Views
1 month ago

180410_ajsnb6nsvgw_OLD

8 Otrdiena, 2018. gada

8 Otrdiena, 2018. gada 10. aprīlis Ziņas Radoðâs nodarbîbas Ðodien, 10. aprîlî, 17.00 Kandavas Amatniecîbas centrâ bûs bezmaksas radoðâ nodarbîba, kur bûs iespçja izgatavot virtuves cimdu. Lîdzi jâòem daþâdas krâsas kokvilnas audumi, adata un diegs. Bet 17. aprîlî 17.30 turpat bûs iespçja kopâ ar Kitiju Ðvîgeri gatavot vçja zvanus. Seminârs par augu aizsardzîbu 11. aprîlî no 10.00 lîdz 12.30 Kandavas Lauksaimniecîbas tehnikumâ sadarbîbâ ar Valsts augu aizsardzîbas dienestu notiks bezmaksas seminârs «Aktualitâtes augu aizsardzîbas lîdzekïu lietoðanâ». Pçc seminâra bûs iespçja kârtot eksâmenu, lai saòemtu/ pârreìistrçtu profesionâlâ augu aizsardzîbas lîdzekïu lietotâja apliecîbu darbîbâm ar otrâs reìistrâcijas klases augu aizsardzîbas lîdzekïiem. Sîkâka informâcija: 26676383. Kino Zantç 13. aprîlî 19.00 Zantes kultûras namâ bûs skatâma Latvijâ tapusi komçdija «Kriminâlâs ekselences fonds». Noslçgums ðautriòmeðanâ Nedçïas nogalç, 14. aprîlî, no 10.00 Kandavas sporta hallç norisinâsies novada èempionâta ðautriòmeðanâ kârtçjais un noslçdzoðais posms. Korim – pirmâ pakâpe Jau vçstîjâm, ka pârstâvçt novadu skolas koru festivâlâ «Dziesmai bût» tika deleìçts K. Mîlenbaha vidusskolas 5.–9. klaðu koris un diriìente Andra Vilkauða. Konkursa 2. kârta norisinâjâs 5. aprîlî Talsos, un dziedoðie kandavnieki saòçma I pakâpes diplomu (41,63 punkti). Noslçdz sezonu Nedçïas nogalç, 7. aprîlî, LBL2 ietvaros uz spçli Gulbenç devâs BK «Kandava/Compor». Iepriekð kandavniekiem vietçjo komandu «Gulbenes Buki/BJJS» mâjas spçlç bija izdevies pieveikt. Ðoreiz tâlâk uz pusfinâlu tomçr devâs pretinieki, jo spçle noslçdzâs ar 95:63 gulbçnieðu labâ. Lîdz ar to kandavniekiem ðî sezona noslçdzas. Jâpiebilst, ka ðajâ paðâ dienâ Kandavâ tika noskaidroti arî «Rietumlîgas» uzvarçtâji un ðajâ sezonâ pirmâ vieta komandai «LPPP/NÎCA». Spçlç jaunieði Ðodien, 10. aprîlî, sporta hallç bûs spēles U-14, U-16 un U-19 jaunieðiem basketbolâ. Spçïu sâkumi – 15.30, 16.30 un 18.00. 12. aprîlî 18.00 spçlçs U-16. Savukârt 13. aprîlî bûs spçles ar basketbola komandâm Lietuvâ, bet 14. aprîlî 13.00 – «U-16» spçlçs ar rîdziniekiem. Lappusi sagatavoja Liena Trēde Laikraksts un ziņu Mūsu birojs portāls Tukuma, Abavas ielā 2 Kandavas, Engures strādā un Jaunpils PIEKTDIENĀS novadiem Domes Prese konferencç Par mâcîðanos un precçðanos Pagâjuðâs piektdienas domes preses konferencç domes priekðsçdçtâja nevarçja piedalîties, tâdçï par ðî brîþa aktualitâtçm pastâstîja Sabiedrisko attiecîbu nodaïas vadîtâja Lîga Ðupstika. Starp citu, òemto vçrâ, ka Finanðu nodaïa pârcçlusies uz telpâm Tirgus laukumâ 11, arî sabiedrisko attiecîbu speciâlisti ir “pârvâkuðies“ un ðobrîd viòu darba telpas atrodas Dârza ielas 6. nama 2. stâvâ. Bûs militârâs mâcîbas 5. aprîlî