Views
8 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

teikts, ir tikai jūds,

teikts, ir tikai jūds, kas kā tāds pie mums patiesi nestāv nekādā sevišķā cieņā – kas tad jūs traucēja šo lielo un bezgala diženo tautieti tūlīt atzīt kā to, kas Viņš bez kādām šaubām ir?! Vai tas arī jums nav gods, ka mēs, laicīgi varenie romieši, Viņu, kas pēc ārēja dzimuma ir jūds, atzīstam un slavējam kā Kungu un Meistaru pār visiem pasaules kungiem, caur ko mēs atklāti un patiesi parādām, ka Viņš mūs, romiešus, garā, pilnā patiesībā ir pilnīgi uzvarējis, kādu atzīšanos mēs nekad arī nekaunēsimies, tā kā tā mums sniedz lielāko laimi, ka Viņš arī mūs kā bērnus ņem zem Sava visvarenā, tēvišķā zižļa?! Un jūs, jūdi, savā augstprātībā un jūsu lielā aklumā noturat sapulci pēc sapulces, kā jūs Viņu, visas godības visvareno Kungu, varētu sagūstīt un nonāvēt?! Nu sakiet mums, pagāniem, kā tas pie jums tikai var būt iedomājams?” 7. Bet [uz] šo romieša enerģisko uzrunu farizeji vēl vairāk samulsa un nezināja, ko viņi varētu viņam atbildēt. 8. Bet romietis tomēr viņus aicināja, ka viņiem tomēr būtu jārunā, kā tikai viņi var un grib, un tas viņiem netiktu ņemts ļaunā, jo brīvi un godīgi cilvēki bez pārmetuma arī Dieva priekšā drīkst izteikties. 87. TEMPLIEŠU IZTURĒŠANĀS IEMESLI PRET KUNGU 1. Te viens vecākais saņēmās un teica: „Augstie romieši un mūsu pavēlnieki! Jums ir pilnīgi taisnība, ka jūs mums jau sen pelnīti pārmetat, jo mēs, jūdi, jau kopš ilga laika atrodamies pie tīrākā avota, un negribam no tā dzert! Bet kas pie tā vainīgs? Redziet, ja kādam ir kāds dārgums, tad viņš to tik ļoti neciena, kā tas, kam tā nav, un, ja viņš to grib iegūt, tam to vajag iemantot tikai ar ļoti lielām pūlēm. Ja mēs dzirdam svešus praviešus un gudros, tad mēs tiecamies pēc viņu gudrības, bet pašu zemes praviešus un gudros mēs necienām tādēļ, ka mēs viņus pazīstam kopš viņu dzimšanas, un, viņiem uzstājoties, sakām: „No kurienes viņam nāk viņa gudrība un brīnumainais spēks?” Īsi un labi, cilvēki un sevišķi mēs, jau veci kļuvušie jūdi, esam laiski un vienaldzīgi pret visu, kas starp mums, lai arī cik ārkārtēji uzstājas kā kas jauns, jo mūsu pierastā un ērtā dzīve baidās katru tālāku darbu un pūles, un vienīgi šī iemesla dēļ mēs ienīstam visu, kas mūs sāk traucēt mūsu mierā un sen ierastā omulībā. 2. Mēs pat pavisam labi un skaidri saprotam savu netaisnību, bet tomēr nevaram atkratīties no zināmā niknuma pret to, kas mūs traucē. Kas pie tā gan vainīgs? Redzi, mūsu senie un jau ilgi vairs netraucētie ieradumi! Jo spilgtāka ir tāda mūsu miesu traucējoša parādība, jo nepatīkamāk tā uz mums iedarbojas un izsauc mūsu pretestību. 3. Jūs, romieši, esat lielas un varenas valsts kungi, un arī jūtaties pavisam omulīgi, ja visā zemē valda miers; bet, ja no kādas valsts daļas saņem ziņu, ka tur tauta ir pret jums sacēlusies, tad jūs arī nejautājat, vai ar pilnām cilvēku tiesībām tauta pret jums sacēlusies pārāk lielas apspiestības dēļ, bet gan jūs drīz sūtat varenu karapulku un bez kādas žēlastības un nerēķinoties ar to, vai tauta sacēlusies ar pilnām tiesībām, vai ne, to sodāt. Kādēļ tad tā? Tādēļ, ka sacēlusies tauta ir nedaudz iztraucējusi jūsu mieru un omulību! Jūs tautu pazīstat, un tad arī savā Padomē jautājat: „Kā tai tautiņai varēja ienākt prātā pret mums sacelties!?” Un tad sakāt: „Nu, pagaidi, tautiņa, tev tava drosme un neprātība dārgi jānožēlo!” Kādēļ gudri apsverot, jūs nesakāt: „Tā mazā tauta gan pret mums sacēlās, bet mēs gribam uz turieni aizsūtīt miera sūtņus un arī miera tiesnešus, un viņiem jāizpēta iemesls, un labi jāizzina, vai tai tautai uz to bija pierādāmas un labas tiesības!?” Nē, to jūs nedarāt – un, ja arī jūs uzzinātu, ka apspiestās un tāpēc sacēlušās tautas priekšgalā stāvētu Pats Dievs -, un, ja jūs varbūt no tautas dažas reizes pat tiktu sakauti, tad Belcebuls pie jums kļūtu pilnīgi brīvs, arī tad, ja jūs ļoti labi saprastu, ka tautai bija pilnīgas tiesības pret jums sacelties. Īsi, tauta reiz traucēja jūsu mieru un omulību, 132

