Views
7 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

13. Te saimnieks

13. Te saimnieks vēlreiz teica: „Jā, Erods ir mūsu lielākais posts. Mēs ar vēl lielāku mīlestību turētos pie ķeizara kā tagad, ja viņš mūs – kas noteikti būtu pavisam viegli – tikai vēlētos no šī posta atbrīvot. Mēs gan zinām, ka Erods, kā lēņu kņazs, Romai maksā lielu nomu; bet ko viņš desmitkārt atgūst ar ļoti lieliem nodokļu spaidiem un nevienu nesaudzē. Kad nāk viņa nodokļu piedzinēji, tad nozīmē labprātīgi maksāt ko un cik daudz viņi prasa. Tad netiek noteikts nekāds termiņš, bet gan nozīmē maksāt! Kam nav nauda, tam tiek viss atņemts. Lopi un labība, un, ja ar to nepietiek, arī sieva un bērni. Ja tā aplaupītais vīrs tad [līdz] kādam noliktam termiņam prasītos nodokļus nevar samaksāt, tad viņa lopi, labība, sieva un bērni tiek pārdoti atklātā tirgū. Jā, tas tad tomēr ir kas šausmīgs! Tad, ja grib, var sūdzēties pie romiešu tiesas, tikai nekādu aizsardzību neatrod. Tā tad tomēr ir uz debesīm kliedzoša netaisnība! 14. Ja mēs [maksājam] ķeizaram ikgadējos nodokļus, tad mēs to labprāt darām – pirmkārt, tas nav daudz, un, otrkārt, mēs zinām, kādēļ mēs nelielās nodevas maksājam; jo par to ķeizars mums dod gudrus likumus un caur savu tiesu un caur saviem karavīriem rūpējas par kārtības uzturēšanu zemē -; bet Erods prasa desmitkārt, jā bieži pat simtkārt, tikai kā Romas protežēts lēņu kņazs, un par to mums neko nedara un nedod. Mums, protams, no ķeizara ir tiesības no Eroda atpirkties; bet tas ir saistīts ar daudziem apstākļiem un izdevumiem. Mēs, šī apvidus, un arī citu vietu bagātākie, to arī darījām, un pie tam nu jūtamies pavisam labi; bet nabagākie īpašnieki, kas to nevar, nu baidās no priesteru draudiem, kuri turas pie Eroda, ir jo nožēlojamāki tādēļ, ka šis patiesais tirāns, kaut gan saņem izpirkuma naudu, tad pie citiem tā palielina nodokļus, ka viņiem vajag maksāt arī par izpirktajiem to, ko mēs agrāk maksājām. 15. Tā p.p. es Erodam ik gadus maksāju, mazākais, 100 grašus. Bet, kad es jau pirms desmit gadiem par 10 000 sudraba grašiem izpirkos, Erods jau tāpat visu atgūst, tā, ka viņš 1000 grašus par 10 no 100 lika maiņas būdā. Bet lielajam uzdzīvotājam ar to nepietika. No manis vairs nesaņemtos 100 grašus viņš uzlika 20 citiem viņam padotiem, tā, ka katram nu vajag maksāt 5 grašus vairāk kā iepriekš. Un, ja viņi pie romiešiem sūdzas, tad viņi tikai reti atrod kādu aizsardzību, bet gan viņiem iesaka arī atpirkties. Jā tas viss jau būtu pareizi, ja tikai tiem vairāk apspiestiem tam būtu līdzekļi! Un tad, pie sevis izpirkšanas, ņemot vērā Eroda patvaļu un neierobežotu varu, tā patiesi ir arī sirdsapziņas lieta un pārkāpums pret tuvākā mīlestību; jo es savu likteni gan uzlaboju, bet par to 10 vai 20 citiem pasliktināju. 