TALSU NOVADA DOME TAUTSAIMNIECĪBAS KOMITEJAS ... - lv

talsi.case.lv

TALSU NOVADA DOME TAUTSAIMNIECĪBAS KOMITEJAS ... - lv

Aigars MAURIŠS – Īves pagasta komunālās saimniecības speciālists;

Zigmunds BRUNAVS – Laidzes pagasta pārvaldes vadītājs;

Jurijs ZAĻUPE – Talsu Bio Enerģija SIA

Andris GRĪNBERGS – Valdemārpils pilsētas ar l.t. un Lubes pagasta

pārvalžu vadītājs

Sēdes vadītājs – Alfons SPĒKS – komitejas priekšsēdētājs

Protokoliste – Anita ZIHELMANE – vecākā lietvede

Darba kārtība:

1. par P/a Sabile nolikumu

2. par novada komunālās saimniecības attīstības stratēģiju

3. par SIA ‘’Rebes sistēmas’’ iesniegumu, par nomas maksas samazināšanu

4. par ieguldījumu siltumsaimniecībā (SIA Bio Enerģija iesniegums)

5. par servitūta ceļu Rumbenieki- Skaistkalni Abavas pagastā

6. par pirmpirkuma tiesību izmantošanu

7. par lēmuma atcelšanu

8. par telpu iznomāšanu Laidzes pagastā

9. par telpu iznomāšanu Valdemārpilī

10. par viensētas adresi Strazdes pagastā

11. par viensētas adresi Ķūļciema pagastā

12. par telpu grupas adresēm Strazdes pagasta ‘’Silmalās’’

13. par ēku adresēm, kas atrodas Strazdes ciemā uz zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā

14. par īpašuma tiesību piekritību zemes vienībai ar adresi ‘’Nurmuižas krejotava’’

15. par telpu grupu adresēm Strazdes ciema ‘’Aptiekai’’

16. par telpu grupu adresēm Strazdes ciema’’Strazdēs’’

17. par telpu grupu adresēm Strazdes ciema ‘’Strazdkalnos’’

18. par automašīnas Peugeot 407 pielietojumu

19. informācija

20. par apkures aprēķina maiņu Īves pagastā

A. Spēks: Ierosinājums, pēc juridiskās nodaļas lūguma, 1. jautājumu skatīt nākošajā komitejas sēdē

un pie 19. jautājuma, pēc N. Tropiņa lūguma, iekļaut jautājumu par kapliču apsaimniekošanu.

2.

Par novada komunālās saimniecības attīstības stratēģiju

A.Spēks, R. Bormanis, N. Tropiņš, A. Trabanovskis, I. Jurkeviča, U. Rozenbergs,

Ziņo R. Bormanis: izvirzījām prioritātes un pirmā ir ūdenssaimniecība. Valdemārpils, Lauciene,

Stende - tie ir atbalsta punkti galvenie un Talsi. Nekustamo īpašumu apsaimniekošanu varētu veikt

Talsu namsaimnieks un pašvaldība nodotu sev piederošos īpašumus apsaimniekošanā. Atkritumu

apsaimniekošanā vajadzētu izvēlēties vienu operatoru. Jārīko iepirkums, jo tādā veidā vārētu šo

pakalpojumu darīt lētāku.

N. Tropiņš. Jāapzina pārvaldes, kurās ir kādi noslēgti līgumu, jānolemj termiņi, kad varētu veidot

iepirkumu ar vairākām lotēm.

2

More magazines by this user
Similar magazines