Views
8 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

24. Kāds cits farizejs

24. Kāds cits farizejs sacīja: „Klausies, tu, jaunais, gudrais runātāj, mēs tev nu vairs nelūdzam neko citu, ka lai tu mums neskartiem atļautu atgriezties atkal lejā pilsētā, un mēs tev svēti apsolām, ka mēs, šeit esošie, nekad ne mazākā mērā nepiedalīsimies brīnišķā Galilejas pravieša vajāšanā. Jā, mēs pat gribam pēc iespējas arī pārējos no tā atrunāt! Bet vai mēs savus amata biedrus spēsim noskaņot pret brīnumvīru labvēlīgāk, par to mēs, protams, nevaram galvot. Bet, ka mēs darīsim visu iespējamo, lai mūsu biedru vajāšanas tieksmes apslāpētu – to mēs jums apsolām. Jo tikai tagad mēs redzējām un pārliecinājāmies, ka mūsu Galilieša nejēdzīgā vajāšana ir viena no lielākajām muļķībām, kas mūs neved nekur citur, kā tikai uz pazudināšanu. Un tā mēs gribam un arī darīsim, kā tev še apsolījām, bet tikai laid mūs, kā jau mēs lūdzām, neskartiem atgriezties pilsētā!” 25. Uz to Rafaels atbildēja: „Tad labi, - jūs variet atkal doties lejup un jums nenotiks nekas slikts; bet bēda katram no jums, kas savu šeit man doto vārdu lauzīs! Jo to ņemiet vērā, ka Dieva vara, gudrība un viszināšana, un nopietnība ir bezgalīga, un vājais, mirstīgais cilvēks pret Dievu un Viņa ceļiem mūžam nevar un nevarēs izdarīties!” 26. Bet tā kā jūs visi viegli redzat, un arī varat pilnīgi aptvert, ka darbi, ko Dieva Svaidītais cilvēku priekšā dara, vienmēr ir tāda veida, ka to var paveikt vienīgi tikai Dievs, tad jūs arī sapratīsiet, ka tieši Pats Dievs, iekšēji vienots ar no jums tik ienīsto Galilejas Pravieti, valda un rīkojas, un ka ir pārāk muļķīgi stāties pretī Dieva kārtībai. 27. Sakiet to arī jūsu ļaunajiem un aklajiem biedriem! Viņi var savas dusmas pret Viņu arī tik tālu kūpināt, ka tie – ar Viņa atļauju – varēs pielikt rokas pie Viņa miesīgā ķermeņa un to nonāvēt, bet ar to viņi nepanāks neko citu, kā paātrinās tiesu par sevi un visu Jeruzalemi. Bet Viņš nevarēs tikt nonāvēts, tādēļ, ka Viņš Pats ir dzīvība, bet gan Viņš dzīvos tālāk un vadīs visu zemes dzimumu. Svētīts tas, kas Viņam tic un meklē Viņa labvēlību un draudzību! 28. Tagad jūs zināt, kas jums darāms, un variet, ja vēlaties, doties lejā. Bet ja tagad vēl vēlaties vispirms ar Lācaru parunāt prātīgu vārdu, tad tagad arī tas jums ir atļauts. 29. Kāds farizejs teica: „Ja viņš ir šeit, es labprāt vēlētos ar viņu parunāt, tikai ne par to, ko mēs patiesībā gribējām viņam jautāt. Jo kādēļ mēs šeit atnācām, to tu mums nu pārāk skaidri pateici, bet par to vairs nevar būt ne runas, bet gan par pavisam ko citu! Ja mēs tomēr varētu ar Lācaru parunāt, tas mums būtu ļoti patīkami.” 30. Pēc tam Es zālē Lācaram teicu: „Nu tikai tagad tu vari iet ārā un dažus labus vārdus apmainīt ar ļoti izbiedētajiem farizejiem, tomēr par Manu uzturēšanos šeit neko nerunā!” 2. FARIZEJU LŪGUMS. 1. Tagad Lācars izgāja ārā, sveicināja templiešus pēc to laiku paražas un jautāja viņiem, ko viņi vēlas no viņa. 2. Viens no farizejiem teica: „Sākumā mūs šeit atveda ļauns gars, un tātad arī tas, ko mēs tev īstenībā gribējām jautāt, arī pavisam nebija nekas labs, - bet no šī gudrā un viedā jaunekļa vārdiem, un no šo septiņu vēl apkārt stāvošo vīru dīvainās varas mēs tikām pamācīti labākam, un drīz sapratām, cik tukši muļķīgas bija mūsu ļaunās pūles, un tā arī mēs no tām pilnīgi atstājāmies. 3. Bet tagad mēs tevi draudzīgi lūdzam, lai tu mums vēlētos atļaut Betānijā apmeklēt tevi atkal, kā taviem draugiem, kur mēs ar tevi zem četrām acīm drīkstētu par dažu ko parunāt. Bet tad vēl mēs tevi arī lūdzam, lai tu vēlētos mums nozīmēt drošu pavadonību, kas mūs aizsargātu ceļā pāri kalniem līdz pilsētai, jo mazliet tālāk lejā uz ceļa atrodas trīs lauvas, kas noteikti pieder šiem septiņiem vīriem, tādēļ, ka uz viņu saucienu tās tūlīt ieradās. Šie dusmīgie dzīvnieki acīmredzot labi pieradināti, kā tas bieži notiek, šiem septiņiem vīriem kalpos kā sargi 10