un par to arī darāt visu, lai to sodītu, arī tad, ja, kā teikts, pat Dievs aiz Savas labsirdības, gudrības un žēlsirdības tautu būtu mudinājis uz uzvarošu sacelšanos! 4. Redziet, tā zināmos apstākļos cilvēks neprasa pēc patiesības un tiesībām, bet gan savās aklās dusmās un niknumā rīkojās pret to, kas viņu traucē viņa iedomātās tiesībās, kaut arī viņš pats labi saprot, ka viņam te jau sen visā ir netaisnība, un par prieku savam mieram un omulībai, viņa aizsarg vairogs vienmēr bija tikai meli un krāpšana. 5. Tā tas nu arī ir pie lielākās daļas templiešu. Pie sevis viņi gan labi saprot, ka viņi jau sen ir netaisni pret Mozu un tautu, un, ka lielajam Meistaram no Nācaretes ir pilnīga taisnība; bet Viņš viņus traucē viņu laicīgā mierā un omulībā, un tādēļ viņi Viņu ienīst, un tā paša iemesla dēļ vēlas Viņu iznīcināt, kā tas, kas atrodas saldā snaudā, tiecas noķert un iznīcināt kādu apgrūtinošu mušu, kas viņu traucē viņa omulīgā miegā. 6. Tu, augstais romieti, protams, vari jautāt un teikt: „Vai tad templiešiem vairs nav nekāda ticība Dievam un no praviešu mutēm Viņa Vārdam?” Te es tev no paša daudzgadīgās pieredzes varu teikt, ka visā jūdu zemē starp jūdiem gan nav neviens lajs, ka būtu mazāk ticības kā kādam templietim, sevišķi, ja viņš jau ir vecs. Jaunajiem dažreiz gan vēl ir kāda jausma no sava veida autoratīvas ticības, bet, kad viņi pamazām pamana, ka pirmajiem, nu vecajiem, rakstu mācītājiem un priekšsēdētājiem, vairs nav nekāda ticība, tad arī viņi zaudē visu ticību, pie sevis slepeni metas rokās grieķu pasaules gudriem, cik labi tikai vienmēr spēj, bauda sasprindzināto dzīvi. Senais Jehova, Mozus un pravieši nav nekad vairāk kā viņiem tikai nozīmīgas izkārtnes, tādēļ, ka caur tiem veltītiem statūtiem un ceremonijām, tie viņiem ienes daudz un lielus dārgumus, ar kuriem vienmēr vairāk un vairāk var veicināt savu labklājību. 7. Tā templieši to lietu reiz pavisam labi izkārtoja un vienmēr prata no ceļa aizvākt visu, kas stājās viņu ceļā; un ko viņi vienmēr darīja, to viņi vēl dara, un turpinās darīt, cik ilgi viņi pastāvēs. 8. Te tev, augstais romieti, nu pavisam skaidri attēloti iemesli, kāpēc templieši tik ļoti cīnās pret šo Nācarieti, bet kuru mēs, šeit klātesošie, pēc pilnas patiesības turam par apsolīto Mesiju. Viņi saka: „Ļaujiet mums viņu vispirms sagūstīt un nonāvēt, tad tas jau rādīs, vai viņš gan ir apsolītais Mesija, vai ir kāds Dievs, un vai visi pravieši nebija nekas cits kā cilvēku krāpnieki!” 9. Ka viss templis tagad tā domā, un arī grib darīt, tur mēs patiesi neesam vainīgi, un cik ilgi arī mēs templī esam ierēdņi, mēs pret šo neprātīgo kaukšanu varam panākt maz vai neko, tas jau ir daudz, ja mēs šad un tad varam iedarboties nomierinoši. Uz tavu uzaicinājumu es nu runāju atklāti un patiesi, un nu tu, augstais romieti, par to vari izteikt savu spriedumu.” 88. KULTS UN PRIESTERĪBA 1. Uz to romietis Markuss sacīja: „Es esmu tev ļoti pateicīgs par šo tavu nu pilnīgi nesaudzīgo apgaismojumu, un mēs, romieši, drīz zināsim, ko mēs darīsim un kas darāms ar tādu priesterību. Kur cilvēki ziedojas priesterībai tikai ienesīga amata dēļ, bet ne Dieva mūžīgās patiesības dēļ, tur drīz arī pienāk laiks tādu ļaunu priesterību ar saknēm izraut, un tā vietā likt labāku un patiesu! 2. Es, kā labi pieredzējis romietis, nu domāju tā, un Pats Kungs liek man sirdī: Turpmāk vairs nekādu priesterību, nekādu tempļu un nekādus sabatus, svinamās dienas, piemiņas dienas, un nekādus jubilejas gadus un olimpiādes, bet gan, lai katrs cilvēks pēc Kunga Mācības tiecas kļūt par patiesu savu līdzcilvēku skolotāju, un par savu bērnu patiesu tēvu. Tempļiem jātiek pārveidotiem par labdarības mājām nabadzīgiem, un sabatam, svētku dienām un citām neko neizteicošām piemiņas dienām jākļūst par labdarības dienām, tad visi cilvēki kā patiesi brāļi Kungā, drīz apkampsies un viens otru mīlēs! 133

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
AR 1. numuru - Vienotība
Gramatas Lat2-1 - bilingvals.lv