Views
4 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

pirmām kārtām,

pirmām kārtām, patieso Dieva Valstību un tās taisnīgumu meklējiet tikai sevī – viss cits īstā laikā jums jau pats no sevis būs kā brīva piedeva! 7. Bet kā labi atbilstošu ainu jūs variet sev ievērot to: Augstas kalnu virsotnes un galotnes līdzinās tiem pasaules gudriem, kuriem arī ir daudz prāta gaismas, - bet pie tam viņi ir ļoti iedomīgi lepni, galvas nes augstu paceltas, un ar nicināšanu skatās lejup uz neizglītoto pasauli; jā, savas lepnās galvas viņi nepaceļ pat par tiem, viņiem līdzvērtīgiem zinātniekiem, kas varbūt valsts dzīves rangā ar viņiem nestāv līdzīgi augstā pakāpē, ja arī šie zemākstāvošie auglīgā erudīcijā ir par viņu pārāki. 8. Un, redziet, te tieši augstie kalni mums dod teicamu ainu! Jo augstāks ir kāds kalns, un jo plašāku skatu var baudīt no tā augstākās galotnes, jo neauglīgāks ir tāds kalns, un ir auksts un klāts ar sniegu un ledu. P.p. uz Ararata augstākās virsotnes jūs neatradīsiet pat vispanīkušāko sūnas stādiņu, bet uz tā daudz zemākām kaimiņaugstienēm jūs jau sastapsiet sūnas un citus akmens stādus, uz vēl zemākiem jau visādu zāli un kalnu ganību augus, un vēl zemāk jau krūmus un kokus. 9. Bet tāpat ir arī ar visiem augstiem pasaules gudriem un dabas zinātniekiem, it sevišķi, ja viņu izglītības dēļ, viņi no valsts ir augsti stāvoši; viņi ir iedomīgi, augstprātīgi, visu redz stāvam dziļi zem viņiem, tāpēc ir auksti un bezjūtīgi, nav mīlestības, izņemot sastingušu pašiem uz sevi un savu labklājību. Bet tādēļ arī viņi, neskatoties uz viņu gaismu, kas nesatur nekādu dzīvības siltumu, ir pilnīgi neauglīgi un kalpo valsts vadoņiem kā sava veida kundzības greznība, bet patiesi maz vai visvairāk, nemaz, kamēr zemākie jau strādā un caur realizētām zināšanām valstij noderīgi, un tie vēl zemākie nostādītie strādā vēl vairāk un, acīmredzami, arī vēl daudz vairāk noder valstij un cilvēkiem. 10. Tā augsti kalni kādā zemē gan arī ir greznība, un ceļinieks, ja viņš tos ierauga, brīnās par to augstumu, bet, ja uzstāda lauksaimniecisku jautājumu, kāds praktisks labums valstij ir no tās augstiem kalniem, un kādus augļus tie tai nes, tad atbilde noteikti būs tikpat kaila un liesa, cik kaili un liesi tieši ir paši augstie kalni. 11. Bet ar to Es negribu teikt, ka Zemes augstie un augstākie kalni varbūt būtu kā pilnīgi nederīgi un bezmērķīgi. Attiecībā pret visu Zemi, tie ir ļoti nepieciešami. Pirmkārt, tie atmosfēras gaisu piespiež, un noteiktos dienas un nakts laikos kopā ar visu Zemi liek griezties un kustēties ar viduspunkta asi, citādi pastāvīgas, spēcīgas gaisa straumes priekšā nevarētu pastāvēt neviena radība. Jo Zemes kustība ap tās asi šeit, kur mēs nu atrodamies, jau ir tik ātra, ka mēs katru acumirkli ap divām stundām tiekam stumti prom no rietumiem uz austrumiem. 12. Ja Zeme nu būtu pavisam gluda un pilnīgi bez kalniem un pakalniem, tad to ietverošais gaiss zināmā mētā stāvētu mierā un nekustētos līdz ar Zemi; bet šī gaisa stāvēšana mierā tomēr būtu nepārtraukta, pat spēcīgākos orkānus tālu pārspējoša gaisa straume, pie kam, kā teikts, uz Zemes virsmas nekad nebūtu nekādas būtnes esamība un pastāvēšana. 13. Bet, tā kā Zemei, sevišķi tās vidus un, tātad, galveno apgriezienu zonas tuvumā, ko vēlākie pētnieki nosauks par ekvatoru, visvairāk plašās rindās ir augsti kalni, kuru virsotnes sniedzas tālu virs mākoņiem, tad tie spiež gaisu virzīties līdzi ap Zemes asi, un tādēļ jūs no šīs spēcīgās gaisa straumes neko nejūtat; bet, ka gaiss tomēr dažreiz nonāk plūsmā, kas nu rītā sevi liek pamanīt caur vēju, tā cēloni un izcelšanās iemeslu Es jums jau rādīju, un nu nav vajadzīgs par to sākt vēlreiz runāt. 14. Un, redziet, tas tad jau reiz atkal ir viens augsto kalnu derīgs darbs visai Zemei! Bet līdzās tam, augstiem kalniem un tā arī tam sniegam un ledum, ir arī kāda cita nozīme, kas no vēlākiem dabas zinātniekiem arī tiks pazīta. Bet jums tam vēl nav laiks tikt iesvaidīties visos dabas pasaules noslēpumos; un, ja arī Es to darītu, un jums izskaidrotu, tad jūs to neaptvertu, tādēļ, ka jums tam trūkst nepieciešamo priekšzināšanu. 15. Tikai Es jums vēl varu teikt, ka Zeme un ap Zemi nepārtraukti strāvo neredzami spēki, kas ir ļoti nepieciešami minerālu, stādu un dzīvnieku pasaules, pie kuras miesā pieder arī cilvēks, atdzīvināšanai, un šie neredzamie spēki tiek kārtoti un vadīti arī no kalniem un to 160

