Views
5 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

tikai patiesā sirds

tikai patiesā sirds pazemībā mītošais gars nekad nevarēja pamosties gaišā un gaismas pilnā dzīvībā. 16. Bet tādēļ, ka turpmāk jūs vairs nederat Mans karavānas vadīšanai, tad Es senā un pirmā veidā atkal tam nozīmēju nemācītus, bet patiesu sirds pazemību un tuvākā mīlestību labi zinošus un pieredzējušus ceļa vadītājus, un viņi vedīs Manas, jūsu dēļ tuksnesī ievestās karavānas, atkal atpakaļ dzīvības straumē, bet jūs, ja vēl turpmāk nocietināties savā augstprātībā, neizbēgsiet no tā, kas augstprātībai seko kā alga! Jo Es jums saku: Rakstu tīri burti nonāvē; tikai gars dara dzīvu. Bet to manto tikai tie, kas Man seko pazemībā un mīlestībā. 17. Kamēr vēl jūs var apvainot un sarūgtināt kāds no jūsu līdzcilvēku mutes, pat labi domāts vārds, jūs vēl stāvat tālu no Dieva valstības! Bet kas grib kļūt Mani patiesi mācekļi un sekotāji, tam, vajag piedot saviem patiesiem un pierādītiem ienaidniekiem, lūgt par tiem, kas viņu lād, un svētīt tos, kas viņu ienīst un nobur, tātad, darīt labu arī tiem, kas viņam nodara zaudējumu, tad viņš drīzāk pār savu ienaidnieku galvām sakrās nožēlas kvēlojošas ogles, nekā, ja viņš ļaunu atmaksā ar ļaunu. 18. Ja jūs paliekat savā ietiepībā un savā augstprātīgā stūrgalvībā, tad gaisma no jums tiek ņemta un tiek dota pagāniem, kas jau sen ir paredzēts. Šajā nolūkā jūs tagad atrodaties zem pagānu jūga, un jums vajag pakļauties viņu stingrajiem likumiem, tādēļ, ka vieglos Dieva likumus jūs samināt kājām. 19. ES nu nācu, lai jūs atkal sapulcinātu un pieceltu, un caur patiesības varu gribu jūs darīt brīvus. Bet, ja jūs gribat palikt jūsu pašu radītā verdzībā, tad palieciet, un Es Manu gaismu došu pagāniem, bet jūs tiksiet atstāti jūsu grēku naktī, un pagāni turpmāk valdīs pār jums. Bet šī, jūsu apsolītā zeme, tiks no ienaidniekiem samīta un turpmāk paliks tuksnešaina un neauglīga. Tas lai jums teikts jūsu uzmanībai! 20. Kad tas viss pie jums piepildīsies, tad jūs Mani labi atzīsiet un sauksiet: „Kungs, Kungs,” bet Es jūs neatzīšu, bet gan jums teikšu: „Es jūs nekad neatzinu, tādēļ atkāpieties no Manis, jūs, patiesības ienaidnieki!”” 65. RAKSTU MĀCĪTĀJU LIEKULĪBA 1. Kad rakstu mācītāji un viņu pavadoņi to no Manis dzirdēja, tad viņi neko vairs nevarēja atrast, ko Man varētu iebilst. 2. Bet rakstu mācītājs saņēmās un Man teica: „Meistar, es atzīstu, ka tu esi patiess un gudrs skolotājs, pareizi māci Dieva Vārdu un neņem vērā nekādas personas nekādas valsts autoritāti! Tāpat mēs arī zinām, kas pravietojumā ir rakstīts par Mesijas atnākšanu, un mēs pa daļai arī ticam, ka tu vari būt tas apsolītais Mesija, jo mēs daudz dzirdējām par tavu mācību un darbiem, un dažu ko arī paši piedzīvojām, tā kā mēs tevi jau vairāk kā desmit gadus pazīstam kā ievērības cienīgu nācarieti, un jau toreiz no tevis piedzīvojām dažu ko neaptveramu, kā p.p. brīnumaini ātri uzceltas ēkas slimnieku izdziedināšanām, bagātus zvejas lomus, un pat kāda cilvēka, kas caur spējīgu kritienu zaudēja dzīvību, neapšaubāmu atdzīvināšanu. To un vēl citu mēs uzzinājām par taviem slepeniem darbiem, kaut gan tu pats, kā arī tavs tēvs, Jāzeps, tos negribēja starp cilvēkiem darīt zināmus. 