PRAKTISKA ROKASGR MATA - Eiropas Parlaments - Europa

europarl.europa.eu

PRAKTISKA ROKASGR MATA - Eiropas Parlaments - Europa

KOPējĀ zIVSAIMnIeCĪBAS POlITIKA

Kopš 1970. gada EEK ir darbojusies, lai panāktu, ka visiem

zvejniekiem ir vienlīdzīga piekļuve dalībvalstu zvejas zonām,

rezervējot piekrastes joslu vietējiem zvejniekiem. Tā izveidoja

Kopienas zivsaimniecības produktu tirgus un politiskās

struktūras pamatu, lai modernizētu zvejas floti un infrastruktūras.

Dalībvalstis, sekojot starptautiskajām attīstības tendencēm,

1976. gadā palielināja jūras resursu izmantošanas

zonu no 12 īdz 200 tūkstošiem jūras jūdžu. Pat ja dalībvalstis

izrādīja interesi nodot Kopienas ziņā zvejas pārvaldību un to

pārstāvēšanu starptautiskās sarunās, 1981. gada paplašināšanās

dēļ KZP izstrāde tika atlikta līdz pat 1983. gadam.

Sākotnēji KZP bija ļoti cieši saistīta ar

lauksaimniecības politiku, un tas aizvien

tā ir līgumos. Tomēr vairāku reformu

rezultātā tā atdalījās no KLP un

ieguva specifisku saturu. Ņemot vērā

to, ka zivju populācijas neievēro valstu

robežas un ir atkarīgas no kopīgām jūras

ekosistēmām, KZP nodod Kopienas

kompetencē jautājumus, kas saistīti ar

dabisko jūras resursu pārvaldību.

KZP pārziņā ir ļoti dažādu dabas rīku

klāsts. Tomēr šo rīku integrācija ne

vienmēr ir optimāla vēlamo sinerģiju

panākšanai. KZP reforma tika veikta

2002. gadā, lai garantētu zivsaimniecības

darbību ilgtspējīgu attīstību no

vides, ekonomiskā un sociālā viedokļa.

Tika mainīts lēmumu pieņemšanas

process, balstot to uz zinātniskiem ieteikumiem un nododot

to zivsaimniecības nozares un reģionālo konsultatīvo padomju

(RKP) nevalstisko organizāciju ziņā. Papildus tam ar

2002. gada reformu tika mēģināts panākt konsekvenci ar Eiropas

vides un attīstības politikām. Par spīti reformai, nav konstatēti

uzlabojumi vajadzīgo sinerģiju līmenī, piemēram, starp

flotes pārvaldību un resursu saglabāšanu.

Jaunais KZP pamatregulējums ir spēkā kopš 2003. gada 1. janvāra.

Tā galvenās daļas ir šādas.

PRIeKšVēSTuRe

13

More magazines by this user
Similar magazines