veģetācijas, dabas un īpašībām, tādēļ kalnu iedzīvotāji vienmēr ir veselīgāki un spirgtāki kā lielu līdzenumu un dziļu ieleju iedzīvotāji. 16. Ar to Es šajā rītā devu kādu dabas mācību, ciktāl jums tā pagaidām ir nepieciešama, lai jūs neesat spiesti palikt savos senos maldos; bet, kad pilnas patiesības un dzīvības gars kļūs viens ar jūsu dvēseli, tad tas jau tāpat jūs vedīs tālāk visā patiesībā. – Vai jūs to labi saprotat?” 108. KUNGA MĀCĪBAS NOZĪME 1. Visi, Man pateikdamies, teica, ka viņi to visu esot labi sapratuši, un mūsu Markuss un kopā ar viņu arī tie citi romieši, vēl īpaši teica: „Kungs un Meistar! Es un arī mani biedri nu arvien skaidrāk sākam atzīt, ka pareizai Dieva izpratnei un nesavtīgi dzīvai ticībai Viņam, ir absolūti nepieciešama Zemes un visa, kas ir tajā un uz tās nu parādās, pareiza izpratne. Jo tikai no tā ierauga, ka šai Zemei un visam, kas uz tās ir, vajadzēja būt kādam augsti gudram, visvarenam un, tātad arī ļoti labam Ierosinātājam un Radītājam, jo kāda akla, pat pati sevi neapzinoša vara, kuru mēs, pagāni, dēvējam par Tatumu, nespētu uz Zemes un katrā atsevišķā radībā visu tik ļoti gudri un mērķtiecīgi iekārtot. 2. Tātad, jau pareizā dabas un tās kārtoto spēku izpratnē ir neapgāžams pierādījums par kādu mūžīgu un ļoti gudru Dievu, visu lietu un visu būtņu Radītāju. Bet, ja šis pierādījums nu nelokāmi konstatēts, tad pilnīga ticība vienam Dievam ir pati par sevi saprotama, skaidra lieta. 3. Ja tam tad vēl nāk klāt Tava Mācība par dvēseles turpmāko dzīvi pēc miesas nāves, un par patiesu, iekšēju un dzīvu Dieva Valstību, un cilvēks zina, kas viņš ir, un kāpēc viņš te ir, un kā viņam dzīvot un rīkoties, lai kļūtu Dieva bērns, tad viņš to arī noteikti darīs, un to jo vairāk tādēļ, ka viņš tieši no Tavas mutes uzzina, kāds liktenis viņu pēc miesas nāves sagaida, ja viņš paliek savos maldos un ļaunumā. 4. Kungs un Meistar, es šeit nerunāju kā jūds, bet gan kā daudz pieredzējis pagāns, un saku: Tava Mācība par Dieva Valstību un par cilvēku vienīgi patieso un mūžīgo uzdevumu, acīmredzami ir tas augstākais, tīrākais un patiesākais, un vienlaicīgi arī pārliecinoši aptveramākais, ko jebkad cilvēki dzirdēja kā Dieva Mācību, un par viņu uzdevumu, un mums tā nu ir jo aptveramāka un ticamāka, tādēļ, ka mums ir tā neizsakāmā laime to dzirdēt no Tavas Dieva mutes; jo mēs Tevi redzam, dzirdam un varam, un drīkstam ar Tevi, vienīgo, patieso Dievu un Kungu kopš mūžības, par dažādām lietām un attiecībām sarunāties un aprunāties. 5. Mums sev patiesi nevajag nekādu citu pierādījumu par reāla Dieva esamību, kā tieši tikai Tev Pašu. Bet mēs esam tikai desmit, kuriem ir dota tā neaprakstāmā laime un mūžam nepelnītā žēlastība Tevī atrast mūžīgo visas Debess, visu pasauļu un dzīvības Kungu. 6. Tu personīgi kopā ar mums neceļosi uz Eiropu un uz Romu, un tur Sevi, kā šeit, neatklāsi, lai visi pagāni vēlētos Tevi atzīt un Tev ticēt, bet gan vienīgi mēs viņiem Tevi pasludināsim un arī jau iepriekš esam pārliecināti, ka mūsu darbs un pūles nebūs neauglīgas. Bet mūsu cilts biedri mājās ir ļoti kritiski cilvēki, un kādai lietai tic tikai tad, kad par tās reālo esamību ir dabūjuši skaidrus un neapgāžamus pierādījumus no iespējami daudzām pusēm, kas nu ir jo nepieciešamāk tādēļ, ka mūsu pasaules gudrie ir kļuvuši pilnīgi ateisti un neviens augsti izglītots vairs nedomā un vēl mazāk tic vienam vai otram Dievam. 7. Un, redzi, ak, Kungs un Meistar, tad es domāju, pirms Tava svētākā Vārda un Tavas Mācības pasludināšanas vispirms no šīs Zemes dabas un kārtības, un tās būtības vajag tikt uzstādītam skaidram pierādījumam par viena vienīga, patiesa Dieva neapstrīdamu esamību. Ja tas reiz ir laidis saknes, tad noteikti arī būs viegli tā pasludināt Tavu Vārdu un Tavu Mācību, ka vispārīgi Tev ticēs un Tevi turēs par vienīgi patieso Dievu, vārdos un darbos pielūgs un mīlēs. 161

Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
No.8 NEWS - 東京国際大学
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
Unbenannt-1 - Till Nowak
AR 1. numuru - Vienotība