suņu vietā, bet, lai gan viņi ir pieradināti, viņiem tomēr nevar uzticēties. Dusmīgs suns arī naktī pazīst savu kungu, bet svešu sakampj un visu saplosa, un no trim lauvām tas būtu vēl vairāk sagaidāms! Tādēļ mēs tevi lūdzam, lai tu tiem septiņiem vēlētos pateikt, lai viņi tās trīs bestijas atkal aizgādā prom.” 4. Šeit Lācars teica: „Ja jūsu vārdi ir līdzīgi jūsu iekšējām domām, un ja jūs tos zaudējumus, ko jūs ļoti daudziem nabagiem, atraitnēm un bāreņiem nodarījāt, pēc iespējas gribat atkal vērst par labu, tad jūs pavisam mierīgi varat iet šīm lauvām garām un neviens uz jums nepaskatīsies, bet ja jūsu sirdīs tomēr būtu citas domas, nekā skanēja jūsu vārdi, tad nebūtu droši lauvām tuvoties! Tādēļ paši pārbaudiet savas sirdis un sakiet atklāti, kā skan jūsu domas? 5. Arī Betānijā, un it īpaši manā namā jums tik ilgi būs grūti atrast ieeju, kamēr jūsu sirdīs nebūs tās domas, kā skan jūsu vārdi, jo arī manu namu sargā līdzīgi sargi, kā tie trīs ir tur lejā. Kas pie manis nāk ar godīgām domām, tam nav ko bēdāties, bet kas manai mājai tuvojas ar negodīgām, ļaunām domām, tam iziet slikti.” 6. Sarunu vedošais farizejs sacīja: „Tu man vari ticēt, ka mēs visi tagad tā arī domājam, kā es runāju, un citur, kur mēs kādu apspiedām, dedzīgi centīsimies pēc iespējas zaudējumus vērst par labu; bet tām trim bestijām tomēr neiedrošināmies vieni iet garām! Tādēļ tomēr dod mums drošu pavadonību!” 7. Lācars sacīja: „Ja jums ir godīgas domas, tie septiņi būs jums drošākie pavadoņi. Bet nu vēl viens jautājums jums! Sakiet man, aiz kāda pamata tad jūs neticat Jēzum no Nācaretes, ka vienīgi viņš ir patiesais Mesija? Jūs taču esat lasījuši rakstos, esat arī dzirdējuši Viņa Mācību un redzējuši brīnumus, kurus viņš veic! Kā iespējams, ka jūs par visu to vēl stūrgalvīgi varat būt nepareizās domās!? Tūkstošiem jūdu un pagānu tic Viņam un daudz pagānu nāk no visām zemes malām, klanās Viņa priekšā, pieņem Viņa mācību un tic, ka Viņš ir Tas Kungs, tikai jūs, kuriem ar labu piemēru jāiet tautai pa priekšu, pretojaties tam ļaunāk kā cietie kalni pretojas vētrām. 8. Tas Kungs nāca miesā kā cilvēks uz šīs zemes, ka Viņš caur praviešu mutēm Pats darīja zināmu, un tagad dara darbus, ko tāpat gaišreģi jau kopš gadu simtiem apdziedājuši, ko jums, kā rakstu zinātājiem, visagrāk vajag atzīt – un tomēr, kā teikts, jūs neticat Viņam. Kāds tad tam gan ir iemesls?” 9. Farizejs sacīja: „Mīļais draugs, par to mēs šajās dienās reiz pavisam skaidri parunāsim pie tevis Betānijā, bet nu es tev varu teikt tikai tik daudz, ka pie mums templī ir ļoti grūta lieta būt cilvēkam. Ir gan priesteris, bet tādēļ ne cilvēks. Katrs ir otra naidnieks un meklē iespēju, kā viņam kaitēt, lai no tā gūtu sev kādu labumu, un tādēļ tur, kur gribētos kā cilvēkam zaudēt, vajag gaudot kopā ar vilkiem, lai no viņiem netiktu saplosīts. Bet lai nu tas vēl īsu laiku tā paliek; šī tempļa darbība piedzīvos lielu sabrukumu, jo uz ilgu laiku tā vairs nevar palikt! 10. Tagad tu zini arī mūsu patiesās, iekšējās domas, tādēļ esi tik labs un šiem septiņiem saki, lai viņi mūs neskartus pavada lejā no kalna līdz pilsētai!” 11. Tikai tagad Rafaels atkal teica farizejiem: „Kādēļ jūs tik ļoti steidzaties atkal atgriezties pilsētā, ja jūsu domas patiesi ir labas un godīgas, un jūs sakāt, ka gribat ticēt Mesijai, tad arī jūs esat šeit pie mums lielākā drošībā nekā pilsētā! Jūs taču šeit atnācāt ar nodomu, lai kā Mesijas ienaidnieki uzzinātu, kur Viņš atrodas? Bet, ja jūsu domas nu ir mainījušās, kādēļ negribat tagad kā Viņa draugi pēc Viņa apjautāties, kur viņš uzturas, lai viņu apmeklētu kā tādi, kas viņam tic?” 12. Farizejs sacīja: „Mīļais, jaunais, gudrais, ja mēs tā darītu, tu mums to varētu pierēķināt par ļaunu un varbūt nodomāt, ka rādām laipnu vaigu, lai ar viltu no jums uzzinātu, kur atrodas Mesija. Bet patiesi mums tas vairs nav svarīgi, kur Viņš atrodas! Jo mēs patiesi vairs neesam Viņa ienaidnieki, bet stādīties Viņam priekšā kā nu atgriezti viņa draugi, vēl nespējam, tur mēs jūtamies vēl daudz par sliktiem un Viņa necienīgiem. Un tā tad, tomēr ir saprotams, ka par Viņa uzturēšanos vietu mēs nevaram un nedrīkstam tuvāk apjautāties! Tādēļ vēlamies būt jau savos dzīvokļos, lai paši uzticami apspriestos, ko mēs nākotnē darīsim, lai sevī mēs pilnīgi viņam 11

