Views
7 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

10. Redziet, tā jūs

10. Redziet, tā jūs sirdīs domājat, tāpat kā Jeruzalemē domā viss templis, un neviens no jums arī ne tuvu nevēlas, ka Es varbūt tomēr varētu būt Kristus, bet gan tikai, ka Man, kā no jums nonāvētam, uz mūžību jāpaliek mirušam! 11. Bet, ja tā, un nekāda cita ir jūsu mīļākā vēlēšanās, tad kādam patiesam vēlējumam Man Savā sirdī jābūt jums?! Vai pie tādu jūsu vēlēšanos un gribu pret Mani, jūs vēl esat Manas žēlsirdības vērti? Spriediet paši par to! Bet Es esmu bezgala labāks kā labākais no jums, un tomēr parādu jums šo lielo žēlsirdību ar to, ka Es jums nu atklāti saku, kāda ir jūsu iekšiene, lai jūs spējat sevi pazīt un pavisam mainīt savus uzskatus, jo vēl tas pie jums būtu iespējams. Bet kādu žēlsirdību jūs Man par [to] izrādāt? Nu runājiet atklāti; vai es jums sejā teicu, ko citu, kā tikai tīru patiesību!” 12. Te visi izpleta lielas acis, un nevienam nebija drosme Man iebilst. 66. GRĒKU PIEDOŠANA 1. Bet ar pavisam nopietnu seju tūdaļ pie Manis pienāca romietis Agrikola un teica: „Ak, Kungs un Meistar, vai tas ir iespējams, ka starp jūdiem būtu tik nožēlojami radījumi, kas sirdīs slepeni ko tādu var nest pret Tevi?! Ak, Tu, lielais Dievs, vai Tev viņiem vairs nav nekāda iznīcinoša uguns?! Tādi nožēlojami radījumi katrs pelna tikt tūkstošreiz piesistam pie krusta? Patiesi, es par viņiem jau dzirdēju dažu ko ļaunu, kā templieši ir pret Tevi noskaņoti, - bet to es vēl neesmu dzirdējis!” 2. ES teicu: „Draugs, nebrīnies par to tik sevišķi; jo drīz pienāks laiks, kurā tu no šo ļauno sugas par Mani dzirdēsi vēl pavisam ko citu, jo savā slepenā niknumā pret Mani viņi ātrāk neliksies mierā, līdz Es Pats – kā Es jums jau iepriekš norādīju – pielaidīšu, ka viņi pie Manis Paša piepildīs savu šausmu darbu mēru; bet tad arī pār visiem nāks lielā tiesa, par kuru pareģoja pravietis Daniels, kad viņš stāvēja pie svētītās pilsētas un par kuru Es tev jau iepriekš patiesi vēstīju!” 3. Agrikola teica: „Ak, Kungs un Meistar, tas ir pavisam labi, ka Tu man to atklāji, jo caur to mēs, romieši, tad jau skaidrāk zināsim, kas mums pēc tam būs darāms!” 4. ES teicu: „Jūs rīkosieties, ja jūs tam tiksiet aicināti! – Bet nu atstājam to, jo nu drīz parādīsies kaut kas cits!” 5. Kad rakstu mācītājs visu to dzirdēja, viņš sāka pārdomāt un pēc kāda laika teica: „Kungs un Meistar, tagad es atzīstu, ka Tu esi vairāk kā Jāzepa dēls, kas pirms trim gadiem šķīrās no dzīves. Jo, ja Tu zini, kas norisinās kāda cilvēka sirdī, tad Tev vajag būt Dievam! Un, redzi, tādēļ, ka Tu mums gaiši un patiesībai uzticami spēji to pateikt sejā, kas nekad nebūtu iespējams nevienam mirstīgam cilvēkam, tad es nu sāku ticēt, ka Tu noteikti esi Mesija! Kungs un Meistar, stiprini mani manā ticībā!” 6. ES teicu: „Vienīgi ticība tevi nedarīs svētlaimīgu, bet gan rīcība pēc gaismas, lai ticība kļūst dzīva. Bet cik daudz tev tas ir iespējams, vērs atkal par labu netaisnību, ko tu daudzkārt nodarīji saviem līdzcilvēkiem, tad tavi grēki tev tiek piedoti; jo cik ilgi kāds savam līdzcilvēkam nav atlīdzinājis pēdējo netaisno starteru, tik ilgi viņš neieies Dieva Valstībā!” 7. Rakstu mācītājs teica: „Kungs un Meistar, tad Dieva Valstībā ieies nedaudzi! Jo bieži notiek, ka pat pie labākās gribas nevar atkal vairs izlabot kādam apzināti nodarītu netaisnību, un tādu šķēršļu ir daudz, kas tad jādara, lai sasniegtu grēku piedošanu?” 8. ES teicu: „Kur kāds cilvēks, kas savu netaisnību atzīst un nožēlo, savam līdzcilvēkam vairs nespēj atlīdzināt to, ko ir viņam kaitējis, tad lai viņš Dieva priekšā savā sirdī nožēlas pilns un patiesi atzīst savu netaisnību un lūdz Viņam piedošanu par to, lai Viņš, kam ir iespējamas visas lietas, grib un vēlas vērst par labu cietušam nodarīto ļaunumu, tad Dievs tādu vaļsirdīgu 102