3. Bet toreiz nekad, arī tikai mazākā, mērā nebija dzirdams, ka tu esot pravietis, un vēl mazāk, jūdu un visas zemes cilvēku apsolītais Mesija. Tikai kopš it kā diviem gadiem un dažiem mēnešiem ir skaļi un vispār zināms, ka tu parādījies tautā, un ar vārdiem un darbiem par sevi liecini, ka tieši tu esot apsolītais Mesija. 4. Mēs arī nenācām šeit, lai no tevis prasītu kaut kādu brīnumu zīmi, bet gan tikai, lai mēs dzirdētu tevi runājam, jo mājās tu drīzāk biji viss cits, [bet] ne runātājs, un tā, ka pat tavs tēvs, 100

Jāzeps, mums par to žēlojās, it kā viņš baidītos, ka ar laiku tu vēl varētu kļūt pavisam mēms un bikls; tādēļ, ka no tevis bieži nedēļām ilgi nebija izdabūnams ne vārds. Un nu tu kļuvi ļaužu skolotājs, kura priekšā, kā katra pravieša priekšā, vajag būt vislielākajai cieņai. 5. Kā tu, kā mums jau sen pazīstamā namdara Jāzepa dēls, pat esot pats Mesija, jā, tam tad, par spīti visam, ko mēs par tevi dzirdam, nevarējām tomēr tūlīt pilnīgi ticēt. Un, ja nu mēs tavu, pie mums atnākušo mācekļu mudināti, nācām no Bētlemes un pat vēl no lielāka attāluma, lai šo ļoti svarīgo lietu paši tuvāk pārbaudām, tad tu par to nevari uz mums dusmoties, ja pēc tavu mācekļu, un arī tevis paša teiktā, tu esi caurstrāvots un pilns augstākās gudrības gara, tad tu tomēr sapratīsi, ka mūs pie tevis šeit neveda nekāds ļauns nodoms! 6. Jau senās, gudrās sentencēs teikts, ka visu labi jāpārbauda, un tad jāpieņem un jāpatur tas labais! Ja mēs kā cilvēki to nu arī pie tevis darām, tad tādēļ mēs tomēr neesam uzskatāmi kā tavā priekšā nolādēti grēcinieki?! Tu tomēr mācekļiem, kas iepriekš bija pavisam nemācīti cilvēki, devi tādu iekšēju gaismu, saskaņā ar kuru viņi tūlīt spēja tevi atzīt kā apsolīto Mesiju; kādēļ tad tu mums liedz tādu gaismu? Vai tādēļ mums, ka pieņemot ticību tev, esam nedaudz aizdomīgāki, vajag tikt no tevis notiesātiem uz mūžīgu tumsu? Redzi, tu mums devi kādu pavisam labu stāstu par to, kas esot mūsu tuvākais! Bet arī mēs esam gaismas nabadzīgi un mums tad arī kāds žēlsirdīgs samarietis būtu vēl vairāk nepieciešams, kā tam Jērikas priekšā pusdzīvam cilvēkam; bet, šķiet, tevī tas mums vēl negrib būt sastopams. Ko tu, gudrākais meistar, uz to nu saki?” 7. ES teicu: „Ja tavas mutes runa būtu arī tavas sirds runa, tad jūsu saistīto dvēseļu svētībai jūs arī atrastu vairāk kā vienu žēlsirdīgo samarieti. Bet cik ilgi savās sirdīs jūs jūtat pavisam ko citu, kā ko te runā jūsu glaunās mēles, tik ilgi jūs arī Manī žēlsirdīgo samarieti neatradīsiet. Bet es jums tieši caur to parādīju Manu žēlsirdību, ka jums teicu tieši to, ko Es jums teicu. Ja jūs gribat to ņemt vērā, uz ko Es jūs nekad nespiedīšu, tad arī jūsos kļūs gaišs un skaidrs. 