Views
3 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

79. RUNĀT UN DARBOTIES

79. RUNĀT UN DARBOTIES IR LABĀK KĀ RAKSTĪT. PAR ĪSTIEM UN NEĪSTIEM EVAŅĢĒLIJIEM. 1. Arī māceklis Jānis Man jautāja, vai arī viņam, tā, ka vēl būtu laiks, dzirdētais un redzētais jāpieraksta. 2. ES teicu: „Pietiek ar to, ko pierakstīja Matejs, bet tas viss jau tāpat neattiecas uz tautu, un vēl mazāk uz zināmiem cilvēkiem, cūkām, kurus Es pieminēju. Bet pēc Manis jums vēl būs pietiekami laiks, no Gara pierakstīt, ko jūs no Manis dzirdējāt un redzējāt. 3. Jo tālā nākotnē Es arī modināšu kalpus, un caur Garu viņu sirdīs viņiem diktēšu pierakstīt visu, kas nu ir noticis un mācīts kopš laika, kad Es mācu kā skolotājs, un jūs padarīju par Saviem pirmajiem mācekļiem, un arī to, kas sekos, un arī vēl ļoti daudz ko citu; un, ja Man tas būtu iespējams tālā nākotnē, tad pie jums tas gan būs jo iespējamāk caur jūsu sirds garu teikt spalvai visu, ko Es atradīšu par vajadzīgu pierakstīšanai. 4. Bet sākumā jums ar rakstīšanu tieši nav daudz jānodarbojas, bet gan vairāk tikai ar runām, lai cilvēki reiz uzzina, par ko šeit ir runa! 5. Kad cilvēkiem tas reiz ir darīts zināms, un Manā Vārdā ir nodibinājuši draudzes, tad tādām draudzēm gan variet arī rakstīt, ja jūs darbosieties kādā attālākā draudzē. Tomēr draudzē, kurā jūs sprediķojat, jums nav vajadzīgs tai rakstīt kādu vēstuli, bet, ja jūs to atstājat, tad jūs arī varat tai atstāt kādu rakstisku piemiņas zīmi. 6. Bet uz dzīvāko draudzes gan brīdiniet, lai tā ar tāda veida mantojumu nedzen elkdievību, līdzīgi kā farizeji un jūdi ar Mozus grāmatām un praviešiem, jo minētie nu templī dziļi klanās lādēm, kurās tiek uzglabātas grāmatas, un pielūdz likumu tāfeles, un domā, ka ar to Dievam parāda patiesu godu. Ak, aklie nelgas! Kas tad ir vairāk un labāk: pielūgt likumu tāfeles, domādami, ar to parādām Dievam godu, vai likumus, kas rakstīti uz tāfelēm, dzīvē ievērot?! To otro, kas vienīgais būtu pareizi, pēc patiesības vairs nedara neviens templietis un neviens jūds; bet pirmo, kam nav nekāda vērtība, viņi izpilda apzinīgi, tādēļ, ka tas noteikti prasa mazāk pūļu. 7. Bet Es jums to nu saku tādēļ, lai, pirmkārt, jūs pārāk daudz nerakstiet, bet gan vairāk runājiet, lai nākotnē arī ar Manu Jauno Mācību nenotiek tas, ko templī nu dara templieši un nocietinātie jūdi ar Mozu un likumu tāfelēm, un praviešiem, kuriem viņi pat pieraksta zināmu maģisku iedarbību, kāda tām nekad nav. Tātad, visi rūpīgi centieties no tā izvairīties! 8. Bet tālāk jums pagaidām arī tādēļ nav pārāk daudz jāraksta, lai pirmā laikā starp cilvēkiem pārāk netiek modināts rakstīšanas gars. Ir labāk, ja cilvēki vairāk rīkojas pēc Manas dzirdētās Mācības, nekā to pierakstīt, jo, ja starp cilvēkiem pārāk ātri pamostas rakstīšanas gars, tad īsā laikā pēc Manis jūs redzēsiet rodamies neskaitāmus rakstītus Evaņģēlijus, par zem jūsu vārdiem, un jums būs daudz ko darīt, lai atspēkotu visus neīsti pravietiskos smērējumus. Tādēļ jūs gan variet daudz runāt, bet rakstiet maz! Bet, kad pienāks īstais laiks, tad jau jātiek arī daudz rakstītam! – Vai jūs to nu labi sapratāt?” 9. Simons Jūda nu teica: „Kungs, tad beigās būtu labāk, ka vai nu nekas netiktu rakstīts, vai visam būtu jātiek precīzi pierakstītam, lai tad pastāvētu tikai viens, patiess rokraksts no Tavas mutes, no kura tad kādreiz varētu tikt ņemti autentiski un pilnīgi noraksti citām tautām! Es domāju, ka zināmi cilvēki ar laiku arī mūsu sludinātos vārdus varbūt uzrakstīs slikti un nepareizi, un tā arī šādā veidā, vēl dienas gaismā, var tikt atklāti daudzi neīsti Evaņģēliji, un tad vēlāk cilvēks vairs nepārzinās, kurš Evaņģēlijs ir pareizs un patiess, un tad arī tas novedīs pie ticības sašķelšanās.” 10. ES teicu: „Simon Jūda, Es tavus uzskatus nenoraidu kā nepareizus, un arī nesaku, ka to pamatā būtu kas nepareizs; bet tas, ko Es jums ieteicu, pagaidām ir un paliek tas labākais! 120

