Views
8 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

5. Ka Dievam viņa

5. Ka Dievam viņa mūžīgi lielajā radības telpā būs arī vēl citas mācību zemes cilvēkiem, par to nav jāšaubās, - arī mums, maziem un vājiem cilvēkiem, mūsu bērnu vajadzībām ir vairāk kā viena vien skola. Bet kādēļ visvarenajam un augsti gudrajam Dievam būtu neiespējams tas, kas ir iespējams nespēcīgajiem cilvēkiem? 6. Sentēvi, kas noteikti vairāk kā tagad mēs, atradās saskarsmē ar Dieva debesīm, to labi zināja, ka tas tā ir; bet mēs, pateicoties savam materiālajam pasaules prātam, visu, kas ir gara, esam pazaudējuši, un tikko par to vairs ko tuvāk zinām. Es gan arī esmu tikai matērijas cilvēks, bet es esmu daudz mācījies un izzinājis, un tādēļ tā nu runāju. Patiesi, templī arī visu priekšā es tā nevaru runāt!” 7. Pirmais runātājs teica: „Es tev neko vairs nevaru iebilst un esmu īsti priecīgs, ka tu mani nu uzvedi uz citām domām. Bet nu arī ir laiks atgriezties pie mūsu galvenās tēmas, proti, par dīvaino Galilejas pravieti. Es tūlīt sākumā izteicu savu piezīmi, ka uz zemes vienmēr ir neparasti cilvēki, no kuru vārdiem un darbiem nenoliedzami viegli saskatāmas kādas augstākas, dievišķas spējas, kā tas tagad, šķiet, ir pie mūsu Galilieša. 8. Bet arī pie citiem cilvēkiem netrūkst līdzīgas spējas. Ņemam kaut vai tikai šodien mūsu tērpa pēkšņo pazīšanu un triju lauvu brīnumaino šeit atburšanu! Tas ir acīmredzams brīnums, ko kāds parasts cilvēks nevar aptvert. Bet nu arī viņi varētu teikt: „Es vai tas tur ir jūsu Mesija, jo Viņš spēj radīt brīnumus ” – ko mēs, taču, nevarētu pieņemt! Ja tas tā būtu, tad zeme no Mesijām drīz mudžētu. Jesajieši arī dara brīnumus, bet tādēļ viņi vēl ilgi nav mesijas. Bet Galilietis piedāvā sevi mums kā tādu – ko mums uz to jāsaka?” 9. Otrais gudrais runātājs teica: „Manas domas būtu šādas, kuras es, saprotamu iemeslu dēļ, nevarēju pateikt: Viņa mācība un darbi ir man labi pazīstami. Ar savu dzīvi un darbiem Viņš ir tīrākais jūds, pilnīgi Mozus garā. Bet, ka nu pie mums tempļi izskatās ar Mozus mācību, to mēs visi par daudz labi zinām, un, šķiet, arī Viņš to pavisam perfekti zina, citādi Viņš priekšpusdienā mums nebūtu tik skarbi pārmetis. Bet tam Viņš pie akli dzimušā arī patiesi pastrādāja īstu brīnumu tikai ar savu gribu, kas nekad nevienam agrāk gan nebija iespējams, un manas domas tagad ir tādas, ka mums, kā uzmācīgiem novērotājiem, to lietu tagad vajag atstāt mierā. Nāk laiks, nāk arī padoms. Ja Viņš tomēr ir Tas, par ko Viņš atklāti visiem cilvēkiem sevi uzdod, tad mēs jau mūžam pret viņu neko nevarēsim panākt, bet, ja Viņš beigās tomēr Tas nav, tad arī Viņš pret mums nekā nevarēs panākt – neskatoties uz visiem Viņa brīnumiem! 10. Labākais ir, ka mēs slepeni visas Viņa Mācības un darbus pārbaudām. Ja mēs tos atrodam pilnīgi tīrus un viņa darbus dievišķa veida, tad arī mēs ticēsim viņa; bet, ja mums no Viņa šie noteikumi nepiepildās, tad paliekam, kas esam, un visu citu atstājam Dievam!” 11. Tam visi nu piekrita un atkal atsāka ēst un dzert. 12. Bet pēc šīs runas pēc Manas pavēles Lācars atkal atnāca pie viņiem. Viņš zināja visu, ko viņi runāja, jo Es to visiem pateicu. 6. LĀCARS ATSTĀSTA SAVU PIEREDZI AR KUNGU 1. Kad tagad labi paēdušie farizeji ieraudzīja Lācaru, viņi visi izteica savu prieku, ka nu viņš neaicināts atnācis pie viņiem. 2. Bet viņš (Lācars) sveicināja viņus, teikdams: „Man liels prieks, ka jūs šeit, no jums nolādētā vietā, tomēr tik labi jūtaties! Tā kā man, par patiesu sirds prieku, ir zināms viss, ko jūs šeit runājat, tad man šķiet, ka jūs, kā patiesi īsti gudri vīri, savus lāstus pret šo manu īpašumu sevišķi neņemsiet vērā?!” 16