8. Kā jūs, pēc jūsu aklā sprieduma, Mani labi pazīstat kā galdnieka dēlu, to es labi zinu, bet jūs paši zināt, ka palaikam jūs par Mani dzirdējāt, ka Es veicu darbus, kādi nevienam cilvēkam neesot iespējami! Jūs tomēr būtu varējuši rakstos pārbaudīt, un tajos ar vieglām pūlēm jau atrast, kas slēpti uzturas aiz galdnieka dēla, kā to šajā laikā atrada pat daudzi pagāni. Bet jūs to nekad nedomājat, un, ja pie labas izdevības no kāda labākas un gaišākas gaismas cilvēka, tikāt darīti uz to uzmanīgi, tad jūs ne tikai par to nekad tālāk nedomājāt, bet gan piedraudējāt katram, kas tā domāja, un Mani daļēji turējāt par apsēstu, un, labākā gadījumā, arī par talantīgu magu, kas pie labas izdevības šur un tur ir iemācījies savu slepeno mākslu, lai ar to nākotnē pie pagāniem varbūt iegūtu lielus dārgumus. 9. Bet, kad jūs nu atkal par Mani saņēmāt vēstis, jūs savā ļaunā Padomē pret Mani teicāt: „Ak, tagad mums par to cilvēku viss ir skaidrs! Viņa tēvam Jāzepam taisnā līnijā jābūt Dāvida pēcnācējam! Vecais savā dēlā juta talantu, un slepeni lika viņu apmācīt visādās burvestībās, kas pie pagāniem tiek uzskatīts kā kaut kas dievišķīgs. Caur to viņš jau daudzus ievērojamus pagānus padarīja par saviem draugiem, un tā kā viņi ir mūsu ienaidnieki, tad savās burvestībās viņam radās ideja caur viņu labvēlību pacelties Dāvida tronī, un tad kā pagānu ienaidniekus mūs ar vienu sitienu satriekt, un ar essejiešu palīdzību, kuri arī pie romiešiem ir lielā cieņā, mūs iznīcināt. Bet tam pa katru cenu vajag tikt novērstam, un pie labvēlīga gadījuma, mēs viņu noķeram un nonāvējam, pēc kā ar viņu tad noteikti uz visiem laikiem būs skaidrs. Jo, ja viņš ir tikai ļauns burvis, un grib mūs pazudināt, tad ir gan pareizi, ka mēs viņu ilgi iepriekš pazudinām, pirms viņš spēs mums kaitēt; un, ja viņš nopietnībā būtu Kristus, tad mēs viņam neko nevarēsim nodarīt, un tad vēl pietiekami agri varam ticēt, ka viņš ir Kristus. Viņš mums to nevarēs pierēķināt par ļaunu, ka mums pie viņa iepriekš vajadzēja visu izmēģināt, pirms mēs viņu pieņemam kā apsolīto kristu, un tad viņam turklāt vēl vajadzēs mūs slavēt un labi atalgot kā dedzīgus patiesības meklētājus.” 101

Pages 1-8 - VA3CR
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Notlar 8
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
NFS2-8 - Notifier
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
1 - Vienna
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
Unbenannt-1 - Till Nowak
Untitled-1 - iibms
stiege (1).pdf
1.. h. - Sottas SA
AR 1. numuru - Vienotība
HB LAFEROIS (1)
Deel 1 - Demka - Vijfeeuwenmigratie.nl
AR 1. numuru - Vienotība
Gramatas Lat2-1 - bilingvals.lv