11. Bet jūs nu variet darīt, ko tikai gribat un spējat, nākamībā jūs nevarat aizkavēt, ka līdzās patiesam un īstam Evaņģēlijam, radīsies arī daudzi viltus Evaņģēliji, un vēlākiem pēcnācējiem, kam rokās nonāks viens vai otrs Evaņģēlijs, vienmēr būs grūti noteikt, vai tas ir īsts. 12. Bet tādēļ Mans Vārds no jums jo vairāk jātiek sprediķotam tikai ar muti, tad patiesie piekritēji jau paši no sevis sevī nonāks pie Mana Dzīvā Vārda, un tad nebūs vajadzīgs vienu vai otru rakstīto Evaņģēliju pārbaudīt, vai tas gan ir īsts un patiess. 13. Bet, ja jūs nu tūlīt pēc Manis, tā vietā lai daudz sludinātu, tikai daudz rakstītu, tad jūsu raksti drīz no citiem cilvēkiem noteikti tiks pārrakstīti ar dažādiem izlaidumiem vai arī piebildēm, un te cilvēkiem ļoti drīz vajadzētu sākt jautāt, vai raksti gan īsti un droši cēlušies no jums. Bet, ja jūs personīgi mācat un vajadzības gadījumā to manifestējat arī ar zīmēm, tad neviens nejautās, vai jūs gan esat Mani patiesie mācekļi, un vai jūsu vārdi ir pilnīgi Manējie. 14. Ak, jā, ja reiz jūs Mani bieži sludināsiet un Manā Vārdā daudzus kristīsiet, un caur to daudzi arī jau sasniegs iekšēju, dzīvu Evaņģēliju, tad, kā teikts, jūs varat arī rakstīt, lai pēcnācējiem jūsu rakstos ir liecība, ka un kā Es biju jūsu Kungs un Meistars, un kā jūs bijāt Mani mācekļi. Bet tādiem jūsu rakstiem tad arī jātiek uzglabātiem un apsargātiem tikai tādās draudzēs, pie kurām caur viņu rīcību no tēva uz dēlu tiek saņems arī iekšējais, dzīvais Evaņģēlijs, un, tātad, cilvēku sirdīs paliek kā dzīvs apustulis par patiesu un mūžīgu liecību. 15. Kur pie kādas draudzes tas tā nebūs, tur arī rakstiem nav jātiek nodotiem uzglabāšanā, jo tie viņiem arī tādēļ neko nelīdzētu, tāpēc, ka viņu sirds garā mirušie pēcnācēji vairs pavisam nespētu pārbaudīt to īstumu un kādu viltotu rakstu vairs nepazītu no iekšienes, bet gan tikai pēc balsu vairākuma viņu vispārīgās, aklās sapulcēs, kā tas tagad templī ir pie farizejiem un rakstu mācītājiem. Bet ko daudzu aklu cilvēku balsis var nodarīt patiesībai? Es jums saku: Ja viens, sevī dzīvības un gaismas pilns cilvēks izsaka patiesību, ko sapulcēs neskaitāmas balsis vēl spēj pret vienu patiesību?! 16. Ir tikai viena patiesība, ko tikpat labi var izteikt un pierādīt tikai viens cilvēks, kā arī miljardi eņģeļu! Bet, ja kāds pasaules gudrais nostājas pret to, tādēļ, ka patiesība neder viņa pasaulīgām priekšrocībām, - vai tādēļ patiesība gan varbūt būs mazāk patiesība? 17. Meli lielā cilvēku sapulcē var tikt aizstāvēti caur neskaitāmām balsīm, tad tie tomēr nekad nekļūs patiesība. 18. Tādēļ neraizējieties, kas tad esot labāks, vai sludinātais vai rakstītais vārds; jo patiesība ļoti labi ļauj sevi pazīt pēc augļiem! Meli savas mājas ceļ uz irdenām smiltīm, bet patiesība uz klints, un tad elle pret to nevar uzsākt kara gājienu; jo cik maz nakts tumsa jebkad kļūst dienas gaiša, tikpat maz arī meli jebkad kļūst patiesība. Tādēļ var tikt uzrakstīti desmit tūkstoš neīstu Evaņģēliju, tad vienmēr vienīgi tas būs patiess un paliks, kas cilvēkā, ja viņš dzīvos un darbosies pēc Maniem Vārdiem, pēc Mana apsolījuma, dzīvi tiks atklāts, un šis dzīvais Evaņģēlijs līdz visu laiku beigām arī būs un paliks vienīgais pārbaudes akmens, vai kāds rakstīts Evaņģēlijs ir īsts vai neīsts. 19. Tātad, jums to vajag pazīt pēc augļiem; jo no dažiem neiegūst vīģes, un no ērkšķiem vīnogas! Bet no tā viegli pazīs, vai kāds Mans māceklis ir īsts vai nē. Mani mācekļi un arī jūsu mācekļi vienmēr viens otru mīlēs, kā arī Es jūs vienmēr mīlu; bet neīstie mācekļi vai nu atklāti vai slepeni pavisam noteikti viens otru ienīdīs. Jo tajā pastāv melu īstenie melnie un ļaunie augļi, ka viņi viens otru ienīst, tādēļ, ka vieni meli nekad negrib būt no citiem meliem pārspēti, bet patiesība nepārtraukti meklē sev līdzīgos, un viņus arī vienmēr vairāk un vairāk mīl, līdzīgi kā viena gaisma nekad neaptumšo otru, bet gan padara tikai gaišāku un gaišāku, un beigās panāk gaišāko un apvienotāko gaismu. 20. Gaismai, tātad, ir liela mīlestība uz vēl vairāk gaismu; bet meli ienīst melus, tādēļ, ka tie baidās nodevības. Redziet, tajā pastāv galvenais kritērijs, kā pat ar aizsietām acīm var atšķirt patiesību no meliem! 121

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
Unbenannt-1 - Till Nowak
AR 1. numuru - Vienotība
AR 1. numuru - Vienotība
Gramatas Lat2-1 - bilingvals.lv