Views
6 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

zemes apli, bet gan par

zemes apli, bet gan par lielu lodi; ka diena un nakts, un diena tiek panākta nevis ar Saules ikdienas griešanos ap Zemi, bet gan tikai caur 24-25 stundu laikā Zemes patstāvīgu griešanos, ap tās asi. Ak, mūsu tālākās izglītības sistēmai tā ir liela priekšrocība, un mēs arī pielietosim visas pūles, [lai jaunatne] vispirms visā sasniedz iespējami pareizu izglītību.” 98. DVĒSELES MODRĪBA 1. Kad Markuss šos vārdus pateica, aiz kāda kalna pret dienvidrietumiem redzami pacēlās uguns blāzma. 2. Visi Man jautāja, kas tas būtu, un ko tas nozīmētu. 3. Bet Es teicu: „Te ir tikko pūļu vērts dāvāt niecīgāko uzmanību tādai pavisam parastai, dabīgai parādībai! Tieši aiz tā, ne pārāk augstā, kalna aitu gani dienā savāca kopā daudz sauso malku, un tagad, tā kā nu jau ir pavisam tumšs, to aizdedzināja, un tā deg, un drīz arī pilnīgi sadegs. Tajā pastāv šīs parādības cēlonis.” 4. Agrikola teica: „Tur patiesi nekā nav cilvēku labumam!” 5. ES teicu: „Tas noteikti nē; bet farizeji no Jeruzalemes tomēr to arī pamana, un pratīs tam jau piedot visādu nozīmi. Pāri tam pakalnam nu dodas ceļinieki uz Tiru (Tyrus), un atpakaļceļā apmeklēs Jeruzalemi, un caur viņiem, farizeji atkal tiks pieķerti pie meliem, un tas vēl būs šīs parādības labākās sekas. 6. Bet mājā mūsu pavāres nu jau ir galā ar nakts mielastu; šī nakts mums maz vairs piedāvās ko redzēšanas vērtu, un tā, dodamies arī mājā un tur baudām nakts mielastu! 7. Tikko Es to izteicu, tad no mājas jau arī nāca kalps un mums ziņoja, ka nakts mielasts esot pagatavots, un mēs tad arī tūlīt gājām mājā, sēdāmies pie galdiem un baudījām labi sagatavotās zivis un maizi, un vīnu. Visi bija priecīgi, tādēļ, ka arī es priecājos. 8. Marija no Magdalonas Marijai un Martai atstāstīja vairākus notikumus ar templiešiem, un kā viņi esot ļoti pacentušies viņu pavest un dabūt savā pusē, un kādas lielas dāvanas viņi esot viņai atnesuši. Bet viņa domāja: „Nabagi var tās izlietot!” Un tā viņa tīri tikai nabagu dēļ uzklausīja templiešu grēcīgās alkas. Bet pat tāda veida ļaušana vest sevi grēkā, viņai bija ļaunums; jo viņa drīz tika apsēsta no septiņiem ļauniem gariem, un tā viņa ļoti daudz panesa un pārcieta, un arī, ka tieši Es viņu atbrīvoju no tiem ļauniem gariem, pie kādas izdevības viņa visā mīlestībā un sirsnībā atkal vērsās pie Manis. 9. Bet Es viņu nomierināju un aicināju ēst un dzert. 10. Pēc tam Markuss Man atkal jautāja, vai no šīs jaunavas padzītie ļaunie gari arī bija tāda veida, kā tie Illarijā. 11. ES teicu: Katrā ziņā, jo tikai tādi, vēl ļoti materiāli gari, jeb labāk sakot, dvēseles, tā dara, ja tam rodas izdevība. Bet kā viņi rod tāda veida izdevību, to Es, ciktāl jums bija vajadzīgs zināt, jums rādīju. Un tā mēs par to arī vairs tālāk nerunājam; jo Es šeit gribēju Sev atvēlēt vairāk miera, kā tas bija Eļļas kalnā. Bet, redziet, šeit ar jums Man bija vairāk darba, kā jebkurā dienā Eļļas kalnā. Bet tas nu nav svarīgi, jo cik ilgi ir diena, arī jāstrādā, jo tad nāk nakts un tumsa, kurā nekad darbs neveicas, tik tad var sev atvēlēt mieru. Bet, kas nakti atpūšas, tas lai nekad neguļ pārāk cieši, lai viņš var dzirdēt, vai varbūt viņa mājā nelaužas zagļi, kuri grib piesavināties cieši guļošā mantu.” 12. Te Pēteris teica: „Kungs un Meistar, kad vakarā pēc grūtiem dienas darbiem esi ļoti noguris, tad gan ir ļoti grūti pašam sevi uzraudzīt. Kā tad cilvēkam tas jādara?” 13. ES teicu: „Tā, protams, gan nē, kā tu to saprati; bet, ja kāds cilvēks miesā, lai cik cieši arī vēl guļ, tad tomēr viņa Manī spēcīgā dvēsele ir nomodā, un, ja tas ir vajadzīgs, viņa jau miesu pamodinās. 146

