Views
6 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

3. Bet cik ilgi kāds

3. Bet cik ilgi kāds cilvēks sevi dēvēs par priesteri un kā tādu saviem līdzcilvēkiem liks sevi godāt, un sev maksāt, cik ilgi cels tempļus, turēs sabatu un citas svētku dienas, un svinēs ar visādām ceremonijām, ar cilvēci izskatīsies ļauni. Vai no Dieva katra diena nav Kunga diena, kurā savā sirdī ticēdams un pār visu mīlēdams, atzīst Dievu, un garīgi un miesīgi dara labu tuvākam!? Bez kādiem aizspriedumiem, es tā nu brīvi domāju, bet ticu, ka katrs domājošs cilvēks arī tieši tā domās, kā es teicu.” 4. Uz to rakstu mācītājs teica: „Pēc dabīga cilvēka prāta šajā uzskatā ir daudz patiesības; bet mums vajag ievērot arī to, ko Dievs lika caur pravieti Mozu, kur skaidri teikts: „Sešas dienas tev jāstrādā, bet septītā dienā, kā sabatā, tev jāatpūšas un jāatturas no visādiem smagiem, verdziskiem darbiem, un šo dienu tev jāvelta Dievam, tavam Kungam un jākalpo vienīgi Viņam, veidā, kā Arons noteica tautai.” 5. Ja tu savus uzskatus nu realizēsi un Mozus likumus atcelsi, tad tas tomēr nozīmētu tik daudz, ka: Dievs, kas runāja uz Mozu, un vēlreiz brīnumainā Nācarietī kā personīgi runā uz mums, Pats Sev runātu pretī! 6. Arī es esmu pret kastu viedīgu priesterību, bet katrai tautai tomēr vajag būt vecākie un rabīni; jo ne katram cilvēkam ir gars un talants izglītoties par patiesu rabīnu, un, ja šur un tur arī kādam parastam cilvēkam ir gars un talants, tad viņam nav laiks un pareizie līdzekļi, tādēļ priesterībai Mozus nozīmēja Levi cilti, un citām uzlika desmito daļu, no kuras šai ciltij jātiek uzturētai, lai tā sevi varētu veltīt tikai skolotāja amatam. 7. Bet nu arī es domāju, ka nepieciešamajiem tautas skolotājiem nebūtu jāiziet tieši no Levi cilts, tādēļ, ka tas šķiet kā kādas ļaužu šķiras privilēģija, bet gan katram cilvēkam, apveltītam ar garu, talantu un laiku, būtu jābūt tiesībām izglītoties par skolotāju arī dievišķās lietās, bet, ja viņš tad ir krietns skolotājs, tad draudzei, kurai viņš kā skolotājs kalpo, viņu arī jāuztur, un aiz cieņas un mīlestības nav jāatļauj, ka līdzās savam skolotāja amatam, viņam savu maizi vajag ar sviedriem vaigā pelnīt ar lāpstu un arkliem. 8. Bet, kas attiecas uz taviem uzskatiem par templi, un, izņemot sabatu, citkārtējām svētku un svinamām dienām, tad arī es esmu tavos uzskatos, jo tādas Mozus nav iecēlis. Bet viena diena nedēļā, pats par sevi saprotams, tautas dēļ, ir nepieciešama, ka tā tajā sapulcējas kādā piemērotā vietā, tiek pamācīta par Dievu un Viņa gribu, lai tā nekrīt, vai nu pilnīgā bezdievībā, vai netīrākā elkdievība. Tāds nu ir mans uzskats, un mums būtu patīkami, ja Kungs un Meistars mums par to ļaut dzirdēt arī Savus uzskatus.” 89. SABATS UN PRIESTERU KĀRTA 1. Nu Es teicu: „Tad labi, un tā uzklausiet Mani! Jūs abi runājāt pareizi un patiesi; bet no šī brīža arī Es esmu drauga Markusa uzskatos, tādēļ, ka tā lieta ir pilnīgi piemērota cilvēka dabai un pareizam saprātam, un ar to arī Dieva gudrībai un kārtībai. Bet tādēļ Es neatmetu arī tavus uzskatus, tikai jums, priesteriem, sabatu nav jāpadara par kādu zināmu maģiskas iedarbības dienu, un cilvēkus jāapliek ar smagiem sodiem, ja viņiem, vajadzības gadījumā, savu maizi vajag pelnīt arī sabatā. Jo kāds nepieciešams darbs, sevišķi nabaga brāļa acīm redzamam un nesavtīgam labumam, ne tikai nekad neapgāna sabatu, bet gan to svētī tūkstoškārt vairāk, kā visas tukšās pļāpas templī un sinagogās. 2. Proti, kas sabatu svin ar cēliem darbiem, tas to svin arī patiesi un darbīgi, un, tātad, dzīvi, kam vienīgajam Dieva priekšā ir kāda vērtība. Bet, kas sabatu svēta pēc jūsu veida, tas to apkauno; jo viņš Dievu godā ar lūpām – kā saka pravieši -, bet viņa sirds ir tālu no Dieva, tādēļ, ka viņš ir tālu no tuvākā. 134

3. Jā, kādā draudzē jābūt brīviem un patiesiem skolotājiem, kam savu maizi nav jāpelna ar savu roku darbu, bet, ja tu pavisam labi domā, ka cilvēkiem sabatā jāsapulcējas kādā vietā, lai tur atkal kā no jauna tiek mācīti par Dievu un Viņa gribu, un Viņu labi atgādina, tad tam arī jānotiek. Bet pēc tam skolotājam ir arī sešas darba dienas! Ja viņš reiz ir garā modināts, tad viņam tās sešas dienas nevajag pavadīt, lai varbūt ar pūlēm gatavotos nākamam sabatam, ko viņš izklāstīs draudzei. Jo, kas runā no Dieva Gara, tam tas, kas viņam sakāms, acumirklī tiek likts viņa sirdī un viņa mutē. 4. Bet, ja pēc Mana apsolījuma tas noteikti notiek, kā tas vienmēr notika pirmtēvu laikā un praviešu laikā, tad Es domāju, ka tajās sešās darba dienās tieši nebūtu nederīgi, ja viņš kā paraugs savai draudzei vēlētos veikt arī kādu labu un vajadzīgu roku darbu, un caur to sev nopelnītu dienišķo maizi, ka nebūtu spiests to saņemt no draudzes locekļiem, un viņi noteikti viņu vēl vairāk cienītu tādēļ, ka viņa mājas darbība draudzei acu priekšā būtu skaistākais un patiesākais viņa nesavtības pierādījums. 5. Es uzskatu, ka tas būtu daudz labāk, - kā līdzīgi tagadējiem templiešiem – tās sešas dienas izšķiest pilnīgā bezdarbībā, un kādas derīgas nodarbības vietā, tikai baudīt, dzīvot, nodoties netiklībai, pārkāpt bauslību, krāpt, un tā baroties ellei un mūžīgai nāvei. Tāds ir Mans uzskats! 6. Ak, kaut kas cits tagad ir tiem, kurus Es nu izsūtu visā pasaulē, lai viņi sprediķo Evaņģēliju visām zemes tautām! Šiem Maniem pirmajiem sūtņiem, nav ne laiks, ne apstākļi savu maizi pelnīt ar rokām; tādēļ viņiem arī teikts: „Ēdiet un dzeriet, kas jums tiek likts galdā!” Un tālāk: „Nerūpējieties par nākamo dienu, ko jūs ēdīsiet un dzersiet, un ar ko tērpsiet savu miesu – jo tas būtu pavisam tumši un pavisam pagāniski! – Bet, pirmām kārtām, tiecieties tikai starp visām zemes tautām ar visu čaklumu izplatīt Dieva Valstību un tās taisnīgumu, tad viss cits jums jau būs kā pats no sevis; jo Tēvs Debesīs zina, kas jums vajadzīgs.” Bet, kā teikts, tas attiecas tikai uz no Manis visā pasaulē izsūtītiem; bet, kur reiz Manā Vārdā nodibinātas pastāvēs stipras un pastāvīgas draudzes, tur aktīvi jābūt spēkā Manam iepriekšējam uzskatam! 7. Jo Es pavisam negribu, ka draudzes rabīniem regulāri sešas dienas jābūt slinkiem kalpiem, tā, ka slinkumā ir visu ļaunumu sakne. Bet Manā Vārdā patiesi pilnīgi darbīgs draudzes rabīns arī sešās dienās atradīs visādu labu izdevību, un patiesā un dzīvā garā viņus uzmodinās darbīgai sekošanai. 8. Tāpat arī cilvēku dvēseles svētībai, pavisam nav absolūti nepieciešams, ka tieši senajam jūdu sabatam jāpaliek kā īpašai pamācīšanas dienai, jo tam nolūkam, pēc apstākļiem var tikt izraudzīta jebkura diena. Ja senais sabats, kāda nepieciešamā darba veikšanai, draudzes labumam ir labvēlīgs, kamēr slikta laika dēļ vairākas nedēļas dienas nelabvēlīgas, tad sabatā strādājiet un pamācībai nosakiet kādu citu dienu. Jo katra diena, kurā jūs Manā Vārdā darāt labu, kļūst patiess sabats, jo nav svarīgs dienas nosaukums, bet gan tikai tas, ko kāds kādā dienā dara. 9. Tāpat arī pavisam nav nepieciešams, ka tieši katrā astotā dienā jānotiek noteiktai mācības dienai, bet gan tā var tikt noteikta pēc laika un apstākļiem; jo Dieva Vārds tikpat labi var tikt sprediķots un dzirdēts kādā citā dienā, un noteiktam dienu skaitam no viena sprediķa līdz otram, pirmkārt, Manā priekā nav nekāda sevišķa vērtība, un, otrkārt, pašu sprediķi un arī cilvēkus nedara labākus. 10. Bet, ja kāds draudzes rabīns redz – tā kā viņam Dieva Garā tas tiek norādīts – ka kāds draudzes loceklis ir nokļuvis uz nepareizā ceļa, tad, lai rabīns tūlīt iet un viņu brīdina, un tam nolūkam negaida sabatu; jo tā diena, kurā nomaldījies un atkal atgriezies ir pilnīgi labojies, viņam būs patiess sabats. 11. Ja draudzes rabīns vienā gadā draudzei noturēja tikai vienu patiesu sprediķi, un tad draudze dzīvo un darbojas stingri pēc tā, tad tai arī vairs nav vajadzīgs nekāds otrs sprediķis. Jo, kas dzīvo un darbojas pēc Manas Mācības, tam draudzes rabīnam vairs nav vajadzīgs 135

Pages 1-8 - VA3CR
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Notlar 8
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
NFS2-8 - Notifier
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
1 - Vienna
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
. 1 _ ms
1 - Autodesk
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)
Untitled-1 - iibms
Unbenannt-1 - Till Nowak