kultūras vadība (42345) - Ekonomikas un Kultūras augstskola

eka.edu.lv

kultūras vadība (42345) - Ekonomikas un Kultūras augstskola

Augstskolas administrācijas darbs 12 14

Viss apmierina 36 16

Mācību maksa 8 4

Mācības apvienot ar darbu 8 8

Piedāvātās iespējas 17 3

Informācija 10 5

Atturas 64 45

10. Kas būtu jāuzlabo

augstskolas studiju procesā ?

Pasniedzēju darbs 38 29

Lekciju saraksts 36 30

Atlaides mācībām 2 6

Telpas 21 8

Apkārtne 7 7

Bibliotēka 6 12

Vairāk prakstisko nodarbību, 13 14

semināru

Izvēles priekšmetus 27 3

SP darbs 1

Informācijas pieejamība un darbs 14 8

Vairāk valodas lekcijas 43 5

Kvalitāte 10 4

Tehnikas uzlabojumi 10 5

SP darbs 9

Vairāk izdales materiāli 9 6

Mazāku studiju maksu 28 13

Atturas 9 70

2.6. Absolventi

2010./2011. ak. gadā Ekonomikas un kultūras augstskolas studiju programmu „Kultūras

vadība” absolvēja xxx studenti, no tiem xx absolventi bija rudens semestrī un xx absolventi pavasara

semestrī. Visi studenti, kuri piedalījās bakalaura gala pārbaudījumā, sekmīgi to nokārtoja un Valsts

pārbaudījumu komisija nolēma piešķirt viņiem bakalaura grādu kultūras uzņēmējdarbībā un kultūras

iestādes vadītāja kvalifikāciju. Valsts pārbaudījumu komisija ar vērtējumu izcili novērtēja studenta D.

Skļepoviča bakalaura darbu. Kā arī divas studentes ieguva dubulto diplomu sadarbība ar Drontenas

lietišķo zinātņu universitāti (Nīderlande)- I. Leitāne un A. Jākabsone.

2.7. Absolventu aptaujas

2010./2011. studiju gada laikā tika veikta arī absolventu aptauja, kas ļauj kompleksi izvērtēt

studiju programmu un tās realizāciju no absolventu redzes viedokļa. EKA absolventu anketa skatāma

6. pielikumā. Absolventu aptaujas salīdzinošā analīze redzama 6. tabulā.

Absolventu vērtējums, salīdzinot aptaujas datus par rudens un pavasara semestriem, ir atšķirīgs, jo

rudens semestra absolventi bija nepilna laika studenti, kuri studēja sestdienās, bet pavasara

absolventi- pilna laika studenti, kuri studēja katru darba dienu. Galvenais kritērijs izvēloties studijas

bija piedāvātā studiju programma, dtudiju maksa, vēlme studēt. Kopumā izvērtējot studiju

programmas realizēšanu absolventi to novērtējuši kā labu, attiecīgi rudens semestrī 34 un pavasara

semestrī 51 absolvents un kā apmierinošu rudens semestrī 11 un pavasara semestrī 28. Arī iegūto

zināšanu kvalitāti absolventi vērtē kā labu, rudens semestri 32 un pavasara semestrī 50 absolventi, kā

apmierinošu rudens semestrī tikai 2, bet kā teicamu 14 absolventu un pavasara semestrī kā

12

More magazines by this user
Similar magazines