Views
6 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

parādībām, kļūs

parādībām, kļūs jums liela un atvērta grāmata, kurā jūs labi varēsiet redzēt un aptvert dievišķās mīlestības, gudrības un varas pamatu! Vai jūt to nu labi sapratāt?” 26. Visi teica: „Jā, Kungs, Tu lielais Dievs un Meistars kopš mūžības, jo šoreiz Tu atkal reiz runāji pavisam skaidri un atklāti. Kas Tavā skolā nekļūst labs, apgaismots un gudrs, tas tad noteikti tāds nebūs nekad un nekur!” 103. ROMIEŠU IERAŠANĀS PIE KUNGA 1. Pēc tam Lācars teica: „Kungs un Meistar! Bet patiešām žēl, ka šo ļoti sevišķo mācību nevarēja dziedēt arī ļoti zinātkārie, krietnie romieši! Ko mēs viņiem teiksim, jo viņi mums noteikti jautās, kas viss viņu prombūtnē notika? Vai mēs drīkstam viņiem ko darīt zināmu no lielās pamācības par dzērvju lidojumu?” 2. ES teicu: „Ja Es to būtu atzinis par viņiem labu un vajadzīgu, tad Es noteikti jau pirmais būtu parūpējies, lai viņi pie tā piedalītos, bet, tā kā pagaidām tas viņiem vēl nav vajadzīgs, bet gan tikai jums, nedaudziem, pazīt Dieva Valstības dziļākus noslēpumus, tad Es to arī, kā kaut ko sevišķu, rādīju un atklāju tikai jums, nedaudziem. 3. Bet tieši romieši, kā pirms viņiem arī grieķi, no seno ēģiptiešu nesaprastām senām mācībām, kuri pilnīgi pareizi pazina atbilstību starp dabas un gara pasauli, tās noveda tumšākā pagānismā un elkdievība, un vairāk kā puse viņu priesteru nodarbojas ar šīs pasaules dabas parādībām, un no tām izdara visādus pareģojumus. Dažādu putnu rīta lidojums tam nolūkam viņiem ir ļoti noderīgs, kā arī pirms ausmas nogalināto dzīvnieku asinis un iekšas, tāpat vējš, mākoņu kustība, nakts zvaigžņu stāvoklis un debess krāsas; viņi arī rītos kurina uguni, un no tā dažnedažādi pareģo, un par to lieliem un maziem liek maksāt. Ja tie, šeit esošie romieši, nu būtu Mani dzirdējuši tā runājam par dzērvju lidojumu, tad viņi mums tūlīt būtu uzmākušies ar neskaitāmiem jautājumiem par ļoti daudzām parādībām, kuras viņi piedzīvoja, un no tām par viņu zīmju tulkotāju pareģojumiem, no kuriem šad tad dažs ir piepildījies, nu mums būtu dienām ilgi ko darīt, līdz mēs pēc patiesības tikai daļēji varētu viņus apmierināt. 4. Ja viņi dzīvos un darbosies pēc Manas Mācības, tad caur to viņi savu garu jau tāpat vedīs visās citās gudrībās; bet, ja viņi nu zinātu arī to, ko Es jums nu uzticēju, tad viņi mājās gandrīz vai nedarītu neko citu, kā ar visu dedzību novērotu dabas pasaules parādības un censtos tās atminēt, bet, pie tam, trūkstot gara un dvēseles vienotībai, kristu visādos maldos, kas viņu iekšējās dzīvības attīstībai patiesi nebūtu svētīgi. Šī iemesla dēļ, Manis jums izskaidroto, pagaidām paturiet pie sevis! – Bet nu visi drīz būs pie mums, tā kā viņi no Rafaēla uzzināja, kur mēs atrodamies.” 5. Tikko Es to tiem nedaudzajiem pateicu, kad no pilsētiņas jau arī nāca ārā vesels bars, drīz mūs ieraudzīja un nāca pie mums. 6. Bet pēc Manas gribas Rafaels jauniešus veda uz kādu citu, lielāku pakalnu, un ar viņiem nodarbojās. Kad viņš jauniešiem rādīja pakalnu, uz kura Es atrados, tad visi nokrita uz ceļiem, un no visas sirds slavēja un cildināja Mani kā labo, mīļo Tēvu. 7. Bet nu jau pienāca arī romieši un visi citi mācekļi. Nebija klāt tikai daži atgrieztie templieši, kuru sievas un bērni atradās Betānijā, tādēļ, ka tieši no savām sievām un bērniem bija ieraudzīti un tādējādi aizkavēti, par ko viņi nebija vainīgi; jo Es Pats to pielaidu, lai tad pa dienu viņiem no tiem būtu miers. Ar minētiem templiešiem mēs tad arī satikāmies tikai pie rīta mielasta. 8. Kad romieši vispirms pienāca pie Manis uz pakalna, viņi Mani uz laipnāko sveicināja un Agrikola teica: „Ak, Kungs un Meistar, cik priecīgi mēs tomēr esam, ka mēs tevi atkal atradām, un, ka mēs nu redzam, ka Tu ar Tavu svēto Personību mūs neesi atstājis! Tā kā mēs mājā Tevi 154

