kultūras vadība (42345) - Ekonomikas un Kultūras augstskola

eka.edu.lv

kultūras vadība (42345) - Ekonomikas un Kultūras augstskola

9.pielikums

Studiju programmas „Kultūras vadība” docētāju saraksts, kuriem augstskola bija pamata

darba vieta

Ar docētāju sarakstu var iepzīties pie programmas direktora vai sic

10.pielikums

Studiju programmas „Kultūras vadība” docētāju saraksts, kuriem augstskola nebija pamata

darba vieta

Ar docētāju sarakstu var iepzīties pie programmas direktora vai sic

Studējošo skaits studiju programmā „Kultūras vadība

Ar datiem par studējošo skaitu var iepazīties pie programmas direktora vai sic

11.pielikums

12.pielikums

Akadēmiskā personāla sastāvs (dati par EKA ievēlēto personālu uz atskaites gada 29. 06.2010.)

Amats, grāds 2006./2007. 2007./2008. 2008./2009. 2009./2010. 2010./2011.

Profesori 1

Asociētie profesori 1 7 4

Docenti 6 15 16 21 5

Lektori: 3 13 13 13 1

t.sk. ar doktora grādu

Asistenti

ar maģistra grādu 3 13 13 13 1

citi*

t.sk. ar doktora grādu

ar maģistra grādu

citi*

Akadēmiskais personāls

KOPĀ

Viesprofesori

9 28 30 41 11

*Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām)

13. pielikums

Studiju programmas „Kultūras vadība” pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori,

viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 1. oktobri)

Amats 2006./2007. 2007./2008. 2008./2009. 2009./2010. 2010./2011.

Viesdocenti 1 2 1 1

Vieslektori: 9 24 24 31 12

51

More magazines by this user
Similar magazines