Views
7 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

pievienotos. Bez tam,

pievienotos. Bez tam, mums vēl vajag paziņot par mūsu neauglīgo pasākumu templim, lai tas, pirms vēl nav dabūjis ziņas no mums, nosūtītu citus izlūkus, un tā uztrauktu visu mūsu pilsētu un visu apkārtni. Mēs ticam, ka tagad izsmeļoši jums izklāstījām visus iemeslus, kas mūs spiež pēc iespējas agrāk atgriezties pilsētā un dzīvokļos, un [nu] piešķiriet mums drošu atpakaļceļu.” 13. Tagad Rafaels sacīja: „Bet es varu jums apgalvot, ka templī līdz rītam gaidīs no jums ziņas, tādēļ jaunu izlūkus nesūtīs. Bet arī šeit Lācaram ir pietiekami telpas, kurās jūs varat apspriesties, un arī ēdiens un vīns ir pārpilnībā, lai jūs varat stiprināties. Mans padoms jums, tādēļ, ka jūs jau reiz esat šeit, būtu, ka palieciet šeit, mazākais, līdz pusnaktij, un pēc tam drošā pavadībā atgriežaties pilsētā. Bet ja nu jūs noteikti gribat doties lejā, tad jums no mums vairs nav jātiek aizturētiem. Lauvas, kā jūs paši redzat, ir jau prom, un tur, nākošā teltī, atrodas jūsu grieķu virstērpi. Dariet nu kā jūs gribat!” 3. VIENA FARIZEJA TICĪBAS UZSKATI 1. Pēc šiem Rafaela vārdiem, farizeji nezināja, kas viņiem nu būtu jādara. 2. Bet pēc kāda laika viens no viņiem teica: „Zināt ko? Jauneklis runāja pareizi un patiesi, un tādēļ es domāju, ka līdz pusnaktij mums jāpaliek šeit, ja Lācars mums var norādīt kādu istabu, kurā mēs varētu būt netraucēti vieni, lai Mesijas problēmu savā starpā sīki un labi varam apspriest, un līdzās vēl dažu ko citu ar mūsu draugu Lācaru.” 3. Tam vis piekrita un Lācars ieveda viņus pa citiem vārtiem mājā, ierādīja viņiem ērtu istabu, tūlīt arī lika tajā klāt galdu, maizi, vīnu un citus ēdienus lielā vairumā, ka viens no viņiem tūlīt teica: „Nu, ja jau tā, tad varam palikt šeit arī līdz rītam, lai mūsu amata biedri templī pacietīgi gaida no mums kādu ziņu līdz rītam.” 4. Tam visi piekrita, un kāds vecākais, kas bija tāds kā augstāks priekšnieks, labi izglītots dažādās pasaules gudrībās, kad vīns bija atraisījis viņam mēli, teica: „Kur cilvēkam ir labi, tur viņam jāpaliek, un tā paliekam līdz rītam šeit. Es vēlētos ar jums, mani mīļie amata brāļi, runāt atklātu valodu! Jo templī tas nav iespējams, bet šeit, kur mēs pavisam netraucēti sēžam kopā un ne no viena, kas mums varētu kaitēt, netiekam sadzirdēti, mēs varam runāt atklāti! 5. Tā ir viena dīvaina lieta ar cilvēkiem! Kas patiesībā ir cilvēks, zemes mirstīgais dievs, kas savu zemi apstrādā un ar savu saprātu un roku spēku lielus darbus rada harmoniskā esamībā? Es jums saku: Cilvēks nav nekas cits, kā nožēlojamākais dzīvnieks, jo viņš zina, ka viņam vajag nomirt un mirs, kamēr dzīvniekam, liekas, no tā nav ne jausmas, tādēļ tas līdz savu beigu laikam var turpināt dzīvot mierīgu prātu, bez kā jelkad domātu, ka viņš reiz nomirs. Tādēļ cilvēks rīkojas pareizi, ja savu nožēlojamo dzīvi dažkārt dara nedaudz priecīgāku, un ļaunās domas par nāvi uz acumirkli padzen. 6. Pēc mana sprieduma, vara, kas radīja cilvēku, nevarēja būt gudra un laba, tāpat kā nevarētu par gudru un labu nosaukt cilvēku, s radītu pilnīgākos mākslas darbus, lai pēc tam, kad tie, pateicoties viņu rūpēm un pūlēm, ir sasnieguši augstāko līmeni, atkal tos iznīcinātu un likvidētu pretīgās drupās un atliekās, un tūlīt pēc tam atkal no jauna radītu tādu pašu darbu – tādam pat mērķim. 7. Kas to tā labi pēc gaismas aplūko, tas Dievā, kā visu radošā varā, nespēj saskatīt kaut ko ļoti gudru un labu, jo ja Viņš būtu tik gudrs un labs, tad Viņam vajadzētu parūpēties arī par Savu mākslas darbu – kas mēs, cilvēki, esam – tālāku pastāvēšanu? Bet nekā tamlīdzīga! Līdz ko cilvēks īstā vecumā ir sasniedzis lielāku pilnību zināšanās, domās, rīcībā, tad arī viņš sāk mirt, kļūst vājāks un vājāks, viņa dzīvības spēki pakāpeniski zūd, un tas turpinās tik ilgi, līdz viņš dzīvību ir izdvesis. Kas pēc tam ar viņu notiek, to jūs visi labi zināt, un nav vajadzība šo lietu tuvāk aprakstīt. 12

