TALSU NOVADA DOME TAUTSAIMNIECĪBAS KOMITEJAS ... - lv

talsi.case.lv

TALSU NOVADA DOME TAUTSAIMNIECĪBAS KOMITEJAS ... - lv

Latvijas Republika

TALSU NOVADA DOME

Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532

Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv

TAUTSAIMNIECĪBAS KOMITEJAS SĒDES

PROTOKOLS Nr. 8

Talsos

2010.gada 29. martā

Sēde sasaukta plkst.15.00

Sēdi atklāj plkst.15.00

SĒDĒ PIEDALĀS:

Tautsaimniecības komitejas

locekļi

Vilnis PŪCĪTIS

Ina JURKEVIČA

Aleksandrs TARABANOVSKIS

Uldis ROZENBERGS

Māris GRĪNVALDS

Alfons SPĒKS

Edgars ŠTERNS

Sēdē nepiedalās komitejas loceklis Andris DEDZIS

Sēdē piedalās

domes administrācijas darbinieki:

Normunds TROPIŅŠ – izpilddirektors

Reinis BORMANIS – komunālās nodaļas vadītājs

Uldis EZERGALS – komunālās nodaļas galvenais speciālists

Guntra TĀLBERGA – juridiskās nodaļas vadītāja

Iveta BRUZGULE – juridiskās nodaļas juriste

Uldis VEINBERGS – zemes un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs

Citi:

Sandra PĒTERSONE – Lībagu un Strazdes pagasta

pārvalžu vadītāja

Maija DUBRO – pašvaldības aģentūras „Sabile” direktore

Vilnis DRAGUNAS – Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes

vadītājs;


Aigars MAURIŠS – Īves pagasta komunālās saimniecības speciālists;

Zigmunds BRUNAVS – Laidzes pagasta pārvaldes vadītājs;

Jurijs ZAĻUPE – Talsu Bio Enerģija SIA

Andris GRĪNBERGS – Valdemārpils pilsētas ar l.t. un Lubes pagasta

pārvalžu vadītājs

Sēdes vadītājs – Alfons SPĒKS – komitejas priekšsēdētājs

Protokoliste – Anita ZIHELMANE – vecākā lietvede

Darba kārtība:

1. par P/a Sabile nolikumu

2. par novada komunālās saimniecības attīstības stratēģiju

3. par SIA ‘’Rebes sistēmas’’ iesniegumu, par nomas maksas samazināšanu

4. par ieguldījumu siltumsaimniecībā (SIA Bio Enerģija iesniegums)

5. par servitūta ceļu Rumbenieki- Skaistkalni Abavas pagastā

6. par pirmpirkuma tiesību izmantošanu

7. par lēmuma atcelšanu

8. par telpu iznomāšanu Laidzes pagastā

9. par telpu iznomāšanu Valdemārpilī

10. par viensētas adresi Strazdes pagastā

11. par viensētas adresi Ķūļciema pagastā

12. par telpu grupas adresēm Strazdes pagasta ‘’Silmalās’’

13. par ēku adresēm, kas atrodas Strazdes ciemā uz zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā

14. par īpašuma tiesību piekritību zemes vienībai ar adresi ‘’Nurmuižas krejotava’’

15. par telpu grupu adresēm Strazdes ciema ‘’Aptiekai’’

16. par telpu grupu adresēm Strazdes ciema’’Strazdēs’’

17. par telpu grupu adresēm Strazdes ciema ‘’Strazdkalnos’’

18. par automašīnas Peugeot 407 pielietojumu

19. informācija

20. par apkures aprēķina maiņu Īves pagastā

A. Spēks: Ierosinājums, pēc juridiskās nodaļas lūguma, 1. jautājumu skatīt nākošajā komitejas sēdē

un pie 19. jautājuma, pēc N. Tropiņa lūguma, iekļaut jautājumu par kapliču apsaimniekošanu.

2.

