Views
8 months ago

180410_ajsnb6nsvgw_OLD

4 Otrdiena, 2018. gada

4 Otrdiena, 2018. gada 10. aprīlis Îsumâ Vçstures stunda Treðdien, 11. aprîlî, 11.00 Tukuma kultûras namâ notiks Daugavas Vanagu rîkotâ vçstures stunda, kurâ piedalîsies Tukuma Raiòa ìimnâzijas, Zemgales vidusskolas, Tumes vidusskolas, Tukuma vakara un neklâtienes vidusskolas, Tukuma 2. vidusskolas un Tukuma 3. pamatskolas skolçni un skolotâji. Tukuma bibliotçkâ – filma Piektdien, 13. aprîlî, 17.00 Tukuma bibliotçkâ râdîs Ivara Selecka filmu «Turpinâjums», kurâ piedalîsies arî pats reþisors. Filma stâsta par pieciem bçrniem Kârli, Gïebu, Zani, Anastasiju, Aneti no daþâdiem Latvijas novadiem, kas mâcâs pirmajâ klasç. Filmu cikla mçríis ir atgriezties pie pirmâs filmas varoòiem ik pçc septiòiem gadiem un dokumentçt viòu dzîves gâjumu lîdzi laikam. Hokeja maèâ – Tukuma un Pluòìes paðvaldîbas Piektdien, 13. aprîlî, 13.00 Tukuma ledus hallç norisinâsies jau ceturtâs hokeja sacensîbas starp Pluòìes un Tukuma paðvaldîbâm. Lîdz ðim ðajos maèos labâk bija veicies lietuvieðiem. Piedalîsies olimpiâdç Piektdien, 13. aprîlî, Pâvilostas vidusskolâ notiks Kurzemes reìiona ìeogrâfijas olimpiâde 7. klaðu skolçniem, kurâ pieda lîsies Tukuma 2. vidusskolas skolnieks Artûrs Helmanis (skolotâja Daina Vizule), Tukuma E. Birznieka-Upîða 1. pamatskolas skolnieks Sandis Jaunzems (skolotâja Indra Bûmane), Tukuma 2. pamatskolas skolniece Eva Blumberga (skolotâja Sanita Baumane) un Pûres pamatskolas skolnieks Tomass Kristiâns Ðterns (skolotâja Dina Melne). Domes çkâ – izstâde Lîdz 26. aprîlim Tukuma novada domes çkâ, Talsu ielâ 4, apskatâma Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu intereðu izglîtîbas vizuâlâs un vizuâli plastiskâs mâkslas pulciòu konkursa «Visa Dieva radîbiòa saulîtç lîgojâs» dalîbnieku darbu un vides objektu izstâde. «No baroka lîdz rokam» Latvijas izglîtîbas iestâþu vokâli instrumentâlo ansambïu, instrumentâlo kolektîvu un popgrupu festivâla-konkursa «No baroka lîdz rokam» finâlâ Tukuma 2. pamatskolas popgrupas «Bimini» vidçjâs un vecâkâs grupas dziedâtâji (skolotâja Dace Perðevica) ieguva I pakâpes diplomus, saòemot vienâdu punktu skaitu – 41,33 un tâdçjâdi dalot 2. un 3. vietu Latvijas deviòu labâko popgrupu konkurencç. Laikraksts un ziņu portāls Tukuma, Kandavas, Engures un Jaunpils novadiem Sagatavojas lielajai rakðanai Rîgas ielâ Jau pirms Lieldienâm SIA «Amatnieks» Tilta ielas malâ ierîkoja bâzes vietu, lai pçc svçtkiem varçtu sâkt ûdenssaimniecîbas projekta II kârtas darbus. Kâ skaidroja SIA «Amatnieks» valdes priekðsçdçtâjs Janeks Þizòevskis, vispirms jaunâs kanalizâcijas trases ierîkoðana tika Pašvaldības iestādēs Dzimtsarakstu nodaïa No 3. lîdz 7. aprîlim reìistrçts viens jaundzimuðais, 15 miruðie, kâ arî noslçgtas èetras laulîbas. Tukuma kultûras nams 14. aprîlî 10.00 starptautisks vokâlais konkurss «Tonis-pustonis 2018». Ieeja – bez maksas. 