novada domç norisinâjâs tikðanâs ar Nacionâlo bruòoto spçku pârstâvjiem. Iemesls – ðî gada augusta nogalç (no 21. lîdz 31. augustam) Kandavâ paredzçtas militârâs mâcîbas «Namejs 2018», kur plânots, ka bûs vismaz 160 dalîbnieku. Ðobrîd vçl netiek konkretizçts, kur tieði visas aktivitâtes notiks, bet, tâ kâ ir bijuðas sarunas arî ar Kandavas lauksaimniecîbas tehnikuma vadîbu, ïoti iespçjams, arî mâcîbas bûs kaut kur pilsçtas teritorijâ vai pie tâs robeþâm. Îsi pirms mâcîbâm gan bûs arî paziòojums ie dzîvotâjiem. Bûvvalde bez vadîtâja Vçl tikai pçrn 1. septembrî Kandavas novada bûvvaldi sâka vadît Reinis Mârtinsons, bet nu jau tiek meklçta atkal jauna kandidatûra ðim amatam. Pçdçjâ oficiâlâ darba diena lîdzðinçjam vadîtâjam bijusi jau pagâjusī piektdiena, bet jauno kandidâtu pieteikumi tiek Turpinâjums. Sâkums 6. aprîlî Kârtçjâ novada domes sçde norisinâjâs 29. martâ, un runâjamâ deputâtiem bija daudz, tai skaitâ arî ar paðvaldîbai daïçji piederoðu kapitâlsabiedrîbu vadîtâjiem. Nu, piemçram, jautâjumus bija iespçja uzdot «Tukuma slimnîcas» vadîbai, un deputâti ðo iespçju arî aktîvi izmantoja, par ko vçstîjâm jau iepriekð. Tâpat klâtesoðie tika iepazîstinâti ar aktualitâtçm atkritumu apsaimniekoðanâ, un deputâti lçma, kâ bûs ar grants ceïu projektu. gaidîti lîdz 23. aprîlim. Paralçli tiek meklçts arî bûvinspektora palîgs. L. Ðupstika gan ðobrîd nevarçja pateikt, kâ bûvvalde darbosies, ja vakancei neviens nepieteiksies (tâdi precedenti ir bijuði). Iespçjams, atkal aktuâls kïûs jautâjums par vienotas bûvvaldes veidoðanu kopâ ar Tukuma novadu. Ðî iecere iepriekð tika atlikta, jo bûvvaldes vadîtâju Kandavas paðvaldîbai tomçr bija izdevies atrast. Aicina uz “Ideju darbnîcâm” Visu aprîli pagastos norisinâsies Dod papildu laiku lîgumiem Jau vçstîjâm, ka marta novada domes sçdç viesojâs arî SIA «AAS «Piejûra»» valdes priekðsçdçtâja Indra Rassone, kas îsi pirms tam bija pabijusi arî pie deputâtiem Jaunpilî. Viòa atkârtoja, ka gads uzòçmumâ noslçdzies ar peïòu 276 000 eiro apmçrâ; augustâ plânots iegâdâties piecas atkritumu savâkðanas maðînas (ðobrîd tâs tiek nomâtas no iepriekðçjâ apsaimniekotâja, tâpat arî gandrîz pilnâ apjomâ pâròemts darba spçks); vçl uzòçmums gatavojas startçt piecus miljonus vçrtâ projektâ, lai varçtu uzlabot sistçmu un mazâk atkritumu nonâktu poligona atkritumu ðûnâs. Ðobrîd gan pats aktuâlâkais esot jaunie atkritumu savâkðanas pienâkumi, un I. Rassone izteica cerîbu, ka grafikiem vajadzçtu sakârtoties mçneða laikâ. Par to tiks informçts katrs klients atseviðíi. Vçl jâpiebilst, ka pirmajâ atkritumu izveðanas reizç tiks mainîti arî konteineri, ja vien tie nav paðu pirkti un tas ticis norâdîts, pârslçdzot lîgumus. Kopumâ «Piejûra» ir plânojusi, ka bûtu jâbût 13 000 lîgumiem, no kuriem ðobrîd ir noslçgti aptuveni 9500. Kandavas novadâ tie ir 950, no