvirzītās prasības;

3. atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas

termiņa beigām, bet gadījumā, ja tiks atzīts par uzvarētāju – visu līguma darbības laiku;

4. apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta piektajā daļā

minētie nosacījumi;

5. apliecina, ka pretendentam ir nepieciešamie resursi līguma izpildei;

6. apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas.

Pretendenta juridiskā adrese: ____________________________________________

Pretendenta faktiskā adrese: _____________________________________________

Bankas rekvizīti: ______________________________________________________

Kontaktpersona:

Vārds, uzvārds ________________________________________________________

Adrese ______________________________________________________________

Tālruņa Nr. ___________________________________________________________

Faksa Nr. ____________________________________________________________

e-pasta adrese ________________________________________________________

_________________________________ ___________________________

(vadītāja vai pilnvarotās personas amats) (paraksts un tā atšifrējums)


Tehniskā specifikācija

Svaigi zāģēti skujkoka (priedes) zāģmateriāli

4

2. pielikums

iepirkuma „Zāģmateriālu iegāde”

nolikumam

(identifikācijas Nr. RPM 2012/17)

Nr.p.k. Materiāla nosaukums Platums/ biezums Garums Mērvienība Plānotais

apjoms līguma

darbības laikā

1. Priedes apzāģis 150 mm x 100 mm 6100 mm m³ 2,5 m³

2. Priedes apzāģis 60 mm x 150 mm 6100 mm m³ 2 m³

3. Priedes apzāģis 150 mm x 150 mm 6100 mm m³ 3,5 m³

4. Priedes apzāģis 25 mm x 120 mm 6100 mm m³ 2 m³

Materiāliem jābūt labas kvalitātes, bez trupes, zilējuma un citiem bojājumiem.

Materiālu apjoms var tikt mainīts pēc Pasūtītāja pieprasījuma un faktiskās nepieciešamības.

Nr.p.k. Materiāla

nosaukums

1. Neapzāģēti,

žāvēti priedes

dēļi

2. Neapzāģēti,

žāvēti priedes

dēļi

3. Neapzāģēti,

žāvēti priedes

dēļi

Žāvēta skujkoka (priedes) zāģmateriāli

Platums Biezums Garums Mērvienība Plānotais

apjoms līguma

darbības laikā

180 – 260 mm 25 mm 4100 mm m³ 6,5 m³

180 – 260 mm 32 mm 4100 mm m³ 4,5 m³

180 – 260 mm 50 mm 4100 mm m³ 15 m³

Piedāvātajiem materiālam jābūt bez trupes, zilējuma un citiem bojājumiem (šķembas un citi metāli),

abās pusēs pieļaujami sīki zari diametrā līdz 15 mm.

Materiāla pieļaujamais mitrums 6-10 %.

Materiālu apjoms var tikt mainīts pēc Pasūtītāja pieprasījuma un faktiskās nepieciešamības.


Tehniskā – finanšu piedāvājuma forma

Nr.p.k. Materiāla nosaukums un izmēri Mērvienība Plānotais apjoms

līguma darbības

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

5

laikā

Vienības cena

LVL bez PVN

3. pielikums

iepirkuma „Zāģmateriālu piegāde

nolikumam

(identifikācijas Nr. RPM 2012/17)

Kopējā cena (plānotais

apjoms x vienības cena)

LVL bez PVN

Piedāvājuma cenā iekļaujami visi nodokļi, nodevas (izņemot PVN), kā arī visas ar līguma izpildi saistītās izmaksas, piemēram, piegādes izmaksas.

Paredzamais piegāžu (pasūtījumu) skaits – 2.

_______________________ _______________________

Amats (paraksts un tā atšifrējums)

Z.v.

Datums


LĪGUMS Nr. RPM 2012/17

6

4. pielikums

iepirkuma „Zāģmateriālu piegāde

nolikumam

(identifikācijas Nr. RPM 2012/17)

Rundāles novada Rundāles pagastā 2012. gada ___. _______________

Valsts aģentūra „Rundāles pils muzejs", tās direktora Imanta Lancmaņa personā, kurš darbojas

uz Nolikuma pamata, turpmāk tekstā „Pircējs”, no vienas puses un

_________________ __________________________________________ personā, kur_ darbojas

uz _____________ pamata, turpmāk tekstā „Pārdevējs”, no otras puses, tekstā abas kopā un katra

atsevišķi sauktas par „Pusēm”, pamatojoties uz iepirkuma procedūras „Zāģmateriālu piegāde

(identifikācijas Nr. RPM 2012/17) rezultātiem, kā arī Pārdevēja 2012. gada ___.____________

iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā „Līgums”:

1. Līguma priekšmets un cena

1.1. Pircējs iegādājas, un Pārdevējs pārdod un piegādā svaigi zāģētus skujkoka zāģmateriālus un

žāvēta skujkoka zāģmateriālus (turpmāk tekstā „Prece”) atbilstoši Pārdevēja iesniegtajam

piedāvājumam un tehniskajā – finanšu piedāvājumā norādītajām cenām. Tehniskā – finanšu

piedāvājuma kopija pievienota šī Līguma 1. pielikumā. Dokumenta oriģināls VA „Rundāles

pils muzejs” lietvedībā reģistrēts 2012. gada ___. aprīlī ar Nr. ___ un tiek glabāts lietā

„Dokumenti par valsts iepirkumu”.

