Views
7 months ago

180410_ajsnb6nsvgw_OLD

Nr. 29 (2654) – 0,80 EUR La i k r a k s t s Tu k u m a, Ka n d ava s , En g u r e s u n Ja u n p i l s n o va d i e m Otrdiena, 2018. gada 10. aprīlis ISSN 1407-8252 w w w .n t z.lv Abonēt vienmēr ir lētāk nekā pirkt! Tumç mâcâs ðût, aust, grebt un veidot radurakstus FOTO - Agita Puķīte Lai tiktu lîdz karotei, iesācçjiem bija pamatîgi jânopûlas, savukârt meistaram esot vajadzîga vien stunda.... Satikt savu meistaru svçtdien, 8. aprîlî, Tumes kultûras namâ bija nâkuði tie, kas vçlçjâs, piemçram, iemâcîties izðût krustdûrienâ, ko ierâdîja tumeniece Maruta Èauva, kuras darbu klâstâ ne tikai izðûti, bet arî tamborçti rokdarbi. Kintija Kâle-Pûkaine ir auðanas lietpratçja un ðoreiz maziem un lieliem râdîja, kâ ar pavisam nelielâm stellîtçm, pagatavot pûcîti. Lai strâdâtu ar koku, tas jâpazîst Meistars Juris Jurðevics aicinâja grebt karotes. Viòa nosacîjums labam rezultâtam ir pacietîba, lai to, ko esi iztçlojies, izgatavotu: “Vçl svarîgi saprast koku – kad tas mirst, kad plaisâ, kad sulo. Pçc visâm teorijâm ir svarîgi koku zâìçt ziemas vidû, kad tajâ ir vismazâk sulu, taèu laikmets ir tik steidzîgs, ka tad, kad kaut kur zâìç kâdu âbeli vai plûmi, tad Pçc nedçïâm trim Rîgas iela bûs jâapbrauc Izbraucot Meþa ielas apli un nogrieþoties uz Milzkalnes pusi, jau manâma tehnikas rosîba. SIA «Amatnieks» darbinieki veic visus priekðdarbus, lai pçc nedçïâm trim varu sâkties lielie rakðanas darbi Rîgas ielâ. Kâ skaidroja uzòçmuma vadîtâjs Janeks Þizòevskis un kâ jau esam rakstîjuði iepriekð, tur tiks realizçta ûdenssaimniecîbas projekta II kâra, kuras laikâ Rîgas ielâ tiks ierîkota sadzîves kanalizâcija. Darbu laikâ tiks noteikti divi apbraucamie ceïi – virzienâ no Tukuma uz Milzkalni apbraukðana bûs pa Strauta un Tilta ielu, bet virzienâ no Milzkalnes uz Tukuma centru – pa Saules, Ziedoòa un Pumpura ielu. Agita Puíîte jâòem. Ðoreiz karotçm esmu paòçmis alksni, kas it kâ ir viegls kociòð, bet tad, kad ir gadu, pusotra nostâvçjis kâ ðis, nemaz tik viegls darbam vairs nav. Reizçm vieglâk strâdât ar koku, kas tikko no meþa atnests, zaïð, bet tad izgatavoto lietu palçnâm çniòâ izþâvç. Tikai nevar likt caurvçjâ vai saulç, jo koks nemîl straujas pârmaiòas.” Jura lîdzpaòemto lietu klâstâ – karotes, îpaði trauki, kas, apgriezti otrâdi, izmantojami par dçlîðiem produktu sagrieðanai, koka pulksteòi un daudz vçl citu saimniecîbâ noderîgu kokgriezumu. Îpaðas ir viòa darinâtâs lâpstiòas cepðanai – no pîlâdþa, plûmes, íirða, oða, kïavas un ozola – katra ar savu rakstu. Meistars saka, ka raksts atkarîgs no tâ, vai koks aug smiltîs vai mâlâ, vai saulç, vai çnâ. u 3. lpp Otrdienas sarunas Ðodien no 17.00 lîdz 18.00 pa tâlr. 28444558 vai 63125216 jûs uzklausîs žurnāliste Baiba Reinsone