3. Pirmais runātājs teica: „To noteikti nē; bet – pie Mozus! – Kā tu pie aizslēgtām durvīm un logiem varēji uzzināt, ko mēs, pēc iespējas klusi, savā starpā runājām? Atstāsti mums mūsu sarunas saturu, citādi mums vajag ticēt, ka tu gribi zoboties par mums!” 4. Te Lācars viņiem apgalvoja, ka tas viņam prātā nav nācis un vārdu pa vārdam visu atstāstīja, ko viņi tikko bija runājuši savā starpā. 5. Kad farizeji to dzirdēja, tad pirmais atkal teica: „Bet kā, augstā debess, tu to uzzināji?” 6. Lācars sacīja: „Tu taču pats teici, ka pasaulē esot cilvēki, kas ir apdāvināti ar retām spējām. Kādēļ gan, piemēram, Dievs neapvaldītu arī mani ar dažādām retām spējām? Bet, es jums varu teikt, ko daudz svarīgāku, un tas pastāv tajā, ka, spriežot pēc jūsu zināšanām un sarunām, jūs Dieva valstībai stāvētu diezgan tuvu, ja tempļa ļaunais gaiss tam netraucētu. Bet sevišķi es atzīmētu tavu pretrunātāju, kam beigās tu pats, tāpat, kā arī visi citi, visu kopā ņemot, piekrita! – Tādēļ tagad jūs visi, ieskaitot cienījamo pretrunātāju, man par lielu prieku, stāvat uz viena un tā paša punkta, jo visā templī jums līdzīgu vīru daudz vairs neatradīsies. Tādēļ, kā jūsu vecs un patiess draugs, es jums saku, ka Dieva Valstībai jūs tagad stāvat tuvāk, kā jūs to nojaušat!” 7. Tagad otrais runātājs teica: „Mīļais draugs, izskaidro saprotamāk! Ko tu ar to gribi mums teikt? Kā nu mēs šeit varam būt Dieva Valstībai tuvāk, kā mēs to spējam nojaust? Vai mums šeit varbūt jāmirst? Vai tu varbūt mums vīnā esi ielējis indi?” 8. Lācars sacīja: „Kā jūs, kā patiesi gudri vīri, varat ko tādu iedomāties! Es tūlīt gribu dzert no jūsu kausiem, lai jums pierādītu, ka jūs maldāties; jūs vēl diezgan ilgi dzīvosiet uz šīs zemes. ‘Tikai ar savām zināšanām jūs esat Dieva Valstībai tuvojušies un ar savu slepenībā turēto ticību, bet ne ar jūsu Zemes dzīvi.” 9. Pirmais farizejs teica: „Ko tu saproti zem Dieva Valstību?” 10. Lācars saka: „Neko citu, kā tikai savā sirdī patiesu Dieva atzīšanu – bet ja jūs to, ko līdz šim vajājat, atzītu par to, kas Viņš patiesi ir, tad jūs jau arī pilnīgi būtu gaismas pilnajā Dieva Valstībā! Vai jūs tagad mani sapratāt, ko es ar to jums gribēju teikt, kad es sacīju: Jūs esat Dieva Valstībai tuvāk nākuši, kā jūs to varat nojaust?” 11. Pirmais runātājs atkal teica: „Nu tieši labi, ka tu mūs uzvedi uz šo tēmu! Tas, ka tu turies pie šī dīvainā galilieša, to mēs jau labu laiku zinām, un mēs tev, vai nu taisnīgi, vai netaisnīgi, patiešām devām to manīt. Tas mums nav nekas jauns. Bet tā kā tu to vīru noteikti pazīsti labāk kā mēs, un mēs, cerams, atkal esam kļuvuši patiesi draugi, tā kā tu, pateicoties savām, mums agrāk nezināmajām spējām, pats pārliecinājies, ko mēs patiesībā pie sevis domājam, tad nu būtu laiks, ka tieši tu mūs iepazīstinātu tuvāk ar šo vīru. Tādēļ tev nepavisam nav vajadzīgs mums izdot Viņa pašreizējo atrašanās vietu, jo mēs jau tāpat nekad negribam izmantot smieklīgo tempļa lēmumu; jā, arī mēs negribam galilieti tuvāk iepazīt viltīgo tempļa priesteru dēļ, bet tikai vienīgi mūsu pašu dēļ, tādēļ tu nu jau vari runāt ar mums pilnīgi atklāti par Viņu!” 12. Lācars uz to teica: „Kā un kur Viņš ir dzimis un kas viss pie Viņa dzimšanas ir noticis, kad vecais ļaunais Erodus pirms 30 gadiem Betlemē Viņa dēļ lika nogalināt daudz nevainīgu zēnu 1-2 gadu vecumā, tādēļ, ka tie trīs gudrie no tālās austrumzemes, kurus šeit atveda viena zvaigzne, paziņoja, ka Betlemē jūdiem esot dzimis jauns ķēniņš, to visu jūs zināt tikpat labi, kā es; bet jūs nezināt, ka tas jaundzimušais jūdu ķēniņš, pateicoties dievišķajai varai, nenonāca briesmīgā Erodus rokās, bet gan ar Dieva palīdzību un toreiz vēl jaunā kapteiņa Kornēlija starpniecību laimīgi aizbēga uz Ēģipti – uz ceno Ostracinas pilsētu, un tikai tad, kad pēc trim gadiem vecais Erodus utu apsēsts nomira, laimīgi atgriezās Nācaretes apgabalā, un tur, pavisam klusā atturībā, bez kādām sevišķām mācībām, ir izaudzis par vīru. 13. Kad viņš bija 12 gadus vecs, tad kopā ar saviem šīszemes vecākiem viņš atnāca Jeruzalemē uz zēnu pārbaudi un pilnas 3 dienas palika templī, un ar savām atbildēm un jautājumiem ļoti pārsteidza visus vecajos, rakstu mācītājus un farizejus. Mans tēvs, kas, viņu vecāku nabadzības dēļ pat samaksāja augstāko pārbaudījumu maksu, man to atstāstīja. 17

