Views
9 months ago

Burtnieku_novada_ vēstis_ Nr.2_(130)_(14.02.2018.)

4 ·

4 · Burtnieku novada vēstis 2018. gada februāris Apstiprināts Burtnieku novada pašvaldības budžets 2018. gadam Burtnieku novada pašvaldība Trešdien, 31. janvārī, Burtnieku novada pašvaldības domes deputāti apstiprināja Burtnieku novada pašvaldības budžetu 2018. gadam. Par budžeta prioritātēm noteikta izglītība, pašvaldības kultūras infrastruktūras objektu sakārtošana, ielu un autoceļu uzlabošana, novada attīstības projektu realizācija, kā arī Burtnieku novada saimniecisko un pārvaldības jautājumu sakārtošana. 2018. gada janvārī ir izveidota Saimnieciskā nodaļa, kuras pienākumos būs pašvaldības īpašumu, resursu un teritorijas apsaimniekošana, kā arī teritorijas plānošanas, dzīvojamā fonda stratēģijas izstrāde, pašvaldībai piederošo īpašumu ekonomiski izdevīga apsaimniekošana. Par budžeta prioritātēm stāsta Burtnieku novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Guntars Štrombergs: “Budžetu 2018. gadam veidojām uz attīstību orientētu un sabalansētu. Tiek turpināta iesāktā virzība pakāpeniski sakārtot kultūras, izglītības un sporta infrastruktūras objektus. Šogad un turpmākajos gados plānojam vairāk ieguldīt ceļu infrastruktūras sakārtošanā, novirzot šim mērķim papildu finanšu līdzekļus. Lai īstenotu ieceres ceļu uzturēšanai, meliorācijas sistēmu atjaunošanai, Burtnieka ezera ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanai un tūrisma attīstībai, aktīvi tiek meklētas iespējas piesaistīt Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu līdzekļus. Turpināsim nodrošināt kvalitatīvu pamatizglītības ieguvi pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. Pašreiz prioritāte izglītības jomā ir rindas samazināšana uz pirmsskolas izglītības iestādi “Burtiņš”, lai vairāk nekā 80 bērniem būtu iespēja to apmeklēt. Šogad tiks uzsākta piebūves būvprojekta izstrāde, lai vēlākais nākamgad varētu uzsākt celtniecību. Latvijas simtgades gadā novada iedzīvotājiem un valstij kā paliekošu vērtību dāvināsim atjaunotu Matīšu pagasta kultūras namu. Būvniecības darbi tika uzsākti jau pērn, šoruden plānojam tos pabeigt.” Pamatbudžets Burtnieku novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžeta kopējie ieņēmumi plānoti 7 038 476 eiro apmērā. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir Burtnieku novada pašvaldības galvenais ieņēmumu avots (58,9%). Otrs lielākais ieņēmumu īpatsvars pamatbudžetā ir no valsts budžeta mērķdotācijām, kuru apjoms 2018. gadā tiek prognozēts 2 075 585 eiro apmērā (29,4%). Pamatbudžetā novirzīts arī naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 1 085 617 eiro apmērā, plānoti aizņēmumi - 980 858 eiro apmērā. Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām plānots - 58 848 eiro. Pamatbudžeta izdevumi Burtnieku novada pašvaldības plānotie pamatbudžeta izdevumi 2018. gadā, neieskaitot aizņēmumu atmaksu, sastāda 8 479 409 eiro. Lielākā daļa no pamatbudžeta ieņēmumiem tiek novirzīti izglītībai (37,7%), atpūtai, kultūrai un reliģijai (21,6%), kā arī teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai (15,6%). Pārējie 25,1% no pamatbudžeta sadalīti likumdošanas varai, izpildvarai (12,2%), sociālajai aizsardzībai (9,7%), ekonomiskajai darbībai (2%), sabiedriskajai kārtībai un drošībai (0,9%) un veselībai (0,3%). Izglītība Burtnieku novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi izglītībai 2018. gadā ir auguši, kas skaidrojams gan ar atalgojuma pieaugumu, gan ar pērn uzsākto pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu bērniem, kuri apmeklē privātās pirmsskolas izglītības iestādes. Saglabāts līdzšinējais atbalsts kārtējiem remontiem izglītības iestādēs un inventāra iegādei. 2018. gadā tiks uzsākts darbs pie pirmsskolas izglītības iestādes “Burtiņš” piebūves celtniecības, lai palielinātu bērnudārza kapacitāti par 80-90 vietām jeb 4 grupām. Plānots, ka šogad tiks izstrādāts būvprojekts. Kultūra Burtnieku novada pašvaldība 2018. gadā turpinās Burtnieku novadam nozīmīgu kultūras objektu sakārtošanu. Pērn pēc rekonstrukcijas darbu atsāka Ēveles Tautas nams, bet šogad plānots pabeigt Matīšu pagasta kultūras nama pārbūvi. Matīšu centrā esošā ēka tiks pilnībā pārbūvēta, tajā atradīsies lielā zāle ar 195 sēdvietām, kā arī mazā zāle. Tāpat tiks labiekārtota kultūras nama apkārtne, izveidojot nelielu skvēru ar košumkrūmiem un stāvlaukumu automašīnām. Tiks pilnveidota arī novada kultūras dzīve, organizējot jaunu, Latvijas mēroga pasākumu – Burtnieka ezera svētkus, kuri norisināsies 25. augustā Burtniekos. To ietvaros tiks organizētas kulinārās meistardarbnīcas, kuru laikā mācīs pagatavot zivju zupu un rādīs zivju kūpināšanas paraugdemonstrējumus. Tāpat būs sagatavota kultūras un sporta programma, aktivitātes ģimenēm ar bērniem. Svētku norisei izdevies piesaistīt finansējumu no Igaunijas - Latvijas programmas. Līdzekļi paredzēti arī Burtnieku novada pašvaldības pašdarbnieku kolektīvu dalībai XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos, lai tiem būtu nodrošināti tērpi u.c. vajadzības, piemēram, transports. Pašvaldības organizētajiem sporta pasākumiem un sporta biedrību, klubu un nodibinājumu atbalstam plānots izlietot 114 748 eiro. Sociālā aizsardzība Pašvaldība ir saglabājusi līdzšinējos sociālo pabalstu un pakalpojumu veidus. Rasta iespēja palielināt pašvaldības pabalstu jaundzimušā aprūpei no 170 līdz 200 eiro. Pieaugs arī pabalsts malkas iegādei. Pašvaldības ielu un autoceļu uzturēšana 2018. gadā pašvaldība pirmo reizi no pamatbudžeta novirzījusi papildu finanšu līdzekļus 50 000 eiro apmērā novada ielu un ceļu uzturēšanai. Savukārt no pašvaldības speciālā budžeta Autoceļa fonda plānots izlietot 200 020 eiro. Pašvaldības ielu un autoceļu uzturēšana 2018. gadā pašvaldība pirmo reizi no pamatbudžeta novirzījusi papildu finanšu līdzekļus 50 000 eiro apmērā novada ielu un ceļu uzturēšanai. Savukārt no pašvaldības speciālā budžeta Autoceļa fonda plānots izlietot 200 020 eiro. 2018. gadā plānots: • Pašvaldības autoceļa Sauļi - Melluplūķi (Rencēnu pagasts) atjaunošana, • Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība pašvaldības autoceļiem “Glāznieki-Veitas-Šķiliņas” un “Graudiņi – Pučurga – Matīši”, • Turpināsies darbi pie ceļu un ielu segumu atjaunošanas novadā, kā arī tiek virzītas jaunu ielu izbūves ieceres