kultūras vadība (42345) - Ekonomikas un Kultūras augstskola

eka.edu.lv

kultūras vadība (42345) - Ekonomikas un Kultūras augstskola

7. SVID analīze

10.tabula

EKA studiju programmas “Kultūras vadība” SVID analīze

Stipruma pazīmes Vājuma pazīmes

1. 2006.gada novembrī augstskola ir saņēmusi 1. Ierobeţotas iespējas iesaistīt ārzemju

beztermiņa akreditāciju

mācībspēkus un studentus (valodas

2. Programmas saturs atbilst profesijas standartam barjera, dzīves apstākļi) EKA studiju

un ir saskaņots ar profesionālās izglītības valsts procesos

standartu

2. Nav pietiekama EKA atpazīstamība

3. Latvijas vajadzībām aktuāla un pieprasīta starptautiskajā mērogā

studiju programma

3. Kaut arī augstskolā turpinās darbs pie

4. Izveidojušies noturīgi kontakti ar darba zinātnisko skolu veidošanas, tas ir

devējiem

ilgtermiņa process, kurš tikai pēc

5. Programmā, līdzās augsti kvalificētiem gadiem var nest augļus

docētājiem, tiek iesaistīti jauni mācībspēki, kuri

studē doktorantūrā

6. Reflektantiem ir iespējams izvēlēties studiju

formu: pilna laika klātienes vai nepilna laika

klātienes studijas sestdienās

7. Studenti aktīvi piedalās studiju programmas

pilnveidošanā un popularizē to potenciālajiem

studentiem un darba devējiem

8. LAIS programmatūras nodrošinājums un datu

bāze ļauj automatizēt augstskolas darba

procesus un veikt kvalitatīvu datu uzskaiti un

analīzi

9. Studenti aktīvi iesaistās lietišķajos pētījumos:

līdzdalība “Open Mind” rīkotajā stipendiju

konkursā sadarbībā ar A/S “Swedbanku” un

Latvijas Universitātes fondu; studiju darbu un

bakalaura darbu izstrāde atbilstoši darba devēju

pieprasījumiem

10. Studiju procesa sasaiste ar praksi, organizējot

prakses atbilstošajos uzņēmumos, tādējādi

studentu zināšanu apguvē piesaistot

kvalificētus speciālistus, kas palīdz teorētiskās

zināšanas sasaistīt ar praktiskā darba pieredzi

11. Visu studiju programmu iekšējās

pašnovērtēšanas un kvalitātes pilnveidošana

atbilstoši Latvijas un Eiropas Savienības

augstākās izglītības kvalitātes prasībām

Attīstības iespējas Draudi

1. Kultūras vadītāju nepieciešamība Latvijā ir 1. Konkurences saasināšanās studiju

atzīmēta valdības līmeni, kā arī kultūras nozares programmu spektrā saistībā ar

perspektīvas uzsvērtas Valsts kultūras vadlīnijās nevēlamajiem demogrāfiskiem

2006. -2015. gadam

procesiem un nepamatotu atsevišķu

2. Augstais bezdarba līmenis motivē jauniešus iegūt studiju virzienu atbalstīšanu valstī

augstāko izglītību

2. Augstais bezdarba un zemais

1. Darba tirgū ir pieprasījums pēc kvalificētiem atalgojuma līmenis valstī samazina

speciālistiem, kam tiek nodrošināta atbilstoša augstakas izglītības pieejamību

darba samaksa

3. Studentu aizbraukšana uz citām valstīm

2. Mūţizglītības kursu, seminaru un konferenču darba meklējumos, kas veicina studiju

21

More magazines by this user
Similar magazines