Views
7 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

pašsakropļošanās,

pašsakropļošanās, tā, ka beigās cilvēkam vairs nebūtu nekāds cilvēcisks izskats, un arī vairs nebūtu nekāda darba spējīgs. 6. Bet, lai cilvēks, mazākais tomēr no ārpuses nevar sevi pārāk sakropļot, tad jūtīgums viņam tika dots kā labs sargs. Pie tam, pats par sevi jau saprotams, ka cilvēks, kas negrib just sāpes, nejustu arī prieku un svētlaimi, jo viens nosaka otru, un viens bez otra nevar pastāvēt, jā, pat ne domāt. 7. Bet Es labi zinu, ka cilvēki viņu lielā akluma dēļ tagad un jau kopš ilga laika, it īpaši mirstot, ļoti daudzi cieš, un tas tādēļ, ka, pirmkārt, lielākai daļai nav nekāda noteikta pārliecība par dvēseles turpmāko dzīvi pēc miesas nāves, un ļoti daudzi jau tic kā saducieši, un, otrkārt, tādēļ, ka cilvēki caur viņu ļoti nekārtīgo dzīves veidu savu miesu piepilda ar visādiem netīriem gariem, no kā ar laiku nenovēršami rodas visādas ļaunas un sāpīgas slimības, un rezultātā arī gara nāve, un arī tādēļ Es Pats miesā nācu uz šo zemi, lai cilvēkiem parādītu to ceļu, pa kuru ejot, viņi, pirmkārt, patiesi un dzīvi ieraudzīs, ka un kā viņu dvēseles, kā viņu īstenais „Es” turpina dzīvot pēc miesas nāves, un, otrkārt, lai viņš tik ilgi, cik dzīvo uz šīs zemes, līdz lielam vecumam paliek vesels un spēcīgs, un viņa šķiršanās nav sāpīga un mokoša, bet gan priecīga un ļoti aplaimojoša. Un tā, Es kā dzīvības Kungs varu jums pilnīgi apliecināt, ka tas, - kas – labi saprotiet! – ēdīs Manu maizi un dzers Manu vīnu, nāvi neredzēs, nejutīs un nebaudīs. Citiem vārdiem sakot: Kad dzīvos pēc Manas Mācības, tas arī baudīs tās vissvētlaimīgākās sekas. – Es nu domāju, ka tu, Mans rakstus zinošais draugs, šo lietu sapratīsi citādi, kā saprati iepriekš?” 8. Rakstu mācītājs teica: „Kungs un Meistar, nu es šo lietu, protams, saprotu citādi un labāk, kā sapratu iepriekš, un no visas sirds esmu Tev pateicīgs par mums visiem arī šajā ziņā doto gaismu; jo es to cilvēkam turu par ļoti svarīgu, ka viņš zinātu un beigās arī dzīvi sajustu, kāda ir tā lieta ar miesas nāvi, un caur ko viņš var pazaudēt šīs senās bailes, sāpes un mokas. Jo tikai caur drošu un dzīvības patiesu visa tā saskatīšanu, cilvēks var sevi just no Dieva paceltu patiesā godā, un viņa dzīvnieciskais krīt atpakaļ niecības putekļos. 9. Bet šeit ir vēl viens svarīgs jautājums Tev, tā kā vienīgi Tu mums kā dzīvi derīgi vari uz to atbildēt. Redzi, Kungs un Meistar, mēs nu pilnā un visu mūsu būtību pārliecinošā ticībā nu pieņēmām Tavu Mācību un arī stingri dzīvosim un rīkosimies pēc tās svēti patiesiem principiem; bet iepriekš mēs tomēr jau daudzus gadus noteikti ne pēc Tavas kārtības visādi grēkojām! Pie tādas izdevības arī var būt ielavījušies un dzinuši saknes daži labi netīri gari, ko es pārāk skaidri saskatu no dažādām jau pārciestām slimībām. Vai caur Tavas maizes darbīgu ēšanu un Tava Debess vīna dzeršanu viņi gan vēl var tikt pilnīgi padzīti, ka manā šķiršanās brīdī viņi mani pārāk nemocīs, jeb vai izdarīto grēku dēļ man beigās tomēr vajadzēs just un baudīt arī nāves rūgtumu?” 