Valmieras pagastā. Attīstība Lielākie projekti, ko plānots uzsākt un/vai realizēts 2018. gadā: • Matīšu pagasta kultūras nama rekonstrukcija, • Rencēnu brīvdabas estrāde izveide, • Rencēnu sporta laukuma pārbūve, • Būvprojekta izstrāde pirmsskolas izglītības iestādes “Burtiņš” piebūvei, • Turpināsies Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta finansētā projekta “Pasākumi vietējas sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā” īstenošana; • Burtnieku novada attīstības programmas 2019.- 2024. gadam izstrāde. Speciālajā budžetā (izņemot ziedojumus un dāvinājumus) 2018. gadā plānoti ieņēmumi 279 552 eiro, bet izdevumi – 215 820 eiro apmērā. Burtnieku novada pašvaldības 2018. gada budžets izstrādāts likumā noteikto pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansētai nodrošināšanai. Budžets izstrādāts, balstoties uz Burtnieku novada pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2012.-2030. gadam, un saskaņā ar Burtnieku novada attīstības programmu 2012.-2018. gadam. Plašāka informācija par Burtnieku novada pašvaldības budžetu 2018. gadam pieejama sadaļā Pašvaldība/Budžets

2018. gada februāris Bērnu kolektīvu sadraudzības koncerts Matīšu pamatskolā Ivaise Melkere PII “Namiņš” vadītāja Sākoties Jaunam gadam, nemaz ilgi nav jāgaida, uzreiz pašā gada sākumā, sestdien, 27. janvārī, uz sadraudzības pasākumu “Pielocīju pūra lādi” Matīšu pamatskolā sabrauca dejotāji un dziedātāji no Vecates, Burtniekiem, Rencēniem, Valmieras pagasta un Alojas. Paši matīšnieki viesus sagaidīja skolā ar sarūpētu cienastiņu, katram sagatavotu klasi, kur pārģērbties, lai visi satiktos zālē- sapucējušies un prieka pilni. Un tiešām jau no pirmā priekšnesuma kokles skaņās (Alojas kultūras nama koklētāju ansamblisvadītāja Anita Viziņa) varēja just svētku noskaņu katra novadnieka sirdī. Burtnieku jauniešu centra vokālā grupa (vadītāja Lelde Poruka) un Matīšu bērnu vokālais ansamblis (vadītājs Mārtiņš Roziņš ar savu iedvesmojošo palīgu Kristīni Daigu) priecēja klausītājus ar jaukām dziesmām. Pasniedzēji bija parūpējušies par dejām gan lielākiem, gan mazākiem un mūsu pašu Daces Rulles vadītais deju kolektīvs “Kamolītis” iesāka koncertu ar visiem zināmajām un mīļajām dejām “Kāda kuram dziesma”, “Vēderiņš” un “Rūķu deja”, par ko mazie dejotāji saņēma lielu aplausu vētru. Paldies skolotājai Dacei par ieguldīto darbu, strādājot ar pašiem mazākajiem māksliniekiem! Dziesmas saviļņoja un dejas nespēja atstāt vienaldzīgu nevienu, tāpēc daudzi piecēlās kājās, lai savu prieku izdzīvotu kopā ar “Sadancēniem” (vadītājs Edgars Bauers) un Rencēnu skolēnu deju kolektīva (vadītāja Agita Piebalga) kopējo deju “Stabulīte”, kurā skatītāji ne vien aplaudēja, bet piesita ritmā kāju un izrādīja neviltotu prieku par priekšnesumu. Paldies arī mazajiem vecatiešiem - Vecates bērnu vokālajam ansamblim (vadītāja Baiba Bīviņa) un Vecates bērnu deju kolektīvam (vadītāja Diāna Krastiņa). Mūsu pamatskolas skolēni Sanitas Alberingas iedvesmoti spēlēja teātra izrādi “Gražīgais Ziemassvētku vecītis”, iepriecinot gan lielos, gan mazos skatītājus, jo mazliet humora, joku un nerātnību dzīvo ikvienā no mums. Matīšu skolas 1. - 