Views
7 months ago

180410_ajsnb6nsvgw_OLD

Sp o r t s 16 Otrdiena,

Sp o r t s 16 Otrdiena, 2018. gada 10. aprīlis Irlavâ florbolistiem sudrabs, lîdzjutçjiem Sestdien, 7. aprîlî, Irlavâ notika îsti florbolas svçtki. Un ne tikai tâpçc, ka notika divu èempionâtu – pirmâs lîgas sievieðu un vîru komandu – finâlspçles. Îpaðs ðis notikums bija vairâk nekâ 500 lîdzjutçju, kas tieðâm pârsteidza viesu komandu spçlçtâjus, trenerus un salîdzinoði nelielos atbalstîtâju pulciòus. Tâpçc droði var teikt, lai arî mûsu novadnieki ðajâs spçlçs uzvaru neizcînîja un viòiem cieòpilnais sudraba medaïnieku gods, uzvarçtâju lauri tik un tâ paliek novadâ – tie noteikti pienâkas Irlavas lîdzjutçjiem. «Irlava/Avant» izcîna sudrabu! Sestdien, 7. aprîïa pievakarç, Irlavas sporta namâ uz finâlspçli tikâs divas spçcîgâkâs vîru florbola komandas 1. lîgâ – «Irlava/Avant» un «Lielvârde/Fans». Diemþçl ðajâ spraigajâ spçlç ar vienu punkta pârsvaru – 8:7 – uzvaru guva «Lievârde/Fans», bet irlavnieki ieguva godpilno 2. vietu un sudraba medaïas. Taèu ðî vîrieðu 1. lîgas finâlspçle izvçrtâs par grandiozu pasâkumu, kuru klâtiene noskatîjâs vairâk nekâ 500 florbola lîdzjutçju. Vçlâk, sazinoties ar Irlavas sporta nama vadîtâju Andi Ðvânu uzzinâjâm, ka ðâda mçroga pasâkums ar tik daudziem lîdzjutçjiem sporta namâ neesot bijis sen. Un tas arî savâ ziòâ bijis pârbaudîjums arî nama darbiniekiem. Spçles rezultâtu 25. sekundç atklâja «Lielvârdes/Fans» komandas sportists Juris Sandis – 1:0. Bet irlavnieki atspçlçjâs spçles 8. minûtç, kad vârtus guva Viesturs Mârtiòð Rubenis (1:1). Spçles vidû «Lielvârde/Fans» bija izvirzîjusies vadîbâ ar 7:1. Bet «Irlava/Avant» sportisti nepadevâs, jo ðoreiz tâ bija liela atbildîba daudzo fanu priekðâ. Un spçles otrajâ daïâ, lîdz otrajam pârtraukumam, mâjinieki paspçja atgût divus vârtus – 3:7. Un pçdçjâ periodâ «Irlava/Avant» turpinâja deldçt savu viesu pârsvaru, lîdz 49. minûtç samazinâja to lîdz minimumam – 6:7. Bet lai gûtu uzvaru pâr pretiniekiem par labu irlavniekiem nenâca tas, ka 52. minûtes sâkumâ spçlçtâjs Rièards Gruziòð par bîstamu spçli ar augstu paceltu nûju tika noraidîts uz piecâm minûtçm. Taèu tikai spçles 57. minûtç beidzot atkal varçja uzgavilçt Lielvârdes komandas fani, kad rezultâts bija 8:6. Atlikuðajâ spçles laikâ irlavnieki mainîja stratçìiju un mainîja savu vârtsargu pret laukuma spçlçtâju, un 35 sekundes pirms pamatlaika beigâm vienus vârtus tomçr atguva. Un, domâjams, ka tikai laiks pietrûka, lai puiði atgûtos un gûtu uzvaras vârtus. Par labâko starp «Irlava/Avant» komandas sportistiem atzina Uldi Purviðíi-Priedi, kura kontâ divi vârti. 