Views
8 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

11. Bet otrs iemesls ir

11. Bet otrs iemesls ir tieši pilnīgā tvaika trūkumā. Jo, ja Saules gaismas stari gandrīz pavisam neatrod tāda veida blīvumu, ka tie var uz tā krist, un no turienes, kā lauzti, atkal tikt mesti tālāk, tad tie arī nevar tikt saskatīti kā klātesoši. To tu vari mācīties pie Mēness, kā arī pie citām planētām. 12. Redzi, Mēness un arī tās citas planētas, pašas par sevi ir tikpat tumši ķermeņi kā šī Zeme! No Saules, kā apaļa ķermeņa, gaisma iziet uz visā iedomājamām pusēm, bet kā atstarojoša un klātesoša, saskatāmi izpaužas tikai tur, kur sastop kādu priekšmetu, no kura tad atstaro un jūsu acīm tiek redzama. 13. Ja Es tev uzstādītu kādu lielu priekšmetu, varbūt šīs Zemes Mēness attālumā, tad tu tūlīt redzētu, ka Saule nav nogrimusi jūrā, bet gan kā dienā, atrodas savā brīvā vietā, un savu gaismu kopā ar siltumu sūta visām zemēm, kas ap to riņķo. Bet kas uz šīs zemes, kā līdzīgi arī uz citām zemēm, kuras jūs dēvējat par planētām, panāk dienu un nakti, to Es jums jau rādīju vairāk kā pietiekami, un tā tu no sava senā pasaules stāvokļa uzskata vari pilnīgi atbrīvoties.” 14. Markuss teica: „Es pateicos Tev, ak, Kungs un Meistar, arī par šo pamācību! Tā gan nav augsta veida, kā mēs jau saņēmām mācības no Tavas svētās mutes, bet es to mums, romiešiem, kas vēl esam ļoti maldīgos pasaules uzskatos, uzlūkoju kā ļoti svarīgu un diženu. Jo, ja kāds cilvēks kādā lietā, lai arī tā [ir] tikai šīspasaules lieta, ir maldīgo uzskatos; jo vieni maldi rada otrus tik ilgi, līdz viss cilvēks kļūst pilns maldu un muļķības. Bet, ja pie kāda cilvēka, bieži, tikai kādā mazā lietā, sāk kļūt gaišs, tad pamazām ausma izplešas arī uz lielākām un svarīgākām lietām, un cilvēks tā nonāk pie patiesas gudrības. Tādēļ Tev, ak, Kungs un meistar, pateicības arī par šo pamācību, kas mums, romiešiem, ir sevišķi noderīga!” 95. PAR MAZĀ SPĒKU 1. Kad Markuss Mani par to ļoti slavēja, ka Es viņam šo lietu paskaidroju, Es viņam teicu: „Tu nu runāji pavisam labi, un ar savu uzslavu Manai sirdij sagādāji īstu un patiesu prieku, jo, kas neciena kādu šķietami niecīgu dāvanu, tas arī nav vērts lielākas. Bet Es jums saku, ka Es vienmēr daru tā, kā jūs to varat redzēt visā zemes daļā. Tiklīdz Es, šķiet, daru ko ārkārtīgi lielu, tad aiz ļoti gudriem iemesliem, sekas ir mazākas; bet, kur Es, šķiet, daru kaut ko tikko manāmu, tur sekas vienmēr ir bezgala lielas un nesagraujamas. Tādēļ jūs varētu teikt: Lielumā Es esmu mazs, bet mazākā - bezgala liels! 2. Ja Es pār zemēm un jūrām lieku brāzties varenam pērkona negaisam, tad cilvēki saka: „Cik bezgala liels un varens esi Tu, ak, Kungs!” Bet, ja Es zemē lieku neievērojamu sēklas graudiņu, kas tad dīgst, aug un no savas neievērojamības rada spēcīgu un varenu koku, tad pie tam neviens cilvēks pārsteigts nesauc: „Cik liels un varens Tu esi, ak, Kungs!” Bet gan šo, daudz lielāko brīnumu, aplūko ar pavisam vienaldzīgu sirdi, un, augstākais, saka: „Jā, jā, tam visam jau tā vajag būt, ka pēc Kunga gribas no mazām sēklām rodas lieli un vareni koki.” 3. Tā cilvēki arī brīnās par augstiem kalniem, plašām upēm, lieliem ezeriem un jūtām, un pie tam, tikko piegriež vērtību kādam auglīgam pakalnam un slāpes remdējošam avotam; bet pie Manis auglīgais pakalns ir daudz pārāks par neauglīgo, augsto Araratu, un tīrais avots daudz pārāks par okeānu. Jo tie jau brīnumaini ir ļoti tuvā radniecībā ar Manu dzīvību; bet Ararats un okeāns vēl stāv ļoti dziļā tiesā, un vēl ir tālu no dzīvības. 4. Tādēļ arī jūs ņemiet vērā Manus bieži šķietami neievērojamus vārdus, jo šajos vārdos Es jums dodu Manu mīlestības dzīvību, nekā, ja Es jūsu acu un ausu priekšā veselu galaktiku pilnīgi sadalītu pa atomiem! No Manas bezgalīgākās gudrības un varas jūs varat iedzert tikai atsevišķus pilienus, bet no Manas Tēva mīlestības dzīvības akas jūs sevī vienmēr varat iedzert straumes. 142