 • Page 1 and 2: LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 8. GR
 • Page 3 and 4: Saturs 1. Pārģērbtie farizeji at
 • Page 5 and 6: 96. Vēja izcelšanās ............
 • Page 7 and 8: 197. Par svinamo dienu svinēšanu.
 • Page 9: 14. Bet tagad man pietiek jūsu mu
 • Page 13 and 14: 8. Tiesa, mūsu Dieva mācība ir a
 • Page 15 and 16: nesagādā cilvēkiem ciešanas, be
 • Page 17 and 18: 3. Pirmais runātājs teica: „To
 • Page 19 and 20: tikai slepeni pie sevis [turēt], j
 • Page 21 and 22: septiņiem vīriem teiktu to pašu
 • Page 23 and 24: priekšrocība, ka Dieva visvarenī
 • Page 25 and 26: caur to tie desmit vairs nav saist
 • Page 27 and 28: ienaidnieku? Tu nekad nebiji mūsu
 • Page 29 and 30: eigas, un Mana Mācība tomēr turp
 • Page 31 and 32: astos tik daudz cilvēku, ka tagad
 • Page 33 and 34: šķiršanās laikā no šīs zemes
 • Page 35 and 36: dzīvības pamatu formas, kā šīs
 • Page 37 and 38: 20. PAR KUNGA LIKUMIEM 1. Šeit vis
 • Page 39 and 40: tieši nolādētais „vajag” lik
 • Page 41 and 42: 2. Jau šeit ir grūtības ar jūdu
 • Page 43 and 44: 4. ES sacīju: „Tu nu runāji pav
 • Page 45 and 46: īvībā kā inteliģences un griba
 • Page 47 and 48: 14. Tālāk, ja Svētais Gars ir k
 • Page 49 and 50: 1. Uz šo Manu uzaicinājumu piecē
 • Page 51 and 52: caurstrāvots, bez kā viņš patie
 • Page 53 and 54: 9. Bet, kad jūs paši dzīvības g
 • Page 55 and 56: 5. Ļaunais gars, kas iemājo cilv
 • Page 57 and 58: 34. SĀTANA BŪTĪBA 1. Tagad, atka
 • Page 59 and 60: tāpēc, ka viņu dvēseles vai nu
 • Page 61 and 62:

  12. Bet kādēļ personīgie velni

 • Page 63 and 64:

  5. Bet visas citas lūgšanas un br

 • Page 65 and 66:

  8. Tomēr šeit, Jūdu zemē, un se

 • Page 67 and 68:

  20. Tas ir pavisam labi, ka cilvēk

 • Page 69 and 70:

  1. Visi teica: „Jā, Tu patiesi v

 • Page 71 and 72:

  7. Tomēr, katram atstājiet viņa

 • Page 73 and 74:

  11. ES sacīju: „Šis vēsums ād

 • Page 75 and 76:

  4. Bet kā jūs tagad austrumos pie

 • Page 77 and 78:

  1. (Kungs): „Bet nu, redziet, kā

 • Page 79 and 80:

  1. Bet, kad mēs šajā augstienē

 • Page 81 and 82:

  1. (Kungs): „Tādēļ, lai katrs

 • Page 83 and 84:

  visiem nabagiem un apspiestiem, jo

 • Page 85 and 86:

  21. Te tūdaļ abi saimnieki iznāc

 • Page 87 and 88:

  miriādes brīnišķīgākas un lie

 • Page 89 and 90:

  15. Jo kā pat pilnīgākie eņģe

 • Page 91 and 92:

  2. Redzi, ja šīs zemes cilvēki,

 • Page 93 and 94:

  13. Redzi, Tu mums uz kalna atstās

 • Page 95 and 96:

  18. Tagad jautājiet paši sev, kam

 • Page 97 and 98:

  7. Uz to Es teicu: „Tas patiesi i

 • Page 99 and 100:

  sagaidīt tā, kā viņi nāk mums

 • Page 101 and 102:

  Jāzeps, mums par to žēlojās, it

 • Page 103 and 104:

  lūgumu arī vienmēr uzklausīs, u

 • Page 105 and 106:

  22. Agrikola teica: „Kungs, tad,

 • Page 107 and 108:

  2. ES teicu: „Vienmēr jautā tik

 • Page 109 and 110:

  ķermeņiem, kuru kaulu atliekas j

 • Page 111 and 112:

  atkal ziemeļu, pamazām tiek pārp

 • Page 113 and 114:

  11. Šīs sešas dienas, tātad, ir

 • Page 115 and 116:

  7. Kad Es to pateicu, tad brīvā g

 • Page 117 and 118:

  īnumainākās lietas; bet mēs to

 • Page 119 and 120:

  daudziem cilvēku leģioniem pasaul

 • Page 121 and 122:

  11. Bet jūs nu variet darīt, ko t

 • Page 123 and 124:

  savām asarām, un atkal atnāca un

 • Page 125 and 126:

  vēlams, bet gan tikai pretējais.

