Views
7 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

upurus, bet jūs smalki

upurus, bet jūs smalki un gudri atstājāt, kā ir, un tauta līdz šai stundai neko nezina par jūsu patvaļīgo izturēšanos. 8. Bet jūs zināt, ka zem jaunā Derības šķirsta pravieši domāja tikai Mani, kādēļ jūs to nepasludinājāt tautai, un kādēļ Manā vietā godājat jūsu roku tukši nozīmīgu un mirušu darbu? 9. Jūs vienmēr atsaucaties uz Mozu un praviešiem, ja Es jums nu rādu rakstu pareizo un vienīgi patieso jēgu un iekšējo garu, bet kā tad nāk, ka tieši jūs, templieši, esat Dieva, Mozus un praviešu lielākie noliedzēji? 10. Ļoti labu iemeslu dēļ, Mozus, viņam no Dieva atklāto Vārdu un tieši tā iekšējo, dzīvo izpratni, un garu, apslēpa attiecīgos tēlos, un, ko viņš jums atklāja, to jūs samaitājāt; tagad Es Pats atnācu un jums paslēpto atklāju, kādēļ jūs tam tagad neticat un cenšaties Mani notvert ar to, kam jūs paši vēl nekad neticējāt un vēl mazāk aptvērāt?” 92. PAR SABATA IEVIEŠANU 1. (Kungs:) „Redziet, kopš cilvēku pirmslaikiem bija paradums nedēļu sadalīt 7 dienās, kādu iedalījumu dabīgā ceļā secināja no mēneša ceturtdaļām, bet pārdabiskā ceļā tas viņiem tika atklāts no septiņiem gariem Dievā, par kuriem arī jūs kaut ko dzirdējāt, bet vēl nekad ne vārdiņu nesapratāt. 2. Bet no tiem septiņiem gariem septītais ir tas, kas ar atpakaļejošu spēku izgaismo n dara maigākus visus sešus iepriekšējos, un šis septītais gars saucās darbīgā līdzcietība. Un, redziet, arī šī iemesla dēļ Dievs caur Mozu septīto dienu noteica kā sabatu, lai tajā jūs atturaties no verdziska darba paša vēderam, un, satiekoties būdas priekšā, kurā stāvēja šķirsts, jums visapkārt jāapskatās pēc nabaga brāļiem, māsām, atraitnēm un bāreņiem, un par viņiem darbīgi jāapžēlojas, jo visi Mozus likumi un visi pravieši pastāv tajā, ka jūs pilnā ticībā Dievam un mīlestībā uz Viņu, jums patiesā līdzcietībā žēlsirdīgi jāpalīdz saviem nabaga tuvākiem, un vienīgi tajā arī pastāv patiess un Man patīkams dievkalpojums! 3. Bet, ja tā, un neiedomājami [kā] citādi, kā Mozus jebkad kādā, lai arī cik sliktā sapnī, būtu varējis iedomāties, ka sabats no Dieva tādēļ esot noteikts, ka tajā nevienam jūdam, arī savam nabaga tuvākam, nav jāparāda un nedrīkst parādīt žēlsirdīgu palīdzību. 4. Padomājiet paši, vai tas nozīmē Dievam parādīt godu, ja cilvēks, pirmkārt, veselu dienu pavada pilnīgā bezdarbībā, un, otrkārt, vai Jeruzalemē – templī – vai citā vietā, kādā sinagogā vai savā mājā, pavada dienu tupot, no rakstiem bez sirds, bez domāšanas un, tātad, bez saprašanas vai nu paši dažas reizes nomurmina un nopļāpā tos desmit baušļus, nedaudz psalmus, vai liek tos nomurmināt un nopļāpāt kādam priesterim, kuram tāpēc sniedz upuri, tādēļ, ka viņš akli tic, ka murmināšana un pļāpāšana no kāda priestera mutes esot spēcīgāka un Dievam patīkamāka, kā no paša mutes! Ak, jūs, neprātīgie, padomājiet tomēr, vai tas ir iespējams, ka visgudrajam Dievam jebkad varētu patikt tādas, tikai no jums, un nekad no Mozus un no praviešiem, atrastas un pat par likumiem padarītas muļķības un blēņas, un Viņam, tam mūžam nemainīgi vienādam, tās patīk tagad vai jebkad varēs patikt!? 5. Jā cilvēkam, kas Dievu atzīst un Viņu pār visu mīl, sirdī arī jālūdz uz Viņu. Bet kā? Pirmkārt, pareizi sekojot Viņa gribai, parādot tuvākā mīlestību, un, otrkārt, sirdī dzīvi un pilnīgā mīlestībā uz Dievu jārunā: 6. „Mūsu mīlestības pilnais Tēvs, kas Tu mājo Tavās Debesīs! Lai pie mums patiesi nāk Tava mūžīgās mīlestības un patiesības Valstība! Lai arī starp mums notiek vienīgi Tava svētā griba, visas radības esamībā, kā tas ir visās Tavās Debesīs un radības telpā! Dod mums, Taviem bērniem, to dzīvības maizi! 138