10. ES teicu: „Ja tu tā dzīvosi, ka tava dvēseles viņas garā pilnīgi atkalatdzims, tad tieši gars arī drīz un viegli tiks pilnīgi galā ar visiem tavā miesā vēl atrodošiem netīriem gariem, un tu arī miesā mirsi pavisam svētlaimīgā nāvē; bet, ja kāds vispārīgi gan pavisam nopietni labi dzīvos un darbosies pēc Manas Mācības, bet tā slepeni pie sevis tomēr arī vēl kritīs savos senajos ieradumos, jā, tad šajā pasaulē viņš arī nevar sasniegt dvēseles pilnīgu atkalatdzimšanu viņas garā, un beigās jau visā pazemībā un pacietībā viņam vajadzēs paciest, ja pie šķiršanās vēl cīnīsies ar dažu labu slimību. Jo tad ciešanas būs tā uguns, caur kuru cilvēka dzīvības zelts tiek attīrīts no ļoti dažādiem netīrumiem; jo kaut kas garīgi netīrs nevar ieiet Debesīs, kas nozīmē tik daudz, ka: Tīrs Dieva Gars nevar ātrāk pilnīgi apvienoties ar dvēseli, līdz viņa uz visiem laikiem no sevis nav pilnīgi padzinusi visu matēriju un tai piederīgo tiesu. – Tātad, kas no šīs pasaules grib šķirties svētlaimīgā miesas nāvē, tam to arī vajag labi ņemt vērā! 11. Arī ēšanā nu jums jābūt mēreniem, un netīkojiet pēc mākslīgiem gardumiem, tad jūs ilgi saglabāsiet miesas veselību, un lielā vecumā nāve līdzināsies Dieva vīna kalnā noguruša strādnieka iemigšanai! Pie tam dvēsele svētlaimīgi un gaišredzīgi atmetīs satrunējušo miesas čaulu, un no daudziem draugiem tūlīt tiks ievesta neaprakstāmos Debesu priekos, un būs bezgala priecīga, ka viņa reiz ir atbrīvota no šīs pasaules un tās bēdām. 126

12. Tātad, kas pilnīgi dzīvos un darbosies pēc Manas Mācības, tas arī pilnīgi tiks svētīts ar tās sekām; bet, kas dzīvos nu daļēji pēc Mācības, tas arī iegūs atbilstošu svētību. – Vai tu, Mans draugs, to nu saprati?” 83. LĪĶA LĒNAS TRŪDĒŠANAS IEMESLS 1. Rakstu mācītājs teica: „Kungs un Meistar, tikai tagad es esmu pilnībā skaidrībā, kas attiecas uz miršanu. Tomēr es no Tevis gan vēl vēlētos pāris mazāk svarīgu lietu izskaidrojumu, kas gan būtiski nepieder pie miršanas akta, tādēļ, ka pie Tavas Mācības izplatīšanas, un proti, ir īpaši starp pagāniem, par to tomēr varētu jautāt, kur tad, ja no Tevis par to nebūtu pamācīts, ar atbildi acīmredzami varētu iestrēgt. 2. Bet tie divi punkti pastāv tajā: Pirmkārt, kāpēc cilvēka miesai vajag tikai lēnām satrūdēt un iznīkt. Tavā varā būtu vienā momentā to sadalīt un pārvērst par kaut ko citu, jo miruša ķermeņa lēna satrūdēšana un sairšana uz katru cilvēku atstāj nepatīkamu iespaidu, un daudzu līķu trūdēšana indē gaisu un kaitīgi iedarbojas uz dzīvo cilvēku veselību. Bet, ja līķis, tikko tas ir pilnīgi miris, izzustu tā, kā varbūt sniegpārsliņa Saulē, tad, pirmkārt, tā būtu cilvēka cienīgāka parādība, un, otrkārt, cilvēkiem nebūtu jābaidās no indīgiem izgarojumiem līķa satrūdēšanas laikā, un arī ietaupītu bieži tomēr ļoti lielos izdevumus un apglabāšanas skumjās pūles. – Tad, tātad, būtu pirmais punkts, par ko es no Tevis vēlētos tuvāku izskaidrojumu. 