2 (1+1) punkti Normundam Jansonam, bet rezultatîvâkais ar trim piespçlçm bija Rièards Riekstiòð. FK «Irlava/Avant» komandâ vârtus guva: Viesturs Mârtiòð Rubenis, Uldis Purviðíis-Priede (2), Matîss Fogelis, Normunds Jansons, Mareks Stanèiks, Emîls Krûmiòð. Pçc spçles sazinâjâmies ar komandas treneri un spçlçtâju Normundu Jansonu, lai lûgtu komentâru par ðo – tik ïoti svarîgo – spçli. Normunds pastâstîja, ka spçle bijusi patieðâm laba un komandas esot bijuðas ïoti lîdzvçrtîgas, un jebkura no tâm varçjusi izcînît uzvaru. Spçlçjoðais treneris sprieda, ka varbût «Irlava/ Avant» puiðiem ar to, ka spçle notika mâjâs, lielâ fanu skaita dçï tikusi uzlikta ïoti liela atbildîba. Tâdçï iesâkumâ viòiem vajadzçjis laika, lai mazliet adaptçtos situâcijai. Bet sportisti esot sasnieguði ïoti labus rezultâtus, neskatoties uz to, ka vidçjâ vecuma ziòâ komanda bijusi viena no jaunâkajâm. Lîdz ar to, iespçjams, ka puiði emocionâli neesot bijuði gatavi tik nopietnai un atbildîgai spçlei. Bet viss priekðâ vçl nâkamajâ sezonâ. Sievieðu florbola komandai «Irlava/Tukums» – pirmâs lîgas sudrabs Bet Irlavas sporta namâ 7. aprîlî notika spraigas cîòas ne tikai vîrieðu konkurencç. Savu cîòas sparu parâdîja arî «Irlava/Tukums» florbolistes, kaut piekâpâs «Rube- Sportas ziņas Tukuma ledus hallç 10. aprîlî 18.30 uz ledus spçlç tiksies komanda «Junzçlande» un HK «Pârdaugava». 11. aprîlî 19.00 spçlç tiksies «Jaunzçlande» un HK «Venta2002». Tukuma Sporta skola 11. aprîlî 10.00 Irlavas sporta namâ – skolu sports – florbols 2004. un 2005. gadâ dzimuðajiem. 11. aprîlî 16.30 Pauzeru pïavâs uz mâkslîgâ seguma laukuma notiks U-14 vecuma grupas futbola spçle – «Tukums2000/TSS» pret komandu «Supernova». 11. aprîlî Tukuma Raiòa ìimnâzijas sporta zâlç notiks mei teòu basketbola spçles U-15 un U-17 vecuma grupâ – «Tukums2000/TSS» pret komandu «Kolib ri». U-15 vecuma grupâ spçli izspçlçs 17.00, bet U-17 grupâ – 18.30. Futbols Lieldienu cîòas Tallinâ 31. martâ un 1. aprîlî Igaunijas galvaspilsçtâ Tallinâ notika ikgadçjais starptautiskais bçrnu futbola turnîrs «Tiger cup». FK «Tukums 2000/TSS» piedalîjâs divâs vecuma grupâs – U-12 (2006. gadâ dzimuðie) un U-11 (2007. gadâ dzimuðie, abâm treneris Sergejs Kovaïovs). U-12 vecuma grupas turnîrâ piedalîjâs astoòas komandas, kuras tika sadalîtas divâs apakðgrupâs. Turnîra pirmo spçli tukumnieki aizvadîja pret FK «Obolon II» (Ukraina) un izcînîja uzvaru ar pârliecinoðu 3:0. Otrâ spçle pret FC «Espoo II» (Somija) diemþçl komandâm vârtus gût neizdevâs, un spçle noslçdzâs ar bezvârtu neizðíirtu – 0:0. Pçdçjâ apakðgrupas spçlç FK «Tukums 2000/TSS» nekâdus variantus neatstâja FC «Tii grid Must» komandai no Igaunijas, sagraujot to ar rezultâtu 6:0. Pusfinâla cîòâ jaunie tukumnieki tikâs ar FC «Espoo II», arî ðîs spçles laikâ vârti netika gûti, un tikai pçcspçles sitienos jaunie tukumnieki piekâpâs saviem somu vienaudþiem (2:3). Spçlç par bronzas medaïu tukumnieki vçlreiz tikâs ar FC «Espoo I», ðoreiz somu puiði izrâdîjâs pârâki, rezultâts – 1:2. U-11 vecuma grupas turnîrâ piedalîjâs desmit komandas, kuras tâpat tika