Views
2 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

jūsu dominējošais

jūsu dominējošais pieņēmums arī bija iemesls, kādēļ pirmkārt jūs neielaida manā galvenā mājā, un, otrkārt, tajā nevarējāt tikt stādīti priekšā Mesijam! 13. Bet tā kā nu jūs no šī ļaunā nodoma atteicāties un pieņēmāt citu lēmumu, tad jums nu arī var būt tā laime Mesiju redzēt un arī ar Viņu runāt. Bet nenāciet Viņam pretī ar pētošu sirdi un skatu, bet gan ar ticību un ar mīlestību, tad arī Viņš jums nāks pretī ar mīlestību; - bet citādi ar Savu visu caurstrāvojošo gudrību nu tad jūs uz tūkstoti nespēsit atbildēt vienu! Jo, ja Viņš labi zināja, ar kādiem uzskatiem jūs šeit atnācāt, kā es jums tos nu atklāti darīju zināmus, tad Viņš arī zina katru domu, kas, lai cik klusu un slepeni paceļas jūsu sirdīs. Tas, tātad, lai ir draudzīgs padoms jums, kam jūs variet sekot jūsu laicīgam un mūžīgam labumam.” 14. Rakstu mācītājs teica: „Tu nu runāji labi un vēlreiz mūs pārsteidzi, un mēs darīsim pēc tava padoma; bet nu ved mūs visu gudrāko gudrākā priekšā!” 15. Šeit Rafaēls atvēra durvis un teica: „Ak, Kungs, nāc iekšā pie tiem, kam pēc Tevis slāpst!” 16. Un Es kopā ar tiem desmit romiešiem ienācu lielajā istabā un farizejiem, un rakstu mācītājiem teicu: „Lai miers ir ar visiem, kam ir laba griba, un, tātad, nu arī ar jums, tā kā jūsu sirdīs nu ir labāka griba! Kādēļ jūs Mani meklējat un ko jūs no Manis gribat?” 17. Rakstu mācītājs teica: „Kungs un Meistar, kāpēc mēs Tevi meklējam, Tu noteikti zini tikpat labi, kā iepriekš zināji ar kādiem uzskatiem atnācām šeit, Betānijā! Mēs nu arī sevī vairs nešaubāmies, ka Tu esi tas apsolītais Mesija, bet mēs no Tavas mutes nu vēlētos dzirdēt, kas mums nu jādara, lai mūsu, noteikti ļoti fatālā stāvoklī, tomēr tikai puslīdz liekamies cienīgi Tavas žēlastības un līdzcietības.” 18. ES teicu: „Jūsu Padomē tomēr bieži sēž Nikodēms un arī Jāzeps no Aramatas! Ko viņi dara, to arī jūs variet darīt, ja jūs to gribat! Bet Es templi jau vairākas reizes atklāti mācīju, un ar vārdiem un zīmēm jums skaidri rādīju, kas Es esmu. Ja jūs sirdī tam ticat, un pēc tā arī rīkojaties, tad jūs dzīvosiet un būsiet svētīti; bet, ja jūs neticat un pēc tā arī nedarāt, tad jūs zaudēsiet savu dzīvību un svētlaimi. 19. Bet templis, kāds tas nu ir un pastāv, jau sen vairs nav nekāds Dieva nams, bet gan ir kļuvis par laupītāju alu un slepkavu bedri. Par tādu to pārveidojāt jūs, farizeji, augstie priesteri un rakstu mācītāji, bet tādēļ arī no tempļa nevienam cilvēkam vairs nevar izaugt nekāda svētība viņa dvēseles mūžīgai dzīvībai. Nu Es esmu Derības Šķirsts, esmu arī templis un svētība, un patiesība, un mūžīgā dzīvība. Kas Man tic un dzīvo pēc Manas Mācības, tam Sevī arī ir mūžīgā dzīvība, un [tas] būs svētlaimīgs Manā Valstībā. 20. Bet Mana Valstība nebūs šīs pasaules valstība, bet gan kādas citas pasaules Valstība, kuru jūs nekad nepazināt; ja jūs to pasauli jebkad būtu pazinuši, tad jūs arī Mani pazītu, kad Es nācu pie jums templī, un, ja jūs būtu Mani pazinuši, tad jūs pazītu arī To, kas Mani sūtīja, par kuru jūs sakāt, ka Viņš esot jūsu Dievs. Bet Tēvs, kas Mani sūtīja, Mani nesūtīja tā, kā pasaule sūta kādu cilvēku, bet gan tā, kā šeit Sūtītājs un Sūtītais ir viens. 21. Kas tad tic, ka tas Tēvs ir Manī, un Es esmu Tēvā, tas var teikt, ka viņš redzēja un runāja ar Tēvu un Dēlu; bet par pazīšanu tikai tad var būt runa, ja Es atkal pilnīgs atradīšos Manā Valstībā, un pār tiem, kas Man tic un saglabā Manus Vārdus, un pēc tā dzīvo un darbojas, izliešu Manu Garu.” 22. Rakstu mācītājs teica: „Kungs un Meistar, Tava runa ir kategoriska un noteikta! Ja kāds cilvēks tā runātu, tad viņa runa tiktu uzskatīta kā lielākā Dieva zaimošana, uz ko Mozus lika nāves sodu; bet starp jūdiem arī nekad nav dzirdēts, ka jebkad kāds uzdrošinātos nu pats sev piedēvēt Dieva augstāko godu un cieņu, izņemot pagānu ķēniņu Nebukadzeru (Nebuchkadnezar), bet, kas tādēļ arī no Dieva tika sodīts. 23. Bet Tev nav bailes likuma un vēl mazāk cilvēku priekšā, un Tavi darbi, par kuriem mēs jau daudz dzirdējām, un dažu pašu pieredzējām, apliecina, ka Tavai gribai ir padota šīs pasaules un debess visa vara un spēks; tā mums gan vajag ticēt, ka pēc visa, ko pravieši teica par gaidāmo Mesiju, Tu esi tas, par ko Tu jau templī un nu šeit Pats Sevi attēloji. 130

