Views
6 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

nierēm, māgai, nu –

nierēm, māgai, nu – īsi – attiecīgi visiem tiem iekšējiem orgāniem, kas ir nepieciešami arī kāda pilnīga dzīvnieka dzīvībai. Bet, ja Zemei sevī viss tas ir, tad jau arī pats par sevi saprotams, ka uz tās virsmas tās iekšējās organiski-dzīvnieciskās dzīvības visas iespējamās izpausmes tiek no jums, tieši zemes virsmas iedzīvotājiem, pamanītas. 6. Tātad, Zeme arī elpo, un tas no sešām stundām līdz sešām stundām. Sešas stundas tai vajag ieelpošanai un sešas stundas izelpošanai. Nu, tāda ieelpošana un izelpošana tiek pamanīta uz visas Zemes, un, proti, četras reizes caur periodisku gaisa strāvu, kas gar visu Zemi tiek izraisīta vienā laikā, bet uz tās virsmas nevar tikt vienlaicīgi pamanīta, tādēļ, ka, pateicoties tam, ka Zemei ik dienas apgriežoties ap tās [asi], šīs Zemes kustības vienmēr mainīgā Saules stāvokļa dēļ, no rīta līdz rietam, vienlaicīgi nevar būt dienas vidus un rīts, vakars un pusnakts. 7. Redzi, no šejienes tālu austrumos tagad jau ir pusnakts, un ļoti tālu rietumos, kā apmēram tajās zemēs, par kurām Es iepriekš teicu, ka tās atrodas aiz lielā okeāna, tagad būs [rīts]. Īsi un labi, visā Zemes perifērijā p.p. tieši tagad pastāv visi dienas laiki, un tā Zemes dzīvības ārējās izpausmes nevar būt sajūtamas vienā un tai pašā dienas laikā, ja arī tas par sevi notiek vienā un tai pašā momentā. 8. Vējš, kas tagad pūš, tieši rodas no tādas Zemes dzīvības ieelpošanas izpausmes. Bet tev to nevajag tā stādīties priekšā, ka Zemei būtu kāda mute vai kāds deguns, un, ka no tiem izpūstā elpa nu būtu šeit atnākusi varbūt no ziemeļ- vai dienvid-pola, bet gan tādi vēji daudzkārt rodas caur to, ka ieelpojot, Zeme kā īpaši sajūtami izplešas zem jūras, kā tās mīkstākās daļas, un tā paplašinās, ka jūra itin visur par dažiem sprīžiem ceļas, un pie izelpošanas Zeme atkal vairāk sašaurinās un atkal savelkas, un jūra atkal par tik daudz krītas, cik ieelpojot pacēlās. Un, redzi, šīs jūras paisums un bēgums tad arī paveic Zemi ietverošā gaisa atmosfēras periodisku kustību, ko tu nu sajūti kā vēju. Jo neviens vējš nav nekas cits, kā tikai vairāk vai mazāk strauja gaisa plūsma. Arī spēcīgākā vētra nav nekas cits. Bet iemesli, kādēļ gaiss kļūst par plūsmu, var būt dažādi; lai tev tos visus uzskaitītu un precīzi aprakstītu, būtu vajadzīgas vairākas dienas. 9. Ka vēji, kas nāk no ziemeļiem, ir auksti, un tie no dienvidiem nākošie, silti, to panāk klimatiskie apstākļi. Ziemeļos daudzā sniega un ledus dēļ, zeme ir auksta, un, tātad, no turienes arī nevar nākt silts vējš. Pret dienvidiem, vairāk vertikāli uz Zemi krītošo Saules staru dēļ, Zeme vienmēr kļūst siltāka, un Zemes vidus joslā pat karsta, kā tu to jau zini pēc pieredzes, un tā, no dienvidiem nākošie vēji tad arī ir silti; lielākos smilšu tuksnešos tie bieži kļūst svilinoši karsti. Bet īstenos un dziļos dienvidos turienes polārā ledus un sniega dēļ, tie tāpat atkal kļūst ļoti auksti, tāpat kā šeit Zemes ziemeļu puslodē ir ziemeļvējš. 