4. klašu koris un vokālais ansamblis (vadītāja Anita Āriņa) pavisam netīši kopā ar Rencēnu vokālo ansambli (vadītāja Lalde Subatele) sadziedājās vienotā dziesmā “Alleluja”, raisot asaras acīs visiem klausītājiem. Paldies par emociju izvirdumu visiem klātesošajiem! Kultūras nama vadītāja Ligita Jenča ar ziediem un labiem vārdiem uzteica katru dziesmu, teātra pulciņa, ansambļu un deju kolektīvu vadītājus, mīļi atgādinot, ka lieli darbi mums visiem novadā vēl ir priekšā, tāpēc jāturpina strādāt, gatavojoties Burtnieku novada VIII Bērnu svētkiem, kas plānoti 19. maijā Ēveles estrādē. “Robertdienas” hokeja turnīrs Veneranda Logina Matīšu pamatskolas direktore Svētdien, 21. janvārī, Matīšu pagasta slidotavā noritēja jau trešās draudzības spēles hokeja turnīrā starp 4 komandām no Matīšu pagasta, Pāles pagasta, Mālpils un Valmieras puikām. Šī turnīra organizatori ir 5. klases skolēna Roberta Robuļa vecāki, nosaucot pasākumu par “Robertdienas draudzības spēlēm”. Pats Roberts cītīgi apmeklē hokeja skolu Valmierā - Vidzemes Olimpiskajā centrā. Turnīrs izvērtās gana spraigs. Neizpalika arī dažādas veiklības stafetes. Tiesneši uzvarētājiem pasniedza skaistas medaļas, diplomus, balvas. Pie ugunskura mielojāmies ar zirņu zupu, ko sarūpēja skolas ēdināšanas firma “Ēdiens.lv”, paldies saimniecei Aijai Mušpertei par garšīgo virumu. Organizatoru vārdā vēlos pateikties visiem pasākuma atbalstītājiem, bez kuriem šīs spēles nebūtu tik foršas. Matīšu hokeja komandas “Pingvīni” katrs dalībnieks saņēma pilnu hokeja ekipējumu, par to paldies Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai “VAKS”, personīgi Matīšu struktūrvienības vadītājam Romānam Balaņukam. Paldies par finansiālo atbalstu SIA “Valrek”, SIA “Bērziņas”, SIA “Cietais rieksts”, SIA “Norrprefab”, SIA “Lars Limited”, Matīšu pagasta pārvaldei un visiem, visiem rūķiem, kuri nežēloja savu laiku ledus uzliešanai un laukuma uzturēšanai kārtībā. Paldies Dzintaram Robulim ar ģimeni, lai Jūsu iedibinātā tradīcija dzīvo! Slidot prasmes tālāk spodrinās Matīšu pamatskolas bērni, lai godam piedalītos nākamajos turnīros VOC „Ledus gladiatori” un „Zelta ripa”, kā arī draudzības spēlēs Pālē un Mālpilī. Ļoti ceru, ka ziema vēl nebēgs prom un varēsim baudīt ziemas priekus! Burtnieku novada vēstis · 5 Burtnieku novadā viesojās ASV vēstnieces Latvijā vietnieks Pols Polītiss No kreisās: Kristaps Matisons, Guntars Štrombergs, Pols Polītiss un Jānis Matisons jun. Otrdien, 6. februārī, Burtnieku novadā viesojās ASV vēstnieces Latvijā vietnieks Pols Polītiss (Paul Poletes) un vēstniecības pārstāvji. Tikšanās laikā viesiem tika izrādīts atpūtas un sporta komplekss “Avoti” un Latvijas BMX slavas zāle-muzejs. Pēc ekskursijas viesi devās uz Burtnieku novada pašvaldību, lai pārrunātu Burtnieka ezera ekoloģiskās problēmas un to iespējamos risinājumus. ASV vēstniecības Latvijā pārstāvjiem interesēja arī pašvaldības viedoklis par skolu saglabāšanu lauku teritorijās, ceļu infrastruktūru un iedzīvotāju skaita izmaiņām. Aktualizēts Burtnieku novada tūrisma ceļvedis Burtnieku novada pašvaldība aktualizējusi informāciju Burtnieku novada tūrisma ceļvedī. Tajā iekļauta informācija par