PRAKTISKA ROKASGR MATA - Eiropas Parlaments - Europa

europarl.europa.eu

PRAKTISKA ROKASGR MATA - Eiropas Parlaments - Europa

26

Vēl viens svarīgs temats gaidāmās KZP

ietvaros būs pārvaldība un reģionālo

konsultatīvo padomju loma. Zivsaimniecības

komiteja pieņēma divus ziņojumus

14 15 par šo tematu.

No astoņiem ziņojumiem, ko Zivsaimniecības

komiteja pieņēma par zvejas

darbību kontroli, ziņojums par „Kopienas

kontroles režīmu KZP noteikumu

ievērošanas nodrošināšanai

(ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 2847/93

un (EK) Nr. 1627/94)” ir īpaši svarīgs,

jo to var uzskatīt gan par tiltu uz KZP

nākotnē, gan par novēlotu 2002. gada

reformas ieviesēju. Būtībā, pat ja Eiropas

Parlaments pieņems šo ziņojumu

sestā sasaukuma beigās, Padome ir

paredzējusi pieņemt regulu 2010. gadā. Tā rezultātā regulā

būs obligāti jāiestrādā jaunās KZP ievirzes.

Vēl ir daudz citu svarīgu ziņojumu. Varētu pieminēt divus ziņojumus

par nelegālo, nereģistrēto un neregulēto (NNN) zveju

16 17 . Eiropas Parlaments uzsvēra nepieciešamību izveidot

to kuģu sarakstu, kas iesaistīti NNN zvejas darbībās, un ostu

valsts kontroles sistēmu, lai trešo valstu kuģiem, kas iesaistīti

NNN zvejas darbībās, aizliegtu piekļuvi. Tas ierosina aizliegt

NNN zvejas produktu importu, nosakot, ka ir nepieciešams

14 T6-0159/2007, 26/04/2007.

15 A6-0187/2009, 27/03/2009.

16 T6-0044/2007, 15/02/2007.

17 T6-0245/2008, 29/09/2008, Oficiālais Vēstnesis: L 286 29.10.2008., 0001. lpp.

kuģa karoga valsts obligāts apliecinājums, kas apstiprina šo

produktu likumību. Turklāt Eiropas Parlaments mudina izveidot

Kopienas brīdinājuma sistēmu gadījumiem, kad tiek atklāti

NNN zvejas produkti, kā arī aizliegt tādu zivju importu,

kas ir no valstīm, kuras ir paziņojušas, ka nesadarbosies ar ES

ieviesto sistēmu.

Visa sestā sasaukuma laikā Eiropas Parlaments centās rast risinājumu

krīzei, kas skārusi zivsaimniecības nozari. Šim tematam

tika veltīti četri ziņojumi („zvejnieku finansiālā atbalsta

sistēmas reforma”, „piekrastes zveja”, „zivsaimniecības nozares

ekonomiskās situācijas uzlabošana” un „kopējās tirgu organizācijas

ieviešana”), kā arī rezolūcija (par „zivsaimniecības nozares

krīzi, ko izraisījis dīzeļdegvielas cenu pieaugums”). Šajā

More magazines by this user
Similar magazines