kuriem 40 mâjsaimniecîbâm ðâda lîguma nekad iepriekð nav bijis. Kâ iebilda domes izpilddirektors Egîls Dude, kopumâ gan novadâ vajadzçtu bût ap 1 300 lîgumu... Tie, kas nokavçjuði, vçl lîgumus var iespçt noslçgt aprîlî, taèu kopumâ tika solîta stingrâka attieksme pret tiem iedzîvotâjiem, kuriem atkritumu izveðanas lîguma nav. To, kâ lîdz ðim, kontrolçs paðvaldîbas policija. Iztiks ar 10 centimetriem Jau Finanðu un attîstîbas komitejâ deputâti vairâk sliecâs noraidît novada Iespçju fondu organizçtâs «Ideju darbnîcas», kur galvenokârt plânots runât par brîvprâtîgo darbu – par to, ko katrs pats varçtu paveikt, lai uzlabotu apkârtçjo vidi. Noslçguma pasâkums jeb Iedzîvotâju forums paredzçts Kandavâ 18. maijâ. Pirmâs darbnîcas – jau ðonedçï – 14. aprîlî no 10.00 Zantes kultûras namâ un no 15.00 – Vânç. Pieteikuðies divi pâri Turpinot tradîciju, arî ðogad 12. maijâ Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaïa pâriem, ku­ bûvnieka – SIA «Strabag» – lûgumu veikt izmaiòas grants ceïa «Lapsas» atjaunoðanas projektâ, un tâds bija arî ðîs sçdes gala iznâkums. Taèu vçl pirms tam vârds tika dots bûvnieku pârstâvim un projektçtâjam – katrs varçja aizstâvçt savu pârliecîbu par to – vajag vai nevajag uzklât 20 centimetrus grants 10 paredzçto vietâ? Bûvdarbu vadîtâjas Arnis Teteris norâdîja, ka uzòçmums uz problçmâm konkrçtajâ ceïa posmâ, kâ to paredz lîgums, norâdîja jau 30. janvârî – ceïð nav bijis izbraucams. Un raduðâs pamatotas aizdomas, ka bûtu nepiecieðama biezâka granta kârta. Ðâdus secinâjumus veicinâjusi izdarît, pirmkârt, lîdzðinçjâ pieredze, jo arî, piemçram, Tukuma novadâ tiek atjaunoti 15 ceïa posmi un visur ir jau minçtie 20 centimetri grants, otrkârt, uzzinâjuði, ka arî Kandavâ sâkotnçji tomçr bija paredzçta biezâka grants sega. Jânis Vasaraudzis, kas pârstâvçja projekta autorus, arî neliedzâs – ðâdas izmaiòas, samazinot paredzçto grants seguma biezumu, patieðâm tikuðas veiktas, un tas darîts, lai “panâktu pretî paðvaldîbai”, kura lûdz papçtît, kâ samazinât izmaksas. Tas tomçr esot “naudas jautâjums”. Projektçtâjs arî ru ìimenç aug bçrni un kuri ir deklarçti novadâ, dâvina svinîgo ceremoniju (jâmaksâ ir tikai valsts nodeva 14 eiro apmçrâ, no kuras ir atbrîvotas daudzbçrnu ìimenes). Pagâjuðajā nedçïâ aicinâjumam bija atsaukuðies divi pâri. Citiem izlemðanai atlikuðas vien divas dienas – lîdz 11. aprîïa 17.00. Tâpat jâatgâdina, ka 4. maijâ jau treðo reizi notiks pasâkums «Esmu dzimis Kandavas novadā». Pçrn, 2017. gadâ, dzimuðo mazuïu vecâki uz pasâkumu saòems ielûgumus. Novada domes sçdç Par atkritumiem un ârstçðanos slimnîcâ uzstâja, ka viòu aprçíinos nekâdu kïûdu neesot – ja ceïu labos atbilstoðos laika apstâkïos, pirms tam nolîdzinot virskârtu, ar 10 centimetriem bûðot gana. Jâpiebilst, ka naudas izteiksmçs ðie 10 centimetri, par kuriem tiek