PRAKTISKA ROKASGR MATA - Eiropas Parlaments - Europa

europarl.europa.eu

PRAKTISKA ROKASGR MATA - Eiropas Parlaments - Europa

48

NNN Nelegāla, nereģistrēta un neregulēta zveja

ESOV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

TKO Tirgu kopējā organizācija

SO Starpnozaru organizācija

OMI / IMO Starptautiskā jūrniecības organizācija

RO Ražotāju organizācija

ZAZO / NAFO Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācija

DAZO / SEAFO Dienvidaustrumu Atlantijas zvejniecības organizācija

ORGP Reģionālā zivsaimniecības pārvaldības organizācija

RZO Reģionālās zivsaimniecības organizācijas

ZLSO / NASCO Ziemeļatlantijas Lašu saudzēšanas organizācija

OSPAR Konvencija Ziemeļaustrumu Atlantijas jūras vides aizsardzībai

PAM / MAP Rīcības plāns Vidujūras reģionas saistībā ar Barselonas konvenciju

EP Eiropas Parlaments

KZP Kopējā zivsaimniecības politika

SDSP / IDCP Starptautiskā delfīnu saudzēšanas programma

PME Maksimālā līdzsvarotā nozveja

PMI Integrētā jūras politika

RP Rīcības programma

DVP Daudzgadu vadības programmas

TPP Tiesībpamatota pārvaldība

MIIA Maksimālais ilgtspējīgas ieguves apjoms

SMOO / GOOS Pasaules okeānu novērošanas sistēma

SNS / VMS Kuģu satelītnovērošana

KPN Kopējā pieļaujamā nozveja

LESD Līgums par Eiropas Savienību

ES Eiropas Savienība

WCPFC Tālu migrējošo zivju krājumu saglabāšanas un pārvaldības Klusā okeāna

rietumu un centrālajā daļā komisija

ZEE Īpašā tautsaimniecības zona

ZPE Ekoloģiskās aizsardzības zona

SAĪSInĀjuMu SARAKSTS

More magazines by this user
Similar magazines