Views
7 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

12. Šīs, mūžam

12. Šīs, mūžam brīnišķās Valstības tīrākos apvidus un laukus, kalnus, ielejas, dārzus un pilsētas, upes, straumes, ezerus un jūras dvēseles acu priekšā sedz minētais pasaules mīlestības mākonis. Tādēļ jūsu uzdevums lai ir kā Es jūsos miglu padzinu, ka jūs, pirmām kārtām, to pašu dariet pie tiem, pie kuriem jūs sludināsiet Manu Vārdu, jo, ja jūs to pamestu novārtā, tad jūs savas mājas celtu uz smiltīm, kas neizturētu, ja tad nāk vētras, lietus brāzmas un plūdi, bet gan sabruktu un tiktu ļauno ūdeņu aizskalotas. 13. Bet, ja pie Mana Vārda izplatīšanas jūs iepriekš aizslaucīsiet zināmo miglu, tad savas mājas jūs celsiet uz klintīm, un, ja arī nāks vētras, lietus gāzes un plūdi, tad tie mājām, kas ir celtas uz stingras klints, neko nevarēs nodarīt. 14. Redziet, neviens nevar kalpot diviem kungiem, kas viens otru ienīst; jo viņam vajag turēties kopā vai nu ar vienu vai otru, n tādēļ arī vajag būt viena vai otra draugam vai ienaidniekam! Tāpat arī neviens nevar kalpot pasaulei un tās mirušam Mamonam, un vienlaicīgi arī dzīvajai Dieva Valstībai; jo tas ir neiespējams. 15. Tāpēc tam, kas grib kalpot Dieva Valstībai, no savas sirds vajag padzīt pasauli. Bet kā tas notiek, to Es jums visiem ļoti bieži rādīju ne tikai ar gaišiem un dzīviem vārdiem, bet gan arī caur visādiem darbiem. Dariet arī jūs tāpat, un jūs iegūsiet daudz un labus augļus! 16. Būtu sagaidāma liela un ļoti bagāta raža, un daudz kviešu jau būtu pilnīgi nobrieduši pļaujai, bet pļāvēju vēl ir maz. Tādēļ arī jūs lūdziet ražas Kungam, lai Viņš visdrīzākā laikā nolīgst pļāvējus Saviem tīrumiem! 17. Bet no visa tā jūs variet labi secināt, kas jums pie Manas Mācības izplatīšanas cilvēkiem pirmām kārtām padarāms. Bet daudz un ārkārtēja jums visiem cilvēkiem nevajag pavēstīt, bet gan tikai tiem, kas jums sekos jūsu amatā! Bet ko Es jums nu teicu kā kādu mērauklu, to sakiet arī tiem, kas jums sekos no Manis uzticētā amatā, un tad viss būs labi! – Vai jūs visi to nu labi sapratāt?” 78. PRIEKŠZĪMES NOZĪME 1. Romietis Markuss un kopā ar viņu vienbalsīgi arī Agrikola teica: „Kungs un Meistar, mēs Tevi labi sapratām, un arī saprotam, ka zināmās pasaules mīlestības miglas prom aizmēšanai pie katra cilvēka vajag būt nepieciešamam priekšnosacījumam, tādēļ ,ka bez tā viņi nekad patiesi un sevī dzīvi pārliecinoši nevar ieiet Tavā valstībā. Bet mums šķiet, ka tieši ar pasaules mīlestības miglas, kas stūrgalvīgi stāv starp dvēseles redzi un Dieva Valstību, būs lielākās grūtības, un tas - ārkārtīgi daudzu iemeslu dēļ. 2. Jauniem, miesīgi veseliem un ar visām nepieciešamām dzīves vajadzībām labi apgādātiem cilvēkiem zemei ar savām neskaitāmi daudzām un tīkamām pārmaiņām, noteikti ir dominējošā liela pievilcība, tādēļ, ka tādam cilvēkam nav ne jausmas par viņā vēl dīgstošās Dieva Valstības iekšējo lieliskumu, un caur savu, lai ārēji vēl cik tikumīgo pasaules audzināšanu, viņš to nevar iegūt. 3. Ja tādam cilvēkam nu teiks, ka viņam nav jāpieķeras visiem pasaules jaukumiem, tādēļ, ka tāda pasaules mīlestība kā bieza migla aizsedz augstākas un mūžīgas Dieva Valstības lieliskumu, un attālina viņa dvēseles skatienu, vai viņš tad neteiks: „Tad parādiet man to lieliskumu, un tad es gribu šai zemei pagriezt muguru!”? Kā mēs pie tāda cilvēka, kuram tomēr beigās arī ir sava taisnība, izkliedēsim viņa pasaules miglu? 4. Bet ir pasaulīgi laba veida cilvēki, un pie tam, mēs gan varam domāt, ka ar vienu, un lai cik asa cirvja cirtienu, neviens koks nekrīt, - nāk laiks un nāk padoms. Bet ir ļoti daudz tādu, kas visā atkarīgi no sava pasaules stāvokļa, pie kuriem reiz pieder priesteru kārta, tad kupli sazarojusī valsts ierēdņu kārta, un beidzot vēl visvairāk rupjā karavīru kārta. Pie visiem šiem 118