10. Un ar to tev, draugs Markuss, pagaidām ir pietiekams izskaidrojums par vēju dabīgiem rašanās cēloņiem, īstā laikā tālāk jau tev to darīs zināmu tava paša gars, kā arī katram, kas garā atkalatdzims. 11. Bet, ka pie visa, kas notiek uz zemes, un arī uz visiem citiem pasaules ķermeņiem, aizmugurē darbojas gari, to Es jums jau rādīju, un tā mēs šo izskaidrojumu nu varam beigt. 12. Bet vēlākos laikos jau tāpat būs pārāk daudzi visādu dabas parādību pētnieki, un visu nosvērs, un labi aprēķinās, kas noteikti būs labi un noderīgi visādu maldu apkarošanai, un visādas māņticības iznīcināšanai, bet tomēr būs daudzi tādi dabas pētnieki, [kas] tādā veidā par tālu nomaldīsies, ka viņi tad pilnīgi pazaudēs garīgo viedokli un blandīsies mirušā matērijā, un tas tad arī vairs nav nekas labs. 13. Katram cilvēkam visās lietās un parādībās gan labi jāpazīst patieso iemeslu; bet viņam tas jāsaņem no viņa dzīvā gara, lai viņš visu pazīst garā un pilnīgā patiesībā, un pie tam nepazaudē garīgo dzīvības pamatu. Ja cilvēks ar savu atziņu iziet no šī viedokļa, tad viņš ar savām pamācībām par visām iespējamām lietām un notikumiem var arī būt patiesi un dzīvi noderīgs; jo ko kādam cilvēkam līdzētu, ja viņam piederētu un viņš saprastu visas pasaules lietas, bet pie tam viņa dvēsele ciestu zaudējumu?! Vai tas tad citā pasaulē viņam kaut kā derētu?” 144

97. PAR MATERIĀLISTISKIEM DABAS PĒTNIEKIEM 1. (Kungs:) „Redzi, pie senajiem ēģiptiešiem vēlāko faraonu laikā arī bija daudzi tikai ārēji dabas pētnieki un dabaszinātnieki, un viņu uzrakstītie darbi vēl tagad pilda lielas zāles un plauktus, un lādes! Tev gan būtu pāris gadsimtu ko darīt, lai izlasītu visas grāmatas, ruļļus un tāfeles. Un, redzi, to dabas zinātnieku dvēseles arī viņpasaulē turpina pētīt un meklēt, no vieniem maldiem krīt otros, no kāda eņģeļa neļauj sevi pamācīt, un paliek savos maldos, un spēcīgu pamatu vienmēr meklē matērijā, kura viņiem tur tikpat kā nav, jo viņi nomokās tikai viņu šķietamā matērijā, kas nepastāv nekur citur, kā tikai ļodzīgās un ļoti mainīgās iedomās un fantāzijā! 2. Ka ar tām dvēselēm tas tā ir, to tu gan vari Man ticēt, bet Es tad jautāju: Kāds dzīvības labums viņiem no tā izaug? Redzi, nekāds; jo cik ilgi viņi paliek savos maldos, viņiem tomēr nekad nevar uzplaukt kāda dzīvības svētība un nobriest par augli! Tādēļ arī šeit tīra dabas lietu pētīšana tikai tad ir kāda pārejoša, laicīga vērtība, ka caur to cilvēks var attīstīt dažu labu lietu pasaulīgiem mērķiem, bet visi, lai cik daudzie atradumi, [kas] tiks no dabas zinātniekiem atrasti, tik ilgi sevī nesīs nepilnības iezīmi, līdz netiks izdarīti no tādiem cilvēkiem, kuri matērijas dabas spēkus pazīs tikai no gaismas un pilnas patiesības gara pamatiem, un caur ko arī kļūs visas dabas patiesi kungi, kā jūs par to piemēru redzējāt pie tiem septiņiem ēģiptiešiem. 