Views
7 months ago

8. lielais jāņa evaņģēlijs. 8 grāmata. 1-220

13. Redzi, draugs

13. Redzi, draugs Agrikola, tā ir tās lietas, un no teiktā tu jau vari secināt, kas attiecībā uz Erodu tev darāms.” 14. Agrikola teica: „Jā, Kungs un Meistar, Tu vienīgi patiesākais un uzticamākais, nu es pavisam skaidri zinu, ko man atliek darīt; kas Tev, ak, Kungs, ir pareizi, tas arī man ir pareizi.” 116. KAPTEINIS UN SAIMNIEKS ATZĪST KUNGU 1. Bet, kamēr Es tā runāju ar Agrikolu, kapteinis, viņa abi biedri, kas bija viņa dienestā, un arī saimnieks, uzmanīgi Mani vēroja, un pēc Agrikolas vārdiem teica: „Kungs un Meistar, un brīnumainais Dziedniek, tā kā nu Tevi, es vēl nekad nedzirdēju kādu cilvēku tā runājam! Man šķiet – man ļoti šķiet, ka Tevī slēpjas pavisam kas cits, kas Tu Savā miermīlīgumā šķiet esi! Tu noteikti esi tas lielais vīrs, par kuru man jau stāstīja Kornēlijs un vairāki citi romieši! Un, ja Tu esi tieši tas, tad man nu viss ir skaidrs, un es jau zinu, ko mēs mūsu lielākai svētībai šeit sastapām. Bet nedusmojies tādēļ uz mani, ka es šeit tā teicu!” 2. ES teicu: „Ak, pavisam nē – bet tas tomēr ir dīvaini, ka pagāni gaismu saskata drīzāk, kā tik daudzi jūdi. Bet, lai nu ir, kā ir, tādēļ Es jau kārtoju, ka gaisma daudziem jūdiem tiek atņemta un dota pagāniem. Jūs ilgi bijāt akli un ilgojāties pēc gaismas, un tādēļ, ka jūs ilgojāties pēc gaismas, jūs to arī atradāt; bet jūdi plātījās ar to, ka vienīgi viņiem esot gaisma, bet nu tā ir akli, ka ir grūti viņus atkal padarīt redzīgus. 3. Mani vārdi ir gaisma un dzīvība, un Mani darbi liecina, ka Mani vārdi ir dzīvi, tādēļ, ka Gars, kas ir tajos, nav miris, bet gan mūžīgi dzīvs un pār visu varens; jo pirms jebkad kas tika radīts, jau bija tas Vārds, ko jūs nu dzirdat. Tas Vārds bija pie Dieva un Dievs bija tas Vārds. Bet Vārds kļuva miesa, un nu mājo starp jums. Es nācu pie Mana īpašuma, pie Manējiem, un viņi Mani nepazīst! 4. Ak, jūdu lielais aklums, un tieši templī un sinagogās sēdošo un uzpūtīgo! Ja Es viņus saucu, viņi neko nedzird, un ja Es viņiem rādu to lielo gaismu, tad viņi to nesaredz. Tādēļ bēda viņiem tiesas dienā, kas nāks pār Jeruzalemi! Tomēr par to nu tālāk vairs ne!” 5. Pēc tam saimnieks sacīja: „Ak, Kungs un Meistar, šķiet, Tu uz mani nedaudz sadusmojies, ka es Tevi tik drīz neatzinu kā romietis. Bet tā tomēr nav mana vaina! Kungs un Meistar, saki skaidri un gaiši, ka Tevī miesīgi mājo dievības pilnība, un es, un visi mani mājinieki Tev ticēs! Jo zīmes, ko Tu veic, var veikt vienīgi tikai Dievs un cilvēks uz acumirkli tikai tad, ja viņš uz dažiem acumirkļiem ir ticis Dieva Gara caurstrāvots un pārņemts, jo neviens cilvēks Dieva Gara bezgalīgo varu un spēku sevī nevarētu panest un pie tam saglabāt dzīvību. 6. Bet, kas, tātad, līdzīgi Tev, miesīgi sevī ietver un nes Dieva Gara pilnību un tad arī turpina dzīvot un darboties, tas [ir] tikpat kā Pats Dievs. Jo, ja Dieva Gars mums, cilvēkiem, no Sava Gara un gribas var radīt un dot miesu un dzīvu dvēseli, kādēļ Viņš, ja Viņam tas tīk, pēc Savas mīlestības un gudrības kārtības, arī Pats Sev nevarētu dot tīrāko miesu. 7. No tā Tu, ak, Kungs un Meistar, šeit gan bezgala gaišāk kā es, redzi, ka es nepiederu pie nesaprātīgiem jūdiem, bet gan drīz un viegli ticu tam, ko es pārliecinoši skaidri saskatu. Tāpēc nedusmojies uz mani, tādēļ, ka kapteinis kā pagāns Tevi ātrāk atzina kā es, kas esmu jūds.” 8. ES teicu: „Ja Es varētu uz tevi dusmoties, tad Es nenāktu pie tevis! Bet Es jau ilgi iepriekš zināju, kas tev šodien atgadīsies, un tādēļ kopā ar šiem Maniem draugiem nācu šeit tev palīdzēt, un tā kā Es tev to darīju, tad Es tak noteikti nedusmojos uz tevi, bet gan esmu tavs pirmais un lielākais draugs. Bet ko Es pirmīt teicu, tas ir spēkā visiem jūdiem un visām Zemes tautām, un arī tiem, kas dzīvo uz zvaigznēm. 9. Bet tagad Es tev vēl ko gribu teikt, un tad tu jo skaidrāk sapratīsi, kādēļ Es pie tevis nu nācu kā pirmais un patiesākais draugs. 174

