Views
8 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

akmenim atkal īpaša

akmenim atkal īpaša sev, un tā, katram kokam un katram stādam pēc sava veida, un tāpat arī katram dzīvniekam; jo bez tādas ārējās dzīvības atmosfēras nevarētu pastāvēt nekāda zeme, ne akmens, ne kāds cits minerāls, ne stāds un kāda dzīvnieciski dzīvojoša būtne. 3. Bet, ka tā lieta ir tā, to katrs no jums var redzēt pēc no jums jau noteikti pārbaudītās pieredzes, ka jūs p.p. priežu silā tiekat pārvaldīti no pavisam citām sajūtām, kā kādā ciedru mežā. Pavisam citādas izjūtas pārņem cilvēku, kad viņš atrodas uz kaļķa klints, un citāda uz granīta klints; vērīgam cilvēkam cita sajūta ir vīna kalnā, un cita kādā vīģu koku dārzā; un šī mainīgā sajūta cilvēkam ir, tuvojoties dažādiem dzīvniekiem, un vēl vairāk, tuvojoties dažādiem cilvēkiem. Ļoti jūtīgs cilvēks to bieži sajūt jau no ievērojama attāluma, un jūt, vai viņš sastaps labu vai ļaunu cilvēku. 4. Un, redziet, to sajūt arī dzīvnieki, un daži daudz asāk, kā kaut kāds materiāls un par Dievu un patiesību maz domājošs cilvēks. 5. Ja cilvēks ir pilnīgi laba veida, un savā dvēselē ir dievišķa Gara pildīts, tad viņa ārējās dzīvības atmosfēra kļūst arī arvien spēcīgāka un sāk sniegties tālu. Ja tāds cilvēks tad tuvojas pat plēsīgiem zvēriem, tad viņi tiek caurstrāvoti no viņa ārējās dzīvības atmosfēras, un kļūst lēnīgāki, viņam tuvojas draudzīgi, un nedara viņam nekā ļauna, un ar savu gribu viņš viņiem pat var pavēlēt, un viņi viņam paklausīs. 6. Piemērus par teiktā patiesību jūs atrodat pie zemes pirmtēviem, pie patriarhiem un praviešiem, un šajā laikā Man līdzās jūs jau paši to daudzkārt pārbaudījāt. 7. Tagad noteikti Man Pašam un kopā ar Mani, arī jums, virs mums gan ir vistālāk sniedzošā, augstākā spēka pilna, bagāta un pilnīga ārējās dzīvības atmosfēra! 8. Mūsu redzētām dzērvēm, kas visu vasaru uzturējās Grieķijas ziemeļu purvos un nelielos ezeros, nu rudenī ir pienācis viņu ceļošanas laiks, ko viņām norāda viņu asais instinkts. Šīs, no tuvākā purva ieraudzītās dzērves, arī vispirmāk un visvairāk sajuta mūsu ārējās dzīvības atmosfēru un sekoja savai dziņai. Kad viņas pilnīgi nonāca šeit, viņas pārņēma tik liela labsajūta, ka viņas apstājās, laidās lejup, mūsu pilnīgā tuvumā, un šeit, ap mums riņķodamas, baudīja lielu svētlaimi. Viņas kļuva kā pilnīgi paēdušas, un tādēļ arī dzēra, - pirmkārt, lai dzesētu slāpes, un, otrkārt, lai būtu krājumi tālākam lidojumam, tā kā viņu ceļojuma mērķis bija Indijas lielie līdzenumi. 9. Redziet, ko tad jūs, pēc jūsu domām, pie dzērvēm ticējāt vērojam kā ko brīnumainu, tam pamatā bija kaut kas pavisam dabīgs, bet ko, protams, tikai tas var atzīt, kas labi pazīst visas radības pilnīgu iekārtojumu. 10. Tas viss gan arī ir brīnums, bet ne tāda veida brīnums, kas no akliem cilvēkiem tā tiek uzskatīts kā brīnums, it kā tas būtu dievišķas maģijas brīnums, bet gan garā modinātiem cilvēkiem, pavisam dabīga veida brīnums. 11. Ja nu stundas laikā varbūt atlidotu otrs dzērvju bars, tad jūs pie tā piedzīvotu pavisam līdzīgu parādību, bet, ko jūs arī aptvertu labāk kā pirmo. 12. Bet, ko ar rakstu un valodas iekšējo garīgo atbilstību tad tāds dzērvju lidojums izsaka? Kas var šo ainu lasīt un vārdos uzticami un patiesi, un saprotami izteikt? Redziet, tas ir pavisam cits jautājums, kas noteikti ir grūtāk atbildams, kā tas, ko jūs no parādības turējāt par īstu brīnumu! 13. Šie putni apdzīvot tikai tīrus purvus ezeru tuvumā, kuriem ir tīrs ūdens; smirdošās un pūstošās peļķēs viņi diezin vai jelkad būs sastopami. Viņu barība ir veselas un dzīvas zivtiņas, un arī citi tīri ezeru tārpi. 14. Nu, tīrs ūdens garīgā atbilstībā apzīmē tīru, un ne caur ko nesaduļķotu pilnīgu, patiesu Debesu izpratni. 15. Tātad, šie dzīvnieki attēlo cilvēkus, kas vienmēr cenšas tiekties pēc tīras izpratnes un savas dvēseles paēdināt ar dzīvām, tīrām zivtiņām (dzīvo Dieva vārdu) un tīriem tārpiem (tīras dabas sfēras izpratnes pieredzi). 152