 • Page 1 and 2: LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 8. GR
 • Page 3 and 4: Saturs 1. Pārģērbtie farizeji at
 • Page 5 and 6: 96. Vēja izcelšanās ............
 • Page 7 and 8: 197. Par svinamo dienu svinēšanu.
 • Page 9 and 10: 14. Bet tagad man pietiek jūsu mu
 • Page 11 and 12: suņu vietā, bet, lai gan viņi ir
 • Page 13 and 14: 8. Tiesa, mūsu Dieva mācība ir a
 • Page 15: nesagādā cilvēkiem ciešanas, be
 • Page 19 and 20: tikai slepeni pie sevis [turēt], j
 • Page 21 and 22: septiņiem vīriem teiktu to pašu
 • Page 23 and 24: priekšrocība, ka Dieva visvarenī
 • Page 25 and 26: caur to tie desmit vairs nav saist
 • Page 27 and 28: ienaidnieku? Tu nekad nebiji mūsu
 • Page 29 and 30: eigas, un Mana Mācība tomēr turp
 • Page 31 and 32: astos tik daudz cilvēku, ka tagad
 • Page 33 and 34: šķiršanās laikā no šīs zemes
 • Page 35 and 36: dzīvības pamatu formas, kā šīs
 • Page 37 and 38: 20. PAR KUNGA LIKUMIEM 1. Šeit vis
 • Page 39 and 40: tieši nolādētais „vajag” lik
 • Page 41 and 42: 2. Jau šeit ir grūtības ar jūdu
 • Page 43 and 44: 4. ES sacīju: „Tu nu runāji pav
 • Page 45 and 46: īvībā kā inteliģences un griba
 • Page 47 and 48: 14. Tālāk, ja Svētais Gars ir k
 • Page 49 and 50: 1. Uz šo Manu uzaicinājumu piecē
 • Page 51 and 52: caurstrāvots, bez kā viņš patie
 • Page 53 and 54: 9. Bet, kad jūs paši dzīvības g
 • Page 55 and 56: 5. Ļaunais gars, kas iemājo cilv
 • Page 57 and 58: 34. SĀTANA BŪTĪBA 1. Tagad, atka
 • Page 59 and 60: tāpēc, ka viņu dvēseles vai nu
 • Page 61 and 62: 12. Bet kādēļ personīgie velni
 • Page 63 and 64: 5. Bet visas citas lūgšanas un br
 • Page 65 and 66: 8. Tomēr šeit, Jūdu zemē, un se
 • Page 67 and 68:

  20. Tas ir pavisam labi, ka cilvēk

 • Page 69 and 70:

  1. Visi teica: „Jā, Tu patiesi v

 • Page 71 and 72:

  7. Tomēr, katram atstājiet viņa

 • Page 73 and 74:

  11. ES sacīju: „Šis vēsums ād

 • Page 75 and 76:

  4. Bet kā jūs tagad austrumos pie

 • Page 77 and 78:

  1. (Kungs): „Bet nu, redziet, kā

 • Page 79 and 80:

  1. Bet, kad mēs šajā augstienē

 • Page 81 and 82:

  1. (Kungs): „Tādēļ, lai katrs

 • Page 83 and 84:

  visiem nabagiem un apspiestiem, jo

 • Page 85 and 86:

  21. Te tūdaļ abi saimnieki iznāc

 • Page 87 and 88:

  miriādes brīnišķīgākas un lie

 • Page 89 and 90:

  15. Jo kā pat pilnīgākie eņģe

 • Page 91 and 92:

  2. Redzi, ja šīs zemes cilvēki,

 • Page 93 and 94:

  13. Redzi, Tu mums uz kalna atstās

 • Page 95 and 96:

  18. Tagad jautājiet paši sev, kam

 • Page 97 and 98:

  7. Uz to Es teicu: „Tas patiesi i

 • Page 99 and 100:

  sagaidīt tā, kā viņi nāk mums

 • Page 101 and 102:

  Jāzeps, mums par to žēlojās, it

 • Page 103 and 104:

  lūgumu arī vienmēr uzklausīs, u

 • Page 105 and 106:

  22. Agrikola teica: „Kungs, tad,

 • Page 107 and 108:

  2. ES teicu: „Vienmēr jautā tik

 • Page 109 and 110:

  ķermeņiem, kuru kaulu atliekas j

 • Page 111 and 112:

  atkal ziemeļu, pamazām tiek pārp

 • Page 113 and 114:

  11. Šīs sešas dienas, tātad, ir

 • Page 115 and 116:

  7. Kad Es to pateicu, tad brīvā g

 • Page 117 and 118:

  īnumainākās lietas; bet mēs to

 • Page 119 and 120:

  daudziem cilvēku leģioniem pasaul

 • Page 121 and 122:

  11. Bet jūs nu variet darīt, ko t

 • Page 123 and 124:

  savām asarām, un atkal atnāca un

 • Page 125 and 126:

  vēlams, bet gan tikai pretējais.