24. Mēs nu Tev ticam, un tā arī ticam, ka Tu nu kā Babilojas jūga laikā, mūs drīz atbrīvosi no vēl smagākā romiešu jūga, un mūs atkal padarīsi par brīvu, patstāvīgu, un uz visiem laikiem, varenu tautu. Dari to, tad visi jūdi Tev ticēs, bet citādi, noteikti tikai nedaudzi!” 25. ES teicu: „Tikai tie kļūs svētīti, kas uz Mani nedusmosies un ticēs, ka Es esmu apsolītais Mesija! Bet Es nenācu šeit, lai jūdiem atkal dibinātu laicīgu un iznīkstošu valsti, bet gan garīgu, mīlestībā uz Dievu un tuvāko, un, tātad, gaismas un visas Dieva patiesības valstību, bez meliem un bez viltus. 26. Bet kas te domā, ka Es nu dibināšu kādu laicīgu valsti, tas ļoti maldās. Romieši nu ir jūsu laicīgie kungi, un tādi arī nākotnē paliks tik ilgi, cik tas patiks Dievam. Bet, ja jūs pret viņiem sacelsieties, tad viņi jūs satrieks un iznīcinās. 27. Bet kas atradīsies Manā Valstībā, kas nu tiek dota arī romiešiem, tad nebaidīsies nekādu pasaules varu, līdzīgi, kā arī Es nebaidos nekādas pasaules varas priekšā. Bet šeit, Man līdzās, jau stāv desmit laicīgi ļoti augsta amata romieši; arī viņi jums var par Mani apliecināt, vai Es jebkad esmu tiecies pēc kādas pasaules varas, un viņiem jums arī jāsaka, par ko viņi kā pagāni Mani tur.” 28. Kad farizeji dzirdēja Mani tā runājam, klātesošo augsto romiešu dēļ, viņi ļoti apmulsa un nezināja, kas nu jādara. 86. MARKUSA LIECĪBA PAR KUNGU 1. Bet romietis Markuss piegāja pie viņiem un grieķu valodā, kurā arī farizeji bija spēcīgāki kā romiešu, teica: „Mani draugi, nemulstiet tādēļ, ka mūsu priekšā tik skaisti atklāti izpaudāt, ka jūs labprāt vēlētos atbrīvoties no mūsu kundzības, un gandrīz noteikti par patieso Mesiju turētu to, kas jūs atkal padarītu par brīvu, lielu un šīs pasaules tautu. Jo, redziet, ar tāda veida izteikumiem no jūsu puses mēs jau sen esam pieraduši, un to dēļ neļaujam sev izaugt nevienam sirmam matam. Mēs vēl vienmēr paliekam pie mūsu senā sakāmvārda: Leo non capit muscas (lauva neķer mušas; izd.) tādēļ, ka mēs tam patiesi vēl jūtamies pietiekami stipri un vareni. 2. Bet jūs nu Kunga un Meistara priekšā atzināt, ka jūs Viņam arī tad gribat ticēt un ticēsiet, ja šis patiesākais Mesija ne tikai jūdiem, bet arī visām citām zemes tautām laicīgās attiecības nemainīs, un tas no jums bija teikts puslīdz labi, un tādēļ mēs jums piedodam jūsu ne sevišķi glaimojošos izteikumus. Bet tikai mūs patiesi augstākā mērā pārsteidz, ka jūs, kā jūsu rakstos labi izglītoti cilvēki, tikai tā nedaudz sākat aptvert to, ko mēs, romieši, daļēji jau ilgi sapratām kā neapgāžamu patiesību un pilnīgi atzinām. 3. Redziet, šis Jēzus [ir] no Nācaretes, bet pēc jūsu rēķina 4151 gadā pēc Ādama, dzimis Betlēmē un, proti, janvāra mēneša septītā dienā, pusnaktī, ārēji ir jūds, tāpat kā jūs. 4. Bet mums jau sen ir zināms viss brīnumainais pie Viņa piedzimšanas, un šad un tad arī vēlāk, un mēs arī vienmēr likām sevi labi informēt, un Viņa ļoti ārkārtējo personību arī nekad vieglprātīgi pilnīgi neizlaidām no acīm; jo mēs informāciju par viņu saņēmām caur Kirēniju un Kornēliju, un tā kā mēs visi jau esam vīri no 50-65 gadu veci, tad jau arī būs saprotams, ka mēs noteikti varētu būt dažu ko pieredzējuši. 5. Bet mēs, pagāni, kas no jums tiekam nosaukti par akliem, pie sevis jau sen domājām – un jo vairāk, kad mēs iepazināmies arī ar jūsu likumiem un praviešiem – ka aiz šī brīnumainā Nācarieša vajag slēpties kaut kam ļoti ārkārtējam, un vai Viņš varbūt pat ir Tas praviešu visiem cilvēkiem apsolītais Mesija. Bet tagad mēs, ja arī pagaidām tikai pie sevis un sevī, par to nešaubāmies, ka Viņš arī pilnīgi patiesi ir tas, ko mēs Viņu jau sen nojautām. 6. Bet, ja mēs, akli pagāni, to saprotam, ka Viņš ir tas lielais pasaules Mesija un Viņu arī slavējam kā Kungu pār mums, un arī pār visiem zemes valdniekiem – kaut gan ārēji, kā jau 131

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
No.8 NEWS - 東京国際大学
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
Unbenannt-1 - Till Nowak