sadalîtas divâs apakðgrupâs. Pirmajâ spçlç tukumnieki ar 5:0 sagrâva TJK «Legion» (Igaunija), vçl lielâku pârâkumu tukumnieki nodemonstrçja pret FC «Tiigrid Must» (Igaunija), rezultâts pavisam nepieklâjîgs – 12:0. Turpinâjumâ ar 3:0 uzvarçti «MRJK» (Igaunija) vienaudþi, un noslçdzoðajâ apakðgrupu spçlç ar tâdu paðu 3:0 pârspçti «TuNL» vienaudþi no Somijas. Izcînîta pârliecinoða uzvara apakðgrupâ! Pusfinâla spçlç ar 4:0 tika pârspçti FK «Parus» (Igaunija) komandas zçni, un lielajâ finâlâ ar pârliecinoðo 5:0 pârspçti «TuNL White» zçni no Somijas. Pârliecinoðs sniegums visa turnîra laikâ, liekot pretinieku vârtsargam bumbu vârtu tîklâ meklçt 32 reizes, savus vârtus atstâjot neskartus! FK «Tukums 2000/TSS» noslçdz dalîbu «Mercure kausa» izcîòâ 29. martâ Skonto hallç savu treðo spçli «Mercure Rîga» kausa izcîòâ aizvadîja FK «Tukums 2000/TSS», tiekoties ar spçcîgo BFC «Daugavpils/Progress» vienîbu. Uz varu spçlç izcînîja Latgales komandas sportisti ar rezultâtu 2:0. FK «Tukums 2000/TSS» komanda ðo turnîru savâ apakðgrupâ ir noslçgusi treðajâ vietâ, piedzîvojot divus zaudçjumus un izcînot vienu uzvaru. Labâkais pirmâs lîgas vârtsargs Par Latvijas telpu futbola asociâcijas (LTFA) 1. lîgas èempionâta 2017./2018. labâko vârtsargu atzîts FK «Tukums 2000» audzçknis – Arvis Ðvçders. Hokejs Starptautiskajâ turnîrâ Valmierâ 1. aprîlî Valmierâ noslçdzâs triju dienu starptautisks hokeja turnîrs puiðiem U-12 vecuma grupâ. Turnîrâ piedalîjâs arî HK «Tukums» hokejisti. Pirmajâ spçlç tukumniekiem ar 2:4 nâcâs piekâpties «Tornaado» komandai no Tallinas, dienas otrajâ spçlç ar minimâlo 2:3 tika atzîts «BJR 06» no Somijas pârâkums. Otrajâ spçïu dienâ ar 0:1 tukumnieki piekâpâs Somijas komandai «Diskos Red wings», kas lika Tukuma komandai grupâ palikt ceturtajâ vietâ. Tas deva iespçju tâlâk spçkoties ar otras grupas treðajâ pozîcijâ esoðo «Nynashamns IF» no Zviedrijas, un diemþçl arî cîòâ ar ðo komandu piedzîvots zaudçjums ar rezultâtu 2:6. Tas nozîmçja, ka turnîra treðajâ dienâ agrâ rîta spçle bija jâaizvada par septîto pozîciju – ar Somijas komandu «Diskos Hurrinanes». Grûtâ spçlç pamatlaiks noslçdzâs 3:3, tâlâk meistarîba bija jârâda pçcspçles metienos, kur mûsu vârtsargs un uzbrucçji bija meistarîgâki, un gala rezultâtâ spçlç noslçdzâs ar 4:3. Komandas «Rotas/ Meliorceltnieks» rezultâti Entuziastu hokeja lîgas R4 divîzijâ labus rezultâtus parâdîjusi arî otra tukumnieku komanda – «Rotas/Meleoroceltnieks». Janvâra pçdçjâ spçlç komanda pieveica HK «Íîpsalas peldbaseins» ar 4:3 (vârtus guva: Mârcis Grînbergs (2), Gatis Spalviòð un Toms Klekers). Februârî komanda aizvadîja trîs spçles. Pirmajâ ar rezultâtu 1:1 nospçlçja neizðíirtu ar HK «Mûsa» (Kristaps Kârkliòð). Bet otrajâ bija jâatzîst pretinieku komandas – HK «Zvaigznes» pârspçks, piekâpjoties tiem ar rezultâtu 1:7 (K. Kârliòð). Bet treðajâ spçlç ar minimâlu pârsvaru – 4:3 – tukumnieku komanda guva uzvaru pâr HK «Wolf» («Rotas/Meleoroceltnieks» komandai vârtus guva M. Grînbergs, Artis Belouss, G. Spalviòð un Mâris Dâvidsons). Arî marta vienîgajâ spçlç komanda guva uzvaru ar