8. Tiesa, mūsu Dieva mācība ir apgalvojums, ka materiālā cilvēkā ir vēl kāds garīgais, kas dzīvo tālāk pēc ķermeņa miršanas, - bet ko cilvēkam līdz mācība un attiecīgā ticība, ja par to nevienam nav dots kāds neapgāžams pierādījums. 9. Cik cienījamu tēvu, gudro un praviešu nav dzīvojuši pirms mums pie labākiem un gudrākiem likumiem, nesavtīgi ticēja vienam Dievam, pielūdza Viņu un mīlēja, un godāja pār visu, un arī nešaubīgi ticēja mūžīgai dzīvei pēc miesas nāves! Bet beidzot šiem lielajiem un gudrajiem ticības varoņiem tomēr vajadzēja mirt un no viņiem līdz mums nav palicis nekas cits, kā viņu vārdi, un rakstos pierakstīti viņu darbi un mācība. Bet kur tad nonākušas viņu dvēseles? 10. Kas no mums visiem jebkad visā nopietnībā un pilnā patiesībā kaut kur ir redzējis kādu dvēseli, kas turpina savu eksistenci pēc nāves un ir ar to runājis? Augstākais, sapnī vai ļaunā drudzī! Ir gan cilvēki, kas apgalvo, ka ir runājuši ar nomirušu cilvēku dvēselēm, bet tie ir cilvēki, kuriem pa lielākai daļai trūkst zināšanu un spriešanas spēju, un bieži visvairāk viņiem patīk, izmantojot savu dabīgo fantāziju un dzīvo iztēli, citiem cilvēkiem stāstot pārdabīgas lietas, lai tādā kārtā sev panāktu zināmu mistisku cieņu, kas viņiem bieži ir svarīgāka kā kādam magam viņa ienākumi. 11. Arī tas jāatzīst, ka dažreiz gadās cilvēki, kuri, lai apstiprinātu savus apgalvojumus un mācības, tiešām dara brīnišķīgus darbus un šādā kārtā uzspiež savai mācībai patiesības zīmogu, kā mēs to tagad piedzīvojam pie patiesi neparastā Nācaretes Pravieša. Pie tam Viņš tautu māca arī gluži labi un visiem, kas Viņam tic, apsola mūžīgu dzīvību pēc nāves. 12. Jā, tas viss ir patiešām skaisti un pat labi, tādēļ, ka tas daudziem cilvēkiem rada zināmu mierinājumu, un atņem viņiem bailes no nāves; bet to darīja arī senie pravieši, un tūkstošiem cilvēku viņiem ticēja, un savu ticību pat apzīmogoja ar mocekļu nāvi. Bet laiks ir aizsaucis projām lielos praviešus, kopā ar viņu ticīgajiem, un no viņiem līdz mums, kā jau teikts, nekas nav pāri palicis, kā vienīgi rakstos atzīmētie vārdi un darbi, kuriem mums, bez kādiem pierādījumiem, vajag kaili noticēt. 13. Kādēļ tad pie mums reiz neatnāk kāda dvēsele, kas kaut kur viņpasaulē turpina dzīvot un nesaka mums: Es esmu, piemēram, viņpasaulē laimīgi dzīvojošais Eliass, Daniels, Dāvids vai Jesaja? Es jums saku: Kā senie pravieši, ieskaitot Mozu, ir aizgājuši, tā arī mēs, kopā ar tagad tik slaveno, kas pat mirušos pamodina, aiziesim, un vēlākie pēcnācēji no mums un Viņa tieši to saņems, ko mēs esam saņēmuši no seniem praviešiem. Ja arī varbūt ticību daudzus gadu simtus ar dažām piedevām un izkropļojumiem pastāvēs, tomēr īsti patiesā pārliecība par dvēseles nemirstību būs uz mata tāda pati kā nu mums. 14. Tāda dvēseles nemirstība pēc miesas nāves patiesi būtu kas nenovērtējami cēli liels, un cilvēks, ja viņam par to būtu taustāmi pierādījumi, protams, darītu visu, caur ko sev nodrošinātu dvēseles pēcnāves dzīvi; bet pierādījumi vienmēr trūka, un tādēļ nav jābrīnās, ka kādreiz stingrā ticība pie mums atdzisusi. 15. Kurš no vairāk pieredzējušiem un izglītotiem cilvēkiem nu vēl apmeklē templi ar patiesu ticību?! Augstmaņi un gudrie apmeklē templi tikai vienkāršās tautas dēļ, un izliekas, ka viņu ticība vēl ir stingra, lai tad tauta tomēr pie sevis domā un saka: „Tur kaut kam vajag būt, jo augstie, mācītie un gudrie, kas var visu zināt, turas pie ticības!” 16. Tāpēc es patiesi neesmu slavenā Galilieša ienaidnieks, jo Viņš no jauna iejūsmina nabaga cilvēkus par dvēseles dzīvi pēc miesas nāves, un dod viņiem labu mierinājumu; bet mani neapmierina tikai tas, ka viņš pie katras izdevības mūs parāda kā lielākos tautas krāpniekus, un, ka vīrs, kas grib būt gudrs, nepadomā, ka patiesībā viņš dara tautai to pašu, par ko viņš mūs nosoda. Lai viņš tautai runā patiesību, kā tagad es, tad, kā senā pieredze mums rāda, diezin vai viņam būt tik daudz piekritēju, kā viņam tagad ir! 17. Tā ir mana patiesā ticība un godīga atzīšanās jūsu priekšā, mani amata brāļi, bet to es runāju tikai starp mums, jo es labi zinu, ka jūs visi domājat tieši tāpat kā es, bet templī tautas un 13