17. aprîlî 10.00 Liepâjas leïïu teâtra izrâde «Bruno mâcâs skaitît». Tukuma muzejs 14. aprîlî 10.00 Tukuma Audçju darbnîcâ audumu apgleznoðanas nodarbîba «Mans krâsainais pavasaris»; 12.00 Tukuma Mâkslas muzejâ atklâs izstâdi «Aizbraukuðie». Izstâdç skatâmi to mâkslinieku darbi, kas Otrâ pasaules kara laikâ no Latvijas aizbraukuði un dzimtenç vairs neatgriezâs. Ieeja izstâdes atklâðanas pasâkumâ – bez maksas; 13.00 Mâkslas galerijâ «Durvis» pasâkums «Vienas DURVIS, divas darbnîcas» kopâ ar zîmolu «MT MusTur» un biedrîbu «Grafikas kamera». Zîmola «MT MusTur» radîtâjas interesentiem demonstrçs apìçrbu tapðanu ar adâmmaðînu un iepazîstinâs ar ketelmaðînu. uzsâkta Tilta ielâ, kur jau izveidots pieslçgums sûknçtavai Durbes ielâ, savukârt tâlâk darbi notiek virzienâ uz augðu: “Pavisam nelielâ posmâ rakðanas darbi notiek Strauta ielâ, kur jâierîko viena jauna aka, bet tâlâkie darbi notiks Tilta ielâ – virzienâ uz Rîgas ielu. Kad ðie darbi tiks pabeigti, tie turpinâsies Rîgas ielas otrâ pusç – Saules ielâ un pavisam nelielâ posmâ arî Ziemeïu ielâ. Pçc tam Savukârt biedrîba «Grafikas kamera» radoðajâ darbnîcâ «Mçs Taisâm» palîdzçs orientçties grafikas tehniku nosaukumos un piedâvâs izmçìinât vienu no tehnikâm. Ieeja – bez maksas. Izglîtîbas pârvalde un izglîtîbas iestâdes 10. aprîlî diagnosticçjoðais darbs íîmijâ 11. klaðu skolçniem; 10.00 Tukuma bibliotçkâ – kursi pirmsskolas izglîtîbas iestâþu un grupu vadîtâjiem un vietniekiem; 15.00 Izglîtîbas pârvaldç – Izglîtîbas komisijas sçde. 11. aprîlî 11.00 Tukuma 2. pamatskolâ – novada internâtpamatskolu mûzikas un deju kolektîvu koncerts «Mani sirdspuksti Latvijai». 12. aprîlî 10.00 Tumes vidusskolâ – sâkumskolas skolotâju seminârs, 12.00 Tukuma kultûras namâ – 3.–12. klaðu tautas deju kolektîvu koncerts-konkurss «Mçs Latvijai». 13. aprîlî 10.00 Tukuma Raiòa ìimnâzijâ – 8. klaðu bioloìijas olimpiâde un bioloìijas skolotâju seminârs. 16. aprîlî 10.00 Tukuma 2. vidusskolâ – 8. klaðu sociâlo zinîbu olimpiâde. Dzîvnieku patversme Cilvçki, kuru mâjdzîvnieki nonâkuði patversmç, aicinâti izdarît labu darbu ziedojot – zvanot pa tâlr. 90006089 (1,42 EUR), ziedojumu kastîtç mûsu laikraksta redakcijâ Tukumâ, Brîvîbas laukumâ 10, 1. stâvâ vai veikalâ «Dino Zoo» («Maxima XX» lielveikalâ Kurzemes ielâ), kâ arî ziedojot barîbu Tukuma patversmei. SIA «Tukuma ûdens» Pagâjuðajâ nedçïâ novçrsta ûdensvada avârija Kurzemes ielâ. Ðonedçï sâks ierîkot vairâkus kanalizâcijas un ûdensvada pieslçgumus, tostarp vienu Lielajâ ielâ. SIA «Tukuma nami» Dârzniecîbas ielâ 3 un Spartaka ielâ 7 remontç kâpòu telpas. Turpinâs daudzdzîvokïu mâjas Veidenbauma ielâ 5 siltinâðana. Baznîcas ielâ 12A-42 remontçs lodþiju. Celtnieku ielâ 3-18 mainîs ârdurvis, bet Celtnieku ielâ 3-4 tiks sakârtotas visas rakðanas darbu vietas, lai jau minçtajos ielu posmos, ieskaitot arî Ziedoòa ielu, varçtu izveidot apbraucamos ceïus.” Vaicâts, cik ilgs laiks ðiem darbiem varçtu bût nepiecieðams, J. Þizòevskis skaidroja, ka kanalizâcijas ierîkoðanai Tilta, Saules un Ziemeïu ielâ tiek plânotas trîs nedçïas, bet pçc tam lielie rakðanas darbi notiks Rîgas ielâ. Ðo darbu laikâ, kâ skaidroja uzòçmuma vadîtâjs un kâ jau esam rakstîjuði iepriekð, tiks noteikti divi apbraucamie ceïi – virzienâ no Tukuma uz Milzkalni apbraukðana tiks noteikta pa Strauta un Tilta ielu, bet virzienâ no Milzkalnes uz Tukuma centru – pa Saules, Ziedoòa un Pumpura ielu. lappusi sagatavoja Agita Puíîte paplaðinâs durvju aili un pielâgos santehniku. Smilðu ielâ 42 remontçs jumtu. Brîvîbas laukumâ 3A pârbûvçs ieejas kâpnes un ierîkos jumtiòu. Celtnieku ielâ 6-10 atjaunos siltâ ûdens padevi. SIA «Komunâlserviss TILDe» Izmantojot to, ka strauji kļūst sausâks, intensîvi sâksies pagasta ceïu greiderçðana – darbu organizçs divâs maiòâs, lai nedçïas laikâ pagûtu visu izdarît. SIA «Tukuma siltums» 9. aprîlî no rîta centrâlâ katlumâja saraþoja 6 megavatus siltuma, bet Lauktehnikas katlumâja – 0,6 megavatus. Dienas laikâ apkure tika samazinâta lîdz minimumam. Uzsâkta vecâs katlumâjas nojaukðana Kurzemes ielâ 4A. Ðajâ vietâ plânots stâvlaukums. SIA «Jauntukums» Aviâcijas ielâ 1-51 bijis elektroinstalâcijas remonts. Parâdes ielâ 3 – 56. un 53. dzîvoklim – nomainîts kanalizâcijas stâvvads. Zane Vimbule, Agita Puíîte

Otrdiena, 2018. gada 10. aprīlis 5 20 darba gadi paskrçjuði kâ mirklis Gandrîz 40 biedrîbu, visdaþâdâkie projekti, atbalsts tukumniekiem un pagastu iedzîvotâjiem – tâds ir Tukuma nevalstisko organizâcijas apvienîbas veikums tâs 20 darba gadu laikâ. Apaïo jubileju apvienîba svinçja 7. aprîlî Tukuma kultûras namâ, uzsverot katras biedrîbas îpaðo lomu un veikumu. Tâs apvienîbâ ir visdaþâdâkâs – kâ teica sarîkojuma vadîtâja un savulaik arî NVO apvienîbas vadîtâja Velta Straupmane, kâds aicinâjis domubiedrus, lai mazas lietas darîtu par lielâm vai lai bûtu atbalsts grûtâ mirklî, kâds – lai pârveidotu pasauli vai padarîtu to zaïâku, kâds, lai kopâ dziedâtu vai darinâtu skaistas lietas, bet visi kopâ spçj paveikt brînumu. Viòas teiktais sasaucâs ar sarîkojuma viesu uzstâðanos – arî brînumu, ko râdîja burvju mâkslinieki Baiba un Haralds no Saldus, iesaistot sarîkojuma dalîbniekus. Paldies par darbu! Svçtki sâkâs ar paðvaldîbas paldies tiem biedrîbu vadîtâjiem, kas ilgi un èakli strâdâjuði un kuru biedrîbas sasnieguðas apaïas jubilejas. Tukuma novada domes Pateicîbas rakstus saòçma Iveta Petrova (biedrîba «Asni 3139»), Haralds Neiburgs («Èernobilieði»), Iveta Jansone («TuTV»), Daila Trubiòa («Roþu dârzi»), Lilija Rancâne («A. Rancâna fonds»), Ieva Upesleja («Pozitîva doma»), Ilona Riekstiòa («Dçkla») un Gunta Kalviòa (NVO apvienîba). Sarma Upesleja FOTO - Agita Puíîte Biedrîbu vadîtâji Kâ atzina paðvaldîbas vadîtâjs Çriks Lukmans, nevalstiskâs organizâcijas ir liels atbalsts novada iedzîvotâjiem, jo dod iespçju saturîgi pavadît savu brîvo laiku, palîdzçt citiem un vienlaikus bût sabiedriski aktîviem, savukârt Gunta Kalviòa atzina, ka apvienîbâ ir visdaþâdâkâs biedrîbas – gan jaunas, gan tâdas, kas apvienîbu ir pârauguðas par daudziem gadiem, taèu tas palîdz vienam otru papildinât un pats galvenais – dot cilvçkiem iespçju darboties. Îpaðais sveiciens Sarmai Upeslejai Kad 1998. gadâ Talsu ielâ 5 tika dibinâta NVO apvienîba, Sarma Upesleja bija pirmâ valdes priekðsçdçtâja, tâpçc ðajâ sarîkojumâ viòa saòçma visu kopîgo paldies – gan par to, ka ðo darbu aizsâkusi, gan ka mâcîjusi, mudinâjusi un nelikusi mierâ. Savukârt daþâdu gadu brîvprâtîgie viòu