Views
7 months ago

Burtnieku_novada_ vēstis_ Nr.2_(130)_(14.02.2018.)

6 ·

6 · Burtnieku novada vēstis 2018. gada februāris APSTIPRINĀTS ar Burtnieku novada pašvaldības domes 20.12.2017. sēdes lēmumu Nr.294 (protokols Nr.20 (10), 3.punkts) Spēkā no __.__.20___. (Burtnieku novada pašvaldības informatīvais izdevums „Burtnieku novada vēstis” Nr. ___ (____), __.__.20__. Saistošie noteikumi Nr.21/2017 Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu I. Vispārīgie jautājumi 1. Saistošie noteikumi “Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” (turpmāk – Noteikumi) nosaka personas, kurām ir tiesības saņemt pabalstu, tā apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību, kā arī lēmuma par pabalstu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. 2. Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu (turpmāk – pabalsts) tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai. 3. Tiesības saņemt pabalstu ir vienam no jaundzimušā bērna vecākiem vai 5.2. un 5.3. punktā minētām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta Burtnieku novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) administratīvajā teritorijā ir vismaz 12 mēneši. 4. Pabalsta apmērs ir 200,00 EUR (divi simti euro) par katru jaundzimušo bērnu. II. Pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība 5. Pašvaldība pabalstu izmaksā: 5.1. vienam no jaundzimušā bērna vecākiem; 5.2. personai, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu, ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākam; 5.3. vienam no audžuģimenes vecākiem, ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem. 6. Lai saņemtu pabalstu, personai Pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā, jāiesniedz iesniegums pabalsta saņemšanai sakarā ar bērna piedzimšanu. 7. Pabalstu nepiešķir: 7.1. ja bērns pēc dzimšanas nodzīvojis mazāk par septiņām diennaktīm; 7.2. ja bērns ievietots bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē; 7.3. ja jaundzimušā pirmā deklarētā dzīvesvieta nav Pašvaldības administratīvajā teritorijā un pabalsts par jaundzimušā piedzimšanu jau saņemts citā pašvaldībā. 8. Pabalstu var pieprasīt sešu mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas. 9. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja. III. Lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšanas kārtība 10. Pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas pieņemto lēmumu var apstrīdēt Pašvaldības domē. 11. Pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. IV. Noslēguma jautājums Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Burtnieku novada pašvaldības 2009.gada 7.oktobra saistošie noteikumi Nr.8/2009 „Par pabalsta piešķiršanu Burtnieku novada jaundzimušo aprūpei”. Domes priekšsēdētājs Guntars Štrombergs PASKAIDROJUMA RAKSTS Burtnieku novada pašvaldības 2017. gada 20. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.21/2017 Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu Paskaidrojuma raksta sadaļas 1.Projekta nepieciešamības pamatojums 2.