Views
8 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

izskaidrojums par šīs

izskaidrojums par šīs zemes lietām un pastāvīguma apstākļiem šķiet kā sevišķi nepieciešams, lai cilvēks patiesi nostiprinātu ticību Manai Mācībai; tomēr Es jums jau arī teicu, ka par visu Manā radībā notiekošo, katram, kas garā atkalatdzims, to atklās tieši gars. Bet kam gars to atklās, tas to tad arī patiesā gaismā dzīvi aptvers, kādas ir visas šīs tev nu vēl šķietami neaptveramās lietas. 2. Bet to, ko Es jums tagad mutiski par to teikšu, tam jūs Man ticēsiet, tādēļ, ka Es jums to saku, bet pilnībā arī jūs to neaptversiet, un vēl mazāk jūs spēsiet to darīt pilnīgi saprotamu citiem, garā vēl pilnīgi akliem cilvēkiem. Un tā, cilvēki vēl ilgi gaidīs, līdz tā dēvētie lielie jautājumi viņiem tādā veidā varēs tikt atklāti, ka tie viņiem kļūs saprotami. 3. Redzi, arī jūdi, kā reiz apgaismotākā zemes tauta – nerunājot par to, ka pats Mozus caur sava brāļa Anone muti visu izskaidroja divās papildus grāmatās – nu ir nonākuši pie tā, ka viņi neko vairs nezina un nesaprot par visām tamlīdzīgām pirmatnējās pasaules lietām! Visu, ko viņi kaut kur atrod no tādām pirmatnējām atliekām, viņi pieraksta kā viņiem vairs nesaprotams Noasa grēku plūdu sekas. Māci viņiem kaut ko citu, tad viņi tevi nolādēs kā ķeceri! 4. Jums, pagāniem, jūsu dievu mācībā ir mistiskas ziņas par diviem lieliem zemes plūdiem, un pirmām kārtām, [jūs] tiem pierakstāt parādību cēlonisko iemeslu. Sakiet viņiem nu patiesību, tad jūs izsmies, un, labākā gadījumā, uz to teiks: „Ei, kas to var zināt?! To zina tikai dievi!” Ko jūs viņiem tad varētu atbildēt? Redzi, cilvēki šajā ziņā tikai tad spēs aptvert patiesību, ja, pirmkārt, viņi būs izglītoti visādās zinātnēs, un, otrkārt, ja viņiem to atklās viņu modinātais gars! 5. Bet Es jums tomēr nu gribu dot dažus mājienus, kā tā lieta ir, kaut gan Es pārāk skaidri saprotu, ka ar savu tagadējo saprātu, jūs to neaptversiet, tādēļ, ka, pirmkārt, tam nolūkam jums trūkst priekšstats par ārkārtīgi lielajiem skaitļiem, un, otrkārt, tādēļ, ka jūs par zvaigznēm un to lielumu, attālumu un kustību nu zināt un ticat tikai to, ko Es jums par to teicu; bet arī pie jums tik ilgi ir tikai ārējas zināšanas, līdz tās jūsu galvā izveidosies kā patstāvīga un paša radīta, gaismas pilna patiesība. 6. Ka šai zemei ir tāds liels vecums, ka jūs tās pastāvēšanas gadu skaitli pavisam nevarētu aptvert, ja arī Es jums to attēlotu, to Es jums rādīju jau Eļļas kalnā. Bet īsi un labi, Zeme kā pasaules ķermenis, jūsu priekšstatam pastāv jau daudz bezgalīgi ilgi, un uz tās virsmas, pārcieta daudzas izmaiņas, līdz tā uzplauka savā tagadējā veidā. Uguns, ūdens, zemestrīces un citas lielas vētras, sevišķi tās pirmlaikos, bija palīgstrādnieki, kas pēc Manas gribas no tās izveidoja to, kas tā nu ir. Un, lai tā turpina pastāvēt, un kļūst vēl spējīgāka vēl daudz vairāk cilvēku un citas radības uzturēšanai, tad tajā, uz tās un virs tās, pēc pareizas vajadzības vēl vajag būt darbīgai ugunij, plūdiem, zemes trīcēm un lielām, un mazām vētrām.” 71. DIVI PIRMIE ZEMES VEIDOŠANĀS PERIODI 1. (Kungs:) „Kad zeme tās pirmslaikos tikai tiktāl bija izveidota, ka virs tās ūdeņiem pacēlās tikai dažas lielākas un mazākas salas, akas bija pārklātas ar jūras dūņām, tad Es aiz Manas gudrības un Manas gribas, auglīgajās dūņās drīz liku visādu stādu sēklas. Un, redzi, tad tādas salas drīz arī tika apstādītas, un, proti, vispirms ar dažādām retām zālēm, augiem un maziem, vēlāk arī ļoti lieliem, kokiem. 2. Kad tādas salas tā bija apstādītas, tad Es liku arī olas vai sēklas, lai veidotu tam zemes stāvoklim atbilstošu dzīvnieku pasauli, kas vispirms pastāvēja tikai visādos mazos, un tad lielākos tārpos, un nu seko insekti, un, beidzot, kad nosusējušai zemei jau bija barības pārpilnība, arī milzīgi un lieli dzīvnieki, kuru uzdevums bija baroties ar vēl ļoti rupjiem augiem un koku zariem, un ar saviem mēsliem, un, beidzot, ar saviem milzīgi lieliem, beigtiem 108