 • Page 127 and 128:

  12. Tātad, kas pilnīgi dzīvos un

 • Page 129 and 130:

  1. Kad arī par šo rakstu mācīt

 • Page 131 and 132:

  24. Mēs nu Tev ticam, un tā arī

 • Page 133 and 134:

  un par to arī darāt visu, lai to

 • Page 135 and 136:

  3. Jā, kādā draudzē jābūt br

 • Page 137 and 138:

  uzskatus ieteicu pavisam ievērojam

 • Page 139 and 140:

  Piedod mums mūsu parādus, kā mē

 • Page 141 and 142:

  1. Kad Es to izteicu, tad visi klā

 • Page 143 and 144:

  5. Un, redziet, tāpat tas arī ir,

 • Page 145 and 146:

  97. PAR MATERIĀLISTISKIEM DABAS P

 • Page 147 and 148:

  14. Bet Es jums to nu teicu tieši

 • Page 149 and 150:

  100. IERADUMI 1. Pēc tam, kad šaj

 • Page 151 and 152:

  9. Lācars teica: „Kungs un Meist

 • Page 153 and 154:

  16. Tādēļ, ka šeit minētie dz

 • Page 155 and 156:

  neatradām, mēs visi baidījāmies

 • Page 157 and 158:

  3. Ja tu, draugs, to aplūko un nov

 • Page 159 and 160:

  jebkad sajutuši, kādu prieku un s

 • Page 161 and 162:

  veģetācijas, dabas un īpašībā

 • Page 163 and 164:

  ejiet un pamāciet viņas, un tad r

 • Page 165 and 166:

  15. Te Agrikola aiz dusmām sāka p

 • Page 167 and 168:

  10. Bērni teica: „Bet kā tu to

 • Page 169 and 170:

  1. Beidzot pie mums atkal pienāca

 • Page 171 and 172:

  4. Bet, ka karavīri kopā ar labi

 • Page 173 and 174:

  2. ES Teicu: „Te nu daudz kas nav

 • Page 175 and 176:

  10. Redzi, tur pilsētas tuvumā ne

 • Page 177 and 178:

  caurspīdīgs, kas zālēs un istab

 • Page 179 and 180:

  120. PAR TUVĀKĀ MĪLESTĪBU 1. ES

 • Page 181 and 182:

  5. Vispirms mēs devāmies pa labi

 • Page 183 and 184:

  7. Bet garu valstībā vairs nav la

 • Page 185 and 186:

  124. JĀŅA MĀCEKĻU SATRAUKUMS 1.

 • Page 187 and 188:

  likumīgi tirgojamies, un vēl neka

 • Page 189 and 190:

  8. Bet, ja Es nu mācu pazīt pilnu

 • Page 191 and 192:

  ķēniņi, un kā tādi arī vienm

 • Page 193 and 194:

  lielo žēlastību, bet no visas si

 • Page 195 and 196:

  spēkam, šķiet, ir kāds pavisam

 • Page 197 and 198:

  garīgam, jo tikai viņa garīgais

 • Page 199 and 200:

  dzīviem palikušiem cilvēkiem nea

 • Page 201 and 202:

  dēļ no tīra, patiesa un dzīva D

 • Page 203 and 204:

  12. Kapteinis to darīja un teica:

 • Page 205 and 206:

  personīgi vairs nebūšu pie viņi

 • Page 207 and 208:

  ļaunas dizantērijas rīt jau nomi

 • Page 209 and 210:

  un negaiss norims, un tādēļ rīt

 • Page 211 and 212:

  11. Tālāk pret dienvidiem arī bi

 • Page 213 and 214:

  16. Un, redziet, šāda sajūta tie

 • Page 215 and 216:

  pretējā gadījumā pie glāstīš

 • Page 217 and 218:

  11. Tie desmit galvenie romieši, k

 • Page 219 and 220:

  6. Tad Agrikola saņēmās un teica

 • Page 221 and 222:

  saviem tuvākiem virsniekiem un gal

 • Page 223 and 224:

  meistaram. Ja tu tas nekļūsi, tad

 • Page 225 and 226:

  līdzekļiem sākt cīnīties. Ja v

 • Page 227 and 228:

  sniedzas Tavs, mums Tevis dotais sp

 • Page 229 and 230:

  4. Tad viņi visi trīs dziļi pakl

 • Page 231 and 232:

  daudzus citus atkal no jauna nostip

 • Page 233 and 234:

  20. Tad, labā kārtībā, gājām

 • Page 235 and 236:

  22. Pēc tam Lācars ar savējiem a

 • Page 237 and 238:

  ka tu zināji, ka Es pēcpusdienā

 • Page 239 and 240:

  1. Bet, kad mēs bijām diezgan tā

 • Page 241 and 242:

  15. No pasaules jūras pastāvīgā

 • Page 243 and 244:

  1. Pēc šī Mana pareģojuma mēs

 • Page 245 and 246:

  9. Pēc muitnieka rīkojuma tas tad

 • Page 247 and 248:

  jaukumiem, tik ilgi viņa arī ir k

 • Page 249 and 250:

  12. Šī lieta šai vietai ir pavis

 • Page 251 and 252:

  4. Viens vīrs teica: „Kungs un m

 • Page 253 and 254:

  171. SAIMNIEKA JAUTĀJUMI PAR SAVU

 • Page 255 and 256:

  skolotāji, kas ir spējīgi cilvē

 • Page 257 and 258:

  13. ES teicu: „Draugs, tas nav ne

 • Page 259 and 260:

  175. CEREMONIJU MĒRĶIS UN NOZĪME

 • Page 261 and 262:

  ausmu, un, kas no koka sev jau iev

 • Page 263 and 264:

  tā kā es no Tevis nu uzzinu, ka i

 • Page 265 and 266:

  jauni un veci - kļūstot taisni un

 • Page 267 and 268:

  18. Bet, tiklīdz brīnumainais mā

 • Page 269 and 270:

  darbīgais priesteris, kura vārdie

 • Page 271 and 272:

  1. Kad vecais kalpotājs atradās p

 • Page 273 and 274:

  „Redzi, šo lielo Zemes gabalu es

 • Page 275 and 276:

  184. GARĪGĀ ATTIECĪBA STARP EPIK

 • Page 277 and 278:

  tām likšu izliet Manu gaismu, un

 • Page 279 and 280:

  10. Kad Es izteicu šo vēlēšanos

 • Page 281 and 282:

  visšaurākā, bet pusstundu tālā

 • Page 283 and 284:

  atrodas tuvu senajai, ļaunajai vie

 • Page 285 and 286:

  7. ES teicu: „Pavisam noteikti,

 • Page 287 and 288:

  essejiešu pilī, un viņam viņiem

 • Page 289 and 290:

  5. Bet Es viņiem teicu: „Kā jū

 • Page 291 and 292:

  10. Bet, ja jūs to zināt, un no M

 • Page 293 and 294:

  1. (Kungs: ) „Uz visas Zemes nav

 • Page 295 and 296:

  tālab mums arī nebūs vajadzīgs

 • Page 297 and 298:

  cilvēku dēļ starp cilvēkiem bū

 • Page 299 and 300:

  palīdzību, tā kā arī tu Man ne

 • Page 301 and 302:

  2. Arī tie daži pirmie essejieši

 • Page 303 and 304:

  tūkstoši ielenc lielo brīnumpili

 • Page 305 and 306:

  caur manu vārdu un lūgšanu Dievs

 • Page 307 and 308:

  7. Rokluss teica: „Klausieties, d

 • Page 309 and 310:

  2. ES teicu: „Jā, Es jums to dar

 • Page 311 and 312:

  8. Pēc tam sūtnis farizejiem un t

 • Page 313 and 314:

  5. Farizejs teica: „Jūs esat pil

 • Page 315 and 316:

  14. No tā jūs atzīsiet, ka mēs,

 • Page 317 and 318:

  22. Un Rokluss teica pēc tam: „P

 • Page 319 and 320:

  starp Maniem draugiem, kas Mani lab

 • Page 321 and 322:

  13. Rokluss, tie citi essejieši un

 • Page 323 and 324:

  Un tādēļ Es tavai runai saku „

 • Page 325 and 326:

  216. ESSEJIEŠU NABAGO VIESNĪCA 1.

 • Page 327 and 328:

  ceļot atpakaļ tālā dzimtenē be

 • Page 329 and 330:

  no dienas nāca vairāk, šo naudu

 • Page 331 and 332:

  Rokluss pats jums visu jau skaidri

 • Page 333:

  10. Un tā, tu nu zini visu, kas ju

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
AR 1. numuru - Vienotība