Otrdiena, 2018. gada 10. aprīlis Sp o r t s 17 – uzvara Jānis Eisaks, Mareks Varnelis, Artūrs Zviedris Uz pasaules èempionâtu brazîlieðu dþiu-dþitsu cîòas mâkslâ ne 1» (Kocçni) ar rezultâtu 3:7. Sievieðu 1. lîgas finâlâ tikâs iepriekðçjâ gada èempiones «Rubene 1» (Kocçni) un «Irlava/Tukums. Pirmos vârtus guva pretinieku komanda – 5., 11. un 12. minûtçs. Bet tad arî irlavnieces sâka savu uzbrukumu. Pirmos vârtus paðaizliedzîgi kritienâ ieguva irlavniece Asnate Lindermane, un nu rezultâts bija 1:3. Otrâs treðdaïas laikâ Kocçnu komanda guva trîs vârtus – 6:1. Pçdçjâ periodâ pârâkas ar 2:1 bija «Irlava/Avant» florbolistes, tomçr galarezultâtâ uzvaru tomçr ar 7:3 svinçja «Rubene 1». Bet Irlavas un Tukuma apvienotâ komanda ðo sezonu noslçdza ar godam nopelnîto sudraba medaïu. Par labâko «Irlava/Tukums» komandâ tika atzîta Asnate Lindermane, kurai bija divi vârtu guvumi. Bet treðos komandas vârtus guva Agneta Mizga. Ir labi, jo ir vçl kur tiekties! Pçc spçlçs sazinâjâmies ar Irlavas florbola kluba vadîtâju Arti Zâlmani, lai dzirdçtu arî viòa komentâru par ðo spçli. A. Zâlmanis: “ Sajûtas par ðo spçli? Tâs ir grandiozas – finâlspçle savâs mâjâs un vienlaikus skatîtâju lielais atbalsts! Tas viss kopâ rada pilnîgi citas emocijas nekâ regulârajâs spçlçs.” Treneris pastâstîja, ka arî pagâjuðajâ gadâ «Irlava/Tukums» florbolistes finâlspçlç tikuðâs ar «Rubene1» komandu un arî tad palikuðas otrajâ vietâ. Rezultâts esot tâds, kâds esot, un ne jautas sliktâkais, bet sâkotnçjais apjukums varçtu bût skaidrojams ar lielajâm emocijâm un lielo atbildîbu daudzo fanu priekðâ. Bet esot vçl viena bûtiska nianse – ja «Irlava/ Tukums» komandâ spçlçjot tikai 1. lîgas spçlçtâjas, tad pretinieèu komandâ no visâm pieteiktajâm sportistçm daïa spçlçjot virslîgâ, un tur esot pavisam savâdâka prakse un pieredze. Un tas arî ietekmçjot spçles kvalitâti un izpildîjumu. A. Zâlmanis: ”Ir mazliet þçl, bet prieks par rezultâtu un prieks par meitençm, ka viòas spçj ar tâdâm komandâm mçroties spçkiem un likt tâm uztraukties un nervozçt!” Baiba Reinsone No 24. lîdz 28. aprîlim Abū –Dabī norisinâsies pasaules èempionâts cîòas mâkslâ – brazîlieðu dþiu –dþitsu. Un tajâ piedalîsies arî tukumnieki. Protams, lai cînîtos un varbût pat atvestu mâjâs medaïas. Tuku mu èempionâtâ pârstâvçs biedrîbas «Tukuma brâïi» sportisti Jânis Eisaks, Mareks Varnelis un Artûrs Zviedris. Kopumâ Latviju ðajâ sporta vei dâ pârstâvçs astoòi sportisti (no Ventspils – divi, no Rîgas – divi, viens no Ludzas un trîs no Tukuma). Jânis Eisaks pastâstîja, ka pasaules èempionâ tâ Latviju sâkuði pârstâvçt tikai pagâjuðajā gadâ, kad