ķermeņiem, kuru kaulu atliekas jūs vēl varat atrast zemes alās un šahtās, arvien vairāk un vairāk zemi mēslot. 3. No šo dzīvnieku trūdiem, pēc Manas gribas, atkal attīstījās daudzi jauni dzīvnieki, mazāku un lielāku tārpu veidā, un no viņiem visādi insekti. 4. Nosaucam to par vienu Zemes izveidošanas posmu. Bet pats par sevi saprotams, ka iepriekš Zemes ķermenim jau gandrīz neskaitāmas reizes vajadzēja tikt padotam visādām pārmaiņām, tādēļ, ka bez tām, tā nekad nevarētu nonākt šādā stāvoklī. Vienīgi visas tādas norises uz jums attiecas tikpat maz, kā p.p. uz kādu zemes augsnē liktu kvieša graudu, kas no dīgļa beidzot parādās kā nobriedis, ļoti svētīts un noteikti ļoti devīgs auglis. Īsi, Es nu jums rādīju Zemi tās pirmā apaugļošanās plaukumā, kur zemes virspusē ir liktas visādas sēklas stādiem un kokiem, un olas visādiem kustoņiem, kam viss pamats jau ilgi iepriekš bija likts ūdenī; jo zināmie un ļoti dažāda veida ūdens stādi un dzīvnieki acīmredzot ir daudz vecāki kā cietzemes un gaisa dzīvnieki. 5. Manos vārdos jūs nu aplūkojāt Zemes augsnes auglības veidošanās pirmo posmu, un pie tam, jums pašiem vajag domāt, ka šajā pirmā augsnes auglībā nevarēja notikt kāda labāka nerunājot par cilvēka, esamība. Bet šis, grūtākais stāvoklis, tomēr bija nepieciešams, tā, ka bez tā tikpat maz būtu varējis sekot kāds otrais un pilnīgāks; kā bez kāda iepriekš vāja, negatava pumpura, uz kāda koka jelkad var parādīties kāds vairāk nobriedis un beigās pavisam nogatavojies auglis. 6. Bet pēc vāja, negatava pumpura veidošanas, kāda koka augļa pilnīgai nobriešanai, noteikti tomēr piederas vēl daudzas norises, kuras pavisam precīzi, protams, var novērtēt tikai Manas acis, un pie kāda pasaules ķermeņa brieduma veidošanas, tas nosacīti vēl daudz vairāk ir ļoti nepieciešams. 7. Mēs nu redzam Zemi tās vājā, negatavā pumpura veidā. Kas tad pie kāda koka pirmā pavasarī notiek, kad vājie, negatavie pumpuri tā īsti piebriest un kļūst sulīgi? Redziet, no iekšēja spiediena tie atveras, savu pirmo apvalku zināmā mērā pārmet pār bortu iznīcības un sairšanas jūrā un atplaukst lielākā pilnībā, lai no sava vidus tad var attīstīt lapas kā nepieciešamus pavadoņus sekojošam ziedam augļa attīstībai. Bet, kā jau piezīmēts, kaut gan koki ir tikai ļoti vājš salīdzinājums kāda pasaules ķermeņa attīstībai, tad tas tomēr var kalpot kā laba aina, no kuras ļoti pamazinātā mērā variet pamanīt, cik daudzas piedevas [ir] tam, līdz kāds pasaules ķermenis kļūst piemērots nest un pabarot jūsu sugas cilvēkus. 8. Šis, pirmais periods jeb pirmais Zemes apaugļošanas posms, vēl ļoti visrupjākā un nekultivētākā veidā turpinājās vēl daudzus tūkstoš gadus, kā tie uz šīs Zemes nu tiek skaitīti, jo toreiz šai Zemei vēl nebija nekādi noteikti gadalaiki, un, kas jau bija, tie bija ilgāki kā tagadējie. 9. Ko mēs šajā pirmā posmā redzam, tas caur pielaistām – vēl labāk – stingri kārtotām uguns vētrām no zemes iekšienes, un pēc daudzu tagadējo Zemes gadu skaitu, no lielas Zemes jūras dziļumiem, pacēlās lielākas zemes joslas, jau greznotas ar kalniem, pārklātas ar daudz auglīgām dūņām. 10. Īstā laikā, pēc Manas gudrības un Manas gribas, šajās dūņās tika liktas pilnīgākas sēklas, un šīm, vēl vienmēr jaunās Zemes lielākām zemes joslām, jau bija auglīgs izskats. 11. Kad nu vēlreiz uz lielākiem, atšķirīgiem zemes apvidiem bija daudz barības, tad no Manis gudrākā kārtībā drīz arī tika gādāts par lielāku un jau pilnīgāku mazo un lielo patērētāju skaitu. Tad ūdens starp zemes apvidiem tika apdzīvots no lielākiem dzīvniekiem, un lielākiem zemes apvidiem bija to lieli patērētāji tam, ko zeme piedāvāja ar jauniem augiem, stādiem un kokiem. 12. Zāle, stādi, augi, krūmi un milzīgi koki daļēji jau radīja sēklas un varēja vairoties, bet lielākā daļa vēl vienmēr no zemes apvidus auglīgās augsnes auga līdzīgi sēnēm, un dzīvnieki radās gandrīz tādā pat veidā, kā jums zināmie Ēģiptē, Nīlas upes pūķi, proti, no olām, un varēja dzīvot gaisā, kā arī ūdenī, un arī baroties no stādiem ūdenī un uz zemes, bet uz kuras vēl ilgi neskaitījās pārāk sauss. 109

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
AR 1. numuru - Vienotība
Gramatas Lat2-1 - bilingvals.lv
AR 1. numuru - Vienotība