Views
8 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

9. Mēs ieklausījāmies

9. Mēs ieklausījāmies viņos, un tie, pie mums klātesošie, četri templieši, kuri Emmā mums pievienojās, kā arī tie septiņi, kuri jau agrāk Eļļas kalnā mums piebiedrojās, teica: „Notiek tāda apmācīšana! Jo no tāda skolotāja jaunatne vienā stundā iemācās vairāk kā pie kāda pasaules skolotāja desmit gados! Kungs, arī mūsu sievas un bērni atrodas šeit, Betānijā, novietoti kādā Lācara mājā. Ja viņiem tikai vienu stundu ilgi būtu tāds skolotājs no Debesīm, kāda tā viņiem būtu liela priekšrocība!” 10. ES teicu: „Katrā ziņā tā viņiem būtu liela priekšrocība; bet visi nebūtu spējīgi pieņemt mācības no tāda skolotāja, tādēļ, ka sirdis un dvēseles jau ir piebāztas pilnas ar daudzām pasaulīgām lietām. Bet šie jaunieši ir iespējami nevainīgām tieksmēm, un tikumīgi nesamaitāti, viņiem katrs grēks vēl ir svešs, un ir pārcietuši daudz bēdu un ciešanu, un vajadzēja pierast pie visāda veida trūkuma, tādēļ arī ir bez visāda veida kaislībām, kurām ir padoti bagātu vecāku bērni. Tālab viņu dvēseles ir eņģeļtīras, un ar to spējīgas netraucēti sevī ļaut izplatīt dievišķu garu. Un, redzi, tajā tad arī ir iemesls, ka viņi jau kā bērni nu var tikt apmācīti no kāda pirmā eņģeļa; jo tikai tādas, ļoti tīras un nesamaitātas dvēseles, var tikt tieši apmācītas no Debesu eņģeļiem, bet bērni , kā jūsējie, labākā gadījumā, tikai netieši! 11. ES jums saku: Ja vecāki prastu savus bērnus tā audzināt, ka viņi savu nevainību un dvēseles tīrību varētu saglabāt tikai līdz viņu 14. gadam, tad viņiem arī tiktu doti skolotāji un vadoņi tieši no Debesīm; bet, tā kā nu šajā laikā, sevišķi starp ievērojamiem jūdiem, tas jau nekad vairs nenotiek, tad arī debesu eņģeļiem ar jūsu bērniem tieši nekas vairs nav darāms. 12. Bet pie patriarhiem tas bija ļoti bieži, un šad un tad tas notika arī vēl šajā, kā arī iepriekšējos gadsimtos. Manas miesas māte, kā arī Mans audžu tēvs Jāzeps, tad arī vecais Sīmons, Anna, Zaharijs, viņa sieva Elizabete un viņu dēls Jānis, un vēl daži tika no debesu eņģeļiem audzināti, un tas tieši; bet tie minēti kopš šūpuļa no saviem vecākiem arī tika audzināti lielākā tikumības un dvēseļu tīrībā, bet kas pie jūsu pasaules bērniem gan nekad tā nebija. 13. Vienīgi tas gan cilvēkiem būtu ārkārtīgi labi, kaut gan svētlaimes un mūžīgās dzīvības sasniegšanai tas nav tieši pilnīgi nepieciešams; jo pie Manis un, tātad, arī debesīs, ir bezgala vairāk prieks par vienu grēcinieku, kas nožēlo grēkus un patiesi labojas, kā par 99 taisnīgiem, kuriem nekad nevajag nožēlot grēkus, kā Es jums to jau reiz teicu. Tādēļ dariet tikai to, ko Es jums mācu, un jūs dzīvosiet; jo Es, kas jums to saku, esmu vairāk kā visi debesu eņģeļi, un, tātad, arī noteikti Mana Mācība!” 14. Viens rakstu mācītājs, kura sieva un bērni arī atradās Betānijā, nu teica: „Kungs, manai sievai un maniem septiņiem bērniem, cik man labi zināms, vienmēr vajadzēja dzīvot stingri pēc likuma, un bērnu dvēseles gan vēl varētu būt pavisam tīras! Viņus gan es tomēr varētu likt šeit atvest? Viņi šeit visai savai turpmākai dzīvei daudz ko iegūtu. Kā Tu, ak, Kungs, te domā?” 15. ES teicu: „Es tomēr domāju, ka tavai sievai un taviem bērniem, kuri nav tik tīri, kā tu domā, ir labāk, ja viņi šodien paliek tur, kur viņi ir. Jo rīt arī vēl ir diena, un parīt arī, un tad jau vēl notiks, ka Es būšu kopā ar tavu sievu un taviem bērniem. Un nu šajā punktā Man vairs neizsakiet nekādus iebildumus.” 16. Pēc šiem Maniem vārdiem neviens Man arī vairs neizteica tāda veida iebildumus. 69. MARKUSA JAUTĀJUMS PAR ZEMES VĒSTURI 1. Bet, kad mēs nu visā mierā priecīgi sēdējām kopā, tad romietis Agrikola, ko mēs jau iepazinām kā dziļu domātāju, Man teica: „Kungs un Meistar, vai Tu atļauj man, tādēļ, ka mums tagad tieši ir brīvs laiks, uzstādīt vēl vienu jautājumu? Mani vēl kaut kas nospiež, un es par to vēlētos vēl tuvāku izskaidrojumu, kā Tu mums Eļļas kalnā sniedzi.” 106

