kultūras vadība (42345) - Ekonomikas un Kultūras augstskola

eka.edu.lv

kultūras vadība (42345) - Ekonomikas un Kultūras augstskola

apmierinošu 29 absolventi. Absolventi kā trūkumu minēja praktisko un teorētisko zināšanu trūkumu.

Absolventi atzinīgi izteicās, ka iegūtā izglītība pozitīvi ietekmējusi viņi profesionālo izaugsmi un

iegūtas zināšanas augstākajā līmenī un iespēja strādāt savā profesijā un konkurēt darba tirgū. Kā

pozitīvu studiju procesā absolventi minēja- pasniedzējus un jaunus kontaktus. Kā negatīvu visi

absolventi minēja daţu pasniedzēju neatbilstību un plānojumu. Attiecīgi arī kā ietekumi tiek minēts

piesaistīt vairāk profesionālus pasniedzējus un attīstīt jaunas studiju programmas un piedāvāt vairāk

praksi un prakstisko nodarbību. Kā arī programmas absolventi izteica vēlmi studēt EKA

maģistrantūrā rudens semestrī 17, pavasara semestrī.

6. tabula

Absolventu aptaujas salīdzinošā analīze

Jautājums 2010./2011. ak. g. rudens

semestris (aptaujāti xx

studenti jeb 100 %

studējošo)

1. Kas bija galvenais izvēloties

studijas EKA?

Studiju laiks 17 10

Studiju maksa 31 32

Piedāvātā studiju programma 29 69

Augstskolas prestiţs 1 1

Izglītības kvalitāte 3 4

Prasības darbā pēc diploma 1

Vēlme studēt 26 47

Augstskolas atrašanās vieta 4 8

Reklāma 2 9

Studiju ilgums 1 7

2. Kā Jūs vērtējat studiju

programmas realizēšanu kopumā:

Teicami 2 3

Labi 34 51

Apmierinoši 11 28

Neapmierinoši

3. Kā Jūs vērtējat iegūto zināšanu

kvalitāti ?

Apmierinoša 2 29

Laba 32 50

Teicama 14 2

Neapmierinoši 1

4. Kādu zināšanu Jums trūkst ?

Prakstisko 9 24

Teorētisko 8 13

Valodu 5 8

Zināšanu netrūkst 7 5

5. Kā iegūtā izglītība ietekmējusi Jūsu

profesionālo izaugsmi ?

Zināšanas austākajā līmenī 5 18

Strādāju savā profesijā 5 8

Pozitīvi ietekmējusi 16 16

Nav ietekmējusi 16 21

6. Kas studiju procesā bija pozitīvs ?

Viss 7 4

2010./2011. ak. g. pavasara

semestris (aptaujāti xx

studenti jeb 100 % studējošo)

13

More magazines by this user
Similar magazines