Par novada komunālās saimniecības attīstības stratēģiju

A.Spēks, R. Bormanis, N. Tropiņš, A. Trabanovskis, I. Jurkeviča, U. Rozenbergs,

Ziņo R. Bormanis: izvirzījām prioritātes un pirmā ir ūdenssaimniecība. Valdemārpils, Lauciene,

Stende - tie ir atbalsta punkti galvenie un Talsi. Nekustamo īpašumu apsaimniekošanu varētu veikt

Talsu namsaimnieks un pašvaldība nodotu sev piederošos īpašumus apsaimniekošanā. Atkritumu

apsaimniekošanā vajadzētu izvēlēties vienu operatoru. Jārīko iepirkums, jo tādā veidā vārētu šo

pakalpojumu darīt lētāku.

N. Tropiņš. Jāapzina pārvaldes, kurās ir kādi noslēgti līgumu, jānolemj termiņi, kad varētu veidot

iepirkumu ar vairākām lotēm.

2


R. Bormanis. Tuvākā laikā būs darbinieks ar auto ceļu inženiera izglītību. Siltumapgāde arī būtu

iepirkuma kārtībā jānodod uzņēmējiem. Klejojošo dzīvnieku izķeršana – šobrīd vienīgie kas to dara

ir SIA Janvāri, viņiem ir vienīgajiem attiecīgais aprīkojums. Dienestam ir jābūt vienam un

dežūrtālrunim arī. Vajadzētu arī lielāku finansējumu līdz ar to. Jāveido laika grafiks un tad varētu

darboties. Divas nozares, kuras nevajadzētu reformēt – kapu saimniecība un ielu apgaismojums.

Pašreiz ir līgums ar Kurzemes ainavu SIA. Par ielu apgaismojumu lielākais tīkls ir Talsos, sludinot

iepirkumu varētu paredzēt kvotas arī pārvaldēm, kur tīkls ir lielāks.

N. Tropiņš. Ja taisa iepirkumu, tad taisa uz visām 4 pilsētām ar kvotām. Perspektīvā varētu sakvotēt

arī tā, ka pieguļošās pārvaldes arī tiek apkalpotas. Galvenais ir tagad salikt laika grafikus arī par

iepirkumiem.

A. Tarabanovskis. Nav pārliecības par siltumapgādi, ja pieteiksies nenopietns pretendents?

N. Tropiņš. Ja strādāsim tikai viena uzņēmuma virzienā, tad būs pārmetumi no citiem.

A. Tarabanovskis. Uzskatu, ka pašvaldība ar to nevar nodarboties.

N. Tropiņš. Jālaiž ir brīvā tirgū.

R. Bormanis. Pārvaldēs apkure vai tad ir peļņu nesoša lieta? Tas ir smags jautājums. Ir jāuzliek

samērīgi un jūtīgi nosacījumi, lai ieinteresētu pretendentus.

A. Tarabanovskis. Līdz jaunajai sezonai tas ir jāsakārto. Primārais ir siltuma nodalīšana no novada

budžeta.

N. Tropiņš. jaunā sezona jau sākas maijā.

I. Jurkeviča. Jāapzina pašvaldības, kurām ir Eiropas projekti. Jo nedrīkst mainīt apsaimniekotāju,

tādā gadījumā. Piekrītu, ka ejam uz to, ka ir viens apsaimniekotājs. Ir jābūt atbalsta punktiem arī

pārvaldēs, ne tikai Talsos.

V. Pūcītis. Ir jāsāk ar kaut ko, un ūdens koncepcija ir pietiekami laba un pārdomāta. Būtiski ir lai

būtu dienests, lai cilvēkam nav jāskraida un jāmeklē kur griezties.

U. Rozenbergs. Par ūdeni var būt tikai viens cilvēks un tas nevarēs pavienot darbus. Varētu būt

centralizēts dispečeru punkts. 2 avārijas brigādes varētu būt nākotnē. Ir jābūt pēc 3-4 gadiem visiem

projektiem apgūtiem. Centrs vada tehniskos jautājumus un finanšu. Ir nepieciešama projektu

ieviešanas un uzraudzības daļa.

