Views
6 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

noteiktu iepriekš

noteiktu iepriekš paziņotu, ka šis vai tas, kā pavisam droši notiks, tad jūs nebūtu paredzēti kļūt [par] Dieva bērniem, un Es Savā Garā nebūtu jūsu Tēvs. 10. Atskatieties atpakaļ uz visiem praviešiem, kuri pareģoja nākotni, vai kāds jebkad kaut ko pareģoja kā nenovēršamu?! Katrs savus pareģojumus uzstādīja tikai zem zināmiem noteikumiem, kas vienmēr attiecās uz cilvēku labošanos vai pasliktināšanos. Tikai Mana miesā tapšana, viņu svētībai, cilvēkiem tika pareģota kā pavisam noteikta, bez viņu gribas un darbības, tādēļ tas arī ir tikai Mans darbs; bet, kaut gan tas tā ir, tad Es nu tomēr katra vienam, kas to tikai grib, ļauju piedalīties šajā Manā lielā darbā. 11. Jonosam, Mana Gara mudinātam, vajadzēja iet pie niniviešiem un viņiem pasludināt viņu bojā eju, ja viņi nocietinātos ļaunumā. Viņš to darīja nelabprāt, tā kā viņš, kā pravietis, labi zināja, ka Mana iepriekš pasludināšana vienmēr balstās uz noteikumiem. Bet Ninives tauta labojās, un Mans piedraudējums, dabīgi, izpalika, kas sadusmoja pat Jonosu. 12. Līdzīgi notika ar pravieti Jeremiju, Hilkiasa dēlu, Benjamina zemē, kuru Es aicināju jūdu ķēniņa Jozia, Amona dēla, laikā, viņa valdīšanas 13. gadā, un tā arī ķēniņa Jojakima, Josia dēla, un ķēniņa Zedekija, arī Josia dēla, jūdu ķēniņa, valdīšanas 11 gadu beigās, un līdz Jeruzalemes krišanai piektajā mēnesī. Jā, šie praviešu pareģojumi daudzkārt piepildījās, un sekoja verdzība, bet ne tādēļ, ka Es toreizējiem, Mani pavisam aizmirsušiem jūdiem, caur minētiem praviešiem iepriekš to liku pasludināt, bet gan tādēļ, ka jūdi nelabojās, praviešus tikai izsmēja un nolamāja, un beigās pat vajāja, tā, ka beigās viņš pats saīga un visu uzrakstīto iznīcināja, un tad Es viņam atkal no jauna liku visu uzrakstīt. 13. Tātad, jūdi paši bija vainīgi, ka pie viņu lielāko daļu piepildījās tas, kas viņiem tika pavēstīts. Bet daudzajiem jūdiem, kas patiesi labojās, Jeremija pareģojuma ļaunā daļa nepiepildījās, bet gan tikai labā. 14. Un tā viss, ko Es jums pareģoju un vēl pareģošu, pats par sevi saprotams, nepieciešami sadalās divās daļās, un piepildīsies vai nu labais vai sliktais; tāpat arī laiks nekad netiek kā stingri norādīts, bet gan seko pilnīgi pēc cilvēku gribas un rīcības. Jo, kā Es kādai, lai cik izvirtušai tautai, varētu teikt: „Tādēļ, ka tu esi tik ļauna, un neievēro Manus nopietnos brīdinājumus, tad tev, rēķinot no šodienas, 7 dienās ar zibeni un pērkonu, ar piķi un sēru, jātiek no Zemes iznīdētai!” – Bet, ja tauta to ļoti ņemtu pie sirds, maisā un pelnos nožēlotu savus grēkus, un vērstos pie Manis?! Vai pie tādiem apstākļiem Es septītā dienā arī vēl izpildītu Manu piedraudējumu, tādēļ, ka Es Pats to pasludināju? Ak, nē, bet gan Es tautu apžēlotu, svētītu un nesodītu. 