diskutçts, ir papildu 21 000 eiro pie projekta izmaksâm. Deputâts Egils Bariss vçl vçlçjâs precizçt, kâdçï bûvnieks jau agrâk nav cçlis trauksmi, ja jau bijuðas tâdas aizdomas, ka ar projektu kaut kas nav kârtîbâ. A. Teteris atbildçja ar pretjautâjumu projektçtâjam: ”Cik ilgâ laikâ ðâdi projekti top?” J. Vasaraudzis skaidroja, ka tam tiek veltîts aptuveni pusgads. Savukârt bûvniekiem, kuri piedalâs iepirkumâ, laika, lai iepazîtos arî visiem parametriem, ir labi ja mçnesis, skaidroja A. Teteris, tieði tâdçï nereti problçmas izdodas identificçt vien darba procesâ. Tâpat viòð norâdîja, ka dokumentos sâkotnçji nav bijis norâdîts, ka projektâ ir kâdâ brîdî veiktas izmaiòas. To uzzinâjuði tikai vçlâk. Deputâtiem tomçr pârliecinoðâki ðíita tieði projektçtâja minçtie argumenti, òemot vçrâ, ka ðâds lçmums papildu izmaksas neprasa... Turpmâk vçl.

2018. gada 10. aprīlis Veselîbas sistçma mûsu valstî joprojâm ir neskaidra un liek uzdot daudzus jo daudzus jautâjumus. Un ja tam vçl pievienojam finansçjumu, kas ðai jomâ ir zemâkais visu Eiropas Savienîbas valstu vidû (rçíinot procentuâli no IKP), tad, ðíiet, ïoti svarîgi ir daudz vairâk paðiem vairâk rûpçties par savu veselîbu, par daþâdiem porfilaktiskiem pasâkumiem. Ir jâieklausâs doktora Danilâna teiktajâ un jâdzîvo veselîgi, ar prieku un kustîbâ! Nav jau citu variantu, jo pagaidâm par veselîbas aprûpi varam teikt tâpat kâ slavenâ padomju filmâ par slîkstoðo glâbðanu – tâ pamatâ ir mûsu paðu rokâs. Esiet veseli! Jûsu «Neatkarîgâs Tukuma Ziòas» No bçrnîbas sportâ A. Danilâns: – Esmu dzimis 1943. gada 24. martâ, un, ja kâds nezina, kas tâ ir par dienu, varu pateikt priekðâ – tas ir deviòus mçneðus pçc Jâòu nakts. Es nezinu, vai to apzinâjâs mani vecâki, bet man vienmçr ir paticis tâ domât. Mâcîjos Pieneòu skolâ dziïos Preiïu laukos, apvienotajâs klasçs. Vienlaikus esmu daudz ko mâcîjies paðmâcîbas ceïâ, piemçram, akordeona spçli, lai gan reizçm jûk baltie un meldzîvesziòa Es kustos, smaidu un... çdu visu Ðos vârdus, tiekoties ar lasîtâjiem Tukuma bibliotçkâ 27. martâ, profesors un medicînas zinâtòu doktors Anatolijs Danilâns teica vairâkkârt, piebilstot, ka viòð darot tieði to paðu, ko mâcot citiem. Klausîties sirmajâ, taèu vienlaikus jauneklîgi asprâtîgajâ dakterî, kas ar vieglu smînu pasmaidîja gan pats par sevi, gan arî par daþâdiem pieòçmumiem veselîbas jomâ, bija atnâkuði daþâda gadagâjuma cilvçki. Turklât tik lielâ skaitâ, kâdu bibliotçkas telpas, kâ atzina darbinieces, lîdz ðim vçl nebija piedzîvojuðas. Tikðanos vadîja Pçteris Strubergs, grâmatas «Anatolijs Danilâns. Dakteris ar atvçrtu sirdi» autors. Telefonakcija nie taustiòi. Vçl esmu apguvis ðahu un pat guvis labus rezultâtus – atceros, reiz, kad bija ïoti auksts un bçrniem uz skolu nebija jâiet, es tomçr kaut kâ aizkûlos. Priekðâ bija tikai viens skolotâjs, kas