3. Bet cilvēki, kas reiz daudz ko sasniegs sevis pašu, un no tā arī visas dabas un to spēku izpratnē, savai šīszemes darbībai izvēlēsies pavisam ko citu un labāku, kā nodarboties ar visādu mākslīgu un materiāli derīgu lietu, mašīnu un produktu radīšanu, jo garīgi cilvēki vienmēr, pirmām kārtām, centīsies vienmēr vairāk Man tuvoties, un sev iegūt mūžīgas dzīvības pilnību. Jo patiesam domātājam un gaišreģim vienīgi tam ir kāda patiesi reāla vērtība, tādēļ, a tā viņam paliek mūžīgi, bet viss laicīgais tikai tiktāl, cik tas viņam var būt palīdzīgs lielā, galvenā mērķa sasniegšanai. 4. Kas te saka: „Redzi, man pieder daudz mantas, ir lieli dārgumi un es realizēju visāda jaunas un mākslīgas lietas, jo es sev algoju māksliniekus no visiem pasaules novadiem, kuri prot radīt visādas lietas!” Bet Es viņam saku: „Cik ilgi tu tad visu to vēl varēsi dēvēt par savu? Redzi, jau rīt tava dvēsele var šķirties no miesas, un kas tad būs ar visu to, ko tu nu vēl dēvē par savu, līdzņemšanu? Es tev saku: Nekas, kā tikai tas, ko viņa šajā pasaulē kādam darīja patiesi labu. Bet, ja viņa to nedarīja, tad šeit atstātā lielā manta, dārgumi un dārgās lietas, viņpusē uzliks lielu un grūti pārkāpjamu šķirt-sienu starp Manu Valstību un viņas [dvēseles] būtību, tad viņas pusē būs daudz vaimanu un zobu griešanas.” 5. Tādēļ katrs no jums lai meklē patieso Dieva Valstību un tās taisnīgumu, kas pastāv patiesā un dzīvā mīlestībā uz Dievu un darbīgā mīlestībā uz tuvāko; viss cits, ja tas vajadzīgs, tiks dots klāt kā brīva dāvana. 6. Ļaujiet vējam pūst, un mākoņiem iet savu ceļu, un visas dabas parādības uz šīs zemes neievērojiet vairāk kā iekšējo dzīvību; jo mūžīgās dzīvības augļi augs tikai uz pēdējo. Un tā arī par šo punktu būtu pietiekami runāts, un jūs arī būsiet Mani sapratuši.” 7. Markuss teica: „Jā, Kungs un Meistar, ko Tu nu teici, mēs visi noteikti sapratām, un šajā Tavā pamācībā Tu vēlreiz parādīji, ka Tu esi visu lietu, dabas un garu pasaulē, vienīgais Radītājs, Uzturētājs un Vadītājs. Par to es Tev vēlreiz no jauna uz mūžību esmu parādā visu pateicību; jo mēs nu reiz pilnīgi zinām, kāds veids ir mūsu zemei, kas tā ir, un kāda ir tā lieta ar to. 8. Mēs gan jau arī Kalna un pie zemes sešu radīšanas periodu attēlojuma no Tevis saņēmām ļoti grandiozus izskaidrojumus, bet nu mēs saņēmām pavisam skaidras un pareizas atziņas par tās pašreizējo stāvokli, un tas mums arī ir ļoti svarīgi. Nu mēs ar laiku, caur mūsu iespaidu uz jaunatnes audzināšanu, tomēr panāksim, ka Zeme vairs netiks turēta par kādu lielu 145

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
Unbenannt-1 - Till Nowak
AR 1. numuru - Vienotība