 • Page 1 and 2: LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 8. GR
 • Page 3 and 4: Saturs 1. Pārģērbtie farizeji at
 • Page 5 and 6: 96. Vēja izcelšanās ............
 • Page 7 and 8: 197. Par svinamo dienu svinēšanu.
 • Page 9 and 10: 14. Bet tagad man pietiek jūsu mu
 • Page 11: suņu vietā, bet, lai gan viņi ir
 • Page 15 and 16: nesagādā cilvēkiem ciešanas, be
 • Page 17 and 18: 3. Pirmais runātājs teica: „To
 • Page 19 and 20: tikai slepeni pie sevis [turēt], j
 • Page 21 and 22: septiņiem vīriem teiktu to pašu
 • Page 23 and 24: priekšrocība, ka Dieva visvarenī
 • Page 25 and 26: caur to tie desmit vairs nav saist
 • Page 27 and 28: ienaidnieku? Tu nekad nebiji mūsu
 • Page 29 and 30: eigas, un Mana Mācība tomēr turp
 • Page 31 and 32: astos tik daudz cilvēku, ka tagad
 • Page 33 and 34: šķiršanās laikā no šīs zemes
 • Page 35 and 36: dzīvības pamatu formas, kā šīs
 • Page 37 and 38: 20. PAR KUNGA LIKUMIEM 1. Šeit vis
 • Page 39 and 40: tieši nolādētais „vajag” lik
 • Page 41 and 42: 2. Jau šeit ir grūtības ar jūdu
 • Page 43 and 44: 4. ES sacīju: „Tu nu runāji pav
 • Page 45 and 46: īvībā kā inteliģences un griba
 • Page 47 and 48: 14. Tālāk, ja Svētais Gars ir k
 • Page 49 and 50: 1. Uz šo Manu uzaicinājumu piecē
 • Page 51 and 52: caurstrāvots, bez kā viņš patie
 • Page 53 and 54: 9. Bet, kad jūs paši dzīvības g
 • Page 55 and 56: 5. Ļaunais gars, kas iemājo cilv
 • Page 57 and 58: 34. SĀTANA BŪTĪBA 1. Tagad, atka
 • Page 59 and 60: tāpēc, ka viņu dvēseles vai nu
 • Page 61 and 62: 12. Bet kādēļ personīgie velni
 • Page 63 and 64:

  5. Bet visas citas lūgšanas un br

 • Page 65 and 66:

  8. Tomēr šeit, Jūdu zemē, un se

 • Page 67 and 68:

  20. Tas ir pavisam labi, ka cilvēk

 • Page 69 and 70:

  1. Visi teica: „Jā, Tu patiesi v

 • Page 71 and 72:

  7. Tomēr, katram atstājiet viņa

 • Page 73 and 74:

  11. ES sacīju: „Šis vēsums ād

 • Page 75 and 76:

  4. Bet kā jūs tagad austrumos pie

 • Page 77 and 78:

  1. (Kungs): „Bet nu, redziet, kā

 • Page 79 and 80:

  1. Bet, kad mēs šajā augstienē

 • Page 81 and 82:

  1. (Kungs): „Tādēļ, lai katrs

 • Page 83 and 84:

  visiem nabagiem un apspiestiem, jo

 • Page 85 and 86:

  21. Te tūdaļ abi saimnieki iznāc

 • Page 87 and 88:

  miriādes brīnišķīgākas un lie

 • Page 89 and 90:

  15. Jo kā pat pilnīgākie eņģe

 • Page 91 and 92:

  2. Redzi, ja šīs zemes cilvēki,

 • Page 93 and 94:

  13. Redzi, Tu mums uz kalna atstās

 • Page 95 and 96:

  18. Tagad jautājiet paši sev, kam

 • Page 97 and 98:

  7. Uz to Es teicu: „Tas patiesi i

 • Page 99 and 100:

  sagaidīt tā, kā viņi nāk mums

 • Page 101 and 102:

  Jāzeps, mums par to žēlojās, it

 • Page 103 and 104:

  lūgumu arī vienmēr uzklausīs, u

 • Page 105 and 106:

  22. Agrikola teica: „Kungs, tad,

 • Page 107 and 108:

  2. ES teicu: „Vienmēr jautā tik

 • Page 109 and 110:

  ķermeņiem, kuru kaulu atliekas j

 • Page 111 and 112:

  atkal ziemeļu, pamazām tiek pārp

 • Page 113 and 114:

  11. Šīs sešas dienas, tātad, ir

 • Page 115 and 116:

  7. Kad Es to pateicu, tad brīvā g

 • Page 117 and 118:

  īnumainākās lietas; bet mēs to

 • Page 119 and 120:

  daudziem cilvēku leģioniem pasaul

 • Page 121 and 122:

  11. Bet jūs nu variet darīt, ko t

 • Page 123 and 124:

  savām asarām, un atkal atnāca un

 • Page 125 and 126:

  vēlams, bet gan tikai pretējais.

