kultūras vadība (42345) - Ekonomikas un Kultūras augstskola

eka.edu.lv

kultūras vadība (42345) - Ekonomikas un Kultūras augstskola

Sadarbība notiek arī ar Latvijas augstskolām un koledţām (LU, LLU, RTU, Daugavpils

Universitāti, Rēzeknes augstskolu, Ventspils augstskolu, Biznesa augstskolu „Turība” u.c.), strādājot

Valsts pārbaudījumu komisiju darbā, piedaloties konferencēs, organizējot pieredzes apmaiņas

seminārus u.c.

Ekonomikas un kultūras augstskola ir Baltijas Universitātes programmas (The Baltic University

Programme) dalībniece. Baltijas Universitātes programma apvieno vairāk kā 160 universitātes 14

Baltijas jūras reģiona valstīs. Lielāko uzmanību programma pievērš ilgtspējīgai attīstībai, vides

aizsardzībai un demokrātijai.

2005. gadā Eiropas Komisija ir piešķīrusi Ekonomikas un kultūras augstskolai ERASMUS

Universitātes hartu. Dalība ES izglītības programmā ERASMUS dod augstskolai iespēju attīstīties

vienotā Eiropas kontekstā, t. sk. arī nodrošina studentu un docētāju apmaiņu starp Eiropas valstīm.

Sadarbība ar ārzemju augstskolām ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros tika uzsākta jau

2005./2006. akadēmiskajā gadā, kad pirmie studenti apmaiņas programmas ietvaros devās studēt uz

daţādām ES augstskolām. 2010./ 2011. gadā darbojās iepriekš noslēgtie ERASMUS sadarbības

līgumi – jau vairākus gadus sadarbība turpinās ar Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wyzsza

Szkola Bankowa we Wroclawiu, Polijā, Univerza v Ljubljani Slovēnijā, Università degli Studi di

Milano-Bicocca Itālijā, Universidad de Jaen Spānijā, The Open University Anglijā un citām

augstākās izglītības mācību iestādēm. Papildus iepriekš minētajiem ERASMUS divpusējās sadarbības

līgumiem 2010./2011. akadēmiskajā gadā klāt nāca vēl astoņi no jauna noslēgti Erasmus līgumi ar

Wyzsza Szkola Bankowa we Poznaniu (Polija), Usak Universitesi (Turcija) Kilis 7 Aralik

Universitesi (Turcija), Balikesir Universitesi (Turcija), Istanbul Gelisim Meslek Yuksekoukulu

(Turcija), Vilnius Gediminas Technical University (Lietuva), Vilnius Dizaino Kolegija (Lietuva),

Vilnius Technologiju ir Dizaino Kolegija (Lietuva) un Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa we

Wloclawku (Polija), kā arī tika paplašināti esošie sadarbības līgumi ar Vilnius Kolegija (Lietuva) un

Universidad de Jaen (Spānija), iekļaujot līgumā jaunas studiju programmas. ERASMUS programmas

ietvaros 2010./2011. ak.gadā kopskaitā 21 EKA studenti devās studēt uz Lietuvas, Polijas, Spānijas

un Itālijas augstskolām no 4-9 mēnešiem, 6 EKA docētāji devās lasīt lekcijas uz Lietuvas un Turcijas

augstskolām un 4 EKA darbinieki piedalījās personāla apmācībā Polijā, Nīderlandē un Lietuvā un 1 -

pieredzes apmaiņas un kontaktu dibināšanas vizītē Ungārijā. Savukārt EKA studentiem un arī

mācībspēkiem bija iespēja bagātināt savas zināšanas un gūt pieredzi, piedaloties Lietuvas, Polijas un

Turcijas vieslektoru vadītajās lekcijās un nodarbībās, kā arī tiekoties ar Nīderlandes, Polijas, Turcijas

un Lietuvas sadarbības partneru pārstāvjiem.

ERASMUS programmas ietvaros EKA 2010./2011. akadēmiskā gada rudens semestrī mācījās 6

studenti no Itālijas un Spānijas, bet pavasara semestrī – 3 no Turcijas.

Statistika par starptautisko mācībspēku un studējošo apmaiņu redzama 13. pielikumā.

6. Studiju programmas attīstības plāns

Latvijai ir bagāts kultūras potenciāls, rodas jaunas kultūras organizācijas, arvien lielāku nozīmi

kultūrvides paplašināšanā ieņem nevalstiskas un neformālas iniciatīvas, privātā un publiskā

partnerība, tāpēc ir nepieciešami speciālisti, kuri varētu profesionāli vadīt nozari, nodrošināt kultūras

pieejamību valstī, pārvaldīt kultūras resursus, izmantot to gan Latvijas sabiedrības attīstībai, gan arī

Latvijas kultūras popularizēšanai un Latvijas tēla veidošanai ES un pasaulē. Valsts kultūrpolitikas

vadlīnijas 2006.- 2015. gadam ir uzsvērta kultūras potenciāla nozīme sabiedrības izglītošanai visa

mūţa garumā, sekmējot uz humānām vērtībām balstītas zināšanu sabiedrības veidošanos. Tajā pašā

laikā valdības līmenī tiek atzīmēts profesionālu kultūras menedţeru trūkums. Ekonomikas un kultūras

augstākās profesionālās izglītības studiju programmā „Kultūras vadība” sagatavotie speciālisti

papildinās to cilvēku skaitu, kuri risinās augstākminētos uzdevums.

EKA, lai nodrošinātu kvalitatīvu studiju procesu un konkurētspējīgu speciālistu sagatavošanu,

turpmāk īpašu vērību veltīs studiju darbu kvalitātes pārbaudei, pakļaujot elektroniskai kontrolei

iesniegtos darbus, kas ļautu cīnīties ar plaģiātisma problēmu. EKA rūpīgi seko, lai studiju procesā

izstrādātajos darbos (referāti, studiju darbi utt.) būtu ievērotas visas darba noformēšanas prasības,

īpaši atsauču uz izmantoto literatūru un datu noformēšana.

19

More magazines by this user
Similar magazines