PRAKTISKA ROKASGR MATA - Eiropas Parlaments - Europa

europarl.europa.eu

PRAKTISKA ROKASGR MATA - Eiropas Parlaments - Europa

16

kura atcelšanu saņemts valsts atbalsts,

un robežlīmeņi tiek automātiski atskaitīti

no samazinātā ražošanas apjoma

summas, pateicoties valsts atbalstam.

Ja tiek izveidots jauns ražošanas apjoms,

tas ir jākompensē, atsaucot citu

līdzvērtīgu apjomu, nesaņemot par to

finansiālu atbalstu. Kopš 2005. gada

atbalsts ir izmantojams tikai drošības,

darba apstākļu uz kuģa un produktu

kvalitātes uzlabošanai vai selektīvāku

zvejas paņēmienu vai kuģu satelītnovērošanas

sistēmu ieviešanai (VMS).

95

Lai panāktu krājumu atjaunošanas plānos

prasītos zvejas intensitātes samazinājumus,

ekspluatācijas pārtraukšanai

paredzētie līdzekļi ļauj piešķirt

subsīdijas, kas ir par 20 % lielākas nekā

ekspluatācijas pārtraukšanas subsīdijas,

kuras paredzētas strukturālo darbību ietvaros. Turklāt tiek

piešķirts finansiāls atbalsts Kopienas kuģu pastāvīgai nodošanai

trešai valstij, īpaši, lai veidotu kopuzņēmumus.

Ar jaunajiem noteikumiem, kas tika ieviesti ar 2002. gada reformu,

neizdevās mazināt flotu jaudas pārpalikumu. Par spīti

ierobežojumiem, kas tika ieviesti ar iekļaušanas/izslēgšanas

režīmu, zvejas reālā jauda turpināja palielināties.

Flotes pārvaldībā netiek sensu stricto izmantoti zvejas jaudas

parametri. Tajā ir ietverta tikai flotes tonnāža un intensitāte,

kas pieļauj paradoksālu situāciju veidošanos. Pat ja flotu kopējā

tonnāža un intensitāte samazinās, vidējā zvejas tonnāža

zvejas flotu vidējā intensitāte. 2007=100

101

100

99

98

97

96

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

un intensitāte, kā arī zvejas jauda bieži vien palielinās, jo tehnoloģiskā

attīstība ļauj panākt ievērojamu efektivitātes uzlabojumu.

STRuKTuRĀlĀS dARBĪBAS

Laika posmā no 2007. līdz 2013. gadam KZP paredzētais budžets

ir aptuveni 3,8 miljardi euro. To pārvalda KZP finanšu

instruments — Eiropas Zivsaimniecības fonds (EZF).

EZF var finansēt darbības, kas paredzētas resursu un flotes

jaudu līdzsvarošanai vai videi draudzīgāku zvejas metožu izmantošanas

un ražošanas veicināšanai. EZF var arī finansēt

2003

2004

UE 12 UE 15 UE 25 UE 27

2005

2006

2007

2008

2009

More magazines by this user
Similar magazines