16. Jūs, augstie un nu gudrie ķeizara varas nesēji, es jums to lieku un tā attēloju, kā tas ir. Tādēļ padomājiet, ka šis lielais ļaunums reiz tiek izbeigts. Tādēļ katrs ķeizaram labprāt samaksātu desmitkārtīgas nodevas, ja viņš tikai būtu atbrīvots no Eroda, un pie tam ķeizars noteikti saņemtu vairāk kā uz pusi, kā viņam maksāja Erods; jo mēs zinām, cik Erods maksā, un tā nav ne simtā daļa no tā, ko padotiem vajag maksāt Erodam!” 17. Agrikola teica: „Jā, es pārāk labi un skaidri saprotu, ko Erods dara, un dažs labs ierobežojums viņam jau ir uzlikts, un pēc tavas apsūdzības tiks uzlikts vēl lielāks! Tomēr acumirklī tas nu nav izmaināms; jo viņš no jauna atkal iznomāja zemi uz 10 gadiem, un viņa rokās par to ir ķeizara apzīmogots līgums. Bet, neskatoties uz to, mēs pie ķeizara panāksim, ka lielā uzdzīvotāja vieglprātīgā rīcība tiek pareizi un iedarbīgi ierobežota. Bet pirms es šeit ķeizara vārdā ko kārtoju, es arī šeit šim visgudrākam Kungam un Meistaram lūgšu pareizu padomu, un Viņš man teiks, kas vispirms darāms!” 115. JŪDU TAUTAS DIEVIŠĶĀ VADĪBA 1. Pēc tam Agrikola vērsās pie Manis un teica: „Ak, Kungs un Meistar! Pēc Tavas mīlestības, žēlastības un taisnīguma, dod mums, romiešiem, padomu, kas šajā patiesi ļaunajā lietā būtu darāms šo cilvēku labumam!” 172

2. ES Teicu: „Te nu daudz kas nav darāms; jo pēc jūsu liekumiem līgumam līdz noteiktam laikam vajag tikt uzturētam spēkā, ja līguma īpašnieks izpilda tajā esošos noteikumus. Bet līgumā nav teikts, ko Erods to nodokļus, kuri ir izpirkušies un kļuvuši Romas pilsoņi, var uzlikt tiem, kas nevarēja [izpirkties], un to gan jūs variet viņam aizliegt. Pa daļai to gan jau darīja zemes pārvaldītājs Poncijs Pilāts, un ar to sevi padarīja par Eroda ienaidnieku, bet tas daudz nelīdzēja, un Erods vēl dara kā viņš grib, un maz raizējas par zemes pārvaldnieku, jo līgumā no ķeizara viņam ir skaidri izteikta pilnvara, zemē tik tālu izmantot visas ķeizara tiesības, ciktāl tās nav pretrunā un nav nesavienojamas ar Romas likumiem. 3. Nu, pēc tādas viņam piešķirtas pilnvaras, kura noteikti nepieder pie labi pārdomātām, viņš var darīt dažu labu kliedzošu netaisnību, un saskaņā ar jūsu līgumu, jūs viņu nevariet saukt pie atbildības. 4. Bet viņš nu tāpēc taupa un ļaudis augstākā mērā apspiež, ka viņš vēlas sakrāt tik daudz naudas, ka ar to no jums, romiešiem, savam mērķim un labumam, var nopirkt visu zemi kā uz visiem laikiem, un tā būt no jums pavisam neatkarīgs kungs pār visu Jūdeju. To viņš gan nesasniegs, bet tā kā viņš to reiz ir nodomājis, tad viņš nu tā rīkojas, lai pie izdevības savu ideju reiz īstenotu. 5. Es visu to, kā tas nu ir, ar vienu domu gan varētu mainīt, un visi viņa mājinieki, līdz pat tālākam radiniekam vairs nepastāvētu, bet Es to tomēr nedaru, tādēļ, ka par tautas skopumu un augstprātību viņš no Dieva tiek pielaists kā soda rīkste. 