Īss projekta satura izklāsts 3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 5.Informācija par administratīvajām procedūrām 6. Informācija par konsultācijām Norādāmā informācija Burtnieku novada pašvaldības dome 2009.gada 7.oktobrī apstiprināja saistošos noteikumus Nr.8/2009 “ Par pabalsta piešķiršanu Burtnieku novada jaundzimušo aprūpei”. Pārskatot minētos saistošos noteikumus tika secināts, ka veicot grozījumus to apmērs pārsniedz saistošo noteikumu pamata tekstu, līdz ar to lietderīgi ir sagatavot jaunu saistošo noteikumu projektu. Saistošie noteikumi nosaka personas, kurām ir tiesības saņemt pabalstu, tā apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību, kā arī lēmuma par pabalstu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību, kā arī veikta redakcionālā noteikumu uzlabošana. Saistošo noteikumu izpilde tiek nodrošināta ikgadējā pašvaldības budžeta ietvaros. Nav attiecināms. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Burtnieku novada pašvaldība. Nav attiecināms. Aptauja Burtnieku novadā deklarētajiem pensionāriem par braukšanas maksas atlaidi Burtnieku novada pašvaldības Sociālo un veselības lietu komiteja vēlas noskaidrot iedzīvotāju viedokli par nepieciešamību piešķirt braukšanas maksas atlaidi sabiedriskajā transportā pensionāriem. Saņemtās atbildes un priekšlikumi tiks apkopoti un rezultāti iesniegti Burtnieku novada pašvaldības domes deputātiem - izvērtēšanai. Aptauja ir anonīma un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā! Domes priekšsēdētājs Guntars Štrombergs Aicinām tos, kuri labprāt izmantotu braukšanas maksas atlaidi, par to informēt kādā no pagastu pārvaldēm līdz 1. martam, nogādājot pagasta pārvaldē aizpildītu aptaujas anketu vai atbildes izsakot pa tālruni! Kontakti pieejami informatīvā izdevuma 8. lpp. Aptaujas jautājumi. Lūdzu atķeksējiet sev atbilstošāko atbildes variantu! 1. Kā vērtējat ierosinājumu piešķirt pensionāriem braukšanas maksas atlaidi? Ļoti labi Labi Neitrāli Slikti Ļoti slikti 2. Kāds būtu vēlamais vecums, no kura vajadzētu piešķirt braukšanas maksas atlaidi? No 75 un vairāk gadiem Cits______________________________ 3. Cik bieži braucat ar sabiedrisko transportu? Katru dienu 1-2 reizes nedēļā 1-2 reizes mēnesī Dažas reizes gadā Nebraucu ar sabiedrisko transportu 4. Kādos sabiedriskā transporta maršrutos Jūs braucat? Varat neatbildēt, ja 3. jautājumā atbildējāt, ka neizmantojat sabiedrisko transportu. ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ Lūdzu norādiet informāciju par sevi! 5. Vecums ___________________ 6. Dzimums Sieviete Vīrietis 7. Kurā pagastā dzīvojat? Burtnieku Ēveles Matīšu Rencēnu Valmieras Vecates Paldies!

2018. gada februāris Burtnieku novada pašvaldības domes sēdēs Edīte Stērste, Burtnieku novada pašvaldība Trešdien, 17. janvārī, plkst. 10.00 Valmieras pagasta pārvaldē uz kārtējo domes sēdi sanāca Burtnieku novada pašvaldības domes deputāti. Sēdē attaisnojošu iemeslu dēļ nepiedalījās Jānis Leitis, Iluta Urbanoviča un Kārlis Greiškalns. Sēdē tika izskatīti 42 darba kārtības jautājumi un 1 papildu jautājums. Nozīmīgākie domes sēdē pieņemtie lēmumi: Apstiprināt deputāta Raimonda Indrāna (Vidzemes partija) mandātu uz Kristīnes Auziņas prombūtnes laiku; Iecelt Burtnieku novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja amatā Aināru Judeiku. Lēmums stājas spēkā ar 2018. gada 19. februāri; Apstiprināt Burtnieku novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.1/2018 “Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 2010. gada 17. februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2010 “Burtnieku novada pašvaldības nolikums””. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 24.panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā – nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. Pieejami Burtnieku novada pašvaldības mājas lapas www.burtniekunovads. lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Saistošie noteikumi; Piešķirt finansējumu 840,00 EUR apmērā biedrībai “Burtnieku kultūrvide” darbības nodrošināšanai 2018. gadā; Piešķirt finansējumu 1000,00 EUR apmērā biedrībai “Ēveles pagasta pensionāru biedrība “KADIĶIS”” darbības nodrošināšanai 2018. gadā; Piešķirt finansējumu 590,00 EUR apmērā BIEDRĪBAI “MATĪŠU ATTĪSTĪBA” darbības nodrošināšanai 2018. gadā; Piešķirt finansējumu 1500,00 EUR apmērā biedrībai “Matīšu pagasta pensionāru biedrība “Matīšu seniori”” darbības nodrošināšanai 2018. gadā; Piešķirt finansējumu 1635,00 EUR apmērā biedrībai “Pāvulēni” darbības nodrošināšanai 2018. gadā; Piešķirt finansējumu 2170,00 EUR apmērā biedrībai “Rencēnu pagasta pensionāru biedrība “Sapratne”” darbības nodrošināšanai 2018. gadā; Piešķirt finansējumu 1000,00 EUR apmērā biedrībai „VirziensA” darbības nodrošināšanai 2018. gadā; Piešķirt finansējumu 500,00 EUR apmērā biedrībai „Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola” darbības nodrošināšanai 2018. gadā; Piešķirt finansējumu 375,00 EUR apmērā biedrībai „Gādīgās rokas” darbības nodrošināšanai 2018. gadā; Piešķirt finansējumu 500,00 EUR apmērā biedrībai „DZIESMOTĀ SENATNE” darbības nodrošināšanai 2018. gadā; Piešķirt finansējumu 770,00 EUR apmērā biedrībai „SIEVIEŠU APMĀCĪBAS UN KULTŪRAS CENTRS “DZINTARE”” darbības nodrošināšanai 2018. gadā; Piešķirt finansējumu 8000,00 EUR apmērā biedrībai Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 45.1pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo un trešo daļu, 29.pantu, 2018. gada 17. janvārī Burtnieku novada domes ir pieņēmusi lēmumu Nr.42 (protokols Nr.1, 42.punkts) “Par detālplānojuma „Daudzstāvu mājas” atcelšanu un pašvaldības saistošo noteikumu grozījumiem”. Pieņemot šo lēmumu, tiek atcelts Burtnieku novada Valmieras pagasta nekustamā īpašuma “Daudzstāvu „Valmiermuižas kultūras biedrība” darbības nodrošināšanai 2018. gadā; Piešķirt finansiālu atbalstu 300,00 EUR apmērā sabiedriskā labuma organizācijai nodibinājumam “Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds „Sibīrijas bērni”” filmas “Tālā zeme Sibīrija – Omskas, Tomskas un Altaja apgabals” montāžai īstenošanai 2018. gadā; Piešķirt finansējumu 4125,00 EUR apmērā biedrībai „Pensionāru biedrība “V.P.MEŽĀBELE”” darbības nodrošināšanai 2018. gadā; Piešķirt līdzfinansējumu 2500,00 EUR apmērā biedrībai „Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola” projekta “Burtnieks – no akmens laikmeta līdz mūsdienām” īstenošanai 2018. gadā; Piešķirt finansējumu 1000,00 EUR apmērā biedrībai „Burtnieku Ezerkrasts” darbības nodrošināšanai 2018. gadā; Piešķirt finansējumu 700,00 EUR apmērā biedrībai „Dz.D.K.DEDZIEDA” darbības nodrošināšanai 2018. gadā; Piešķirt finansējumu 590,00 EUR apmērā biedrībai „Valmiermuižas sirdspuksti” darbības nodrošināšanai 2018. gadā; Piešķirt finansējumu 1700,00 EUR apmērā biedrībai „Radošā studija Notiņas” darbības nodrošināšanai 2018. gadā; Piešķirt