V. Pūcītis. Katrā ziņā ir jābūt vienas pieturas aģentūrai, kur var atrisināt jautājumus par ūdeni vai

par pagasta ceļu, lai cilvēkam nav jāskraida apkārt. Komunālās saimniecības centrs arī veidojas ap

šo vietu.

I. Jurkeviča. Varbūt vajadzētu paskatīties tās pašvaldības, kuras nav iesaistījušas šajos projektos, to

vajadzētu pakūrēt, lai nepalaistu garām.

E. Šterns. Kad varētu būt apkopojums par to kam jākurina un cik daudz jākurina? Jo pašreiz kaut

vai Pastendē, katls kuras pats par sevi. Kurinātāji no maija jau paliek bez darba, un nezina vai rudenī

viņu atkal ņems atpakaļ.

R. Bormanis. Pa dienu viņš ir kurinātājs un pa vasaru zāles pļāvējs, jā tā varētu būt problēma.

N. Tropiņš. Šis jautājums ir jārisina.

A. Trabanovskis. Savu uzņēmums ir drošāks to var iespaidot, ka neaizmuks ar savākto naudu.

Apsaimniekotājs var arī pieņemt darbā kurinātājus

N. Tropiņš. Bet lāgā neizskatās, tas, ka pašvaldība savelk visu tikai sev. Un tad ja neiet, tad var

piedāvāt savam uzņēmumam. Zili brīnumi nenotiks un nespēsim kurināt. Juris spēj piedāvāt apkures

pakalpojumu

J. Zaļupe. Reālākais piedāvājums. Būs jāmaksā uzreiz un uz priekšu. Tas nav klasiskais bizness. Ir

jābūt uzņēmumam, kuram aiz muguras stāv pašvaldība, kura krīzes situācijā var palīdzēt. Mēs

varētu piedalīties šajā pasākumā.

3


V. Pūcītis. Iezīmējas 2 virzieni – brīvais tirgus un pašvaldības uzņēmums. Skeptiski skatos uz brīvo

tirgu.

A. Spēks. Ne velti dzirdam par Lībagiem, ka tur ir daudz jāmaksā.

A. Trabanovskis. Tā varētu būt šķērssubsīdija.

E. Šterns. Nauda ienāk centrā un tālāk neaiziet kā vajag. Ja turpināsies tā ar apkuri un

apsaimniekošanu tad nebūs nekas. Novads nemaksā tālāk naudu.

A. Spēks. Pie centralizētās grāmatvedības sistēmas tā nevarēs notikt.

A. Tarabanovskis. Jāparedz tas, ka viņa pati atbild par remontdarbu veikšanu un finansē to.

A. Spēks. Un arī par tādu sīkumu, kā ielas slaucīšana, lai nav tā, ka atbild beigās Komunālā nodaļa.

Komiteja vienojoties nolemj:

1. Skatīt jautājumu atkārtoti uz aiznākamo komiteju.

2. Komunālajai nodaļai apkopot informāciju par katlumājām, kuras var nodot apsaimniekotājam un

kuras ir iesaistījušās projektos, par kurinātājiem, par

3.

Par SIA ‘’Rebes sistēmas’’ iesniegumu, par nomas maksas samazināšanu

A.Spēks, R. Bormanis, N. Tropiņš, V. Dragunas, E. Šterns

Ziņo: R. Bormanis. Iesniegums no Rebes sistēmas SIA, kuri vēlas nomas maksu samazināt vai arī

viņi paceļ tarifus.

V. Dragunas. SIA „Rebes sistēmas” regulāri nepilda līguma nosacījumus. Pašvaldību apmelo.

Zudumu nav nekādu , izvairās klaji no savām samaksāšanām. Mēs maksājam par Sporta halli. Viņi

grib mūs aptīt ap pirkstu. Viņi grib paaugstināt savus ieņēmumus.