6. Jo, kad jūdi bija zem tiesnešiem, viņiem, izņemot desmito tiesu, nebija nekādas nodevas, un bija bagāta un varenāka kā jebkura zemes tauta. Savā spožumā viņi kļuva pārgalvīgi, un gribēja ķēniņu, kas spožumā, greznībā un varā pārspētu visus zemes ķēniņus. Un viņiem tika dots ķēniņš. Bet kopā ar viņu pār Dieva vadību neapmierinātu kļuvušo tautu, arī viss posts. 7. Tad cilvēki kurnēja un žēlojās vēl vairāk kā tagad, un daudzi lūdza Dievam palīdzību; bet Dievs nav būtne, kas līdzīgi kādam cilvēkam, no šodienas līdz rītdienai maina savu reiz pieņemto lēmumu – jo, ja Viņš to darītu, tad jau ilgi vairs nepastāvētu nekāda Zeme un nekāda Saule! – Un tā Viņš tad arī jūdus atstāja zem ķēniņiem. Bet ķēniņi tik ilgi bija gudri un vadīja tautu pareizi, līdz tauta pati zem Dieva likumiem palika gudra un taisnīga. Bet, kad tauta savā starpā sāka nodoties pārmērībām un izvirtībai, un visādām netaisnībām, tad par to arī tika likti negudri un cietsirdīgi, un netaisnīgi ķēniņi. 8. Un, kad, izņemot tikai nedaudzus, visa jūdu tauta pārgāja gandrīz pagānismā, tad tā arī nonāca babiloniešu verdzībā, lai tā pieredz, kā ir dzīvot zem tumšu pagānu kundzības. Tikai tad tauta atgriezās atpakaļ pie sava senā un vienīgi patiesā Dieva, un Dievs viņus atkal darīja par patstāvīgu tautu, un deva tai gudrus un taisnīgus vadoņus. 9. Bet tas vēlreiz neturpinājās ilgi, un ļaudis pagrima savos senos grēkos un ļaunumā, un Dievs viņus pamazām nostādīja tā, kā viņi nu pelnīti ir, nu nopūšas un žēlojas. 10. Un tagad Pats Dievs atnāca pie tautas tā, kā pareģoja pravieši, un laikā un mūžībā grib viņus atbrīvot un darīt laimīgus; bet lielā tauta tam netic, kaut gan arī dzird par to un paši ar atvērtām acīm skata, bet gan visvareno Palīgu vajā un neko negrib par Viņu dzirdēt. Bet tādēļ Dievs arī pielaiž, ka akla un ļauna kļuvusī tauta tiek no visām pusēm nomākta, un tiks vēl vienmēr vairāk nomākta, un vēl notiks, ka tiks izkaisīta starp visām Zemes tautām, un nebūs valsts, ko tā varētu dēvēt par savu. 11. Bet tādēļ, ka tauta nu ir tāda, tad tai arī no romiešiem un vēl vairāk no lēņu kungiem vajag tikt nomāktai. Bet, kas tad vēl ir gudrs un taisnīgs, un godā, un tur Dieva baušļus, tas arī pie Dieva un cilvēkiem atradīs taisnīgumu, žēlastību un palīdzību, un Eroda mantkārība un varas kāre viņiem neko nevarēs nodarīt. 12. Bet, kas vēl tiek apspiests, tad lai vispirms patiesi vēršas pie Dieva, un sirdī lūdz Viņam palīdzību, un viņam tiks palīdzēts, ja viņš atturas no visiem daudziem grēkiem, kas nu starp jūdiem ir vairāk kā starp pagāniem. 173

Pages 1-8 - VA3CR
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Notlar 8
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
NFS2-8 - Notifier
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
1 - Vienna
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
Deel 1 - Demka - Vijfeeuwenmigratie.nl
stiege (1).pdf
AR 1. numuru - Vienotība
Gramatas Lat2-1 - bilingvals.lv
Solis Nr.1 - goldwell
AR 1. numuru - Vienotība
MS 1986 / 1
HB LAFEROIS (1)