finansējumu 4000,00 EUR apmērā biedrībai „Olimpiešu parks” darbības nodrošināšanai 2018. gadā; Piešķirt naudas balvas (pēc nodokļu nomaksas) par izciliem sasniegumiem sportā 2017. gadā sportistiem un viņu treneriem. Naudas balvas tiek piešķirtas atbilstoši Burtnieku novada pašvaldības noteikumu Nr.7/2017 “Burtnieku novada pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtība biedrībām un nodibinājumiem, kuru pamatdarbības joma ir sports, un kārtība, kādā piešķiramas balvas par izciliem sasniegumiem sportā” prasībām. *** Trešdien, 31. janvārī, plkst. 15.00 Valmieras pagasta pārvaldē uz ārkārtas domes sēdi sanāca Burtnieku novada pašvaldības domes deputāti. Sēdē attaisnojošu iemeslu dēļ nepiedalījās Iluta Urbanoviča un Kārlis Greiškalns. Sēdē tika izskatīti 4 darba kārtības jautājumi. Nozīmīgākais domes sēdē pieņemtais lēmums: Apstiprināt Burtnieku novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 2/2018 “Par Burtnieku novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”. Saistošie noteikumi stājās spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. Vairāk par budžetu lasi informatīvā izdevuma 4.lpp. Ar pilniem domes sēdes protokoliem var iepazīties Burtnieku novada pašvaldības mājas lapā: www. burtniekunovads.lv Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2018. gada 21. februārī plkst. 10.00 Valmieras pagasta pārvaldē. Paziņojums par nekustamā īpašuma “Daudzstāvu mājas” detālplānojuma atcelšanu un pašvaldības saistošo noteikumu grozījumiem mājas” detālplānojums zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9690 008 0541, kā arī tiek grozīti ar 2009. gada 23. septembra domes sēdes protokolu Nr. 7, 32.§ “Burtnieku novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu un detālplānojumu apstiprināšana” 2.punktu apstiprinātie Burtnieku novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.6 “Burtnieku novada detālplānojumi”, no kuriem izslēgts pielikums Nr.2 “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Daudzstāvu mājas” (kad. Nr.9690 008 0541) apstiprināšanu”. Burtnieku novada vēstis · 7 ĪSUMĀ Burtnieku novada bāriņtiesa Valmieras pagastā apmeklētājus pieņems jaunās telpās - Viestura laukumā 2A, Valmiermuižā, Valmieras pagastā. Apmeklētāju pieņemšanas laiki: pirmdienās 8.00-12.00 un 13.00- 17.00, ceturtdienās 08.00-12.00 un 13.00-18.00. SIA “BN Komforts” izveidota jauna mājas lapa www.bn-komforts.mozello.lv . Mājas lapā pieejama informācija par uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem un to tarifiem, sadaļa skaitītāju rādījumu nodošanai, kontakti, darba laiks un jaunumi. Vidzemes sporta asociācijas jaunieši un pieaugušie atlēti ar uzvarām un augstām vietām atgriezušies no 2018. gada pirmajām Baltijas sacensībām airēšanas slalomā. Jau ceturto gadu pēc kārtas cīņas ar straujūdens smailītēm tuvākajā Eiropā tiek sāktas Igaunijā - tradicionālajā Kadrinas starptautiskajā baseina slalomā, kas, ņemot vērā laika apstākļus, norisinās nevis atklātā ūdenī, bet telpās. Ar izcilo sniegumu 28. janvārī visvairāk iepriecināja Vidzemes sporta asociācijas jaunieši. K1 laivu klasē junioriem viss godalgu komplekts Burtnieku novada biedrībai: 1.- Ralfs Jurjānis, 2.- Ralfs Baldiņš un 3.