Views
9 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

sprediķot katrā

sprediķot katrā sabatā; jo tad jau tāpat katra diena ir patiess sabats, un patieso un dzīvo sprediķi, kas viņam no gara tiek ieliets, viņš nes savā sirdī.” 90. PAREIZA SABATA SVĒTĪŠANA 1. (Kungs:) „Tikai bērniem draudze var ierīkot īpašu skolas namu, un kādā lielākā draudzē, pēc vajadzības, iecelt arī vairākus labi pieredzējušus un labi audzinātus skolotājus, kuri jauniešiem māca lasīt rakstus, tāpat arī rēķināt, rakstīt un vēl vairākas derīgas zināšanas. Ja čakli un dedzīgi viņi katru dienu apzinīgi un krietni to dara, tad viņi arī katru dienu svin sabatu, un draudzes rabīns dara to pašu, ja viņš tādu skolu bieži apmeklē, un skolotājus un skolniekus mudina būt čakliem, dedzīgiem un laiku pa laikam, Manā vārdā labi pamāca. Bet, ko viņš runās, par to jau no Manis tiks gādāts. 2. Tāpat arī tas ir pareizi, ja tāda draudze, līdzās skolas namam, bērniem iekārto arī sanāksmes namu, kurā viņi laiku pa laikam var un spēj sapulcēties Manā Vārdā. Bet kādā tādā namā tad jābūt tiesībām runāt un sprediķot ne tikai ieceltam draudzes rabīnam, bet gan katram vīriešu kārtas draudzes loceklim, ja tas no Mana Gara tam ir ticis pamudināts. Jo kādā tādā namā nav jātiek sprediķotam tikai no praviešu un no Maniem rakstiem, bet gan arī par citām lietām, Dieva patiesai un dziļākai izpratnei un mīlestībai uz Dievu un tuvāko, atdzīvināšanai; un tad jārunā tam, kas no Mana Gara tam nolūkam tiek mudināts, un draudzei, kopā ar tās draudzes rabīnu, viņu jāuzklausa. Un, ja viņi to darīs, lai [arī] kādā dienā, tad viņi arī svinēs patiesu sabatu. 3. Bet ar to Es negribu teikt, ka jums pavisam nevajag ievērot laika kārtību, un stundu, un dienu, nedēļu, mēnešu un gadu skaitīšanu; to jūs nevarat un nekad arī nav jādara. Bet jums zināmās dienas, ja tās nedēļā, mēnesī vai gadā jau tā ir daudz, un tām ir šāds vai tāds nosaukums, nav jātur par labākām un svētākām kā citas; jo nav svarīgs skaits un nosaukums, bet gan tikai dzīve un darbība pēc pasludinātās Dieva gribas. 4. Jo kas kādā sabatā grēko pret tuvāko, tam sabats patiesi nav nekāds sabats; bet, ja kāds kādā citā dienā dara kaut ko labu savam tuvākam, tam tad arī šī cita diena ir pilnīgs sabats. 5. Tādēļ turpmāk starp Maniem patiesiem sekotājiem visam jābūt pilnīgi brīvam un nekas cits kādu dienu nevar pacelt par patiesu sabatu, kā tikai darbs, kas izriet no patiesas un dzīvas mīlestības uz Dievu un tuvāko. Kauns un negods tādiem dumjākiem cilvēku statūtiem, kas to izskaidro par sabata apgānīšanu, kas kādam nabagam un apspiestam palīdz arī sabatā! Kauns un negods tādiem priesteriem, kas māca tautai, ka Dievam ir prieks par viņu pretīgo pļāpāšanu, un par upuru ceremonijām, kas kādas tās arī vienmēr bija, Manā priekšā ir šausmu darbi! 6. Tādēļ sabats lai nu kļūst tikai patiesa darba diena, un visas ceremonijas pastāv tīrā rīcībā pēc Maniem vārdiem; Es to vienmēr uzlūkošu ar labpatiku un patiesus sabata svētītājus arī vienmēr atalgošu ar visu Manu žēlastību un mīlestību. Tā runā nu Kungs! 7. Bet, kas sabatu svētīs veidā, kā to nu dara templieši un darīja jau sen, un, kas sabatam, kā arī zināmām svētku dienām un jaunam Mēnesim pieraksta zināmu maģisku dziedināšanu, tam jātiek iznīcinātam no Manu taisnīgo dusmu ugunīm! To nu arī teica tas Kungs, kura priekšā visas dienas, nedēļas un gadi ir pilnīgi vienādi. 8. Vai jūs nu sapratāt, kā visiem laikiem un mūžībām spēkā esošām, skan Manas domas? Jo patiesi, patiesi, Es jums saku: Debesis un zeme, kuru jūs nu redzat, reiz izzudīs, bet Mani vārdi paliks mūžībā! Tās tā nu ir Manas domas!” 9. Kad farizeji no Manis to dzirdēja, viņi nezināja, ko viņi Man uz to varētu atbildēt; bet romieši slepeni līksmoja, jo caur Manu runu Es atbalstīju Markusa uzskatus, bet rakstu mācītāja 136