neatradām, mēs visi baidījāmies un domājām, ka Tu kopā ar nedaudzajiem mācekļiem varbūt jau uz visu dienu aizceļoji. Tavi mājā palikušie mācekļi paši domāja tāpat kā mēs, tādēļ, ka vakar ļoti gudru iemeslu dēļ, Tu nevienam negribēji paskaidrot, ko Tu šodien varbūt uzsāksi. Mūsu jautājumu un minējumu beigās Rafaels mums paskaidroja, ka Tu atrodies šeit. Tad mēs arī steidzīgi devāmies ceļā, steidzāmies šeit, un sev par apmierinājumu, Tevi arī atradām. Un nu mēs esam pārmēru priecīgi, ka Tu, kas mums esi viss, nu atkal esi mūsu vidū.” 9. ES teicu: „Tātad, arī Es priecājos, ka jūs, vēl tik diezgan agri pirms Saules lēkta, ieradāties pie manis, jo kas par Mani priecājas un Mani mīl, par to arī Es priecājos un mīlu viņu. 10. Bet nāks laiks, kurā cilvēki arī Mani meklēs, bet tik drīz un viegli neatradīs, kā tas nu ir pie jums. 11. Bet, kas sirdī nopietni un pēc Maniem vārdiem patiesi Mani meklēs, tas Mani arī atradīs, un viņam būs liels prieks, ka ir Mani atradis. Bet, kas Mani reiz atrada, tas Mani arī vairs neatstās. Viņa mīlestības un pacietības lielākai pārbaudei Es uz zināmiem acumirkļiem šad un tad gan viņa priekšā aizklāšu Savu vaigu, bet tādēļ viņu neatstāšu. 12. Bet labi tiem, kurus Es īsti daudz pārbaudīšu, jo no tā viņi pazīs, ka Es viņus ļoti mīlu! Jo kas tiek daudz pārbaudīts, un pārbaudījumus labi iztur, tas viņpasaulē Manā Valstībā tiks likts priekšgalā daudzam un lielam, bet kas, viņa vājuma dēļ, tiks mazāk pārbaudīts, tas arī tiks likts mazākā un niecīgākā priekšgalā. 13. Bet Mana Vārda un patiesības dēļ, jums arī vēl būs jāiztur dažs labs pārbaudījums, un jūsu pacietībai, kas jūsos vēl ir tas vājākais gars, nepaies secen uguns pārbaudījums. Bet, kad tas pār jums nāks, tad atcerieties šo pakalnu, un, ka Es jums to iepriekš pasludināju. Bet sirdī arī padomājiet, ka Garā Es nākšu pie jums, jūs spēcināšu un palīdzēšu! To visu sevišķi labi ievērojiet! Jo šajās dienās un arī turpmākos laikos pieļauj spēku, un, kas to [Dieva Valstību] ar spēku rauj pie sevis, tie to arī mantos. Bet turpmākos laikos būs tā, kā Es jums caur līdzību rādīšu.” 104. LĪDZĪBA PAR IZSALKUŠO CEĻINIEKU 1. (Kungs:) „Bija kāds cilvēks, kuru naktī ceļā sāka ļoti mocīti izsalkums. Tad pusnakts stundā viņš nonāca kādas apdzīvotas vietas tuvumā. Tur bija māja, kas līdzinājās viesnīcai; bet mājā visi jau gulēja. Bet ceļinieks sāka pie mājas durvīm un arī pie logiem klauvēt, un, kad viņš kādu laiku klauvēja, viesnīcas kungs pamodās, gāja pie loga un neapmierinātā balsī vēlajam ceļiniekam jautāja, kas tad esot, ka viņš tik vēlā nakts stundā tik nekaunīgs klauvē pie durvīm un logiem. 2. Bet ceļinieks teica: „Ak, kungs, es nāku tālu ceļu, un visu dienu neko neesmu dabūjis ēst un dzert, tā kā visā ceļā caur tuksnesi nebija sastopama neviena māja un neviena viesnīca. Tādēļ es tev lūdzu, apžēlojies par mani, un dod man maizi, ka es varu apmierināt izsalkumu un spēcināties, - citādi es mirstu badā!” 3. Tad viesnīcas kungs runāja: „Kā gan tu iedomājies tik vēlā nakts stundā man prasīt maizi?! Pagaidi līdz pienāks diena!” 4. Bet ceļinieks ar šo atbildi neļāva sevi strupi atraidīt, un vēl vairāk un vēl neatlaidīgāk viesnīcas kungam prasīja maizi. 5. Tad viesnīcas kungs tomēr piekāpās, - un, ja arī viņš ceļiniekam prasīto maizi zināmā mērā deva ne aiz līdzcietības, tad viņš tik vēlā naktī to viņam tomēr deva bezkaunīgās lūgšanas dēļ. 6. Un, redziet, no šīs ainas jūs variet secināt, ka kāds cilvēks, kas visu savu zemes dzīves dienu ceļā caur pasaulīgu maldu tuksnesi, noteikti nevarēja atrast un saņemt maizi savas 155

Pages 1-8 - VA3CR
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Notlar 8
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
NFS2-8 - Notifier
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
1 - Vienna
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
1.. h. - Sottas SA
Untitled-1 - iibms
Unbenannt-1 - Till Nowak
Deel 1 - Demka - Vijfeeuwenmigratie.nl
stiege (1).pdf