PRAKTISKA ROKASGR MATA - Eiropas Parlaments - Europa

europarl.europa.eu

PRAKTISKA ROKASGR MATA - Eiropas Parlaments - Europa

sociālekonomiskus pasākumus, lai uzlabotu nozares konkurētspēju

un ekonomisko dzīvotspēju, vai novirzīt šos līdzekļus

nozarē nodarbināto personu labā, garantējot ilgstošu zvejas

zonu attīstību. Reformā, kas tika veikta 2002. gadā, tika noteiktas

izmaiņas sociālekonomiskajos pasākumos, paplašinot

atbalstu īslaicīgai darbības pārtraukšanai. Turklāt atbalsts

priekšlaicīgai zvejnieku iešanai pensijā un pārkvalificēšanai

ļauj nodarboties ar zvejošanu nepilnu laiku. Tomēr EZF neizdevās

apmierināt nozares krīzes izraisītās vajadzības.

TIRGu KOPējĀ ORGAnIzĀCIjA (TKO)

Zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgu kopējā organizācija

(TKO) ir pirmā kopējās zivsaimniecības politikas (KZP)

zvejas flotu vidējā tonnāža. 2007=100

101

100

99

98

97

96

95

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

UE 12 UE 15 UE 25 UE 27

sastāvdaļa. TKO mērķis ir līdzsvarot piedāvājumu un pieprasījumu

Kopienas tirgū. TKO cenšas rast vidusceļu starp zvejnieku

interesēm, Kopienas tirgus pieaugošajām prasībām un jo

īpaši starp pārstrādes nozari, garantējot godīgu konkurenci.

TKO instrumenti šo mērķu sasniegšanai ir kopēji tirdzniecības

standarti, kā arī kopēji standarti attiecībā uz ražotāju organizācijām,

intervences mehānismiem un tirdzniecības režīmu

ar valstīm, kas neietilpst ES.

TKO uzbūvi attiecībā uz zivsaimniecības produktiem daļēji nosaka

pamatlīgums starp zivsaimniecību un lauksaimniecību.

Faktiski zivsaimniecības produktu TKO oficiāli regulē lauksaimniecības

produktu TKO principi, mērķi un instrumenti. Tomēr

starp lauksaimniecību un zivsaimniecību vienmēr ir bijušas

dziļas atšķirības, kas pastāv joprojām.

Laika gaitā šīs atšķirības ir tikai pastiprinājušās.

Lauku saimniecību atbalsta

mehānismi tika pielāgoti jaunajiem

apstākļiem, taču tas nenotika attiecībā

uz zivsaimniecības uzņēmumiem.

2005

2006

2007

2008

2009

Ņemot vērā krīzi, kas pašlaik ir piemeklējusi

zivsaimniecības nozari, TKO rīcības

brīvību ļoti ierobežo intervences

mehānismu daba un trūcīgās finanšu

subsīdijas. TKO iekļautā svaigā produkcija

veido tikai 20 % no Kopienas

zivsaimniecības nozares kopējā ražošanas

apjoma, un TKO izdevumi intervencē

veido tikai 0,6 % no tajā ietverto

svaigo produktu vērtības.

PRIeKšVēSTuRe

17

More magazines by this user
Similar magazines