devuðies uz sacîkstçm ASV – Lasvegasu. Tukumu ar labiem rezultâtiem pârstâvçjuði Jânis Eisaks un Mareks Varnelis. J. Eisaks skaidroja, ka ðobrîd tiek izskatîts tas, lai ðis sporta veids tiktu iekïauts olimpisko spçïu sistçmâ – 2024. gada olimpiskajâs spçlçs tas varçtu tâ bût. Patiesîbâ dþiu –dþitsu esot daudzu sporta veidu “tçvs”, kaut vai, piemçram, tâdam sporta veidam kâ dþudo, kas arî ir olimpiskais sporta veids. Dþiu –dþitsu esot ïoti lîdzîgs MMA (jauktâ cîòas mâksla, MMA (angïu val.– Mixed martial arts), tikai bez sitieniem un plus vçl kimo no – Gi – ietçrpâ. Baiba Reinsone pârliecinoðu rezultâtu – 6:3 (M. Grînbergs (2), Roberts Otto (2), Jânis Bçrziòð un G. Spalviòð). HK «Tukuma brâïi» tikuði lîdz play of spçlçm… Entuziastu hokeja lîgâ – R6 divîzijas regulârajâs spçlçs jau visu sezonu ar labiem rezultâtiem cînîjâs hokeja komanda «Tukuma brâïi». Janvârî spçlç ar rezultâtu 5:0 komanda guva pârliecinoðu uzvaru pâr HK «Rangers». Vârtus guva Markus Vîksna, Gints Pone, Ulvis Ansbergs un Mareks Lavrinoviès (2). Arî pçdçjâ janvâra spçlç tukumnieki guva pârsvaru pâr pretinieku – HK «Mammoths», pieveicot tos ar 3:2. Vârtus HK «Tukuma brâïi» komandâ guva Juris Pone un Gints Pone (2). Februâris iesâkâs ar uzvaru pâr komandu HK «Priedaine» – 3:1. Vârtus guva M. Pone, G. Pone un Ìirts Austrums. Pçc lîdzîgas spçles tukumniekiem nâcâs piekâpties komandai «Ûsiòð» (2:3). Vârtus guva G. Everts, J. Pone. Bet pçdçjâ spçlç pret HK «Shamans» tika gûta pârliecinoða uzvara ar 5:0 (Gatis Klekers (2), M.Pone, M. Vîksna (2)). Arî pret HK «Meteors» tika izcînîta pârliecinoða uzvara ar rezultâtu 5:0. Kopumâ «Tukuma brâïi» ðosezon aizvadîtajâs deviòpadsmit EHL regulârâs sezonas spçlçs piecpadsmit izcînîjuði uzvaras, kas ar piecu punktu rezervi aiz sevis ïâva atstât rîdzinieku HK «Ledus veèi» un HK «Ice warriors». Ar uzvaru R6 divîzijâ komanda nodroðinâjuði nâkamajâ sezonâ vietu R5 divîzijâ. Play of spçlçs, kas notika martâ, HK «Tukuma brâïi» parâdîja ïoti labus rezultâtus. Pirmajâ spçlç ar komandu «Worriors» tika gûta uzvara ar rezultâtu 4:0 (G. Klekers, G. Pone, Emîls Iesals, Linards Selivanoviès). Arî nâkamajâ spçlç ðie paði pretinieki tika pieveikti ar 2:0 (Edgars Andruss un Mâris Karstais). Bet cîòâ par iekïûðanu pusfinâlâ 31. martâ komanda «Tukuma brâïi» izcînîja pârsvaru pâr komandu «Worriors» ar rezultâtu 1:0. Vienîgos spçles vârtus guva Gatis Everts. Galda spēles Ðahâ noslçdzoðâ kârta izspçlçta 7. aprîlî Irlavas sporta namâ uz noslçdzoðo – 6. kârtu – ðahâ bija sabraukuði visi seði vadoðie ðahisti no Tukuma, Irlavas un Jaunpils, lai noskaidrotu, kuri trîs laureâti iegûs specielûgumus uz gada noslçdzoðo sportistu suminâðanas pasâkumu 12. maijâ 19.00 Irlavas sporta namâ. Izspçlçjot divu partiju izspçli ar laika kontroli 20 minûtes katram dalîbniekam pçc riòía sistçmas, noskaidrojâs, ka par ziemas tûres noslçdzoðâs kârtas uzvarçtâju kïuvis Jânis Dzenis (Tukums), kurð tika arî sirsnîgi sveikts savâ 75 gadu jubilejâ. 