kultūras vadība (42345) - Ekonomikas un Kultūras augstskola

eka.edu.lv

kultūras vadība (42345) - Ekonomikas un Kultūras augstskola

3.semestri, „‟Mākslas komunikāciju vadība‟‟ pārcelta no 3.semestra uz 4.semestri, „‟brīvās izvēles

kurss‟‟ pārcelts no 4.semestra uz 3.semestri. Studiju kursam tika nomainīts nosaukums, studiju kurss

„‟Personāla vadība‟‟ turpmāk tiks saukts „‟Cilvēkresursu vadība‟‟ (EKA Senāta sēdē 2011.g. 29.

martā, protokols Nr. 72).

1.4. Studentu zināšanu vērtēšanas sistēma

Studentu rezultātus vērtē pēc diviem kritērijiem:

- kvalitatīvais kritērijs - atzīme pēc 10 ballu sistēmas;

- kvantitatīvais kritērijs – kredītpunkti pēc kopējā stundu skaita studiju kursā.

Zināšanu novērtēšanai docētāji izmanto sekojošas formas:

- kontroldarbus;

- testus;

- referātu sagatavošanu un aizstāvēšanu;

- patstāvīgo darbu sagatavošanu un prezentēšanu;

- eksāmenus.

Galvenā vērtēšanas metodes studiju kursu zināšanu apguvē ir eksāmens, ko iespējams kārtot gan

mutiski gan rakstiski, pēc docētāja ieskatiem.Vērtēšanā tiek ņemts vērā arī studentu darbs semestra

laikā (sekmība kontroldarbos, aktivitāte semināros, patstāvīgo darbu izstrāde, referātu sagatavošana

u.c.)

Docētāji uzsākot darbu ar studentiem auditorijā, iepazīstina studējošos ar zināšanu un prasmju

vērtēšanas sistēmu. Studējošajiem tiek paziņots, kādi nosacījumi semestra laikā būs jāizpilda, kā tiks

vērtētas zināšanas, kādā mērā darbs semestra laikā ietekmēs gala pārbaudījuma vērtējumu. Katrā

pārbaudījuma veidā un eksāmenā minimālais pozitīvais vērtējums ir 4 balles, bet augstākais – 10

balles.

Tāda pati vērtēšanas sistēma attiecas arī uz studentu prakses vērtēšanu. Prakses vērtējumu dod

prakses komisija, pieņemot prakses atskaites aizstāvēšanu un izvērtējot prakses uzņēmuma atsauksmi.

Izstrādātā vērtēšanas sistēma attiecas arī uz studentu studiju darbu izstrādi un aizstāvēšanu. Studiju

darbu vērtējumu dod studiju darbu aizstāvēšanas komisija, izvērtējot studiju darbu un tā aizstāvēšanas

prezentāciju.

1.5. Studiju programmas kvalitātes nodrošinājums

Lai nodrosinātu studiju procesa un studiju programmu augstvērtīgu un tirgus prasībam

atbilstošu kvalitāti, EKA izmanto šādas kvalitātes vērtēsanas jomas:

1. studiju programmas mērķis atbilst Ekonomikas un kultūras augstskolas darbības mērķim;

2. studiju programmas saturs atbilst Noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās augstākās

izglītības valsts standartu (MK noteikumi Nr.481.);

3. studiju procesa organizācija:

a. studiju process tiek organizēts pilna un nepilna laika klātienē atbilstoši Noteikumiem

par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu;

b. katra akadēmiskā gada sākumā studiju kursu docētāji atjauno studiju kursu aprakstus,

kas tiek apstiprināti Studiju programmas padomē (tiek aktualizētas studiju kursu tēmas

un literatūras saraksti, lekciju, praktisko nodarbību saturs un pārbaudes darbu formas);

c. docētāji sniedz studentiem konsultācijas gan klātienē, gan e-vidē;

d. docētāji augstskolu auditorijās lekciju satura vizuālai pasniegšanai plaši pielieto

programmas Microsoft PowerPoint iespējas;

e. katrai studentu grupai ir izveidota kopējā e-pasta adrese, uz kuru docētājs var nosūtīt

studijām nepieciešamos materiālus;

f. docētāji iesaista studentus pētnieciskā darba veikšanā, lai nodrošinātu teorētisko

studiju sasaisti ar praktisko izpēti;

g. divreiz semestra laikā tiek organizētas Studiju programmas padomes sēdes, kurās tiek

izskatīti ar studiju procesu saitīti jautājumi;

7

More magazines by this user
Similar magazines