daudziem cilvēku leģioniem pasaules mīlestības migla ir pastāvīga un tumša masa, un tas pa lielākai daļai. Kā to izklīdinās?! Mēs pavisam nerunājam par kalpiem un vergiem, kas tomēr arī ir cilvēki, bet parasti visā labākā izglītībā dziļi lejā esoši. Ar iepriekšēju pasaules mīlestības miglas izkliedēšanu jau pie lielāko daļu jūdu būs smags darbs, cik grūts tad pie citām zemes tautām!? Tādēļ, ka šis pirmais darbs, lai arī cik grūts, ir ļoti svarīgs, mēs lūdzam Tevi, ak, Kungs un Meistar, vēl tuvāku izskaidrojumu, kā mums tas jāveic, lai nestrādājam veltīgi!” 5. ES teicu: „Mani mīļie draugi, ka šis darbs nav viegls un maksās dažu labu piepūli un lielus upurus, līdz parādīsies vēlamais atrisinājums, to Es gan zinu vislabāk; bet Es jums rokās dodu arī nepieciešamos līdzekļus un nepieciešamo palīdzību, caur ko jūs piemērotās vietās varēsiet panākt to pašu, ko Es nu pie jums, - un Es jums tomēr nevaru dot vairāk kā Man ir Pašam!? Īstā stundā un īstā laikā Mans Gars jūsos jums jau pilnīgi skaidri norādīs, kas jums būs darāms, kas vajadzīgs Dieva Valstības saņemšanai. 6. Caur to cilvēki pamanīs, kā viņiem trūkst un pietrūkst, un tad daudzkārt centīsies sasniegt to, ko viņi labi pamanīs pie jums. Jo te Es arī jūsu valodā saku: Exempla trahunt (piemērs pievelk). Jo, ja kāds pie jums redzēs, ko tas nozīmē, ka pieder Dieva Valstība, tad viņš noteikti nāks un jums jautās: „Kā tad jūs pie tā nonācāt?” Un, redziet, tad jums arī būs viegli runāt, un tad no jūsu vārdiem un darbiem zināmā migla drīz bēgs, tāpat kā jūsējā aizbēga no Maniem vārdiem un darbiem. 7. Bet Es no jums pavisam neprasu, ka jums jau tūlīt, it kā vienā gadā vai pat vienā dienā, visi kalni un pakalni būtu jānolīdzina par ielejām, pietiek, ja katrs no jums ar sava paša labu un krietnu gribu dara tikai to, ko viņš var; par tālāko tad jau Es Pats rūpēšos. Es no jums tomēr neprasīšu vairāk, kā pie cilvēku brīvās gribas stāvokļa Es Pats varu darīt! Jo vai no spēcīga tēva nebūtu muļķīgi, ja no saviem vājiem bērniem prasītu, ka viņiem jānes daudz smagākas nastas, kā nes viņš pats?! Es jums saku, un jūs paši pieredzēsiet, ka jūgs, ko Es jums uzlieku, ir maigs, un nasta viegli nesama. 8. Bet, neskatoties uz to, pasaule nelabprāt šķirsies no savas šķietamās gaismas, un laikā, kad debesu gaisma pie daudziem cilvēkiem jau atradīs pilnīgu mājvietu, tā ļoti cīnīsies pret tīras debesu gaismas ieplūšanu, un tad tiks izlietas daudzas nevainīgas asinis, tomēr beigās Dieva Valstība uz šīs Zemes izcīnīs mūžīgu uzvaru, un visa pasaules šķietamā gaisma uz mūžību norietēs un zaudēs visu vērtību kā neīsts zelts un sudrabs zinātāja acīs. 9. Bet, ka cilvēki var arī priecāties par skaisti greznoto zemi, to Es nekad neesmu aizliedzis, bet pie tam viņiem savās sirdīs tikai jāatceras To, Kas šo zemi tik skaistu radīja un greznoja, tad viņu sirdis un daba būs ielīksmota. Jo kas Dieva darbus uzlūko ar pareizām acīm, tam par tiem jau var būt tīrs prieks. Zemes skaistās dabas draugi noteikti ir arī labāki cilvēki, un ir viegli sagatavojami Debesu Valstībai. 10. Bet zemes mirušo dārgumu draugus, tās Mamona draugus, ir grūti pievērst labākai gaismai. Tas redzams pie farizejiem, daudziem citiem bagātiem jūdiem un pie daudziem tirgotājiem, naudas mijējiem un sīktirgotājiem. Tādiem cilvēkiem sprediķot par Dieva Valstību nozīmē gribēt morus nomazgāt baltus. Tāda veida cilvēki līdzinās cūkām, kuriem jums Debesu pērles nekad nav jāmet par barību. 11. Jo tāda veida cilvēki pie savas miesas nāves savus nāves grēkus dabūs nomazgāt tikai kailajā Mēnesī, un no Dieva Valstības vienmēr paliks skaisti tālu attālināti. Jo viņi nekad netiks ielaisti Jaunajā Jeruzalemē. Cilvēki bez visas mīlestības uz Dievu un tuvāko sevī arī ir bez Dieva Valstības. Viņiem tad arī jāpaliek viņu melnajā, šķietamā gaismā. Viņu mājvietai jābūt Mēnesī, un tikai tajā pusē, ko tas sastingušu, vienmēr nemainīgi pagriež pret šīs Zemes matēriju. 12. Tas, ko Es jums šeit tagad saku, gan ir kas jauns, bet patiesi, pie kādas citas izdevības, mēs par to varbūt vēl kādu vārdiņu izteiksim, - kaut gan Man nav patīkami zaudēt daudz vārdu par šīs zemes cūku kūti un nelgu cietumu. – Vai jūs to visu nu labi sapratāt?” 13. Visi Man pateicās par šo pamācību, un mēs atkal sēžamies pie galdiem, atkal baudām nedaudz maizes un vīna, un Matejs no dzirdētā daudz ko pierakstīja. 119

Pages 1-8 - VA3CR
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Notlar 8
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
NFS2-8 - Notifier
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
1 - Vienna
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
. 1 _ ms
1 - Autodesk
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)
Deel 1 - Demka - Vijfeeuwenmigratie.nl
stiege (1).pdf