10. Redzi, tur pilsētas tuvumā netālu no ielas atrodas viena grota, kas vēl šodien kalpo kā aitu kūts! Tur, kad ķeizars Augustus jūdu zemē pavēlēja pirmo tautas skaitīšanu, Es ap pusnakti piedzimu un tiku apkopts no jaunavas, kas nekad nebija pazinusi kādu vīru. Bet kā pazīšanas zīme cilvēkiem, lai viņi pamana, kas te ir atnācis cilvēka miesā, pie debesīm un arī uz zemes notika lielas zīmes, kuras jūs, gani, pirmie ieraudzījāt. 11. Tu toreiz vēl kā gans tajās nozīmīgajās ganībās, kas vēl šodien ir jūsu kopējs īpašums, biji viens no pirmajiem, kas nāca grotā un sveica jaundzimušo jūdu ķēniņu un parādījāt Viņam godu. 12. Bet, kad tu dzirdēji eņģeļu kori, tad tu vairākiem pie grotas stāvošiem ganiem teici: „Redziet, redziet, šī puisēna seja staro kā rīta Saule, un grotā ir gaišs kā dienā! Te ir vairāk kā tikai jaunpiedzimis jūdu ķēniņš! Viņš ir tas apsolītais Mesija, viņš ir Tas, par kuru pareģoja visi pravieši! Viņš mums nesīs pestīšanu un mums Viņu jāpielūdz!” 13. Tu arī biji tas, kurš citiem ganiem dziedāji priekšā sekojošo īso psalmu (ps. 67. Izd.) „Lai Dievs mums ir žēlīgs un svētī mūs! Viņš liek Savai sejai mums mirdzēt – sela! – lai mēs uz zemes pazīstam Viņa ceļu, un zem visiem pagāniem Viņa svētlaimi! Dievs, tautas Tev pateicas, Tev pateicas visas tautas! Tautas priecājas un gavilē, ka Tu ļaudis pareizi vadi, un valdi zemes ļaudīs. Sela. Dievs, tautas Tev pateicas, Tev pateicas visas tautas. Zeme dod savus augus; lai Dievs mūs svētī, mūsu Dievs! Lai Dievs mūs svētī un visas tautas bijājas Viņa!” 14. Redzi, šo psalmu, tava iekšējā gara skubināts, tu vērsi uz Mani, un pēc tam, kad pēc tēva tu kļūsi šī īpašuma saimnieks, netālu no šejienes uz ielas liki nolikt labi izcirstu akmeni, un ar paša roku uz tā uzrakstīji šo psalmu tā, ka tas katram ir labi izlasāms un pazīstams, tā kā tu to ar neizdzēšamu krāsu uzrakstīji ebreju, grieķu un romiešu rakstā, un arī tajās trīs valodās! 15. Bet no tā tu jau vari atzīt, ka Es tevi ļoti labi pazīstu, un ka Es uz tevi nedusmojos, kā tu to domā, jo tu tieši biji viens no pirmajiem, kas Mani atzina jau pie Manas dzimšanas, un deva Man pareizu godu, un tā tu noteikti arī nebūs viens no pēdējiem, kas nu Mani atkal atzīs!” 