sveica ar dziesmu. Jau tik tâla vçsture... Atskatoties vçsturç, kas bija izlasâma apvienîbas savâktajâ hronikâ, no kuras sanâktu laba grâmata, pirmie apvienîbas dalîbnieki bija Tukuma rajona Cukura diabçta slimnieku biedrîba, Ar apsveikumu Sarmai – kâdreizçjie brîvprâtîgie Tukuma Dzîvnieku aizsardzîbas biedrîba, Jaunieðu klubs «10x10», Pasaules latvieðu daudzbçrnu ìimeòu asociâcijas «Dçkla» Tukuma biedrîba, Tukuma pilsçtas un rajona invalîdu sporta klubs, asociâcija «Dzîvesprieks», savukârt apvienîbu pçc Sarmas Upeslejas vadîjuði Una Giberte, Ziedonis Stutiòð, Ieva Upesleja, Velta Straupmane, bet nu jau desmit gadus – Gunta Kalviòa. Pirmsâkumos “nevalstiskos” koordinçja Liene Zçrvçna, kas strâdâja ar PHARE projekta atbalstu, bet Sanita Rîbena palîdzçja veidot cilvçktiesîbu atbalsta tîklu; turpat darbojas Juris Timofejevs, Kaspars Liepa, Rihards Saule, Gundega Kindzule un vçl daudzi, kas tieði nelielajâ NVO çkâ guva pirmâs darba iemaòas. Daudziem pirms 20 gadiem liels pârsteigums bija brîvprâtîgo kustîba, tostarp pirmâs brîvprâtîgâs no Amerikas Miera korpusa – Steisija Bîrenbaha un Sjûzena Aldena. No tiem laikiem lîdz pat ðodienai “brîvprâtîgos” vada Ieva Upesleja. Sarîkojuma gaitâ izsançja arî citi fakti, tie veido apvienîbas vçsturi, kas nu jau aizsâkusi treðo gadu desmitu. Agita Puíîte Pagastu ziòas Jaunsāti Radoðo darbu izstâde Treðdien, 11. aprîlî, 11.00 tautas namâ atklâs sociâlâ aprûpes centra «Íîði» radoðo darbu izstâdi. Brauks ciemos 14. aprîlî sievieðu vokâlais ansamblis «Kaprîze» brauks ciemos pie draugiem Krimûnu pagastâ. Irlava Kino diena Piektdien, 13. aprîlî, kultûras namâ 17.00 bûs multiplikâcijas filma «Dþungïu patruïa» un 19.00 – jaunâ latvieðu mâkslas filma «Paradîze 89». Irlavas Câlis Sestdien, 14. aprîlî, 12.00 kultûras namâ norisinâsies gadskârtçjais sarîkojums bçrniem «Irlavas Câlis». Džūkste Senioru sarîkojums Sestdien, 14. aprîlî, 16.00 kultûras namâ bûs senioru sarîkojums, kurâ piedalîsies 14 klubu pârstâvji no Tukuma un citiem novadiem. Slampe Deju koncerts Sestdien, 14. aprîlî, 18.00 kultûras pilî bûs deju koncerts «Dejas ziedonî ar Laismu», kurâ piedalîsies TDA «Lîgo» (Rîga), TDA «Diþdancis» (Jelgava), VPDK «Lîgo» (Rîga), TDK «Luste» (Tukums), TDK «Laisma» (Slampe), TDK «Diþâjs» un BDK «Palâsîte» no Tukuma 2. vidusskolas. Pçc koncerta – kolektîvu draudzîbas balle. Sēme/Zentene Dokumentâ filma «Turpinâjums» Pirmdien, 16. aprîlî, 10.00 Zentenes kultûras namâ demonstrçs Ivara Selecka jauno dokumentâlo filmu «Turpinâjums» – par pieciem bçrniem, kas dzîvo daþâdâs Latvijas vietâs un mâcâs pirmajâ klasç. Tume/Degole Apskatâma izstâde Kultûras namâ apskatâma Tukuma tçlotâjmâkslas studijas Sòeþanas Tiðleres vadîtâs grupas dalîbnieku darbu izstâde «Mûsu zemes ziedi, jumti un vçjð». Pūre Piedalîsies konkursâ Ceturtdien, 12. aprîlî, kultûras nama deju kolektîvs «Pûrenieks» piedalîsies konkursâ «Mçs Latvijai» Tukuma kultûras namâ. Pateicîbas rakstu saòçmçji Iveta Jansone, Iveta Petrova, Haralds Neiburgs, Gunta Kalviòa, Inta Konrâde, Ieva Upesleja un Lilija Rancâne, kopâ ar paðvaldîbas vadîtâju Çriku Lukmanu Uzzini pirmais!