deþurçja un aicinâja spçlçt ðahu. Viòð mani ïoti sakâva, par ko ïoti apvainojos; aizgâjis mâjâs, es cîtîgi mâcîjos no Koblenza grâmatas un pçc pâris mçneðiem viòu “nomazgâju”. Tas toreizçjais niknums man iemâcîja, ka labs niknums noder – tas mudina iedziïinâties. To lieciet aiz auss! Skolas laikâ vienâs sacensîbâs visiem ðíita, ka 100 metru distancç esmu uzstâdîjis pasaules rekordu; kad lika mçìinât otrreiz, noskrçju vçl labâk, tikai vçlâk izrâdîjâs, ka skolotâjs nebija vis 100, bet 60 metrus nomçrîjis... Vçlâkajos gados biju sporta vingrotâjs, reiz arî augstskolas èempions boksâ, bet svara kategorija gan bija izcili maza – zem 60 kilogramiem. Volejbolâ esmu trençjies un arî basketbolu esmu spçlçjis, ar ûdensslçpoðanu nodarbojies un pat trençjis citus, kâ arî zolîti iemâcîjies. Zolîte ir psiholoìiski gudra spçle un daudz ko iemâca, galvenokârt – saprast, ar ko tu spçlç...” 10. lpp. Par veselîbas aprûpi mûsu novados Nobeigums. Sâkums 3. un 10. aprîïa laikrakstâ. 28. martâ «Neatkarîgo Tukuma Ziòu» redakcijâ notika telefonakcija, kurâ par daþâdiem veselîbas aprûpes jautâjumiem izvaicâjâm Nacionâlâ veselîbas dienesta Kurzemes nodaïas vadîtâju Dzintru Eglîti. Pa tâlruni jautâjumus viòai uzdeva arî laikraksta lasîtâji. Par profilaktiskajâm apskatçm – Ir profilaktiskâs apskates, kuru laikâ cenðas konstatçt dzemdes kakla vçzi, krûts vçzi un pârbaudît uz slçptajâm asinîm vçdera izejâ, taèu vçl ir iespçja ar vienu asins analîzi, piemçram, noteikt problçmas vairogdziedzerî, sirds mazspçju, D vitamîna trûkumu. Kâpçc valsts neiet ðo ceïu un neveic ðos izmeklçjumus, lai ðîs saslimðanas konstatçtu? Tas taèu patiesîbâ ir tik vienkârði! – Tas tieðâm ir ìimenes ârstu lauciòð – ârsts nozîmç tâdus izmeklçjumus, kâdi cilvçkiem ir nepiecieðami un kâdus viòð konstatç pacienta apmeklçjuma laikâ, arî profilaktiskajâs apskatçs. Ja pacientam ir sûdzîbas, ârsts nozîmç analîzes vairogdziedzerim vai arî liek noòemt analîzes aknu provçm un citas. Es domâju, ka tâ vienkârði, pçc principa ”es gribu visu pârbaudît”, diez vai bûs pareizi. Jâ, tas varbût kaut ko atklâs, bet varbût arî neko neatklâs, taèu izmeklçjumu izmaksas ir ïoti lielas. Izmeklçjumus vajadzçtu veikt tad, kad ir kâdas sûdzîbas, piemçram, arî tad, kad ïoti liels nogurums vai bezspçks, – to visu vajag stâstît ìimenes ârstam, un viòð izlems, ko vajag pârbaudît. – Jûs pieminçjât profilaktiskâs apskates, taèu, kâ liecina Veselîbas ministrijas apkopotâ informâcija, tieði tas ir lielâkais pârmetums ìimenes ârstiem, ka ðîs apskates netiek veiktas. Daudzi cilvçki pat nezina, ka reizi gadâ ìimenes ârstam vajadzçtu cilvçku pârbaudît profilaktiski. Ir ârsti, kas cilvçkus îpaði uzaicina uz ðîm profilaktiskajâm apskatçm, bet ne visi. – Ir tâ, ka tieðâm tas ir ârsta un viòa palîga darbîbas lauks – uzaicinât pacientu pie sevis un veikt