Piedod mums mūsu parādus, kā mēs piedodam mūsu brāļiem, kas mūs apvaino. Neļauj pār mums nākt kārdinājumiem un vilinājumiem uz grēku, kuriem savā vājumā grūti, vai pat nemaz nevarētu pretoties, bet gan atbrīvo mūs no visa ļauna! Tavs Vārds vienmēr lai tiek augsti svētīts, augsti cildināts un pār visus slavēts; jo mūžam Tava ir visa mīlestība, gudrība spēks un vara!” 7. Redziet, tā ir pareiza lūgšana Dievam, ja tā no kāda sirdī tiek izteikta dzīvi un patiesi, un pilnā nopietnībā! Bet arī šai lūgšanai nav nekāda vērtība, ja mutē tā no kāda tiktu izteikta tūkstoš reizes, bet to vajag dzīvi, patiesi un pilnā gribas nopietnībā izteikt sirdī, un cilvēkam arī caur darbiem vajag rādīt to, ko izsaka viņa sirds runa, citādi visa lūgšana Dieva priekšā ir pretīga; jo mūžam dzīvākais Dievs kā mīlestība, gudrība, spēks un vara, neļauj Sevi godāt caur tukšiem un mirušiem lūpu vārdiem un bezjēdzīgiem upuriem un ceremonijām, bet gan vienīgi caur darbiem, pēc Viņa gribas. Bet to katrs cilvēks var darīt katrā dienā, un ne tikai vienīgi sabatā; bet, ja cilvēks to dara, tad viņš katru dienu padara par patiesu sabatu, un viņam nevajag gaidīt uz septīto nedēļas dienu, kas kā diena Manā priekšā, ne par matu nav vērtīgāka kā kāda cita. Redziet, tāds arī ir Mans uzskats! Un tu, templieti, rakstu mācītāj, nu vari Man iebilst, ja tev tam ir kāds pamats.” 8. Rakstu mācītājs teica: „Ak, Kungs un Meistar, to nu gan es tagad un arī uz visiem laikiem nekad nedarīšu, jo tikai tagad es tā īsti skaidri saskatīju, ka Tu patiesi esi tas Dieva Svaidītais! Jā, Tev visā ir taisnība, un pārmetums, ko Tu mums, templiešiem, izsaki, ir patiess un pārpilns taisnīguma, bet mēs diemžēl tieši no tempļa esam sagūstīti, un šai, Tavai patiesākai Dieva lietai, neko nevaram darīt. 9. Bet Tu, ak, Kungs, esi varens; pēc Savas žēlastības, mīlestības un gudrības dari, kas Tev ir patīkami. Bet, ja arī mēs paliekam templī, mēs patiesi nevienā padomē nekad vairs neizteiksim nevienu vārdu pret Tev, bet gan pie izdevības augstajiem priesteriem rādīsim, kas šajā lietā ir. Bet, ja Tu mums īpaši gribētu norādīt, s mums jādara, tad mēs to arī darīsim, lai tiekam uzņemti Tavā žēlastībā. Kungs un Meistar kāda ir Tava griba ar mums?” 10. ES teicu: „Es jums nu tomēr jau dažu ko teicu, no kā jūsu saprāts būs labi pazinis Manu gribu?! Dariet pēc tā, tad jūs arī mantosiet dzīvību. Templis jums netraucēs sirdī Man ticēt un rīkoties pēc Manas gribas, un, kur tas ir nepieciešams, Mani atzīt arī pasaules priekšā; jo Es jums arī saku: Kas mani atzīst arī pasaules priekšā, to arī Es Debesīs atzīšu Mana Tēva priekšā! Un nu jūs atkal variet doties uz Jeruzalemi; bet, kad templieši jums par Mani jautās, tad neizpaudiet par Mani! Lai Mana svētība ir ar jums! Āmen.” 11. Pēc tam templieši aizkustināti piecēlās, pateicās Man par pamācību un viņu atbrīvošanu no maldiem, un tā kā bija jau diezgan tumšs, gatavojās mājupceļam, un Lācars viņiem deva līdzi dažus pavadoņus ar lāpu, kas templiešiem bija ļoti patīkami. Bet mēs atkal gājām zālē un sēdāmies pie mūsu galda. Tikai šeit romieši izrādīja savu pilnīgāko un lielāko prieku par visu, ko Es tik ļoti atklāti un dievišķi patiesi teicu templiešiem. 12. Bet visi no Manis lūdza templiešiem parādīto patieso lūgšanu. Bet tad pie Agrikola pienāca Rafaēls un uz pergamenta uzrakstītu, to nodeva viņam, par ko romieši nevarēja vien pietiekami Man pateikties. 13. Bet pēc tam Es Lācaram teicu: „Brāli, mēs nu atkal strādājām, tādēļ pirms mielasta liec mums atnest nedaudz vīna un maizes, lai mēs varam spēcināties.” 93. KUNGA MĪĻĀKAIS ĒDIENS 1. Lācars tūlīt visu nokārtoja. Kad uz galda atkal tika likta maize un svaigs vīns, un mēs [bijām] nedaudz spēcinājušies, tad ienāca Marta un Man jautāja, ko Es vismīļāk vakariņās ēstu. 139

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)