kultūras vadība (42345) - Ekonomikas un Kultūras augstskola

eka.edu.lv

kultūras vadība (42345) - Ekonomikas un Kultūras augstskola

izbeigšanas termiņa – saskaņā ar IZM licenci Nr. 04042-6 (izsniegta 2005. g. 08. jūnijā, licences

termiņš 31.12.2006.), bet līdz ar kārtējo akreditāciju, arī licence ir spēkā līdz 31.12.2012.g.

Profesionālā studiju programma ir akreditēta līdz 2012. g. 31. decembrim (Akreditācijas lapa Nr.

049-996, Akreditācijas komisijas 2006.g. 05. aprīļa lēmums Nr. 1024).

Profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Kultūras vadība” (kods 42345)

izveidota saskaņā ar LR Augstskolu likumu, Valsts otra līmeņa profesionālās augstākās izglītības

standartu un profesijas “Uzņēmumu un iestāţu vadītājs” standartu.

Profesionālās bakalaura programmas “Kultūras vadība” obligātais saturs atbilst “Noteikumu par

otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartiem” (LR MK Noteikumi Nr.481, prot.

Nr. 57, 9. paragrāfs) prasībām. Programmas saturs nodrošina profesionālo zināšanu, prasmju un

attieksmju kopumu, kas nepieciešams kultūras iestādes vadītāja kvalifikācijas iegūšanai.

Studiju sistēma profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programmā ir veidota atbilstoši

Izglītības likumam, Augstskolu likumam un Profesionālās izglītības likumam, tā lai tā maksimāli

veicinātu studiju programmās izvirzīto mērķu sasniegšanu un atvieglotu uzdevumu izpildi. Studiju

sistēmu augstskolā iekšēji reglamentē studentu un augstskolas attiecības reglamentējošie dokumenti

un studiju norisi un organizāciju reglamentējošie dokumenti.

Svarīgākie dokumenti, kas nosaka studentu un augstskolas attiecības ir ieskaitīšanas dokumenti un

atsevišķs līgums par izglītības iegūšanas noteikumiem, EKA iekšējās kārtības noteikumi studējošiem

un noteikumi par kārtību kādā notiek studentu pārcelšana nākamajam studiju gadam.

Pamatdokumenti un pārvaldes orgāni, kas reglamentē, vada un nosaka studiju norisi, kārtību un

organizāciju ir:

- EKA Satversme;

- Augstskolas Senāts un vadība;

- Studiju programmas padome;

- Studiju programmas administrācija;

- Studentu pašpārvalde;

- Studiju programma;

- Studiju kursu programmas;

- Studiju plāns.

Katrā akadēmiskā gadā ir 2.semestri, katra semestra ilgums ir 20 nedēļas – 16 mācību nedēļas un 4

nedēļas ilga sesija.

Studiju forma ir pilna laika un nepilna laika klātienes studijas.

Studiju programmas ilgums ir 8 semestri jeb 4 gadi pilna laika klātienes studijām un 9 semestri

jeb 4,5 gadi nepilna laika klātienes studijām.

Programmas kopējais apjoms ir 160 kredītpunkti.

Iegūstamais grāds: bakalaura profesionālais grāds kultūras uzņēmējdarbībā

Piešķiramā kvalifikācija: kultūras iestādes vadītāja kvalifikācija (131913)

Studiju struktūras atbilstību profesionālās augstākās izglītības standartam skatīt 2. tabulā.

2.tabula.

Studiju programmas atbilstība profesionālās augstākās izglītības standartam

Kritērijs Profesionālās augstākās izglītības valsts Augstākā profesionālā bakalaura

standarta prasība

studiju programma KULTŪRAS

VADĪBA

Kopējais

Vismaz 160 kredītpunkti (KP) un kopējais 160 KP

programmas studiju ilgums profesionālās kvalifikācijas

apjoms un ilgums iegūšanai vismaz 4 gadi

Studiju kursu Vispārizglītojošie studiju kursi (vismaz 20 Vispārizglītojošie kursi – 20 KP;

kopējais apjoms KP);

Nozares teorētiskie pamatkursi un

Nozares teorētiskie pamatkursi un

informācijas tehnoloģiju kursi – 36

5

More magazines by this user
Similar magazines