15. Jūs redzējāt zīmes, un zināt, ko Es Pats pareģoju par Jeruzalemes nākotni, bet tādēļ no tā vēl nav sekas, ka tam tā pavisam no teikti nemainīgi arī vajag notikt, bet gan tas viss būs atkarīgs no jūsu un templiešu gribas un rīcības.” 16. Farizejs te teica: „Bet, Kungs, bet Sev tev tomēr vajag pavisam noteikti pieņemt, vai jūdi un templieši labosies vai nelabosies, un pēc tā tad arī teikt, vai pār viņiem norādītā tiesa vai nu nenāks, vai noteikti nāks.” 17. ES teicu: „Jā, kā cilvēks, tu tā domā – bet Es te domāju pavisam citādi! Vai tu šur un tur rakstos vēl nekad neesi lasījis, kur teikts: „Un Dievs no šīs tautas novērsa Savu vaigu.”?! Bet kas ar to gribēts teikt? Redzi, ar to gribēts teikt tik daudz: Ja kāda tauta ir reizi, divas, trīs līdz septiņas reizes brīdināta, tad pēc tam vairs nē, Es redzu, ko tā grib un ko tad dara; īsi un labi, tauta vai katrs cilvēks par sevi var gribēt un darīt, kas tai patīk, un Es neko nepieņemu zināšanai, līdz viņš vai nu pilnīgi labojas, vai līdz viņa grēku pilnam mēram. Ko tad kāda tauta vai arī cilvēks grib un dara, tā viņam arī būs! Jo Es uz zemes jau tā esmu ierīkojis, ka pēc cilvēka rīcības veida, pašam no sevis vajag nākt sekām. 18. Un tā arī pienāks rītdiena, bez kā Man nu vajag jums pareģot, kā tā izskatīsies. Ja arī palaikam tīri gaismas gari cilvēkiem kaut ko pareģos, tad tomēr tas arī paliek pie tā, ko Es jums nu teicu. Bet tā kā mēs šodien pietiekami par dažu ko pārrunājām, tad nu atkal reiz dodamies pie miera, un caur miegu spēcinām savus iekšējos orgānus.” 148

100. IERADUMI 1. Pēc tam, kad šajā naktī katrs pavisam labi izgulējās un atpūtās, visi kopā ar Mani jau vairāk kā stundu pirms Saules lēkta piecēlās un, pēc jūdu paraduma, nomazgājās. Bet romieši pēc savas parašas mazgāja sevi ar labi smaržojošu ūdeni, un pēc tam ieziedās ar tikpat labi smaržojošu eļļu, kas, dabīgi, mājas istabā izplatīja aromātu. 2. Tad daži mācekļi pienāca pie Manis un teica: „Kungs, viņi gan pieņēma mūsu ticību un mūsu pārliecību, bet, šķiet, tomēr grib palikt savās pagāniskās parašās! Šis viņu ūdens, eļļas un ziedes var būt ļoti dārgas, un tad arī viņiem noderētu, līdzīgi mums, mazgāties tikai ar tīru un svaigu ūdeni, un lielo naudu, ko noteikti maksā ūdens, eļļas un ziedes, izdalīt nabagiem.” 3. ES teicu: „Kas nabagiem dara, ko šie romieši dara, tam ir tiesība, ja viņam tam ir pietiekoši daudz līdzekļu, - arī savu miesu kopt veidā, kā viņš to jau kopš bērna gadiem pierada, jo tā viņiem ir kļuvusi dabīga vajadzība, kā jums tīrs un svaigs ūdens. Bet Es neskatos uz to, vai nu ar ko kāds tīra un atdzīvina savu ādu, bet gan vienīgi tikai uz to, vai viņš Manā priekšā ir mazgātu un tīru sirdi. 4. Tādēļ, ja jūs tautām sludināsiet Manu Evaņģēliju, jums tām arī jāatstāj to miesas kopšanas ieradumus; jo katram pietiek, ka viņš tic Man un Manam Vārdam, un dzīvo pēc Manas Mācības; bet savu miesu viņam jābaro un jākopj, kā viņš to kopš bērnības pierada, lai viņš savā veidā var palikt spirgts un vesels. 