1.2. Preču apjoms tiek noteikts pēc Pircēja pieprasījuma un faktiskās nepieciešamības.

1.3. Pircējs patur tiesības iegādāties arī mazāku Preču apjomu, nekā norādīts Līguma

1. pielikumā.

2. Līguma darbības laiks

Līguma darbības laiks ir 12 (divpadsmit) mēneši no tā parakstīšanas dienas vai līdz brīdim,

kad Pircējs saskaņā ar Līgumu ir iegādājies Preces par summu LVL ______ (bez PVN), ja

šāds apstāklis iestājas ātrāk.

3. Pasūtījumu izpildes noteikumi

3.1. Atkarībā no Pircēja vajadzībām, Līguma 1. pielikumā norādītais Preču kopējais apjoms var

tikt sadalīts un iegādāts pa daļām Līguma darbības laikā.

3.2. Pircējs pasūta Preces Pārdevēja tirdzniecības vietā _________________, nosūtot Preču

pasūtījumu pa faksu__________________ vai e-pastu__________________ vai arī

telefoniski pa tālruni _________________.

3.3. Pārdevējs nodrošina Preču piegādi uz Pircēja norādīto adresi 3 (trīs) nedēļu laikā no attiecīgā

pasūtījuma saņemšanas brīža.

3.4. Preču piegādes adrese ir VA „Rundāles pils muzejs”, Rundāles pils, Pilsrundāle, Rundāles

pagasts, Rundāles novads, LV-3921.

3.5. Preču pieņemšana un nodošana notiek abu līgumslēdzēju Pušu pilnvaroto pārstāvju

klātbūtnē, Pircējam parakstot Preču pavadzīmi-rēķinu.

3.6. Par Preču piegādes datumu tiek uzskatīts datums, kuru Pircēja pilnvarotais pārstāvis atzīmē

uz Preču pavadzīmes-rēķina, apstiprinot tā izpildi.


4. Kvalitāte un garantija

4.1. Pārdevējs garantē tā pārdoto Preču atbilstību Latvijas Republikas normatīvajos aktos

noteiktajiem standartiem, pievienojot piegādātajai Precei tās atbilstību apliecinošu

dokumentu.

5. Norēķinu kārtība

5.1. Visus norēķinus Pircējs veic ar 100% pēcapmaksu.

5.2. Pircējs samaksu par piegādāto Preci veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Preču pavadzīmesrēķina

saņemšanas brīža.

5.3. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs pārskaitījis uz Pārdevēja bankas kontu

Preču pavadzīmē-rēķinā norādīto summu (cenu), ko apliecina attiecīgs maksājuma uzdevums.

6. Pušu atbildība

6.1. Puses nes pilnu materiālo atbildību par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.

6.2. Puse, kura pārkāpusi Līguma noteikumus un nodarījusi zaudējumus otrai Pusei, atlīdzina tos

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.3. Ja Pircējs nepamatoti neveic samaksu par Precēm Līgumā noteiktajā termiņā, Pārdevējam ir

tiesības pieprasīt un Pircējam šajā gadījumā ir pienākums maksāt Pārdevējam līgumsodu

0,1% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu.

6.4. Līgumsoda kopējā summa nedrīkst pārsniegt 10% no katras atsevišķas iegādātās Preču

partijas kopējās summas.

6.5. Ja Pārdevējs neveic Preces piegādi Līgumā noteiktajā termiņā, Pircējam ir tiesības pieprasīt

un Pārdevējam šajā gadījumā ir pienākums maksāt Pircējam līgumsodu 0,1% apmērā no

nepiegādātās Preces vērtības par katru nokavēto dienu.

6.6. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes.

7. Nepārvarama vara

7.1. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, tādi kā dabas katastrofas, karš, jebkuras

militāras akcijas, blokāde, streiks, valsts pārvaldes institūciju rīkojumi, lēmumi vai

aizliegumi un citi ārkārtēji apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst saviem

spēkiem un līdzekļiem, līgumsaistību izpildes laiks tiek pagarināts par periodu, kurš ir

vienāds ar periodu, kurā pastāv nepārvaramas varas radītie apstākļi.

7.2. Ja Puse neinformē par šādiem apstākļiem otru Pusi 5 (piecu) darba dienu laikā, tā zaudē

tiesības atsaukties uz šādu apstākļu esamību un ir atbildīga par otrai Pusei nodarītajiem

zaudējumiem.

7.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, Puses ir tiesīgas atkāpties

no šī Līguma izpildes, neatlīdzinot otrai Pusei radītos iespējamos zaudējumus.