 • Page 127 and 128:

  12. Tātad, kas pilnīgi dzīvos un

 • Page 129 and 130:

  1. Kad arī par šo rakstu mācīt

 • Page 131 and 132:

  24. Mēs nu Tev ticam, un tā arī

 • Page 133 and 134:

  un par to arī darāt visu, lai to

 • Page 135 and 136:

  3. Jā, kādā draudzē jābūt br

 • Page 137 and 138:

  uzskatus ieteicu pavisam ievērojam

 • Page 139 and 140:

  Piedod mums mūsu parādus, kā mē

 • Page 141 and 142:

  1. Kad Es to izteicu, tad visi klā

 • Page 143 and 144:

  5. Un, redziet, tāpat tas arī ir,

 • Page 145 and 146:

  97. PAR MATERIĀLISTISKIEM DABAS P

 • Page 147 and 148:

  14. Bet Es jums to nu teicu tieši

 • Page 149 and 150:

  100. IERADUMI 1. Pēc tam, kad šaj

 • Page 151 and 152:

  9. Lācars teica: „Kungs un Meist

 • Page 153 and 154:

  16. Tādēļ, ka šeit minētie dz

 • Page 155 and 156:

  neatradām, mēs visi baidījāmies

 • Page 157 and 158:

  3. Ja tu, draugs, to aplūko un nov

 • Page 159 and 160:

  jebkad sajutuši, kādu prieku un s

 • Page 161 and 162:

  veģetācijas, dabas un īpašībā

 • Page 163 and 164:

  ejiet un pamāciet viņas, un tad r

 • Page 165 and 166:

  15. Te Agrikola aiz dusmām sāka p

 • Page 167 and 168:

  10. Bērni teica: „Bet kā tu to

 • Page 169 and 170:

  1. Beidzot pie mums atkal pienāca

 • Page 171 and 172:

  4. Bet, ka karavīri kopā ar labi

 • Page 173 and 174:

  2. ES Teicu: „Te nu daudz kas nav

 • Page 175 and 176:

  10. Redzi, tur pilsētas tuvumā ne

 • Page 177 and 178:

  caurspīdīgs, kas zālēs un istab

 • Page 179 and 180:

  120. PAR TUVĀKĀ MĪLESTĪBU 1. ES

 • Page 181 and 182:

  5. Vispirms mēs devāmies pa labi

 • Page 183 and 184:

  7. Bet garu valstībā vairs nav la

 • Page 185 and 186:

  124. JĀŅA MĀCEKĻU SATRAUKUMS 1.

 • Page 187 and 188:

  likumīgi tirgojamies, un vēl neka

 • Page 189 and 190:

  8. Bet, ja Es nu mācu pazīt pilnu

 • Page 191 and 192:

  ķēniņi, un kā tādi arī vienm

 • Page 193 and 194:

  lielo žēlastību, bet no visas si

 • Page 195 and 196:

  spēkam, šķiet, ir kāds pavisam

 • Page 197 and 198:

  garīgam, jo tikai viņa garīgais

 • Page 199 and 200:

  dzīviem palikušiem cilvēkiem nea

 • Page 201 and 202:

  dēļ no tīra, patiesa un dzīva D

 • Page 203 and 204:

  12. Kapteinis to darīja un teica:

 • Page 205 and 206:

  personīgi vairs nebūšu pie viņi

 • Page 207 and 208:

  ļaunas dizantērijas rīt jau nomi

 • Page 209 and 210:

  un negaiss norims, un tādēļ rīt

 • Page 211 and 212:

  11. Tālāk pret dienvidiem arī bi

 • Page 213 and 214:

  16. Un, redziet, šāda sajūta tie

 • Page 215 and 216:

  pretējā gadījumā pie glāstīš

 • Page 217 and 218:

  11. Tie desmit galvenie romieši, k

 • Page 219 and 220:

  6. Tad Agrikola saņēmās un teica

 • Page 221 and 222:

  saviem tuvākiem virsniekiem un gal

 • Page 223 and 224:

  meistaram. Ja tu tas nekļūsi, tad

 • Page 225 and 226:

  līdzekļiem sākt cīnīties. Ja v

 • Page 227 and 228:

  sniedzas Tavs, mums Tevis dotais sp

 • Page 229 and 230:

  4. Tad viņi visi trīs dziļi pakl

 • Page 231 and 232:

  daudzus citus atkal no jauna nostip

 • Page 233 and 234:

  20. Tad, labā kārtībā, gājām

 • Page 235 and 236:

  22. Pēc tam Lācars ar savējiem a

 • Page 237 and 238:

  ka tu zināji, ka Es pēcpusdienā

 • Page 239 and 240:

  1. Bet, kad mēs bijām diezgan tā

 • Page 241 and 242:

  15. No pasaules jūras pastāvīgā

 • Page 243 and 244:

  1. Pēc šī Mana pareģojuma mēs

 • Page 245 and 246:

  9. Pēc muitnieka rīkojuma tas tad

 • Page 247 and 248:

  jaukumiem, tik ilgi viņa arī ir k

 • Page 249 and 250:

  12. Šī lieta šai vietai ir pavis

 • Page 251 and 252:

  4. Viens vīrs teica: „Kungs un m

 • Page 253 and 254:

  171. SAIMNIEKA JAUTĀJUMI PAR SAVU

 • Page 255 and 256:

  skolotāji, kas ir spējīgi cilvē

 • Page 257 and 258:

  13. ES teicu: „Draugs, tas nav ne

 • Page 259 and 260:

  175. CEREMONIJU MĒRĶIS UN NOZĪME

 • Page 261 and 262:

  ausmu, un, kas no koka sev jau iev

 • Page 263 and 264:

  tā kā es no Tevis nu uzzinu, ka i

 • Page 265 and 266:

  jauni un veci - kļūstot taisni un

 • Page 267 and 268:

  18. Bet, tiklīdz brīnumainais mā

 • Page 269 and 270:

  darbīgais priesteris, kura vārdie

 • Page 271 and 272:

  1. Kad vecais kalpotājs atradās p

 • Page 273 and 274:

  „Redzi, šo lielo Zemes gabalu es

 • Page 275 and 276:

  184. GARĪGĀ ATTIECĪBA STARP EPIK

 • Page 277 and 278:

  tām likšu izliet Manu gaismu, un

 • Page 279 and 280:

  10. Kad Es izteicu šo vēlēšanos

 • Page 281 and 282:

  visšaurākā, bet pusstundu tālā

 • Page 283 and 284:

  atrodas tuvu senajai, ļaunajai vie

 • Page 285 and 286:

  7. ES teicu: „Pavisam noteikti,

 • Page 287 and 288:

  essejiešu pilī, un viņam viņiem

 • Page 289 and 290:

  5. Bet Es viņiem teicu: „Kā jū

 • Page 291 and 292:

  10. Bet, ja jūs to zināt, un no M

 • Page 293 and 294:

  1. (Kungs: ) „Uz visas Zemes nav

 • Page 295 and 296:

  tālab mums arī nebūs vajadzīgs

 • Page 297 and 298:

  cilvēku dēļ starp cilvēkiem bū

 • Page 299 and 300:

  palīdzību, tā kā arī tu Man ne

 • Page 301 and 302:

  2. Arī tie daži pirmie essejieši

 • Page 303 and 304:

  tūkstoši ielenc lielo brīnumpili

 • Page 305 and 306:

  caur manu vārdu un lūgšanu Dievs

 • Page 307 and 308:

  7. Rokluss teica: „Klausieties, d

 • Page 309 and 310:

  2. ES teicu: „Jā, Es jums to dar

 • Page 311 and 312:

  8. Pēc tam sūtnis farizejiem un t

 • Page 313 and 314:

  5. Farizejs teica: „Jūs esat pil

 • Page 315 and 316:

  14. No tā jūs atzīsiet, ka mēs,

 • Page 317 and 318:

  22. Un Rokluss teica pēc tam: „P

 • Page 319 and 320:

  starp Maniem draugiem, kas Mani lab

 • Page 321 and 322:

  13. Rokluss, tie citi essejieši un

 • Page 323 and 324:

  Un tādēļ Es tavai runai saku „

 • Page 325 and 326:

  216. ESSEJIEŠU NABAGO VIESNĪCA 1.

 • Page 327 and 328:

  ceļot atpakaļ tālā dzimtenē be

 • Page 329 and 330:

  no dienas nāca vairāk, šo naudu

 • Page 331 and 332:

  Rokluss pats jums visu jau skaidri

 • Page 333:

  10. Un tā, tu nu zini visu, kas ju

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
AR 1. numuru - Vienotība