16. Tādēļ, ka šeit minētie dzīvnieki nodarbojas tikai ar tīru, mēs pie viņiem redzam dominējošu inteliģenci un kārtību visā, ko mēs zinām no viņu darbības sfēras. Kur viņi dzīvo, viņi nostāda ļoti rūpīgus sargus, kuri ar kādu zināmu skaņu visam baram paziņo, ka tam tuvojas kāds ienaidnieks, jo noliktie sargi ar savu aso izjūtu jau no tālienes nemaldīgi sajūt ienaidnieku, tālu pa priekšu ejošo ārējās dzīvības atmosfēru. Tāpat šie dzīvnieki arī precīzi zina viņu ceļošanas laiku, un, kad tas uzsākams, tas vienmēr notiek ar lielāko uzmanību un kārtību, kā jums par to jau bieži bija izdevība pārliecināties. 17. Redziet, tāpat arī lai katrs cilvēks un beigās kāda visa liela draudze, no savas tīras izpratnes, visu nostāda zināmā, iespējami labākā kārtībā, visā rīcībā ievēro uzmanību un gudrību, un ar to visai dzīvībai un mūžībai gūs labākos un noteiktākos panākumus! 18. Dzērvju taisnā lidojuma līnija nozīmē stingru un noteiktu raksturu, nekad nenovirzoties no reiz labi atzītas patiesības, jo ar šādu, noteikti, ļoti taisnu, garīgu virziena un ceļojuma līniju, cilvēks visdrīzāk nonāk pie dzīvībai svētīga mērķa. 19. Pie šo putnu tālākā ceļojuma, jūs visas garās līnijas priekšgalā pamanījāt septiņus vadoņus. Redziet, tas vēlreiz izriet no tīras barības. 20. Ja nu kādas draudzes cilvēka dvēseles tiek barotas ar tīras patiesības ēdienu, tad viņi no sava vidus arī drīz un viegli atradīs gudrākos, un viņiem nodos nu pilnīgi uzticēt vadību, bet tad arī, cik ilgi viņi uz zemes dzīvo, paliek viņu vadītāji un vadoņi, un, ja kāds no viņiem aizceļo otrā pusē, tad viņš tiek aizvietots ar kādu cienījamu draudzes locekli, un otrā pusē aizceļojušais gars, šurp arī no viņpasaules, kā patiess sargeņģelis būs nomodā par atpakaļ palikušo draudzi, un ar to būs svētākā apvienībā un satiksmē, un ietekmēs to pamācoši, kā tas arī bija pie pirmtēviem, patriarhiem un daudziem praviešiem. Un tā, tāda labi kārtota draudze, noteikti jau šeit uz šīs zemes vienmēr atradīsies patiesā, dievišķā svētlaimē. 21. Jo tikai tas cilvēks, kuram jau šajā dzīvē pilnā mērā ir iekšējas dzīvības gaisma, pie kam viņš skaidri izprot Dievu un Viņa mīlestības pilnākos un gudrākos nodomus ar cilvēkiem, un savā priekšā skaidri redz ne nāvi, bet gan tikai mūžīgu, vissvētlaimīgāko dzīvību, arī jau šeit uz zemes, var būt laimīgs pavisam brīnišķā veidā, kamēr kāds cits cilvēks, kas neatrodas tādā dzīvības kārtībā, krīt no vienām šaubām otrās, baida sevi ar dažādām tumšām domām, un, lai tās aizdzītu un sevi apreibinātu, beigās metas rokās visādām jutekliskām baudām, un tā vietā, lai kļūtu Debesu bērns, kļūst tikai elles un tās senās tiesas bērns. 22. Tie septiņi vadoņi arī attēlo Dieva Debesu labā un patiesā pilnu skaitli, tādēļ, ka tādā pilnā skaitlī, kā bagātīgākā kārtībā darbojoties, ir attēloti jums jau pazīstamie septiņi Dieva gari. Tādēļ katrai draudzei pietiek ar septiņiem pārstāvjiem septiņu Dieva garu kārtībā; bet pie tam katram sevī, kā pilnīgi darbīgiem, vajag būt tiem septiņiem gariem, bet, vadot draudzi, pārstāvēt vienu, galveno Garu. 23. Kāda tāda draudze Dieva priekšā tad kļūst kā viens pilnīgs cilvēks, kā tas ir Debesīs, kas sastāv no neskaitāmi daudzām apvienībām, pie kam, katra apvienība zināmā mērā attēlo vienu, pilnīgu cilvēku. Starp apvienībām starpība pastāv tikai tajā, ka neskaitāmi dažādās attiecībās vienā vai otrā apvienībā, viens vai otrs Dieva Gars parādās kā vairāk vai mazāk bagātāk izglītots un pārstāvēts. 24. No šīm nu parādītām attiecībām, kas starp vairāk un mazāk, iet līdz bezgalībai, materiālā pasaulē arī rodas bezgala daudzas, un dažādas formas, tāpat kā no septiņām vienkāršām pamatkrāsām var tikt radīta visu iespējamo krāsu bezgala daudzveidība, un no septiņiem vienkāršiem toņiem mūzikā var tikt radīta nekad nebeidzama melodiju daudzveidība un apburoša harmonija. 25. Redziet, kā Es jums nu pavisam īsā pārskatā par dabu un dzērvju lidojumu radīju atbilstošu garīgu un debešķīgu ainu, tāpat visā, ko jums šī zeme piedāvā redzēt, dzirdēt, saost, nogaršot un sajust, arī pastāv atbilstība. Bet ne miesa, ne jūsu bailīgā dvēsele, bet gan vienīgi dzīvais un mūžīgais Dieva gars jūsu sirdīs var jums tam dot atvēršanas atslēgu. Tādēļ tiecieties pēc jūsu gara atkalatdzimšanas jūsu dvēselēs, un visa radība ar visām tās neskaitāmi daudzām 153

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
VMD_Ziemelvidzemes_stasti_B(1)
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...