 • Page 127 and 128:

  12. Tātad, kas pilnīgi dzīvos un

 • Page 129 and 130:

  1. Kad arī par šo rakstu mācīt

 • Page 131 and 132:

  24. Mēs nu Tev ticam, un tā arī

 • Page 133 and 134:

  un par to arī darāt visu, lai to

 • Page 135 and 136:

  3. Jā, kādā draudzē jābūt br

 • Page 137 and 138:

  uzskatus ieteicu pavisam ievērojam

 • Page 139 and 140:

  Piedod mums mūsu parādus, kā mē

 • Page 141 and 142:

  1. Kad Es to izteicu, tad visi klā

 • Page 143 and 144:

  5. Un, redziet, tāpat tas arī ir,

 • Page 145 and 146:

  97. PAR MATERIĀLISTISKIEM DABAS P

 • Page 147 and 148:

  14. Bet Es jums to nu teicu tieši

 • Page 149 and 150:

  100. IERADUMI 1. Pēc tam, kad šaj

 • Page 151 and 152:

  9. Lācars teica: „Kungs un Meist

 • Page 153 and 154:

  16. Tādēļ, ka šeit minētie dz

 • Page 155 and 156:

  neatradām, mēs visi baidījāmies

 • Page 157 and 158:

  3. Ja tu, draugs, to aplūko un nov

 • Page 159 and 160:

  jebkad sajutuši, kādu prieku un s

 • Page 161 and 162:

  veģetācijas, dabas un īpašībā

 • Page 163 and 164:

  ejiet un pamāciet viņas, un tad r

 • Page 165 and 166:

  15. Te Agrikola aiz dusmām sāka p

 • Page 167 and 168:

  10. Bērni teica: „Bet kā tu to

 • Page 169 and 170:

  1. Beidzot pie mums atkal pienāca

 • Page 171 and 172:

  4. Bet, ka karavīri kopā ar labi

 • Page 173 and 174:

  2. ES Teicu: „Te nu daudz kas nav

 • Page 175 and 176:

  10. Redzi, tur pilsētas tuvumā ne

 • Page 177 and 178:

  caurspīdīgs, kas zālēs un istab

 • Page 179 and 180:

  120. PAR TUVĀKĀ MĪLESTĪBU 1. ES

 • Page 181 and 182:

  5. Vispirms mēs devāmies pa labi

 • Page 183 and 184:

  7. Bet garu valstībā vairs nav la

 • Page 185 and 186:

  124. JĀŅA MĀCEKĻU SATRAUKUMS 1.

 • Page 187 and 188:

  likumīgi tirgojamies, un vēl neka

 • Page 189 and 190:

  8. Bet, ja Es nu mācu pazīt pilnu

 • Page 191 and 192:

  ķēniņi, un kā tādi arī vienm

 • Page 193 and 194:

  lielo žēlastību, bet no visas si

 • Page 195 and 196:

  spēkam, šķiet, ir kāds pavisam

 • Page 197 and 198:

  garīgam, jo tikai viņa garīgais

 • Page 199 and 200:

  dzīviem palikušiem cilvēkiem nea

 • Page 201 and 202:

  dēļ no tīra, patiesa un dzīva D

 • Page 203 and 204:

  12. Kapteinis to darīja un teica:

 • Page 205 and 206:

  personīgi vairs nebūšu pie viņi

 • Page 207 and 208:

  ļaunas dizantērijas rīt jau nomi

 • Page 209 and 210:

  un negaiss norims, un tādēļ rīt

 • Page 211 and 212:

  11. Tālāk pret dienvidiem arī bi

 • Page 213 and 214:

  16. Un, redziet, šāda sajūta tie

 • Page 215 and 216:

  pretējā gadījumā pie glāstīš

 • Page 217 and 218:

  11. Tie desmit galvenie romieši, k

 • Page 219 and 220:

  6. Tad Agrikola saņēmās un teica

 • Page 221 and 222:

  saviem tuvākiem virsniekiem un gal

 • Page 223 and 224:

  meistaram. Ja tu tas nekļūsi, tad

 • Page 225 and 226:

  līdzekļiem sākt cīnīties. Ja v

 • Page 227 and 228:

  sniedzas Tavs, mums Tevis dotais sp

 • Page 229 and 230:

  4. Tad viņi visi trīs dziļi pakl

 • Page 231 and 232:

  daudzus citus atkal no jauna nostip

 • Page 233 and 234:

  20. Tad, labā kārtībā, gājām

 • Page 235 and 236:

  22. Pēc tam Lācars ar savējiem a

 • Page 237 and 238:

  ka tu zināji, ka Es pēcpusdienā

 • Page 239 and 240:

  1. Bet, kad mēs bijām diezgan tā

 • Page 241 and 242:

  15. No pasaules jūras pastāvīgā

 • Page 243 and 244:

  1. Pēc šī Mana pareģojuma mēs

 • Page 245 and 246:

  9. Pēc muitnieka rīkojuma tas tad

 • Page 247 and 248:

  jaukumiem, tik ilgi viņa arī ir k

 • Page 249 and 250:

  12. Šī lieta šai vietai ir pavis

 • Page 251 and 252:

  4. Viens vīrs teica: „Kungs un m

 • Page 253 and 254:

  171. SAIMNIEKA JAUTĀJUMI PAR SAVU

 • Page 255 and 256:

  skolotāji, kas ir spējīgi cilvē

 • Page 257 and 258:

  13. ES teicu: „Draugs, tas nav ne

 • Page 259 and 260:

  175. CEREMONIJU MĒRĶIS UN NOZĪME

 • Page 261 and 262:

  ausmu, un, kas no koka sev jau iev

 • Page 263 and 264:

  tā kā es no Tevis nu uzzinu, ka i

 • Page 265 and 266:

  jauni un veci - kļūstot taisni un

 • Page 267 and 268:

  18. Bet, tiklīdz brīnumainais mā

 • Page 269 and 270:

  darbīgais priesteris, kura vārdie

 • Page 271 and 272:

  1. Kad vecais kalpotājs atradās p

 • Page 273 and 274:

  „Redzi, šo lielo Zemes gabalu es

 • Page 275 and 276:

  184. GARĪGĀ ATTIECĪBA STARP EPIK

 • Page 277 and 278:

  tām likšu izliet Manu gaismu, un

 • Page 279 and 280:

  10. Kad Es izteicu šo vēlēšanos

 • Page 281 and 282:

  visšaurākā, bet pusstundu tālā

 • Page 283 and 284:

  atrodas tuvu senajai, ļaunajai vie

 • Page 285 and 286:

  7. ES teicu: „Pavisam noteikti,

 • Page 287 and 288:

  essejiešu pilī, un viņam viņiem

 • Page 289 and 290:

  5. Bet Es viņiem teicu: „Kā jū

 • Page 291 and 292:

  10. Bet, ja jūs to zināt, un no M

 • Page 293 and 294:

  1. (Kungs: ) „Uz visas Zemes nav

 • Page 295 and 296:

  tālab mums arī nebūs vajadzīgs

 • Page 297 and 298:

  cilvēku dēļ starp cilvēkiem bū

 • Page 299 and 300:

  palīdzību, tā kā arī tu Man ne

 • Page 301 and 302:

  2. Arī tie daži pirmie essejieši

 • Page 303 and 304:

  tūkstoši ielenc lielo brīnumpili

 • Page 305 and 306:

  caur manu vārdu un lūgšanu Dievs

 • Page 307 and 308:

  7. Rokluss teica: „Klausieties, d

 • Page 309 and 310:

  2. ES teicu: „Jā, Es jums to dar

 • Page 311 and 312:

  8. Pēc tam sūtnis farizejiem un t

 • Page 313 and 314:

  5. Farizejs teica: „Jūs esat pil

 • Page 315 and 316:

  14. No tā jūs atzīsiet, ka mēs,

 • Page 317 and 318:

  22. Un Rokluss teica pēc tam: „P

 • Page 319 and 320:

  starp Maniem draugiem, kas Mani lab

 • Page 321 and 322:

  13. Rokluss, tie citi essejieši un

 • Page 323 and 324:

  Un tādēļ Es tavai runai saku „

 • Page 325 and 326:

  216. ESSEJIEŠU NABAGO VIESNĪCA 1.

 • Page 327 and 328:

  ceļot atpakaļ tālā dzimtenē be

 • Page 329 and 330:

  no dienas nāca vairāk, šo naudu

 • Page 331 and 332:

  Rokluss pats jums visu jau skaidri

 • Page 333:

  10. Un tā, tu nu zini visu, kas ju

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
Unbenannt-1 - Till Nowak