lūgumu arī vienmēr uzklausīs, un nopietni grēkus nožēlojušam lūdzējam, grēkus piedos, sevišķi, ja viņš caur mīlestības darbiem citiem cenšas atkal vērst par labu to, ko viņam vajadzēja izlabot tiem, kas viņam vairs nav klāt. 9. Bet kas to arī vairs nevarēja, tam caur īstu nožēlu un patiesi labu gribu jātiek no Dieva palīdzēts. Bet cik ilgi vēl ir izdevība, ka tu savam līdzcilvēkam nodarīto netaisnību vēl pats vari izlabot, tad tev laba griba, nožēla un lūgšana līdz maz vai neko, vienīgi tikai darbība. Tikai pēc tam tev arī Dievam jālūdz tavu grēku piedošana, un tie no Dieva tev arī tiks piedoti, ja tu sirdī esi nopietni apņēmies vairs negrēkot, un ar visiem dzīvības spēkiem, kas stāv zem tavas brīvās gribas kundzības, šo apņemšanos pildi. 10. Bet, ja tu atkal no jauna krīti tavos vecos grēkos, tad uz tava rēķina paliek arī visi iepriekšējie. Jo, ja tu savam tuvākam nodarīto netaisnību reiz izlaboji, ka jūs tad kļuvāt draugi, bet drīz pēc tam, vai nu tam pašam draugam vai kādam citam izdari kādu netaisnību, tad jau arī tas izlabotais nāk tiesas priekšā kā apgrūtinošs pierādījums tavam jaunam grēkam, un tu no tiesas arī tiksi dubult tik stipri sodīts, kā tu būtu ticis sodīts par tavu pirmo. Bet, ja jau tā spriež pasaulīgs tiesnesis, un to ar tiesībām, tad Dievs ar kādu stūrgalvīgu grēcinieku, kas gan dažkārt labojas un savu netaisnību izlīdzina, bet drīz atkal no jauna sāk grēkot, noteikti neapiesies žēlsirdīgāk. 11. Tātad, cilvēks tikai ar to var sasniegt patiesu un pilnīgu savu grēku piedošanu, ja, pirmkārt, viņš savus grēkus atzīst kā netaisnību pret saviem līdzcilvēkiem, tos nožēlo un pēc iespējas atkal vērš par labu, un, otrkārt, tad arī Dievam lūdz piedošanu ar nopietnu apņēmību vairs negrēkot, un šim, labam, lēmumam arī paliek uzticīgs. Ja jūs savā sirdī to uzticami un patiesi apņematies, bet tad arī rīkojaties tā kā apņēmāties, tad Es jums jau šeit saku: Jūsu grēki jums ir no Manis piedoti!” 12. Rakstu mācītājs teica: „Kungs un Meistar, Tava mācība ir stingra, bet pareiza, un es pēc iespējas centīšos to patiesi izpildīt. Bet Tu teici, ka Tu mums grēkus iepriekš piedosi, ja mēs sekosim Tavai Mācībai. Vai tad arī Tev Dieva vietā ir tiesība un var cilvēkiem piedot viņu grēkus?” 13. ES teicu: „Ar jums, akliem, ir grūti runāt par krāsu atšķiršanu. Vai Es jau iepriekš neteicu, ka Man pieder visa vara un spēks Debesīs un uz zemes?” 67. KUNGS ATMODINA NO NĀVES VIENU KALPU 1. Kad Es to rakstu mācītājam skaļi teicu, tad pie mums uz pakalna, gandrīz bez elpas, piesteidzās Lācara māsa, proti, Marta, un mums pavēstīja, ka kāds kalps esot nokritis no augstas sastatnes, kur viņam kaut kas bija darāms, un vairs neizrāda nekādas dzīvības pazīmes. Viņa lūdza Mani, lai Es vēlētos viņam palīdzēt. 2. Un Es teicu: „Nu tad liec citiem kalpiem viņu atnest šeit, un Es redzēšu, ko Es darīšu.” 3. Pēc šiem vārdiem Marta atkal steidzās lejā un nedaudz acumirkļos Manā priekšā uz nestuvēm gulošs tika nolikts nokritušais, mirušais kalps. 4. Un Es teicu: „Vai Es jums iepriekš neteicu, ka mums drīz būs cits kas darāms?” 5. Pēc tam Es rakstu mācītājam, kas nenolaida acis no mirušā, teicu: „Izmeklē viņu, tādēļ, ka tev arī šajā amatā ir zināšanas, vai šis kalps ir pilnīgi miris!” 6. Pēc tam viņš mirušo no galvas līdz kāju pirkstiem apskatīja un aptaustīja, un atrada viņu pilnīgi mirušu, jo viņš no stalažām bija nokritis lejā uz galvas, un tas viņam bija ielauzis galvaskausu, un pilnīgi salauzis sprandu. 103

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)