16. Šeit mūsu saimnieks bija līdz asarām aizkustināts un teica: „Dievs, Kungs un Meistar! Kad es Tevi ieraudzīju, man garā likās, ka tas tā būs; bet es tomēr neiedrošinājos par to skaļi runāt. Bet tā kā Tu man to žēlīgi atgādināji, tad nu bez kādām šaubām Tu esi tas pats, kuram vienīgam pirms 32 gadiem bija mans mīļais psalms. Ak, kāda bezgala liela svētība nu ir manam namam! Ak, Kungs, ak, Dievs, kādu psalmu man tagad jādzied Tavā priekšā?” 117. SAIMNIEKS STĀSTA PAR KUNGA PIRMO APCIEMOJUMU 1. (Kungs:) „Redzi, pirms gada Es biju šeit un apkārtnē izdziedināju daudzus nolēmētos, kropļus un aklos! Kad Es tad no šejienes devos uz Galileju, tad līdz Kapernaumai Man sekoja daudz ļaužu. Ceļā šie cilvēki gribēja Mani iecelt par ķēniņu, tādēļ, ka viņi redzēja zīmes, kādas Es veicu. Bet, kad Kapernaumā kādā sinagogā Es viņiem ļāvu dzirdēt no gara uzticami dziļus vārdus, tad visi sevī sāka dusmoties, teica, tā esot barga mācība, kam tā būtu jāklausa un jāsaprot, un atstāja Mani un atkal devās mājās. Tā kā tu vairākus no viņiem pazīsti, un ar viņiem noteikti par to arī dažu ko būsi pārrunājis, tad Es tieši no tevis nu vēlētos dzirdēt, ko šie cilvēki par Mani nu spriež.” 2. Saimnieks teica: „Ak, Kungs, kas Tu cilvēkus pamatīgi pārbauda, kas man Tev vēl jāvar atstāstīt, par ko Tu nezinātu bezgala daudz labāk kā es?” 3. Es teicu: „Jā, tu, Mans mīļais draugs, šeit nav runa par to, vai Es to jau iepriekš zinu vai nē, bet gan šeit ir runa par tava paša izteicieniem un tavu domu un runu pilnīgu attīrīšanu, un tādēļ Es vēlētos to dzirdēt no tevis izteiktu, citādi tad visiem cilvēkiem Manā priekšā vajadzētu 175

Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus
Nr.8 (112) Augusts - Mālpils
2011. NOVEMBRIS Nr. 8 (644) - Calbs.com
Nr. 8 (123) Augusts - Mālpils
NB-8 ekspertu ziņojums (PDF)
Nr. 8 (101) Augusts - Mālpils
No 23.septembra – 8.oktobrim no 10.00 – 18.00
No.8 NEWS - 東京国際大学
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
Page 1 Page 2 711111151 - C1ip111111ar~1:1 - 1111117 7117 ...
Unbenannt-1 - Till Nowak