5. Īsi un labi, ko jūs redzat, ka Es paciešu, to pacietiet arī jūs! Bet ko Es jums iesaku katra dvēseles svētībai, to iesakiet arī jūs tiem, pie kuriem jūs vedīs Mans Gars – bez dusmām, vai kāds to pieņem vai arī nepieņem. 6. Arī jums jāēd un jādzer, kas jums tiek likts galdā, un nav jāceļ brēka ar materiāli ārēju jūdaismu, kam Manā priekšā nav nekāda vērtība; bet gan rīkojieties pēc patiesa, iekšēja un dzīva jūdaisma gara, tad jūs būsiet Mani patiesi mācekļi, un Man būs labs prāts līdz šīs zemes laiku beigām! – Vai jūs Mani sapratāt?” 7. Jānis uzreiz teica: „Kungs, Tu vienmēr saki: „Līdz šīs zemes laiku beigām!” Labi, bet, ja tā beigsies, kas tad būs visā mūžībā un vai šeit uzkavēsimies līdz šīs Zemes laiku beigām, un visām zemes tautām vajadzēs sprediķot Tavu Evaņģēliju?” 8. Ar draudzīgu seju Es Manam mīlulim teicu: „Bet dažkārt tev vēl ir bērnišķa izpratne un prāts! Jūs kā miesīga personība uz šīs zemes arī nedzīvosiet ilgāk, kā kāds cits krietns un veselīgs cilvēks, bet daļēji jūs turpināsiet dzīvot, garīgi darbodamies visos tajos, kas jums sekos Manā Vārdā – bet pēc citas galvenās daļas, jūs mūžam turpināsiet dzīvot pie Manis Manās Debesīs, un no turienes, vairāk kā tagad, varēsiet ietekmēt un iedarboties uz šīs zemes cilvēkiem, kuriem, aiz jums jau zināmiem iemesliem, vispirms ir mērķis, līdzīgi jums, kļūt par Maniem bērniem. 9. Bet, līdz īsti pienāks šīs Zemes beigu laiks, tas turpināsies jums līdz šim vēl neaptverami ilgu laiku; jo, redzi, visa Zemes matērija sastāv no tiesātām un vispirms atbrīvotām dvēselēm! Rēķiniet vienu matērijas atomu uz vienu dvēseles substanci, un apsveriet, ka tādā ceļā, kādu Es jums jau vairākkārt rādīju, vienā gadā no matērijas tiesas var tikt atbrīvotas 10 000 reiz 10 000 dvēseles, - un, proti, tā iemesla dēļ, ka ar tādu ikgadēju tik lielu cilvēku skaita pieaugumu, uz Zemes augsnes nevar pastāvēt vairāk dvēseļu, un jūs sapratīsiet, ka Zeme, kaut arī ar daudzām pārmaiņām, pastāvēs veļ ilgi arī materiālās attiecībās. 10. Bet pie tam vēl nāk, ka Zemes matērija no Saules un no tās aptverošā ētera, vienmēr no jauna saņem papildinājumu, kas, protams, ir mērīgāks, kā tas, ko veido ikgadējais atbrīvošanas kvantums – un tā jūs vēl vairāk sapratīsiet, cik ļoti ilgi vēl ir atbīdīta šīs Zemes pastāvēšana, līdz tās pēdējam laikam. Vienīgi tas viss jau kopš mūžības no Manis tā ir kārtots, un laiks turpinās ilgi tikai miesas nastu vēl nesošiem cilvēkiem; bet Manā Valstībā laiku un tā ilgumu aplūkosiet ar pavisam citām acīm, un pavisam citādu izpratni un gudrību. – Redziet, tā ir tās lietas! 149

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
Unbenannt-1 - Till Nowak
AR 1. numuru - Vienotība