kultūras vadība (42345) - Ekonomikas un Kultūras augstskola

eka.edu.lv

kultūras vadība (42345) - Ekonomikas un Kultūras augstskola

Programmu metodiskajam nodrošinājumam tiek izmantota bibliotēka. Tajā darbojas lasītava

un abonements. Bibliotēkas fondu sastāda iespiedvienības, periodiskie izdevumi, CD, video un

audiokasetes. Lasītājiem ir pieejami mācību materiāli latviešu, krievu, angļu, vācu, franču un citās

valodās. 2011. gada 1. augustā bibliotēkas fondu sastādīja vairāk kā 11000 iespiedvienības,

periodiskie izdevumi, CD, video un audio kasetes, studiju darbu, diplomdarbu, bakalaura darbu un

prakšu atskaišu paraugi.

2010./2011. akadēmiskajā gadā notika aktīva jauno grāmatu iegāde un nepieciešamās

literatūras piekomplektēšana. Iegādātas grāmatas (410 nosaukumi, 720 eksemplāri) par 4260,20 LVL

(dati uz 01.07.2011.), to skaitā apmēram 35% vadībzinātņu un sociālo zinātņu, 30% ekonomikas un

mārketinga, 20% mākslas, 15% svešvalodu un tulkošanas studiju kursu apguvei.

Augstskolā bibliotēkas informatīvo sistēmu apkalpo specializētā bibliotēku informācijas

sistēma Aleph500.

Iespieddarbi bibliotēkā ir brīvi pieejami lasītavā, kā arī izsniegšanai uz mājām. Studentiem

tiek sniegti kopēšanas, drukāšanas (gan melnbaltās, gan krāsu) un brošēšanas pakalpojumi.

Bibliotēkā, papildus iespiedmateriāliem, ir pieejamas arī vairākas datu bāzes, Letonika, LETA

arhīvs, Rubricon, Cambridge Journals Online un EBSCO datu bāze, kas studiju procesā ir

izmantojama gan studentiem, gan pasniedzējiem. Šīs datu bāzes ir pieejamas ne tikai no bibliotēkas

datoriem, bet arī no jebkuras EKA IT adreses. Tāpat ir brīvi pieejams to Latvijas bibliotēku (Latvijas

Nacionālā bibliotēka, Latvijas Universitātes bibliotēka, RTU Zinātniskā bibliotēka, Latvijas Jūras

akadēmijas bibliotēka, Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēka, LLU Fundamentālā bibliotēka, Rīgas

Stradiņa universitātes bibliotēka), kuras savā darbā izmanto bibliotēku sistēmu Aleph500,

elektroniskais kopkatalogs, kurā atrodas arī Ekonomikas un kultūras augstskolas bibliotēkas katalogs,

kā arī LNB Analītiskā datu bāze.

Tāpat pieejams arī to 13 Latvijas augstskolu un speciālo bibliotēku, kuras savā darbā izmanto

bibliotēku informāciju sistēmu ALISE, elektroniskais kopkatalogs. Bez saitēm uz Ekonomikas un

kultūras augstskolas abonētajām datu bāzēm, ievietotas arī saites uz studentiem noderīgām bezmaksas

datu bāzēm, kurās bez maksas pieejama studentiem nepieciešamā informācija. Šo datu bāţu sarakstu

plānots laika gaitā papildināt.

Bez tam, visās augstskolas telpās ir pieejams arī bezmaksas bezvadu internets.

EKA darbojas Interneta mājas lapa: www.eka.edu.lv , kurā studentiem rodama informācija

par studiju iespējām, studiju programmām, studiju maksu, nodarbību sarakstiem un citām

aktualitātēm augstskolā.

4.3. Tehniskais nodrošinājums

Ekonomikas un kultūras augstskolas telpu kopējā platība ir 3392 m2. Studiju process notiek

ēkā Lomonosova ielā 1/1. Korpusā ir telpas studiju procesa nodrošināšanai – auditorijas, datorklases,

sinhronās un konsekutīvās tulkošanas zāle. Studentiem ir pieejama bibliotēka, vizuālās prezentācijas

tehnika, kopēšanas iekārtas. Studiju procesam nepieciešamā datortehnika ir izvietota datorklasēs.

Datorklašu tehnisko nodrošinājumu veido Pentium III, Pentium IV, Celeron un Intel Dual Core

procesoru datori (kopā 73 kompl.) un atbilstoša licencētā programmatūra- Windows XP Home

Edition, Windows XP Profesisional, MS Office 2000 (MS Excel 2000, MS Access 2000, MS Power

Point 2000), Coreldraw 2000. Visi datori ir saslēgti lokālajā tīklā, lai nodrošinātu vienotu

informācijas apriti. Datoriem ir pastāvīgs pieslēgums tīklam Internet, ko nodrošina LATNET.

Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana t. sk. remonta veikšana ir viens no svarīgākajiem

Ekonomikas un kultūras augstskolas uzdevumiem. 2010./2011. ak. g. laikā tika veikts kosmētiskais

remonts auditorijās, tās aprīkotas ar inventāru un nodrošinātas ar studiju procesam nepieciešamajiem

materiāliem. Arī citās augstskolas telpās ir veikts kosmētiskais remonts, iegādātas jaunas mēbeles

auditoriju un darba vietu aprīkošanai.

Pēdējo gadu laikā augstskola studiju procesa nodrošināšanai ir iegādājusies jaunus sekojošus

materiāli tehniskos līdzekļus: 1 piezīmjdatoru TOSHIBA L500-1EL, 1 portatīvo datoru ACER

ASPIRE ONE D250, 1 datoru ACER ASPIRE ONE D250 BLACK, 1 datoru ar monitoru

17

More magazines by this user
Similar magazines