3. Bet otrs pastāv tajā un skan: Vai dvēsele, kad tā atbrīvojas no miesas, ja viņa to vēlētos, var atskatīties atpakaļ arī uz šo zemi, ieraudzīt tās pārvērtības un arī cilvēku darbību? – Tas būtu tas otrs punkts, par kuru es arī vēl no Tevis, ak, Kungs un Meistar, vēlētos dzirdēt pāris vārdiņus!” 4. ES teicu: „Mans draugs, kas attiecas uz pirmo punktu, Manā kārtībā tas tā reiz ir nodibināts, ka aiz dažādiem un noteikti ļoti gudriem iemesliem, līķis satrūd un pārvēršas tikai lēnām. Bet, ja kāds cilvēks dzīvo pēc Manas kārtības, tad viņa mirusī miesa jau tāpat ātrāk pārvēršas, un trūdēšanas akta laikā neizplata nekādus indīgus izgarojumus. Tikai kur kāda cilvēka ķermenī caur viņa grēkiem sakrājas daudzi netīri gari, kas trūdēšanas akta laikā atdalās, tad attīstās pretīga smaka, un, ja līķis neaprakts pārāk ilgi atrodas kaut kur zem klajām debesīm, tā var ļauni iespaidot citu cilvēku veselību; tomēr pāris dienas nav izšķirošas. 5. Bet, ja Es kādu līķi, kas ir pilns netīru garu, pēkšņi liktu likvidēt, tad caur to lielās masās brīvi kļuvušie netīrie gari zibens ātrumā mestos uz tuvākiem cilvēkiem, viņus ļoti sagandētu un dažu labu pat nonāvētu. 6. Bet pie lēnākas trūdēšanas, netīrie gari kļūst par neskaitāmiem maziem un arī lielākiem tārpiem, tie līķi apēd, un beidzot arī viens otru, tad paši satrūd, jau tīrākā auglībā paceļas zemes virspusē, atkal pāriet visādos augos, un no tiem tad tīrākos tārpos un insektos. Un, redzi, tātad to grib Mana gudrība un Mana kārtība, un nu Es tev pateicu tieši tik daudz, cik par to cilvēkiem ir nepieciešams zināt; bet tālāko tev jau darīs zināmu gars, ja tev to vajadzēs zināt. 7. Bet, kas attiecas uz tavu otro punktu, tad pats par sevi saprotams, ka pilnīgas dvēseles, kā Es jums to jau rādīju Eļļas kalnā, ja viņas to grib, varēs redzēt un visos virzienos caur un caur novērot ne tikai šo Zemi, bet gan arī visu radību, un viņām arī tiks uzticēta uz citiem pasaules ķermeņiem dzīvojošo cilvēku vadīšana un vadība, un tad gan pats jau par sevi saprotams, ka pilnīgām dvēselēm vajadzēs redzēt un redzēs arī materiālo pasauli. 8. Bet nepilnīgas, ļaunas un tumšas dvēseles to nespēs; jo tas arī nebūtu labi, tādēļ, ka viņas sava lielā ļaunā priekā par otra nelaimi un atriebības akās zemei un visai radībai noteikti nodarītu lielu ļaunumu. Viņi gan uzturas šās zemes ieplakās, arī dažās zemes alās un bedrēs; bet tajās tomēr neko neredz no viņiem apsēsto vietu, bet gan tikai viņu fantāzijas svārstīgu un 127

Pages 1-8 - VA3CR
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Notlar 8
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
NFS2-8 - Notifier
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
1 - Vienna
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
. 1 _ ms
1 - Autodesk
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)
Untitled-1 - iibms
Unbenannt-1 - Till Nowak