7.4. Nepārvaramas varas apstākļi ir jāpierāda tai Pusei, kura uz tiem atsaucas.

8. Pretenzijas

8.1. Pretenzijas par Preces kvalitāti Pircējs iesniedz Pārdevējam rakstiskā veidā saskaņā ar

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8.2. Pieņemot Preci, Pircēja pilnvarotais pārstāvis pārbauda piegādātās Preces atbilstību

pasūtījumam un pavadzīmē norādītajam un apstiprina to ar savu parakstu uz pavadzīmes. Ja

piegādātā Prece neatbilst pasūtījumam un/ vai Preču pavadzīmē-rēķinā norādītajam, Pircēja

pārstāvis pavadzīmi neparaksta un uzskatāms, ka Prece nav piegādāta Līgumā noteiktajā

kārtībā.

7


8.3. Ja Precei saņemšanas brīdī tiek konstatēti atklāti defekti vai trūkumi, Pircējam ir tiesības šādu

Preci nepieņemt. Puses vienojas par termiņu, kurā Pārdevējam konstatētie defekti vai trūkumi

ir jānovērš vai jāapmaina Prece pret jaunu.

8.4. Ja Pircējs pēc Preces saņemšanas konstatē slēptus trūkumus, kurus tas Preces saņemšanas

brīdī nav varējis konstatēt, tam ir tiesības prasīt no Pārdevēja attiecīgās Preces apmaiņu pret

citu atbilstošu Preci vai attiecīgu naudas summas atmaksu no Pārdevēja puses. Šādā

gadījumā tiek sastādīts akts, kuru paraksta abas Puses. Preces apmaiņu vai naudas atmaksu

Pārdevējs veic 10 (desmit) dienu laikā no akta parakstīšanas dienas.

8.5. Ja Pusēm ir domstarpības par Preces kvalitāti, tiek veikta neatkarīgā ekspertīze, kuras

slēdziens ir saistošs abām Pusēm. Gadījumā, ja tiek pieaicināti neatkarīgie eksperti, Pušu

pārstāvju klātbūtne pie ekspertīzes ir obligāta.

8.6. Visus izdevumus, kas saistīti ar neatkarīgo ekspertīzi, Pārdevējam nelabvēlīga slēdziena

gadījumā sedz Pārdevējs, bet pretējā gadījumā – Pircējs.

8.7. Preces nejaušas bojāejas un sabojāšanas risks pāriet no Pārdevēja uz Pircēju brīdī, kad tiek

parakstīta Preču pavadzīme-rēķins.

9. Nobeiguma noteikumi

9.1. Pilnvarotā persona no Pircēja puses ir VA „Rundāles pils muzejs” galvenais speciālists

remontdarbu vadītājs O. Stīrijs, tel. 63962274, 29419756, fakss 63922274, e-pasts:

rundale@rundale.net. Speciāls pilnvarojums Preču pieņemšanai un Preču pavadzīmes-rēķina

parakstīšanai nav nepieciešams.

9.2. No Pārdevēja puses kontaktpersona saistībā ar Līguma izpildi ir _______________, tālrunis

__________fakss __________, e-pasta adrese ___________________.

9.3. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar šī Līguma izpildi, Puses apņemas

risināt sarunu ceļā. Gadījumā, ja Puses nevar vienoties, strīdus izskata Latvijas Republikas

tiesu iestādēs atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktai kārtībai.

9.4. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē citus Līguma

noteikumus.

9.5. Šajā Līgumā neatrunātajos jautājumos Puses rīkojas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā

esošajiem normatīvajiem aktiem.

9.6. Līgumā var izdarīt grozījumus vai papildinājumus, Pusēm rakstiski vienojoties un vienošanos

pievienojot Līgumam kā tā neatņemamu sastāvdaļu.

9.7. Jebkura no Pusēm ir tiesīga vienpusēji lauzt Līgumu, ja otra Puse nepilda vai nepienācīgi

pilda Līguma saistības. Līguma laušana pirms termiņa neatbrīvo Puses no saistību izpildes,

kas jau radušās saskaņā ar šo Līgumu.

9.8. Šis Līgums sastāv no līguma teksta uz 3 (trīs) lapām un pielikuma (-iem) uz ___ (____)

lapām.

9.9. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem

viens eksemplārs atrodas pie Pircēja, bet otrs – pie Pārdevēja.

VA „Rundāles pils muzejs

Reģ. Nr. 90000045601

Adrese: Rundāles pils, Pilsrundāle,

Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-3921

Valsts kase

Kods: TRELLV22

Konta Nr.: LV13TREL2220557006000

__________________________ I. Lancmanis

10. Pušu rekvizīti un paraksti

8

Nosaukums________________________

Reģ. Nr. __________________________

Adrese: ___________________________

Banka: ___________________________

Kods: ___________________________

Konta Nr.: ________________________

__________________________ V. Uzvārds

More magazines by this user
Similar magazines