14. Bet Es jums to nu teicu tieši tādēļ, lai jūs savas dvēseles uzturat tīras; jo netīra dvēsele beigās ir tikpat materiāla, kā viņas miesa, un nevar par to būt nomodā, tā, ka arī viņas iekšējais gars nevar būtu nomodā par dvēseli, tādēļ, ka viņa neko nevar un nespēj sadzirdēt, ko gars iedveš.” 15. Nu Tomes teica: „Kungs un Meistar, mēs labi zinām, ka mūsu dvēseles vēl ilgi nav pietiekami tīras, bet kas mums jādara, lai [tās] kļūtu tīras pēc Tavas patikas?” 16. ES teicu: „Nu, to Es jums jau bieži teicu un rādīju! Dariet tikai vienmēr pēc tā, un jūsu mīlestības uguns uz Dievu un tuvāko jūsu dvēselēm drīz jau sagādās to, kā viņām būšu augšāmcēlies, un pār jums izliešu Manu Garu, tad arī jūsu dvēseles kļūs tīras kā tīrs zelts; bet līdz tam palieciet visā mīlestībā un pacietībā.” 17. Ar to mācekļi bija mierā, un šajā vakarā Man neko tālāk vairs nejautāja. 99. PIEPILDĪTI UN NEPIEPILDĪTI PAREĢOJUMI. CILVĒKA GRIBAS BRĪVĪBA UN DIEVA VISZINĀŠANA. 1. Bet nu viens farizejs, kura sieva un bērni arī bija Betānijā, Man jautāja: „Kungs un Meistar, vai Tu uz mani dusmotos, ja es tagad izietu sasveicināties ar sievu un bērniem?” 2. ES teicu: „Ak, pavisam nē, - bet, redzi, te šos Manus vecākos mācekļus; viņiem mājās arī ir sieva un bērni, un neviens Man nejautā, kā tagad tu! Bet Es nu tev, un arī jums visiem, saku: Kas vienu vai otru pasaulē mīl vairāk par Mani, tas nav Manis vērts, un, kas savu roku reiz liek pie arkla un skatās atpakaļ, t.i. uz pasauli, tas vēl nav derīgs Dieva Valstībai. Vai tu gan domā, ka tādēļ tava sieva un bērni būs labāk apgādāti, ja tu vēl šajā naktī viņus redzētu un sarunātos?! – Tāds nu ir Mans uzskats; [bet] vispār tev ir pilnīgi brīvi darīt, kā tev šķiet labāk.” 3. Kad farizejs no Manis to dzirdēja, tad viņam arī vairs nebija nekāds prieks, nu, vēlu vakarā, apmeklēt savu sievu un savus bērnus, un pavisam mierīgi palika sēžam pie galda. 4. Bet nu viens cits no jūdu grieķu skaita, kas arī bija farizejs, Man jautāja, teikdams: „Kungs un Meistar, Tu Tavā Garā jau kopš mūžības zini, ko tu nākamā dienā visu darīsi un uzsāksi! Dažreiz Tu brīvi no Sevis mums jau to parādi, un tā nu nevar būt pārāk aplami, ja es Tev nu jautāju, ko Tu varbūt rīt visu uzsāksi.” 5. ES teicu: „Ja tas tev un citiem būtu vajadzīgs un noderīgs, tad Es jums jau arī teikti, ko visu Es rīt uzsākšu, bet tādēļ, ka tas tā tieši nav, tad Es jums arī neko nesaku. 6. Bet cilvēkam tieši nav labi, ja viņš pārāk daudz zina iepriekš, kas nākotnē noteikti notiks; jo tas cilvēku vai nu novestu izmisumā, vai beigās padarītu pavisam vienaldzīgu un bezdarbīgu. 7. Uz šīs zemes, kur tiek audzināti Dieva bērni, ir neiespējami nākotni pareģot ar tādu noteiktību, kā tas varbūt uz kādu cita pasaules ķermeņa, jo pie šīs zemes cilvēku gribas pilnīgas brīvības, vispirms svarīgi atcerēties, ko cilvēki paši grib, un kā viņi pēc viņu atziņas un gribas rīkojas. 8. Ja Es nu teikšu: „Tu nu vari atzīt, gribēt un rīkoties, kā tu gribi, tad, kā pavisam noteikts, tomēr notiks tikai tas, ko Es gribu un tev pasludinu!” Jā, ja tā būtu, tad Es patiesi no Debesīm pie jums, cilvēkiem, būtu nācis pavisam veltīgi, un velta būtu Mana Mācība jums! 9. Jā, Es saku vēl vairāk: Ja morālā un valstiskā ziņā vajadzētu notikt tikai tam, ko Es jums pasludinu, un tas, proti, negrozāmi, tad jums, cilvēkiem, nebūtu nekāds augstāks mērķis kā dzīvniekiem; un kam tad jūsu prāts, saprāts un jūsu mīlestība, un no tās pilnīgi brīvā griba? Es jums tikai tiktāl, kā pavisam noteiktu, varu iepriekš teikt, ka, ja jūs tā vai tā gribat un rīkojaties, pār jums nāks šis vai tas. Bet, ja Es jebkad kādai tautai vai tikai kādam cilvēkam kā pavisam 147

Pages 1-8 - VA3CR
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Notlar 8
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
NFS2-8 - Notifier
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
1 - Vienna
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
1 - Autodesk
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)
. 1 _ ms
1.. h. - Sottas SA
Untitled-1 - iibms