A. Spēks. Ja mēs katlumāju noņemam nost tad viss ir kārtībā?

V. Dragunas. Viņi ir parādā par malku vēl 12 tūkstošus, mums ir mutiska vienošanās, ka viņi

maksās 500ls mēnesī

A. Spēks, Iesaku mutisku vienošanos likt uz papīra.

N. Tropiņš. Kā ir ar remonta lietām?

V. Dragunas. Līgumā ir minēts, ka katru gadu 1000lvl jāiegulda remontos.

A. Spēks. Cilvēki nav apmierināti ar SIA „Rebes sistēmām” un arī ar cenām.

N. Tropiņš. Ambīcijas ir abās pusēs. Pēc svētkiem ir tikšanās ar Komļevu un ir jāvienojas par

kurināšanas plāniem. Un jāvienojas, ko darīt ar parādniekiem.

V. Dragunas. Ir skola, sporta halle kur ir siltumskaitītāji, bet dzīvojamajām mājām to nav.

Iedzīvotāji nav ar mieru maksāt zudumus.

I. Jurkeviča. Zudumi ir lieli un jāsakārto tā lieta. Domāju, ka nevajag atbalstīt iesniegumu. Šo

jautājumu var sakārtot arī savādāk.

E. Šterns. Liela nozīme ir sarunām ar iedzīvotājiem, ir jāpārliecina, kur tas siltums zūd un ka

pašiem ir jāsāk taupīt un tikai tad būs rezultāti.

J. Zaļupe. Ūdeni var noslēgt un prakse rāda, ka tas ir efektīvi. Lai nelasītos parādi daudzdzīvokļu

mājā.

M. Dubro. Saistošajos noteikumus ir skaidri un gaiši rakstīts, ka ja 2 mēn. nemaksā par ūdeni, tad

var noslēgt ūdeni.

J. Zaļupe. Ūdeni var noslēgt, bet siltumam gan ir problēmas.

4


Komiteja vienojoties nolemj:

Neatbalstīt SIA Rebes sistēmas prasību un R. Bormanim gatavot jautājumu uz finanšu komiteju.

4.

Par ieguldījumu siltumsaimniecībā (SIA Bio Enerģija iesniegums)

A.Spēks, N. Tropiņš, J. Zaļupe

Ziņo; N. Tropiņš. Ir jāveic ieguldījumi 20 tūkstoši latu katru gadu. 95 375,37 LVL ir jau

apstiprināts kā ieguldījums un tagad vēl 10 420, 45 LVL ir jāapstiprina kā ieguldījums. Šis

ieguldījums ir jāieskaita kā par 2009. un 2010. gadu.

J. Zaļupe. Nākamajam gadam esam atraduši naudu ko ieguldīt, bet lūgums apstiprināt šo ko

prasām.

Komiteja vienojoties nolemj:

Atbalstīt un N. Tropiņam gatavot lēmumprojektu uz domi.

5.

Par servitūta ceļu Rumbenieki- Skaistkalni Abavas pagastā

A.Spēks, R. Bormanis, N. Tropiņš, U. Veinbergs, A. Spēks, M. Dubro

Ziņo: R. Bormanis. Pašvaldība var apsaimniekot servitūta ceļus tikai tad ja ar īpašniekiem ir

noslēgts līgums. Mums šajā sakarā nav nekāda interese. Tā ir svešas mantas lietošana savām

vajadzībām. Bet tās nav ne mūsu vajadzības ne manta. Liekam savu naudu uz sveša īpašuma.

M. Dubro. Biju Satiksmes ministrijā un autoceļu direkcijā – viņu nostāja ir tāda, ka tas tikšot

sakārtots ar gadiem, bet iedzīvotājiem ir jāatsakās no šī ceļa, un tad tikai pāriet pašvaldībai. Pašreiz

ceļu fondu palielināt nebūs iespējas. Mērķdotācija ir domāta tikai uz pašvaldības budžetiem.

Likumīgi noformēt nevar un no ceļa fonda naudas to finansēt nevar.

U. Veinbergs. Servitūts ir tiesība, ja nav pašvaldībai vajadzības tad nav ko slēgt, neviens nespieda

šos ceļus mērīt iekšā, un tas pašreiz ir viņu īpašums un mums šo tiesību nevajag.