2. vietâ Vilis Maltenieks (Jaunpils), savukârt 3. vietu ieguva Uldis Jumis (Irlava). Bet “cerîbu medaïnieka” statuss ðoreiz pienâcâs Anatolijam Rudakovam no Tukuma. Specielûgumus divâm personâm uz noslçguma pasâkumu 12. maijâ saòçma Vilis Maltenieks (Jaunpils), Jânis Dzenis (Tukums) un A. Rudakovs (Tukums). Bet “cerîbu medaïnieka” statusâ ir Uldis Jumis (Irlava). Novusa dubultspçïu 4. posms 8. aprîlî uz ziemas tûres 4. kârtu novusa dubultspçlçs Irlavas sporta namâ bija sabraukuði 44 novusisti no Jaunpils, Auces, Tukuma, Jelgavas, Ragaciema, Kandavas, Irlavas, Engures, Tçrvetes, Penkules, Zebrenes, Dobeles, Gardenes un Viesatâm, lai uzlabotu savus reitingus turnîra kopvçrtçjuma tabulâ un aizvestu mâjâs kâdu no seðiem 4. posma kausiem un specbalvâm. Uzticîgi pastâvoðajai tradîcijai pirms spçlçm tika sveikti ðî sabraukuma pieci jubilâri – tukumniece Ingrîda Upeniece, Aivars Ðtamers (63), Gunârs Vçveris (83). Kâ arî apaïo gada skaitïu jubilâri – viesatnieks Gundars Gulbis 30 gados un irlavnieks Osvalds Emburs 70 gadu jubilejâ. Pçc nelielâs svinîgâs daïas novusisti draudzîgâ gaisotnç devâs cîòâs par kausiem, izspçlçjot èetru setu partijas ar datorizçtu pretinieka izvçli deviòâs kârtâs ar iespçju maksimâli izcînît 18 punktus ðajâ kârtâ. Pçc desmit stundu spraigâm cîòâm datora izdruka vçstîja par 4. kârtas laureâtiem: 1. vietâ, iegûstot 13 punktus, ierindojâs pâris no Jaunpils – Çriks Strautiòð/Edgars Butkeviès, 2. vietâ arî ar 13 punktiem (pçc Buholca koificenta) – tukumnieks Dainis Ozols un jelgavnieks Jânis Pçrkons, 3. vietâ ar 12 punktiem gardenieði – Igors Stabulnieks un Aleksands Sjomkâns. Bet “cerîbu medaïnieku” statusâ (ar 12 punktiem) ðoreiz palika brâïi Gatis un Arvis Kalnpuri no Ragaciema. Nominâcijas «Labâkais sauso spçïu meistars» ðoreiz tik pasniegtas diviem spçïu pâriem (katram pa 3 sausâm spçlâm) – 1. vietâ I. Stabulnieks/A. Sjomkâns (5 uzvarçtas partijas) un 2. vietâ tçrvetnieki Mârtiòð Marga un Viesturs Tiesnesis (3 partijas uzvarçtas). Kopvçrtçjumâ pçc aizvadîtajâm èetrâm novusa dubultspçïu kârtâm no turnîrâ startçjuðajiem 56 dalîbniekiem vadoðais èetrinieks ir: 1. vietâ ar 4 punktiem jaunpilnieki Ç. Strautiòð un E. Butkeviès, 2. vietâ arî ar 4 punktiem aucçnieði – A. Ðtamers un Uìis Urbelis, 3. vietâ ar 16 punktiem D. Ozols un J. Pçrkons. Bet “cerîbu medaïnieku” statusâ ar 19 punktiem paðlaik atrodas Jânis Loíis un Sandis Rimoviès. Visi laureâti tika apbalvoti ar medaïâm, kausiem un specbalvâm. Pçdçjâ – noslçdzoðâ – kârta novusa dubultspçlçs paredzçta 29. aprîlî, kad arî izðíirsies galçjais vietu sadalîjums. Nâkoðâs sacensîbas Irlavas porta namâ – 15. aprîlî 10.00, kad uz noslçdzoðo izspçli tiek aicinâti vienspçïu novusisti. Apkopoja Baiba Reinsone