2. ES teicu: „Vienmēr jautā tik un runā, jo tevī mājo gaiša dvēsele! Es gan labi zinu, kas tev vēl ir, bet citu dēļ Man ir patīkami, ka tieši tu jautā, lai arī visi zina, par ko ir runa, jo tas pie cilvēkiem vienmēr ir liels trūkums, ka tikai nedaudzi sevī mana, kas un kur viņiem trūkst. Ja cilvēki to manītu un justu, tad viņi ar lielu čaklumu un dedzību arī trūkstošo meklētu un censtos atrast, un daudz arī atrastu. Bet tādēļ, ka viņi ir laiski un nezina, un nejūt, kas viņiem vēl trūkst, tad viņi trūkstošo arī nemeklē, un arī to neatrod: Bet, kas meklē, tas atrod, un, kas tad lūdz, tam tiek dots, un, kas klauvē, tam tiek atvērts! Un tā saki nu tikai par ko tu vēl vēlētos gaišāku gaismu, kā jums tika dots Eļļas kalnā!” 3. Nu mūsu romietis Markuss teica: „Redzi, Kungs un Meistar, Tu Pats skaļi teici, ka tas cilvēks nevar Dievu pār visu mīlēt, ciktāl tas viņam vienmēr ir tikai iespējams, necenšas Viņu pazīt; un tā, pēc ilgākām pārdomām, es atradu, ka man vēl dažs kas trūkst! 4. Redzi, man Illarijā un arī mūsu tālās zemes joslās ir vairākas kalnu raktuves, un tur es iegūstu visādus metālus, kā zeltu, sudrabu, svinu un daudz dzelzs, ko mēs ļoti labi varam izmantot! 5. Bet pie būvēm kalnos, un pat ļoti dziļi zem parastas zemes virsmas, es atradu savādas un ievērības cienīgas lietas! Tie bija kādreiz uz zemes dzīvojušu milzīgi lielu dzīvnieku kauli un skeleti. Kad viņi dzīvoja uz zemes un varēja nokļūt tik dziļi – saku – pat zem augstiem kalniem? Tāpat Ēģiptē un arī Spānijā atrada kaulus un skeletus, kuriem bija liela līdzība ar cilvēku kauliem, vienīgi tie bija četrkārt un pieckārt lielāki un spēcīgāki, kā kāda tagadēja cilvēka. Tāpat es vēl atradu dažādus retumus, kurus es neatrodu par vajadzīgu šeit tuvāk pieminēt. 6. Tu kalnā mums par to gan pavisam īsi pieminēji, ka pirms Ādama uz zemes jau bija sava veida cilvēki, bet kuriem vēl bija maz brīvas gribas, bet gan viņi līdzīgi dzīvniekiem, vairāk kustējās instinktīvi, un arī darbojās pēc instinkta. Pēc jūdu rakstiem, tikai apmēram pirms četriem tūkstošiem gadu, parādās pirmais cilvēks Ādams, ar pilnīgi brīvu gribu, un arī tikpat brīvu saprātu, un pats no sevis, saviem pēcnācējiem dod gudrus likumus un rīkojumus. 7. Šeit es uzdrošinos uzstādīt lielu jautājumu, un tas pastāv tajā: Vai Ādama laikā šī zeme šur un tur vēl bija apdzīvota no pirmcilvēkiem, un varbūt zināmos zemes punktos šis dzimums ir saglabājies līdz mūsu laikam, un varbūt arī vēl ilgāk saglabāsies? Un kā pasaules pirmdzīvnieku kaulu atliekas nonāca pat zem kalnu pamatiem, un tāpat pirmsādama cilvēku atliekas? 8. Kungs, dod mums par to kādu tuvāku izskaidrojumu, jo to, ko mēs, pētošie romieši līdz šim jau atradām, to nu noteikti vēl vairāk atradīs mūsu pēcnācēji. 9. Mums zināmās Mozus grāmatas par zemes pastāvēšanas apstākļiem pirms Ādama, nedod mums nekādu izskaidrojumu. Mozus tūlīt sāk ar ļoti mistisku Radīšanas vēsturi, bet, kas nestāv nekādā sakarā ar to, ko mēs uz zemes atradām, bet gan ir tikai lielā pretrunā. 10. Ja Tu mums par to nu nesniedz kādu augstāku gaismu, tad tas sevišķi pie vēlākiem pēcnācējiem radīs lielu jucekli, un Tava Mācība tiks padota lielai sašķelšanai. Jo Tava Mācība balstās uz mozaisko, bet, ja tajā kaut kas ir diezgan tumšs, tad Tava gaisma nevar nonākt uz zemes pilnā gaišumā. Tādēļ arī vēl te dod mums kādu gaišāku izskaidrojumu; mēs Tev to lūdzam!” 70. PAR MOZUS 6. UN 7. GRĀMATAS DABASZINĀTNISKO SATURU. ZEMES VECUMS. 1. ES teicu: „Klausies, tu, Man ļoti mīļš kļuvušais Markuss! Es jums jau ļoti daudz teicu un rādīju, un vēl teikšu un rādīšu; bet tas viss, jums nu teiktais un rādītais, neaizies daudz tālāk par jūsu tuvākiem pēcnācējiem, tādēļ, ka pasaules cilvēks to nesapratīs un neaptvers, un, tātad, tam arī neticēs. Tu gan uzstādīji pavisam labu iemeslu, saskaņā ar kuru, tevis prasītais 107

Pages 1-8 - VA3CR
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Notlar 8
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
NFS2-8 - Notifier
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
1 - Vienna
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
. 1 _ ms
1 - Autodesk
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)
Deel 1 - Demka - Vijfeeuwenmigratie.nl
AR 1. numuru - Vienotība