kultūras vadība (42345) - Ekonomikas un Kultūras augstskola

eka.edu.lv

kultūras vadība (42345) - Ekonomikas un Kultūras augstskola

pils, Siguldas nodada kultūras centrs, Ogres kultūras centrs, LNT, LTV raidījums „‟100 grami

kultūras‟‟, radio stacija „‟Latviešu radio‟‟, Bērnu un jauniešu centrs „‟Zoliotūde‟‟, muzeji „‟Jelgavas

mākslas un vēstures muzejs‟‟ un „‟Rīgas motormuzejs‟‟, VSIA „‟Dailes teātris‟‟ un „‟Latvijas

Nacionālā opera‟‟, Rīgas kongresa nams, Rīgas latviešu biedrības nams, SIA „‟Biļešu serviss‟‟ un

„‟BT1‟‟, SEB un Swedbanka u.c.

3. kursa 2 studenti izgāla praksi Grieķijas viesnīcās, sadarbībā ar JOB TRAST.

2.5. Studentu aptaujas

2010./2011. ak. g. rudens (rezultātus skatīt 4. pielikumā) un pavasara semestra beigās (rezultātus

skatīt 5. pielikumā) tika organizēta aptauja. Rudens semestra aptaujā piedalījās xxx (47%)

programmas „Kultūras vadība”studenti, savukārt pavasara semestra aptaujā xxx (31%) studenti.

Aptaujas lapā tika formulēti 10 jautājumi (aptaujas lapas paraugu sk.x3. pielikumā). Studenti vērtēja

docētāju darbu, atsevišķus studiju kursus, studiju procesu un pārbaudes formas, kā arī programmu

kopumā, un varēja izteikt ieteikumus un novēlējumus augstskolas vadībai, kultūras nodaļas vadītājai

un lietvedei. Studentu aptaujas salīdzinošā analīze redzama 5. tabulā.

Aptaujas rezultāti liecina, ka kopumā studējošie ir apmierināti ar studiju programmu “Kultūras

vadība”. Salīdzinoši ar iepriekšējiem studiju gadiem studējošo vērtējumi ir augstāki un ietekumi

samazinājušies. Studentu vērtējums, salīdzinot aptaujas datus par rudens un pavasara semestriem, ir

ļoti līdzīgs. Studiju nodarbību laiku un plānojumu rudens semestrī kā apmierinošu vērtēja 52%, bet

pavasara 51%, daļēji apmierina- 42% rudens semestrī un 41% pavasara semestrī. Materiāli tehniskā

bāze tiek vērtēta kā apmierinoša- 48% un kā dalēji apmierinoša 48% rudens semestrī, bet kā

apmierinoša pavasara semestrī 49% un daļēji apmierinoša- 44%. Varētu uzlabot bibliotākā pieejamo

literatūras klāstu, jo kā apmierinošu to vērtē 41% rudens un 38% pavasara sesmestrī, bet kā daļāji

apmierinošu 46% rudens un 47% pavasara semestrī. Samērā augstu tiek novērtēts nodaļas metodiķes

darbs, kā apmierinošs 65% un daļēji apmierinošs 33% rudens semestrī, bet pavasara semestrī kā

apmierinošs 68% un daļēji apmierinošs 30%. Studenti uzskata, ka saņem pietiekošu informāciju par

notiekšo augstskolā, rudens semestrī 83%, bet pavasara semestrī- 84%. Arī augstskolas mājas lapa

studentus apmierina, rudens semestrī 87% pavasara semestrī 95%. Studentu uzskata, ka jāuzlabo SP

darbība, to kā apmierinošu novērtēja tikai 41% rudens semestrī un 48% pavasara semestrī. Kā

noteicošos faktorus, kurus visbieţāk min studenti, kāpēc studē EKA ir studiju programmu saturs,

apgūstamā specialitāte un studiju maksa. Visbiezāk minēti faktori, kas apmierina studējot ir studiju

programmas saturs, pasniedzēju atsaucība un profesionalitāte, nodarbību laiki un sakārtota vide. Kā

ieteikumu, kas būtu jāuzlabo studiju procesā, respondenti iesaka- pasniedzēju darbs, lekciju saraksts,

vairāk praktiko nodarbību un semināru, kā arī izvēles priekšmetus.

Studentu aptaujas salīdzinošā analīze

Jautājums 2010./2011. ak. g. rudens

semestris (aptaujāti xxx

studenti jeb 47 % studējošo)

1. Vai Jūs apmierina nodarbību

laiki un nodarbību plānojums?

Apmierina 52% 51%

Daļēji apmierina 42% 41%

Neapmierina 6% 8%

2. Vai Jūs apmierina materiāli

tehniskā bāze (telpu remonts,

datorklašu aprīkojums utt.)?

Apmierina 48% 49%

Daļēji apmierina 48% 44%

Neapmierina 6% 7%

5.tabula

2010./2011. ak. g. pavasara

semestris (aptaujāti xxx

studenti jeb 31 % studējošo)

10

More magazines by this user
Similar magazines