5. Un, redziet, tāpat tas arī ir, ja cilvēki Mani mīl, godā un cildina! Kas, Mani mīlēdams, klusībā Mani godā un cildina, un pie tam, visā pazemībā atzīst savu niecību un Manu visvarenību, tas patiesi garā un patiesībā Mani pilnīgi godā, un Man viņš ir ļoti patīkams, un tas, šķietami, kaut kas pavisam niecīgais, rada lielas sekas. Bet, kas Mani godā un cildina ar lielu pasaules greznību, ar visādām nederīgām ceremonijām un garām lūgšanām, un dziesmām, un pie tam tic, ka Man tas patīk, tas ļoti maldās. Tāda veida cildināšana, ja tā iziet no priesteriem, Mani ir pretīga; un, ja nezinoša tauta iedomājas caur to Mani godinām, un caur to no Manis grib lūgt kādu žēlastību, tad lielā mērā tā netiek no Manis uzklausīta, lai nāk pie atziņas, ka Man pavisam nepatīk tādas lielas, spožuma pilnas lūgšanas un godinājumi. 6. Cik daudz barības augļu aug augstajās kalnu galotnēs, tik daudz žēlastības augļus jāsaņem arī tiem cilvēkiem, kas ar lielo greznību Mani pielūdz, cildina un godā; jo kas uz Mani nelūdz sirdī, garā un visā patiesībā, tas arī netiek uzklausīts. Ja Es uzklausītu tieši tādas lūgšanas, tad Es Pats kļūtu melis un atbalstītu pagānismu, ko no Manis gan neviens, kam tikai kāds gaišāks saprāts, nekad nesagaidīs. Jo Es Pats esmu gaisma, ceļš, patiesība un dzīvība; kā tad Es varētu būt labvēlīgs tumsai, maldu ceļiem, meliem un nāvei? 7. Tādēļ Es jums arī saku, ka Es nestaigāju ne vētras brāzienos, ne uguns trakošanā, bet gan tikai rīta gaisa vēja maigā šalkoņā. Kas tad nāks Man pretī tādā savas sirds klusumā, tas arī Mani sastaps.” 8. Markuss nu teica: „Ak, Kungs un Meistar, cik lieli un diženi, un cik pilni mīlestības un patiesības ir Tavi vārdi, un cik laimīgs ir tas, kas tos aptver rīkojas pēc to izpratnes! Bet cik maz nu ir to, kas tos dzird un vēlas tos ievērot! Tomēr mēs gan darīsim to, ko Tu ieteici; jo mēs nu dzīvi ticam un zinām, ka vienīgi tu esi tas Kungs un Meistars, kas kopš mūžības ir viens vienīgais un patiesākais Dievs, un, ka viss, ko ietver bezgalība, ir Tevis radīts un nepārtraukti tiek uzturēts. Tādēļ arī vienīgi Tev patiešām visa uzslava, viss cildinājums un visa mūsu mīlestība un pielūgsme! 9. Bet, tā kā mums šeit nu reiz ir tā neaprakstāmā laime, ka Tu, kā visu lietu mūžīgais Meistars nu miesā esi starp mums, tad no mums, ziņkārīgajiem romiešiem, būtu nepiedodami, ja mēs pie Tevis vēl nevērstos ar visādiem jautājumiem – jo vienīgi tikai Tu vari mums teikt, kāda ir tā viena vai otra lieta; - un pie šīs izdevības man nu būtu vēl viens neliels jautājums.” 96. VĒJA IZCELŠANĀS 1. ES teicu: „Es jau zinu par ko tu Man vēlies jautāt, un Es tev to jautājumu gribu ietaupīt un uz tavu jautājumu tūlīt atbildēt! 2. Redzi, vējš, kas nu sāk pūst, tevī izsauca zināmo jautājumu! Tu labprāt vēlētos zināt, no kurienes sākotnēji vējš nāk, un uz kurieni tas iet; bet tev to ir grūti aptvert, ja arī Man būtu viegli tev to teikt. 3. Tā arī daudzi cilvēki sadzird vēju, bet viņi nezina no kurienes tas sākotnēji nāk un uz kurieni tas dodas. Tādēļ arī viņu sirdis vienmēr ir nesaprātīgas un viņi nepazīst savas dvēseles, un, vēl mazāk, garu tajās, un Mani kā pirm- un pamat-dzīvības vēju viņi jau vismazāk pazīst. 4. Redzi, materiālā radībā nekas nevar rasties un turpināt pastāvēt bez kāda garīga pamata, un, tātad, noteikti arī vējš, kas nu pūš! 5. Es jums jau Eļļas kalnā devu mājienu, un pie kādas citas izdevības Maniem mācekļiem vēl detalizētāku, ka šai zemei, kā arī katram citam pasaules ķermenim, ir kāda dzīvnieciskiorganiska dzīvība, un [līdz] ar to arī izrāda visas kādas organiski-dzīvnieciskas dzīvības dabīgas darbības un parādības. Pirmkārt, tai, it kā lielam dzīvniekam, vajag tikt barotai. Bet, tādēļ, ka tais ir dzīvnieciska dzīvība, tad tai arī vajag būt sava veida sirdij, plaušām, liesai, aknām, 143

Pages 1-8 - VA3CR
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Notlar 8
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
NFS2-8 - Notifier
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
1 - Vienna
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
. 1 _ ms
1 - Autodesk
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)
Deel 1 - Demka - Vijfeeuwenmigratie.nl
stiege (1).pdf