dabas objektiem, kultūrvēsturiskiem objektiem, muzejiem, aktīvās atpūtas iespējām, apskates vietām, laivu kanāliem un laivu nomu, peldvietām, naktsmītnēm un ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem. Bukletā ir ievietotas Burtnieku novada, Burtnieku ciema un Valmiermuižas kartes. Ceļvedis veidots tā, lai tūrists to ērti varētu ielikt kabatā un doties ceļojumā pa Burtnieku novadu! Tūrisma ceļvedi pašvaldība sadarbībā ar Rūjienas tūrisma informācijas centru popularizēja izstādē “Balttour 2018”. Aktualizēto ceļvedi var atrast piecos Burtnieku novada tūrisma informācijas punktos, Valmieras tūrisma informācijas centrā. Elektroniskā versija pieejama Burtnieku novada pašvaldības mājas lapas www.burtniekunovads.lv sadaļā Tūrisms. Matīšu hokeja komanda “Pingvīni” Karjeras krustcelēs Kristīne Goba pedagogs - karjeras konsultants Burtnieku novada pamatskolās Pirmdien, 5. februārī, ESF projekta SAM 8.3.5.0/16/ I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās mācību iestādēs” ietvaros Rencēnu pamatskolā norisinājās pasākums “Karjeras krustcelēs”, kurā piedalījās Burtnieku novada pašvaldības skolu 8.-9. klašu skolēni. Pasākumā savas profesijas prezentēja un meistarklases vadīja 7 dažādi jomu speciālisti - Madara Cēsniece prezentēja pavāra profesiju un kopā ar skolēniem gatavoja dažādus ēdienus, Egita Podniece vadīja fotografēšanas meistarklasi, Ģirts Melnbārdis iepazīstināja ar galdnieka profesiju un kopā ar skolēniem veidoja konfekšu kastes no koka, medicīnas māsa Lāsma Ješkina jauniešiem mācīja izmērīt asinsspiedienu un rādīja, kā izveidot dažādus apsējus, pie frizieres Leldes Porukas meitenes ieguva skaistas frizūras un mācījās veidot lokas ar matu taisnotāju, mūziķis Jānis Rolmanis ģitārspēles meistarklasē skolēniem ļāva izvilināt ģitāras pirmos akordus, bet pie Valtera Roma, kurš darbojas ar datorvadāmu darbagaldu (CNC), puiši veidoja puzles spēli. Darbojoties kopā ar profesionāļiem, skolēni ieguva nelielu priekšstatu par darba pasauli un profesijas ikdienas darbu. Pēc pasākuma skolēni atzina, ka bijusi lieliska iespēja iepazīties ar dažādiem cilvēkiem, uzdot jautājumus, darboties grupās mazliet citādāk, kā ierasts.

Nr.3 (130) Marts - Mālpils
Nr. 6 (122) Jūnijs - Mālpils
Nr. 9 (102) Septembris - Mālpils
Nr.12 (138) Decembris - Mālpils
Balvu Novada Ziņas Nr.16. - Balvi
Nr. 10 (136) Oktobris - Mālpils
2013. gada maijs Nr.5 - Jelgavas rajona padome
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Nr.2 (129) Februāris - Mālpils
Nr.4 (109) Aprīlis - Mālpils
Nr.11 (115) Novembris - Mālpils
Nr. 4 (142) Aprīlis - Mālpils
Nr. 1 (117) Janvāris - Mālpils
Nr. 4 (120) Aprīlis - Mālpils
2010. gada decembris Nr.12
Nr. 3 (97) Marts - Mālpils
Nr. 11 (126) Novembris - Mālpils
Nr.1 (139) Janvāris - Mālpils
2012. gada jūnijs Nr.6. - Jelgavas rajona padome
BRĪNUMS 2010 Par mālpiliešiem un - Mālpils
2011. gada septembris Nr. 9. - Jelgavas rajona padome
Nr.11 (93) Novembris - Mālpils
2009. gada 11. jūniis. Nr. 23(107) - Jelgavas Vēstnesis
Nr. 12 (105) Decembris - Mālpils
Nr.2 (107) Februāris - Mālpils
20 - Jūrmalas pilsētas pašvaldība
Nr.1 (128) Janvāris - Mālpils
Nr. 1 (95) Janvāris - Mālpils