M. Blūma. Pēc jaunās likumdošanas teritorijas plānojumā nebūs vairs 10 tūkst. mērogs, bet būs 50

tūkst. mērogs un labākajā daļā būs aprakstošajā daļā. Teritorijas plānojumā to varēs ietvert tikai tad,

kad būs grozījumi.

Komiteja vienojoties nolemj:

R. Bormanim kopā ar juridisko nodaļu gatavo atbildi uz iesniegumu.

6.

Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu

A.Spēks

Komiteja vienojoties nolemj: virzīt lēmumprojektu uz domes sēdi.

5


7.

Par lēmuma atcelšanu

A.Spēks. I. Bruzgule

Ziņo: I. Bruzgule. Bija pieņemts lēmums par privatizāciju, bet ieinteresētā persona neizrādīja

interesi. Viņi vēlējās savādākā veidā iegūt īpašumā zemi. Nav nekādas darbības veiktas, lai to

pildītu. Tā ir formalitāte, jo termiņš ir noildzis.

Komiteja vienojoties nolemj virzīt lēmuma projektu uz domes sēdi.

8.

Par telpu iznomāšanu Laidzes pagastā

A.Spēks, Z. Brunavs, V. Dragunas, I. Jurkeviča, A. Tarabanovskis

Ziņo: Z. Brunavs. Saņemts iesniegums no Sanda Betes. Darbība tur notiek jau no sen seniem

laikiem, bet nav neviena stabila dokumenta, lai to darītu. Telpas atrodas dzīvojamās mājas pagrabā.

Nav līguma, nav īres maksas noteiktas. Iesniedzējs ir pilnvarojis personu.

V. Dragunas. No 1990. gada sākuma tur notiek treniņi, nabadzīgākā publikas daļa tur nodarbojas ar

sportu. Netiek iekasēta maksa no tiem, kas tur trenējas. Par elektrību maksā S. Bete un arī remonta

izdevumus paši sedz.

A. Tarabanovskis. A kā tas ir, ka uzrodas te cilvēki, kas kaut ko par velti dara pašvaldības

īpašumā? Nav nekādas kārtības.

I. Jurkeviča. Šie cilvēki ir atraduši šādu pielietojumu savai iniciatīvai, bet es to atbalstu.

Z. Brunavs. Nomas maksu man grūti noteikt, bet tā varētu būt tīri simboliska. Iedzīvotāji neiebilst

par to, ka tur notiek šāda zāle. Tur dzīvo ne tie labākie personāži. Šai mājai apkure nav.

I. Jurkeviča. Telpu uzturēšana jau ir nomas maksa. 5LVL gadā + elektrība un + remontdarbi, ko

sedz paši. To vajadzētu ietvert līgumā, labāk, ka šo telpu izmanto, nekā viņa stāv tukša.

A. Spēks. 1LVL mēnesī vajadzētu.

A. Tarabanovskis. Esmu pret šo priekšlikumu, pašvaldības mantu nevar tā neiedziļinoties dalīt pa

labi un pa kreisi.

Komiteja vienojoties nolemj

A. Tarabanovskim neatbalstot šo priekšlikumu, noteikt simbolisku nomas maksu 5LVL gadā un

iesniegt jautājumu izskatīšanai finanšu komitejā.

9.

Par telpu iznomāšanu Valdemārpilī

A.Spēks, A. Grīnbergs, E. Šterns, I. Bruzgule

Ziņo. A.Grīnbergs. Viņi pašu spēkiem arī veiks remontu. Apkure ir novecojusi un tiks mainīta pašu

spēkiem. Iesaku 0.40LVL + PVN.

A. Spēks. Uz cik ilgu laiku? Nu 5 gadi vajadzētu.

A. Grīnbergs. Ja var tad uz 10 gadiem.

E. Šterns. Būtu priekšlikums Talsiem un novada pilsētām noteikt vienotu nomas maksas sistēmu.

6


I. Bruzgule. Nomas maksas tiek aprēķinātas kā J. Kļava vēlējās .

Komiteja vienojoties nolemj:

Slēgt nomas līgumu uz 5 gadiem un noteikt nomas maksu 0.40LVL +PVN ar nosacījumu, ka

remontdarbi notiek uz viņu pašu rēķina, un virzīt lēmuma projektu uz domes sēdi. .