- Pēteris Dambekalns. C1 laivu klasē vīriešiem vicečempions Emīls Putniņš, kurš atzina Igaunijas kanoe līdera Argo Raudsala pārākumu. Savukārt K1 laivu klasē sievietēm, piekāpjoties mājiniecēm Kjuli Raudsalai un Kersti Parnamagai, godalgoto trijnieku noslēdza Evita Savickaite. 13. un 14. janvārī Tartu pilsētā notika trešais no pieciem Tartu BMX Ziemas čempionāta posmiem. Uz Igauniju devās 4 jaunie sportisti no BMX kluba “Tālava.” BMX kluba “Tālava/VBSS” sportiste Sofija Keita Krūmiņa “time – trial” sacensībās izcīnīja sudraba medaļu, bet svētdienas sacensību dienā aizņēma goda pjedestāla zemāko pakāpienu. B7-8 grupā Valteram Pozdņihovam 8. vieta. Pavisam nedaudz pietrūka līdz fināla astotniekam “time – trial” sacensībās Tomam Višņevskim – viņam šoreiz 11. vieta. B9-10 konkurencē Artūrs Roberts Krūmiņš “time – trial” sacensībās brauca stabili un spēja uzrādīt labu rezultātu, izcīnot 3. vietu, bet jau svētdien kāpa uz goda pjedestāla kā otrs labākais. Sadarbojoties četrām Sēlijas pašvaldību, Neretas, Aknīstes, Viesītes, Jaunjelgavas, domēm un Latvijas Volejbola federācijai, jau 16 reizi 27. janvārī notika senioru sacensības volejbolā „Sēlijas kauss 2018”. Sievietēm 50+ grupā kauss aizceļoja uz Talsiem. Sudrabs – Burtnieku novada volejbolistēm Sandrai Bobrovai, Ivetai Šteindālei, Sanitai Mālmanei, Karīnai Putniņai, Antrai Rozenbergai, Dacei Āboliņai, Ilzei Eglītei, bronzas godalgas - Madonas sieviešu komandai. Burtnieku novada iedzīvotāji aicināti piedalīties lekcijās “Veselīgs uzturs dažādos gadalaikos”, lai papildinātu zināšanas par veselīgu dzīvesveidu. Lektore ārste – osteopāte Elīna Švēde. Lekciju norises laiki un vietas: Piektdien, 16. februārī, plkst. 11.00 Ēveles Tautas namā; Piektdien, 16. februārī, plkst. 15.00 Rencēnu pagasta kultūras namā; Sestdien, 17. februārī, plkst. 10.00 Vecates pagasta pārvaldē; Sestdien, 17. februārī, plkst. 13.30 Matīšu pagasta kultūras namā; Sestdien, 24. februārī, plkst. 10.00 Sociālā dienesta telpās, Draudzības ielā 12A, Valmieras pagastā; Sestdien, 24. februārī, plkst. 14.00 Burtnieku novada MJIC, Jaunatnes ielā 15, Burtnieku pagastā. Lekcijas notiek Burtnieku novada pašvaldības īstenotā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Burtnieku novadā” (Nr. 9.2.4.2./16/I/084) ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un Valsts budžeta līdzekļiem.

Nr.3 (130) Marts - Mālpils
Nr. 6 (122) Jūnijs - Mālpils
Nr. 9 (102) Septembris - Mālpils
Nr.12 (138) Decembris - Mālpils
Balvu Novada Ziņas Nr.16. - Balvi
Nr. 10 (136) Oktobris - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2013. gada maijs Nr.5 - Jelgavas rajona padome
Nr.2 (129) Februāris - Mālpils
Nr.4 (109) Aprīlis - Mālpils
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Nr. 1 (117) Janvāris - Mālpils
Nr.11 (115) Novembris - Mālpils
Nr. 4 (142) Aprīlis - Mālpils
Nr. 4 (120) Aprīlis - Mālpils
2010. gada decembris Nr.12
2012. gada jūnijs Nr.6. - Jelgavas rajona padome
Nr. 3 (97) Marts - Mālpils
Nr. 11 (126) Novembris - Mālpils
BRĪNUMS 2010 Par mālpiliešiem un - Mālpils
2011. gada septembris Nr. 9. - Jelgavas rajona padome
Nr.1 (139) Janvāris - Mālpils
Nr.11 (93) Novembris - Mālpils
2009. gada 11. jūniis. Nr. 23(107) - Jelgavas Vēstnesis
Nr.2 (107) Februāris - Mālpils
Nr. 12 (105) Decembris - Mālpils
20 - Jūrmalas pilsētas pašvaldība
Nr.1 (128) Janvāris - Mālpils
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome