kultūras vadība (42345) - Ekonomikas un Kultūras augstskola

eka.edu.lv

kultūras vadība (42345) - Ekonomikas un Kultūras augstskola

informācijas tehnoloģiju kursi (vismaz 36

KP); nozares profesionālās specializācijas

kursi (vismaz 60 KP); brīvas izvēles kursi

(vismaz 6 KP)

KP;

Nozares profesionālās specializācijas

kursi – 60 KP; brīvas izvēles kursi –

6 KP

Prakse Vismaz 26 KP 26 KP

Valsts

Diplomdarba izstrāde un aizstāvēšana 12 KP

pārbaudījums (vismaz 10KP)

Studiju kursa saturs Nosaka: Profesijas standarts- reģistrācijas Programma atbilst Kultūras vadītāja

numurs PS 0131

profesijas standartam

Piešķiramā Pēc programmas apguves piešķir 5. līmeņa Programmas absolventiem piešķir 5.

kvalifikācija profesionālo kvalifikāciju

līmeņa Kultūras vadītāja

kvalifikāciju

Saskaņā ar EKA Senāta sēdē 2009.g. 8. jūnijā (protokols Nr. 62) apstiprinātajām izmanaiņām

studiju programmas struktūrā, to veido šādi studiju kursi:

Vispārizglītojošie studiju kursi (Svešvaloda, Tiesību pamati, Ētika un estētika, Filozofija,

Lietišķā etiķete un lietišķā korespondence, Pētnieciskā darba organizācija, Retorika,

Ekonomikas pamati) kopā sastāda 20 KP (standarta prasība -vismaz 20 KP);

Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi (Pasaules mākslas vēsture,

Sociālā psiholoģija, Vispārējā kultūras teorija, Latvijas kultūras vēsture, Vadības teorija, Darba

drošība un aizsardzība, Informātika, Latvijas kultūrpolitika, Kultūras socioloģija,

Kultūrpārvaldība, Starptautiskās kultūras sistēmas, Pasaules teātra un kino vēsture, Informātika

kultūras uzņēmējdarbībā) kopā sastāda 36 KP (standarta prasība vismaz 36 KP);

Nozares profesionālās specializācijas kursi (Mākslas komunikāciju vadība, Masu mediji,

Tūrisma vadības pamati, Svētku un sarīkojumu vadība, Reklāmas plānošana un organizēšana,

Ţurnālistikas pamati, Producēšana, Cilvēkresursu vadība, Kultūras pakalpojumu tirgzinības,

Kultūrtūrisms, Uzņēmējdarbības pamati, Projektu vadība, Radošās industrijas, Sabiedriskās

attiecības, Pasākumu reţijas pamati, Izstāţu un galeriju organizēšana, Kultūras ekonomika,

Starpkultūru komunikācija, Aktiermeistarības pamati, Grāmatvedības pamati) kopā sastāda 60

KP (standarta prasība vismaz 60 KP);

Brīvās izvēles kursi kopā sastāda 6KP

Prakse, kuru studenti iziet prakses uzņēmumos, kopā sastāda 26 KP

Bakalaura darbs, kura izstrādāšana un aizstāvēšana satāda 12 KP

1.3. Studiju programmas praktiskā realizācija

Ekonomikas un kultūras augstskolā studenti latviešu valodā apgūst nākamo profesiju, attīsta

radošās prasmes patstāvīgi studēt, papildināt nepieciešamās zināšanas un iegūt praktiskā darba

iemaņas to praktiskai pielietošanai.

Programmas „Kultūras vadība” realizāciju pamatā koordinē un vada Ekonomikas un kultūras

augstskolas Kultūras nodaļa, kas veido un atjauno studiju kursu programmas, nodrošina atbilstošo

studiju kursu pasniegšanu, prakses un studiju darbu vadīšanu un aizstāvēšanu un citus studiju

metodiskos darbus.

Programmas realizācijas nodrošināšanā tiek iesaistīts arī atbilstošs tehniskais un saimnieciskais

personāls.

Mācību process tiek organizēts auditorijās un prakses vietās. Auditorijās notiek teorētiskās un

praktiskās nodarbības, bet prakses vietās – iegūto zināšanu nostiprināšana un speciālista praktisko

iemaņu iegūšana.

2010./2011. akadēmiskajā gadā tika veiktas izmaiņas Profesionālā bakalaura studiju programmas

Kultūras vadība” studiju plānā (EKA Senāta sēdē 2011.g. 7. jūnijā, protokols Nr. 73) - tika mainīts

studiju kursu plānojums pa semestriem nepilna laika studijām- studiju kurss „‟Tiesību pamati‟‟

pārcelts no 1.semestra uz 2.semestri, „‟Svētku un sarīkujumu vadība‟‟ pārcelta no 2.semestra uz

6

More magazines by this user
Similar magazines