uzskatus ieteicu pavisam ievērojami mainīt. Bet farizeji to manīja un slepenībā dusmojās, kaut gan atklāti viņi to nelika manīt. 91. KĀDA RAKSTU MĀCĪTĀJA ATSAUKŠANĀS UZ MOZU 1. Tikai pēc kāda dziļākas pārdomas laika rakstu mācītājs teica: „Kungs un Meistar, es Tavus vārdus pie sevis, cik iespējams, labi apsvēru un atrodu, ka pēc tīrākiem cilvēka prāta principiem Tev ir pilnīga taisnība, un pēc tā, kas Tu, bez kādām šaubām, esi, arī vajag būt taisnībai. Bet tā kā Tevī mājo mūžīgais Jehova Gars, Tava sirds ir Viņa tronis, un Viņš runā no Tevis un darbojas, un uztur, un vada visu radību caur Savu visvareno gribu, tad es neaptveru, kā Viņš reiz uz Zīnaja [kalna] varēja Mozum dot ļoti stingru sabata svētīšanas likumu, kopā ar pievienotu veidu, kā sabats ir svinams? Viņš, kā viens un tas pats, toreiz arī būtu varējis tā runāt, kā skaidri un gaiši Tu runā mūsu priekšā, un nekad nenonāktu līdz bezdarbīgai un ceremoniālai sabata svinēšanai! Jā, pat zina, ka jūdi, kas caur kādu verdzisku darbu sabatu apgānīja, acumirklī tika no Dieva sodīti! Kādēļ caur Mozu Dievs pavēlēja sabatu svinēt, un kādēļ to neuzstādīja tā kā Tu to nu nostādi? Dievs Savos lēmumos tomēr ir mūžam nemainīgs, un nevar Savus vārdus mainīt?” 2. ES teicu: „Tagad tevī runāja rakstu mācītājs, bet šajā runā arī atklāti parādīja, ka viņš vēl nekad rakstus nemaz nav sapratis – un vismazāk – Mozus grāmatas! Toreiz Ēģiptē ļoti izvirtušajiem jūdiem bija ļoti nepieciešams, ka viena diena viņiem būtu pavēlēta atpūtai un Dieva Vārda dzirdēšanai; jo bez tāda baušļa viņi kā iepriekš Ēģiptē bija pieraduši, nebūtu nonākuši pie atpūtas, un vēl mazāk, pie Dieva Vārda noklausīšanās. Jo jūdu tauta bija jutekliska un dienām un naktīm nerūpējās ne par ko citu, kā viņi varētu sagādāt līdzekļus, lai savu vēderu piepildītu ar gaļu, tādēļ Dievs jau pavisam dabīgiem, bet tad arī garīgiem iemesliem, deva reiz noteiktu dienu, un tieši to pašu, kuru jau pirmtēvi izvēlējās par atpūtas dienu, proti, sabatu, atpūtai un Dieva Vārda klausīšanai. 3. Bet Dievs Savā sabata likumā nevienam nepavēlēja, ka viņam sabatā nevienam nav jāizdara nepieciešamu un labu pakalpojumu. Tādu likumu mozaiskā [likuma] vietā, uzstādījāt tikai jūs, un jūs tikai tam ļāvāt arī sabatā strādāt un veikt kādu nepieciešamu, pašu par sevi, labu darbu, kas jums par to labi samaksā bagātus upurus. 4. Bet, ja tu domā, ka Dievs nevar mainīt kādā zināmā laikā nepieciešamā likuma formu, tādēļ, ka Viņš Sevī ir mūžam nemainīgs, kā tad jūs iedrošinājāties tik ļauni izmainīt Mozus bausli pēc jūsu ieskatiem un jūsu materiālam labuma, ka jūs nu vairs neievērojat ne ķeksīti no tā, ko mācīja un pavēlēja Mozus un pravieši? 5. Ja jums tad Mozus un viņa raksti ir tik ļoti svēti, kādēļ tad jūs Mozus sesto un septīto grāmatu un tīri pravietisko pielikumu atmetāt kā neīstu, un to vietā liekat kāda cita cilvēka darbus? 6. Vai senais Derību šķirsts nebija visu jūdu svētums? Bet, kad jau pirms 30 gadiem jūsu ļauno darbu dēļ, dūmu un uguns kolonna nodzisa, un šķirsts, stāvēdams vissvētākā vietā, zaudēja savu spēku, tad jūs to noglabājāt kādā kambarī, un svešinieku dēļ, tā vietā nolikāt citu, no kura dega dabīga uguns, un arī pacēlās dabīgi dūmi. Kādēļ tad jūs to darījāt? Vai arī par to Mozus it kā deva likumu, kurā teikts, ka jūs to drīkstat darīt?! 7. Jā, pravieši par to gan pareģoja, ka laikā, kas nu ir jūsu priekšā, vecais Derību Šķirsts, visu cilvēku acu priekšā, tiks apmainīts; bet tā, kā jūs to patvaļīgi darījāt, to pravieši noteikti nedomāja! Ja jūs būtu no praviešiem pārliecināti, ka pirms 30 gadiem tas ir noticis pēc Dieva gribas, tad ar garām runām jūs to noteikti būtu tautai pasludinājuši un arī prasījuši lielus 137

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)
AR 1. numuru - Vienotība