PRAKTISKA ROKASGR MATA - Eiropas Parlaments - Europa

europarl.europa.eu

PRAKTISKA ROKASGR MATA - Eiropas Parlaments - Europa

eIROPAS PARlAMenTS un KzP

zIVSAIMnIeCĪBAS KOMITejAS lOMA

Parlamenta regulas VI pielikumā ir noteiktas Zivsaimniecības

komitejas kompetences 2 , kas uzskaitītas turpmāk tekstā.

KZP 2002. gada reformas rezultātā zivsaimniecība tika daudz

pamatīgāk integrēta citās politikās. Kopš 2005. gada Eiropas

Komisijas Zivsaimniecības ģenerāldirektorāta kompetencē ir

Zivsaimniecības komitejas loma

Šī komiteja ir atbildīga par:

• kopējās zivsaimniecības politikas darbību un attīstību, kā arī tās vadību;

• zivju krājumu saglabāšanu;

• zvejniecības produktu tirgus kopējo organizāciju;

• struktūrpolitiku zivsaimniecības un akvakultūras nozarēs, ieskaitot zivsaimniecības virzības finansēšanas instrumentus;

• starptautiskajiem zvejniecības nolīgumiem.

2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-

EP+20090309+RESP-PECH+DOC+XML+V0//LV&language=LV&navigationBar=YES.

nodotas jūrlietas. Šis ģenerāldirektorāts 2008. gadā ieguva

nosaukumu Zivsaimniecības un jūrlietu ģenerāldirektorāts.

Ņemot vērā šos notikumu pavērsienus, arī Zivsaimniecības

komiteja 2007. gada 10. maijā pieprasīja paplašināt tās kompetenci.

21

More magazines by this user
Similar magazines