10.

Par viensētas adresi Strazdes pagastā

A.Spēks, U. Veinbergs

Komiteja vienojoties nolemj iesniegt lēmuma projektu domes sēdē.

11.

Par viensētas adresi Ķūļciema pagastā

A.Spēks, U. Veinbergs

Komiteja vienojoties nolemj iesniegt lēmuma projektu domes sēdē.

12.

Par telpu grupas adresēm Strazdes pagasta ‘’Silmalās’’

A.Spēks, U. Veinbergs

Komiteja vienojoties nolemj iesniegt lēmuma projektu domes sēdē.

13.

Par ēku adresēm, kas atrodas Strazdes ciemā uz zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā

A. Spēks. U. Veinbergs

Komiteja vienojoties nolemj iesniegt lēmuma projektu domes sēdē.

7

14.

Par īpašuma tiesību piekritību zemes vienībai ar adresi ‘’Nurmuižas krejotava’’

A. Spēks. U. Veinbergs

Komiteja vienojoties nolemj iesniegt lēmuma projektu domes sēdē.

15.

Par telpu grupu adresēm Strazdes ciema ‘’Aptiekai’’

A. Spēks. U. Veinbergs

Komiteja vienojoties nolemj iesniegt lēmuma projektu domes sēdē.


8

16.

Par telpu grupu adresēm Strazdes ciema’’Strazdēs’’

A. Spēks. U. Veinbergs

Komiteja vienojoties nolemj iesniegt lēmuma projektu domes sēdē.

17.

Par telpu grupu adresēm Strazdes ciema ‘’Strazdkalnos’’

A. Spēks. U. Veinbergs

Komiteja vienojoties nolemj iesniegt lēmuma projektu domes sēdē.

A. Spēks pirms mēs pārejam uz nākamo jautājumu, vajadzētu izrunāt 20. jautājumu un tad pāriet pie

18. un 19. jautājuma.

20.

Par apkures aprēķina maiņu Īves pagastā

A. Spēks, A. Maurišs.

Ziņo: A. Maurišs. 0.15 LVL /m2 tā ir izrēķinājusi grāmatvede. Gadā 818LVL , kopā1668LVL,

gadā varētu ieņemt 2040LVL, 670LVL paliktu uzkrājumā.

A. Spēks. Cik ir jāmaksā Īvē par siltumu?

A. Maurišs. 0.77lvl par m2.

A. Spēks. Cik jums ir parādnieki?

A. Maurišs. Diviem dzīvokļiem.

Komiteja vienojoties nolemj

Atbalstīt un iesniegt lēmuma projektu finanšu komitejai.

18.

Par automašīnas Peugeot 407 pielietojumu

A. Spēks, U. Ezergals. I. Jurkeviča, A. Tarabanovskis.

A. Spēks. Uz nākošo komiteju jāpieaicina par auto koncepciju arī pārvaldnieki un jārunā par to arī

nākošajā komitejā.

Ziņo: U. Ezergals. Peugeot serviss ir dārgs. Līdz jūlijam ir līzings. Tā ir padārga. Nomā atrodas.

3230LVL palikusī summa. Kilometrāža ir izmantota visa. Mašīna ir rūmīga, bet padārga. Iesaku šo

auto nodot datorspeciālistiem.

I. Jurkeviča. Vai ir šodien jāpieņem šis lēmums? Kad pieņemsim transporta koncepciju, tad arī

lemsim.

A. Tarabanovskis. Ko darīsim pēc tam kad beigsies noma?


A. Spēks. Gribam trekni tomēr dzīvot, ierosināju Uldim vai neveidot atsevišķu nodaļu pie

Komunālās nodaļas, kam ir piesaistītas 3-4 automašīnas, lai nebūtu katram darbiniekam vai nodaļai

piesaistīti auto. Kaut kas līdzīgs ir Saldū, varbūt varam pašpikot no viņiem.