visu, kas nepiecieðams. Turklât ar ðo gadu ir iedarbinâta pilotprogramma, kurâ ârsti varçja pieteikties. Programma paredz, ka ârsti aicinâs pacientus, kuriem ir izsûtîtas vçstules uz dzemdes kakla vçþa skrîningu, uz mamogrâfijas skrîningu un veikta pârbaude slçptajâm asinîm. Izpildot visus nosacîjumus, sasniedzot noteiktu apmeklçtîbas lîmenî, ðie ârsti saòems papildu finansçjumu. Protams, reizçm darba apjoms ìimenes ârstam ir tik liels, ka vienkârði pietrûkst spçka, lai izdarîtu visu to, kas nepiecieðams, bet tas arvien tiek aktivizçts, un jâcer, ka stâvoklis uzlabosies. 11. lpp. Ziòas Veselîbas veicinâðanas aktualitâtes ðomçnes Atgâdinâm, ka visâ Latvijâ lîdz pat 2019. gadam bûs daþâdas veselîbas veicinâðanas aktivitâtes – nodarbîbas, lekcijas, treniòi u.tml. No 11. aprîïa lîdz 11. maijam. Tukuma novadâ: 11. aprîlî 10.00 «Manā aptiekâ» Elizabetes ielâ Tukumâ bûs lekcija «Osteoartrîts – bieþâkâ locîtavu saslimðana», ðo paðu tematu plânots vçtît 18. aprîlî 13.00 Lestenes pagasta pârvaldes zçlç, bet 17. aprîlî 14.00 bûs orientçðanâs posmâ «Ûdru ceïð», 24. aprîlî 14.00 – «Dzelves». Sîkāka informâcija 26008441, 63107284 vai elektroniski: monta.vavilova@tukums.lv. Ðî projekta ietvaros Kandavas novadâ 12. aprîlî 17.00 Zemîtes Tautas namâ lekcija par attiecîbu veidoðanu ìimenç, 19. aprîlî un 26. aprîlî 17.00 – lekcija Vânes kultûras namâ. Visa mçneða garumâ fiziskâs aktivitâtes, kâ arî lekcija par atkarîbâm – Zantes ìimenes krîþu centrâ. Sîkâka informâcija: www.kandava.lv; 63107371. Stâsies spçkâ jauni noteikumi, kas skar reto slimîbu pacientus Veselîbas ministrija sagatavojusi noteikumu projektu, kas paredz noteikt reto slimîbu jomâ nodroðinâmo veselîbas aprûpes pakalpojumu apjomu, kâ arî to saòemðanas kârtîbu. Noteikumu projekts paredz, ka tiks uzsâkta visu reto slimîbu jomâ plânâ 2017.–2020. gadam minçto pasâkumu sadaïu realizâcija, tostarp nodroðinot reto slimîbu pacietiem valsts apmaksâtu plauðu transplantâciju, pulmonâlo endarterektomiju, jaunus laboratoriskos izmeklçjumus (tai skaitâ ìençtiskos izmeklçjumus), nepiecieðamos me ­ dikamentus un specifiskus ârst nieciskâ uztura preparâtus. Noteikumu projekts paredz, ka diagnostiku personâm ar aizdomâm par retu slimîbu veic ìimenes ârsts vai speciâlists, nosûtot personu uz papildu nepiecieðamajiem diagnostiskajiem izmeklçjumiem un speciâlistu konsultâcijâm. Plânots, ka noteikumi stâjas spçkâ ðî gada 1.maijâ. Savukârt nâkamajâ solî paredzçts vçl atseviðíu îpaði dârgu un specifisku medikamentu efektivitâtes un apmaksas nosacîjumu izvçrtçjums. Var pieteikties «smçíçðanas atmeðanas» grupâ Rîgâ un Rîgai tuvçjâs apkaimçs dzîvojoðas topoðâs un jaunâs mâmiòas, kuras vçlas atmest smçíçðanu, tiek aicinâtas pieteikties smçíçðanas atmeðanas grupâ. Nodarbîbas bûs bez maksas un notiks no 11. aprîïa lîdz 24. mai- 12. lpp.