PRAKTISKA ROKASGR MATA - Eiropas Parlaments - Europa

europarl.europa.eu

PRAKTISKA ROKASGR MATA - Eiropas Parlaments - Europa

B dePARTAMenTS un TĀ ATBAlSTA

nOzĪMe PARlAMenTA dARBĀ

B dePARTAMenTA lOMA

Politikas departamenti tika izveidoti 2004. gadā, lai nodrošinātu

komitejas un citas politiskās iestādes ar īpašām zināšanām

un pētniecības darbiem atkarībā no Eiropas Parlamenta

likumdošanas un politiskajām prioritātēm. B departaments ir

atbildīgs par atbalsta sniegšanu Parlamenta darbā, īpaši zivsaimniecības

jomā 26 . Šis atbalsta uzdevums izpaužas vairākos

veidos 27 .

• Ārējo dokumentu par specifiskiem tematiem pasūtīšana,

uzraudzība un novērtēšana, ko pēc īpaša Zivsaimniecības

komitejas koordinatoru pieprasījuma veic eksperti (universitātes,

augsta līmeņa padomdevēji). Šie dokumenti

tiek veidoti kā pētījumi (ja tajos ir vairāk nekā 30 lappušu),

„briefing notes” (ja tajos ir mazāk nekā 30 lappušu)

un ietekmes novērtējumi („impact assessment”). Padomdevējus

izvēlas, izsludinot piedāvājumu konkursu. Ārēja

pētījuma vai komentāru iesniegšanas termiņš ir atkarīgs

no izvēlētās līguma procedūras, temata plašuma un pieprasītajām

valodām. Tomēr vidējais ilgums ir 6 – 9 mēneši.

Ekspertīžu budžets zivsaimniecības jomā 2008. gadā bija

337 191 euro. Summa, kas piešķirta 2009. gadā, ir samazināta

līdz 244 924 euro Parlamenta vēlēšanu dēļ, kas notiks

šajā gadā.

• Komentāri vai iekšējie pētījumi, kurus izstrādājuši B departamenta

ierēdņi pēc Zivsaimniecības komitejas koordina-

26 B Direktorāts: strukturālā un kohēzijas politika.

27 B Direktorāts: strukturālā un kohēzijas politika. Produkti.

toru, priekšsēdētāja, sekretariāta vai citu politisku iestāžu

pieprasījuma. Iekšējie komentāri var būt par svarīgākajiem

KZP izstrādes tematiem. Tie var arī sniegt dokumentāru

atbalstu Zivsaimniecības komitejas delegācijām un Parlamenta

pārstāvjiem iekšējos vai ārējos pasākumos. Iekšējie

komentāri var arī būt pamats Eiropas Parlamenta publikācijām

un/vai brošūrām. Vidējais termiņš iekšējā komentāra

nodošanai apritē ir atkarīgs no aplūkotā jautājuma un vajadzīgās

analīzes sarežģītības. Turklāt ir vajadzīgas vismaz

45 dienas, lai veiktu tulkošanas, rediģēšanas un iespiešanas

darbus.

• Darbsemināru („workshops”) rīkošana par tematiem, ko

izvēlējušies Zivsaimniecības komitejas koordinatori. Laika

gaitā var tikt organizēti kopīgi Zivsaimniecības komitejas

un citu komiteju semināri. Dalībnieki (parasti 2–4) ir atbildīgi

par B departamenta ekspertīžu budžetu, sniedzot par

to komentārus un prezentējot to Zivsaimniecības komitejas

sanāksmes laikā.

• Ārējo ekspertu grupu veidošana pēc koordinatoru pieprasījuma,

lai nodrošinātu pastāvīgu Zivsaimniecības komitejas

atbalstu dalībvalstīm attiecībā uz dokumentu. Eksperti

ir atbildīgi par departamenta ekspertīžu budžetu.

• Papildus tam B departamenta personāls var piedalīties

projektu grupās („projects teams”), ko izveidojusi viena vai

vairākas Parlamenta komitejas, lai nodrošinātu atsauces

materiālus referentu, koordinatoru un priekšsēdētāju vajadzībām.

Tas arī var sniegt specializētas konsultācijas referentiem

par īpaši svarīgiem likumdošanas priekšlikumiem.

33

More magazines by this user
Similar magazines