V. Pūcītis. Ceļu speciālistam būtu jābūt auto aprīkotam ar ceļa skaitītāju. Vajag plānot braucienus

un līdz ar to arī transportu.

A. Spēks. Šobrīd esošā koncepcija izskatās tāda nu nekāda.

I. Jurkeviča. Piekrītu Spēka un Pūcīša teiktajam ir jābūt vienam dispečeram, kas to koriģē. Kaut vai

Soc. Dienestam. Visi transporti ir zem Komunālās nodaļas, pārvaldes vadītājiem ir mašīnas tie

brauc, ir vēl atsevišķi speciālisti, kuriem ir savi auto, bet pārējie prasa auto un plāno darbu.

N. Tropiņš. Uz nākošo reizi vajadzētu pārvaldes klāt, lai var visu noskaidrot.

A. Spēks. Es varu saderēt, ka visi teiks, ka viņiem visiem to vajag.

U. Ezergals. Šobrīd nekas nenotiek par velti, ja būvvalde ņem auto, tad no viņu budžeta tas arī

mīnusojas nost.

V. Pūcītis. Ir jābūt vienam autoparkam nevis 17 vai 3.

Komiteja vienojoties nolemj

1. U. Ezergalam gatavot uz nākamo komitejas sēdi skatīt atkārtoti jautājumu par Transporta

koncepciju, pieaicinot arī pārvalžu vadītājus.

2. Atlikt šī jautājuma izskatīšanu.

19.

Informācija

A. Spēks, N. Tropiņš,

1. Ziņo: N. Tropiņš. Par kapliču. Jānosaka kā mēs un ko darām. Kapličas ēka ir daļēji apmierinošā

stāvoklī . Ir divas iespējas. Arbio SIA ir gatavi slēgt līgumu par pakalpojumu sniegšanu Liepu

kapličā vai arī Talsu namsaimnieks SIA uzņemsies apsaimniekošanu. Vai, arī slēdzam ciet un

meklējam naudu remontam.

A. Tarabanovskis. Tad es saprotu, ka visi ir pret Arbio?

M. Grīnvalds. Šobrīd 1000LVL izmaksā apglabāt pie SIA Arbio.

I. Jurkeviča. Maznodrošinātam ir 2 pensijas ieliktas izcenojumā.

N. Tropiņš. Mēs nevaram garantēt, ka neslēdzam līgumu ar citiem, konkurss vienalga ir jāsludina,

mēs tā nevaram.

Komiteja vienojas:

Atbalstīt pārrunu veikšanu ar „Talsu Namsaimnieks” SIA par apsaimniekošanu.

2. Ziņo: Uldis Ezergals. Auto Opel Zafira. Opeļcentrs ir gatavs pagarināt uz vienu gadu un

izmaksas ir diezgan lielas. Šo mašīnu var atgriezt bankai, un tā var kalpot kā iemaksa jauna auto

iegādei. Sazinājos ar SIA „Adam auto” pārstāvi, noskaidrojot vai 15% ir ekvivalenta šī vecā auto

cenai. Lika pasmaidīt. Tikko uzzināju, ka viņi ir gatavi pagarināt termiņu uz 2 gadiem. Naudas tādas

nav. Ja ir uz 2 gadiem tad ir 150LVL un tas ir pieņemami, bet 300LVL tas ir par daudz.

Komiteja vienojas:

Turpināt, tā kā tika lemts iepriekšējā lēmumā.

9


3. Turpinājumā U. Ezergals prezentē auto vadības sistēmu .

Sēde slēgta plkst.17.42.

Sēdes vadītājs A.SPĒKS

Komitejas locekļi: V. PŪCĪTIS

10

M.GRĪNVALDS

I.JURKEVIČA

A.TARABANOVSKIS

U. ROZENBERGS

E.ŠTERNS

More magazines by this user
Similar magazines